งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พยาธิใบไม้ ตับ (Liver Flukes) พยาธิใบไม้ตับ (Liver Flukes) - พยาธิใบไม้ตับ เป็นพวกที่อาศัย อยู่ในท่อน้ำดีใน ตับ และท่อน้ำดีใหญ่ของโฮสต์ Family Opisthorchiidae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พยาธิใบไม้ ตับ (Liver Flukes) พยาธิใบไม้ตับ (Liver Flukes) - พยาธิใบไม้ตับ เป็นพวกที่อาศัย อยู่ในท่อน้ำดีใน ตับ และท่อน้ำดีใหญ่ของโฮสต์ Family Opisthorchiidae."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พยาธิใบไม้ ตับ (Liver Flukes)

3 พยาธิใบไม้ตับ (Liver Flukes) - พยาธิใบไม้ตับ เป็นพวกที่อาศัย อยู่ในท่อน้ำดีใน ตับ และท่อน้ำดีใหญ่ของโฮสต์ Family Opisthorchiidae Clonorchis sinensis Opisthorchis viverrini Opisthorchis felineus

4 Family Fasciolidae Fasciola hepatica Fasciola gigantica Family Dicrocoelidae Dicrocoelium dendriticum Eurytrema pancreaticum

5 Family Opisthorchiidae Clonorchis sinensis Opisthorchis viverrini Opisthorchis felineus - รูปร่าง คล้ายกันคือ มีลักษณะ เป็น Lancet shape - ขนาด ของ Clonorchis sinensis ใหญ่ที่สุด

6 - ลักษณะของ Reproductive organ 1. Oval Ovary 2. Testes Clonorchis sinensis เป็น branch Opisthorchis viverrini เป็น lobe Opisthorchis felineus เป็น lobe

7 3. Vitelline gland Clonorchis sinensis เป็น cluster Opisthorchis viverrini เป็น transverse Opisthorchis felineus เป็น branch - ลักษณะของไข่ มีรูปร่างและขนาด ใกล้เคียงกัน

8

9 Clonorchis sinensis Opisthorchi s viverrini

10 - การแพร่กระจาย Clonorchis sinensis พบในประเทศ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และไทย Opisthorchis viverrini พบใน ลาว ไทย และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Opisthorchis felineus พบในแถบยุโรป

11 Opisthorchis viverrini การแพร่กระจาย (Distribution) - พบทุกจังหวัดใน ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือของประเทศไทย และบางจังหวัดของ ภาคเหนือ - พบในประเทศ ลาว และ ในแถบเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

12 รูปร่าง (Morphology) - รูปร่าง แบบ Lancet-shape (Posterior ป้านกว่า Anterior) - ตัวมีลักษณะใส โปร่งแสง และมี uterus ออกสีเทาดำ - ขนาด ยาว 5.5-9.6 mm, กว้าง 0.8-1.7 mm - sucker 2 อัน ขนาดพอๆกัน - Excretory bladder เป็น sac-like tube ยาวๆ - Testes 2 อัน เป็น lobe - ไข่สีน้ำตาลอ่อน มี Operculum, Shoulder, Knob ( ขนาด 19-29 X 12-17 um) - พยาธิ 1 ตัว ออกไข่ 2000-4000 ใบ / วัน

13

14

15

16 วงชีวิต (Life cycle) - Adult อาศัยอยู่ในท่อน้ำดีในตับ ของ Definitive host ( พบใน คน, สุนัข และแมว ) - ไข่ถูก หอย (1 st I.H. = Bithynia spp.) กิน - ภายในหอยมีการเจริญเติบโต จนกระทั่ง ปรสิตกลายเป็นระยะ cercaria

17 - cercaria จะไชเข้าสู่ 2 nd I.H. ซึ่งได้แก่ ปลาน้ำจืด พวก ปลาแม่สะแด้ง (Cyclochellicthys siaja) ปลาตะเพียนทราย (Hampala dispar) ปลาสูตร (Puntius orphoides) - ในปลา ปรสิต จะ เปลี่ยนแปลงไปเป็น metacercaria เมื่อคนกิน จะได้รับปรสิต กลายเป็นตัวแก่ในท่อน้ำดี ต่อไป

18 Adult ในท่อน้ำดีในตับของ D.H. ไข่ ถูก หอย กิน cercaria ไชเข้าปลา metacercaria ในปลาดิบ

19

20 Miracidium ออกจาก ไข่

21 หอย Bithynia sp.

22 Cercaria ของพยาธิ ใบไม้ตับ

23

24 ระบาดวิทยา (Epidemiology) - พบการระบาด ในช่วง ปลายฤดูฝน ( กันยายน – พฤศจิกายน ) ฤดูร้อน ( กุมภาพันธ์ – มีนาคม ) - พบการติดเชื้อใน เด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ขวบ ประมาณ 35% อายุ 10 ปี - ผู้ใหญ่ ประมาณ 80 – 90%

25 พยาธิวิทยา (Pathology) - การเปลี่ยนแปลงของพยาธิ สภาพจะเห็นได้ชัด เมื่อมีพยาธิมากๆ หรือมีพยาธิ เป็นเวลานาน - พยาธิตัวแก่ไปอุดตันท่อน้ำดี ส่วนปลาย

