งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Decision making1. 2 ปัญหา ( Problem ) เป็นเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้นแล้ว ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ ต้องการ โดยผู้แก้ปัญหา ( Problem Solver.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Decision making1. 2 ปัญหา ( Problem ) เป็นเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้นแล้ว ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ ต้องการ โดยผู้แก้ปัญหา ( Problem Solver."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 decision making1

2 2 ปัญหา ( Problem ) เป็นเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้นแล้ว ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ ต้องการ โดยผู้แก้ปัญหา ( Problem Solver ) จะต้อง ตัดสินใจและดำเนินการแก้ไข ปัญหาให้หมดไป หรือบรรเทา ผลกระทบให้ลดลง

3 decision making3 ประเภทของปัญหา ( Type of Problems ) 1. ปัญหาที่มีโครงสร้าง ชัดเจน ( Well-Structured Problems ) 2. ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ ชัดเจน ( Ill-Structured Problems )

4 decision making4 - เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย - มีความคล้ายคลึงกัน - มีรูปแบบชัดเจน - มีวัตถุประสงค์ในการ ตัดสินใจที่แน่นอน - มีทางเลือกในการ ตัดสินใจตายตัว - เป็นปัญหาพื้นฐานใน การทำงาน 1. ปัญหาที่มี โครงสร้างชัดเจน

5 decision making5 - เป็นปัญหาใหม่ ( ไม่เคย เกิดขึ้น / เกิดขึ้นไม่บ่อย ) - มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องซับซ้อน - ไม่สามารถหาข้อมูลได้อย่าง สมบูรณ์ - ไม่สามารถเตรียมการรับ ปัญหาที่เกิดขึ้น - เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน และความเสี่ยง - เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ ผู้บริหารระดับสูง 2. ปัญหาที่มี โครงสร้างไม่ ชัดเจน

6 decision making6 การตัดสินใจ ( Decision Making ) การตัดสินใจ คือการเลือกระหว่างทางเลือกที่ เป็นไปได้ทั้งหลาย เพื่อให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ ได้กำหนดไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็น เทคนิคในการทำให้ทางเลือกที่มี อยู่มากมายนั้นให้เหลือน้อยลง

7 decision making7 รูปแบบในการตัดสินใจ 1. พวกชอบเลี่ยงปัญหา ( Problem Avoided ) 2. พวกชอบแก้ปัญหา ( Problem Solver ) 3. พวกชอบค้นปัญหา ( Problem Seeker )

8 decision making8 กระบวนการของการ ตัดสินใจ John Dewey 1. ความเคลือบคลุม ( Controversy ) 2. การทำให้กระจ่าง ( Classification ) 3. ทางเลือก ( Choice )

9 decision making9 Herbert Simon 1. กิจกรรมของปัญญา ( Intelligence Activity ) 2. กิจกรรมการออกแบบ ( Design Activity ) 3. กิจกรรมการเลือก ( Choice Activity )

10 decision making10 Alvar Elbing 1. สภาพไร้ดุล ( Disequilibrium ) 2. การวินิจฉัย ( Diagnosis ) 3. การนิยาม ( Definition ) 4. การค้นพบ ( Discovery ) 5. การกระทำ ( Doing )

11 decision making11 Henry Mintzberg 1. ขั้นบ่งชี้ ( Identification Phase ) 2. ขั้นการพัฒนา ( Development Phase ) 3. ขั้นการคัดเลือก ( Selection Phase )

12 decision making12 มัลลิกา ต้นสอน กำหนด ปัญหา กำหนด เกณฑ์ ให้ความสำคัญ กับเกณฑ์ พัฒนา ทางเลือก วิเคราะห์ ทางเลือก เลือก ทางเลือก นำทางเลือกไป ปฏิบัติ ประเมินผลการ ตัดสินใจ

13 decision making13 ลักษณะของการตัดสินใจ ที่ดี คุณภ าพ ทำได้ ทันเวลา ทำได้ ทันเวลา เป็นที่ ยอมรับ เป็นที่ ยอมรับ ความเหมาะสม ทางด้านจริยธรรม ความเหมาะสม ทางด้านจริยธรรม การ ตัดสินใจ ที่มี ประสิทธิ ภาพ

14 decision making14 ประเภทการตัดสินใจในการ บริหาร / จัดการ 1. การตัดสินใจโดยเอกบุคคล / การ ตัดสินใจโดยกลุ่ม 2. การตัดสินใจในแง่ส่วนตัว / การ ตัดสินใจในแง่องค์การ 3. การตัดสินใจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า / การตัดสินใจที่ไม่ได้กำหนดไว้ ล่วงหน้า 4. การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ / การตัดสินใจเชิงดำเนินการ 5. การตัดสินใจแบบระดับบนสู่ระดับ ล่าง / การตัดสินใจ แบบให้อำนาจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน

15 decision making15 อิทธิพลที่มีต่อการ ตัดสินใจ 1. ลักษณะของผู้ตัดสินใจ 2. แบบการตัดสินใจของแต่ละ บุคคล 3. การหยั่งรู้ในการตัดสินใจ 4. การแสวงหาวิธีแก้ปัญหา โดยการลองถูกลองผิด 5. ความคิดสร้างสรรค์ 6. ข้อขัดข้องในองค์การ

16 decision making16 เทคนิคการตัดสินใจ 1. การใช้ประสบการณ์และ ดุลพินิจ 2. ยุทธวิธีรีรอ 3. การใช้ตัวแบบหรือวิธีเชิง ปริมาณ 4. การระดมสมอง 5. แผนผังความเกี่ยวข้อง 6. เดลฟีเทคนิค 7. เทคนิคกลุ่มแต่เพียงใน นาม


ดาวน์โหลด ppt Decision making1. 2 ปัญหา ( Problem ) เป็นเหตุการณ์หรืออุปสรรคที่ เกิดขึ้นแล้ว ทำให้การ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ ต้องการ โดยผู้แก้ปัญหา ( Problem Solver.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google