งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Forecasting II Continue อาจารย์กวินธร สัยเจริญ. ทบทวนบทเรียน ครั้งที่แล้ว ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ ลักษณะของข้อมูลความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Forecasting II Continue อาจารย์กวินธร สัยเจริญ. ทบทวนบทเรียน ครั้งที่แล้ว ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ ลักษณะของข้อมูลความต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Forecasting II Continue อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

2 ทบทวนบทเรียน ครั้งที่แล้ว ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ ลักษณะของข้อมูลความต้องการ

3 ทบทวนบทเรียน ครั้งที่แล้ว การพยากรณ์ความต้องการด้วย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การพยากรณ์ความต้องการด้วย วิธีการปรับเรียบแบบ Exponential อย่างง่าย

4 การพยากรณ์โดยวิธีการ Least Square จะใช้พยากรณ์เมื่อ 1. สิ่งที่ต้องการและเวลามี ความสัมพันธ์กันโดยตรง 2. ความสัมพันธ์จะคงต่อไปใน อนาคตจนถึงเวลาที่พยากรณ์ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลมีเพียง แนวโน้มเท่านั้น

5 การพยากรณ์โดยวิธีการ Least Square Time (x) Demand (Y) a ความ ชัน b (x 1,y 1 ) (x 2,y 2 ) (x 3,y 3 ) (x 4,y 4 ) (x 5,y 5 ) Y’ = a + bx

6 การพยากรณ์โดยวิธีการ Least Square Time (x) Demand (Y) a ความ ชัน b (x 1,y 1 ) (x 2,y 2 ) (x 3,y 3 ) (x 4,y 4 ) (x 5,y 5 ) Y = a + bx Error = (Y i – Y’) 2 Least Square = ผลรวมความคลาด เคลื่อนกำลังสองน้อยที่สุด

7 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล จากวิธี Exponential Smoothing แทน S t ด้วย

8 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล ถ้าแทน ต่อไป เรื่อยๆ

9 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล จะได้ โดยทั่งไป  มีค่าระหว่าง 0.01 -0.3

10 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล ในการพยากรณ์แบบฤดูกาล จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลในอดีต อย่างน้อย 2 ปี เพื่อใช้ในการ ประมาณค่าเริ่มต้น จะประมาณค่า Seasons Factor ด้วย I t =D t /F t

11 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล สมการที่ใช้ใน การพยากรณ์

12 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล ขั้นตอนการ คำนวณ 1. หาค่าของความต้องการ ในช่วงเดียวกัน 2. หา Season Index 3. หาค่า Deseasonalized Demand

13 การพยากรณ์ข้อมูลที่ เป็นฤดูกาล ขั้นตอนการ คำนวณ 4. หาค่า Forecast (ft) 5. หาค่า Average F t 6. หาค่า f t+1

14 ตัวอย่า ง Month Actual Demand 19931994 January80100 February7585 March8090 April90110 May115131 June110120 July100110 August90110 September8595 October7585 November7585 December80

15 การพยากรณ์ข้อมูล ของ Winters สมการที่ใช้ใน การพยากรณ์

16 การพยากรณ์ข้อมูล ของ Winters ขั้นตอนการ คำนวณ 1. หาค่าเฉลี่ยในแต่ละปี 2. หาดัชนีฤดูกาล 3. ประมาณค่า F 0, T 0 4. หาค่า f t+1

17 การพยากรณ์ข้อมูล ของ Winters ขั้นตอนการ คำนวณ 5. หาค่า Deseasonal Index 6. หาค่า F t 7. หาค่า T t 8. หาค่า I t แล้ว หา F t+2


ดาวน์โหลด ppt Forecasting II Continue อาจารย์กวินธร สัยเจริญ. ทบทวนบทเรียน ครั้งที่แล้ว ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ ลักษณะของข้อมูลความต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google