26 - จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีอาการ แทรกซ้อน ได้แก่ 1. การขาดโปรตีน 2. พิษสุราเรื้อรัง 3. ตับอักเสบ ( ไวรัส ) 4. เนื้องอกในตับ ความรุนแรงของโรคจะทำให้ เกิดตับแข็ง และตับวาย ในที่สุด

27

28 อาการ (Sign and Symtom) - มีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนของพยาธิ ระยะเวลา พยาธิสภาพของตับ และ โรคอื่นที่แทรกซ้อน 1. ชนิดไม่ปรากฏอาการ มีพยาธิ ประมาณ 100-200 ตัว พบไข่น้อยมาก 2. อาการอย่างอ่อน ผู้ป่วยรู้สึก ร้อนๆทางใต้ชาย โครงขวา มีท้องขึ้น ท้องเฟ้อเป็นครั้งคราว พบไข่ 1000 ใบ ในอุจจาระ 1 กรัม

29 3. อาการปานกลาง ผู้ป่วยมีอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อยเป็น ประจำ มีอาการเจ็บตื้อๆ และ รู้สึกร้อนๆบริเวณตับ ตับ สามารถคลำพบ กดเจ็บ อุจจาระบ่อย และสลับกับ ท้องผูก อาจพบมีอาการไข้ ต่ำๆ และมีดีซ่านได้ด้วย พบไข่ 3000 ใบ ในอุจจาระ 1 กรัม

30 4. ชนิดอาการรุนแรง เป็นระยะสุดท้ายของโรค เช่นติดเชื้อมาเป็นเวลานาน จำนวนพยาธิมาก มีอาการ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร ผอมลง แสดงอาการขาด อาหารและโปรตีน ตับโตแข็ง และอาจมีมะเร็งร่วมด้วย

31 การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) 1. ตรวจหาไข่พยาธิใน อุจจาระ 2. ตรวจหาตัวแก่ของพยาธิ จากการผ่าตัด ถุงน้ำดี ผ่าตัดตับ หรือดูด น้ำจากตับ การรักษา (Treatment) ปัจจุบันใช้ยา Praziquantel

32 การควบคุมและป้องกัน (Control and Prevention) 1. แนะนำประชาชนให้เลิก รับประทาน ปลาดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ 2. ให้ความรู้กับประชาชน 3. จัดการสุขาภิบาลให้ ถูกต้อง 4. ทำลายโฮสต์กึ่งกลาง 5. ให้ยารักษา

33 Family Fasciolidae Fasciola hepatica Fasciola gigantica - เป็นพยาธิใบไม้ในตับ แกะ วัว ควาย - ในคนมักพบเป็น Ectopic foci คือจะอยู่นอกตับ - ขนาดของ พยาธิตัวแก่ ไข่ และ ตัวอ่อน ใหญ่

34 - รูปร่างของพยาธิทั้ง 2 ชนิด แตกต่างกันคือ Fasciola hepatica รูปร่าง สั้นกว่า Fasciola gigantica ยาว คล้ายใบไผ่ (Bamboo leaf) - ทำให้เกิดโรค Fascioliasis หรือ Fasciolosis - เรียก เป็น The sheep liver fluke

35

36 Fasciola hepatica

37 Fasciola gigantica

38 การแพร่กระจาย (Distribution) - Fasciola hepatica พบ ทั่วไปในอเมริกา แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป - Fasciola gigantica พบ ได้ทั่วไป และ สามารถพบในประเทศไทย

39 รูปร่าง (Morphology) - ขนาดประมาณ 20-30 mm กว้าง 13 mm - ผิวนอกมีหนาม (spiny tegument) - บริเวณหัวมีส่วนยื่นออกไป เรียก Cephalic cone - Oral sucker มีขนาด 1 mm Ventral sucker ขนาด 1.6 mm อยู่ชิดกัน

40 - Pharynx แข็งแรง หลอดอาหารสั้น - Testes มี 2 อัน เป็น แขนง - Ovary เป็นแขนงอยู่ ทางด้านหน้า Anterior testes - ไข่ใบใหญ่ รูป ovoidal มี operculum เล็กๆ สีน้ำตาลอม เหลือง ขนาด 130 – 150 X 60 –80 um

41 วงชีวิต (Life cycle) - 1 st I.H. ได้แก่ หอย Lymnaea sp. (Radix sp.) - 2 nd I.H. ได้แก่ พืชผัก

42 Family Dicrocoelidae Dicrocoelium dendriticum - พบแถว ยุโรป แอฟริกา อินเดีย อเมริกา 1 st I.H. คือ Land snail 2 nd I.H. คือ Ant - D.H. ได้แก่ แพะ, แกะ

43 Eurytrema pancreaticum - พบแถว จีน ไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น - 1 st I.H. คือ Land snail - 2 nd I.H. คือ Grasshopper, ant - D.H. ได้แก่ โค, กระบือ

44

45 Dicrocoelium dendriticum

46 Eurytrema pancreaticum


ดาวน์โหลด ppt พยาธิใบไม้ ตับ (Liver Flukes) พยาธิใบไม้ตับ (Liver Flukes) - พยาธิใบไม้ตับ เป็นพวกที่อาศัย อยู่ในท่อน้ำดีใน ตับ และท่อน้ำดีใหญ่ของโฮสต์ Family Opisthorchiidae.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google