งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  สามารถอธิบายความหมายและการเกิดอิมัลชัน  สามารถอธิบายความไม่คงตัว ( สาเหตุและการป้องกัน ) ของอิมัลชัน  สามารถตั้งตำรับและอธิบายวิธีการเตรียมอิมัลชันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  สามารถอธิบายความหมายและการเกิดอิมัลชัน  สามารถอธิบายความไม่คงตัว ( สาเหตุและการป้องกัน ) ของอิมัลชัน  สามารถตั้งตำรับและอธิบายวิธีการเตรียมอิมัลชันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 by

2 วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  สามารถอธิบายความหมายและการเกิดอิมัลชัน  สามารถอธิบายความไม่คงตัว ( สาเหตุและการป้องกัน ) ของอิมัลชัน  สามารถตั้งตำรับและอธิบายวิธีการเตรียมอิมัลชันได้  สามารถอธิบายวิธีการประเมินอิมัลชันได้

3 content 1. Definition 2. Types of Emulsions 3. Application of Emulsions 4. Theories of emulsification 5. Stability of emulsions factors to consider technique of preparation 6. Formulation of emulsions 7. Evaluation

4  thermodynamically unstable system, composed of two immisible liquid in which one liquid dispersed as droplets in other liquid  internal phase / dispersed phase / discontinuous phase  external phase / dispersion medium / continuous phase  emulsifier / emulsifying agent  น้ำ / น้ำมัน Definition

5 1. Oil in water ( o/w ) 2. Water in oil ( w/o) water oil Emulsion types Simple Emulsion 3. Multiple emulsion ( o/w/o, w/o/w ) 4. Transparent emulsion ( micro emulsion)

6  drug and cosmetics  oral, topical, iv, im, se  drug carrier  improve bioavailability Application of emulsions

7  Droplet diameter surface area surface free energy instability of emulsion  Emulsifier surface tension surface free energy  Emulsifier adsorbed film at droplet interface mechanical barrier to coalescense Theory of emulsification

8 Adsorption film  Monomolecular Adsorption - เกิด monomolecular film - surfactant emulsifier - combination of emulsifier complex film Oil oil H2OH2O H2OH2O  Multimolecular Adsorption - เกิด multimolecular film - hydrated lyophilic colloid (acacia, traq, gelatin)

9  Solid particle adsorption - เกิด particulate film - Finely divided solid particles - Bentonite, veegum oil H2OH2O Adsorption film

10 1. Flocculation 2. Creaming 3. Coalescence 4. Phase inversion 5. Breaking / Cracking 6. Miscellaneous physical and chemical change Starbility of emulsions

11  การรวมกลุ่มของ droplet ที่ยังมี interfacial film  reversible  ป้องกันโดย :- electrical d/b layer - solvent sheath - steric effect Flocculation

12  ปรากฏการณ์ที่ emulsion แยกเป็นสองชั้น  reversible  2 types - upward creaming ( - ) o/w - downward creaming ( + ) w/o Creaming V = d 2 ( i - e ) g / 18 y

13  % creaming  การลด creaming rate (v) - ลด d ( homogenizer, colloid mill,ultrasonic ) - เพิ่ม y (viscosity inducing agent, ลด d, เพิ่มอัตภาคภายใน, อุณหภูมิ ) - ลด โดยเติม bromoform, bromonapthalein Creaming i - e

14  การรวมตัวของ droplet เป็นหยดใหญ่ขึ้นจนแยกเป็นสองชั้น  irreversible incomplete film  cause of coalescense - concentration of emulsifier - int. phase > 74 – 75 % ( optimal 50:50 ) - electrolyte ลด zeta potential - incompatibility (Ca 2+, Mg 2+ ใน alkali soap) - microbial degradation of emulsifier - temperature Oil Coalescense / Breaking / Cracking

15  เปลี่ยนจาก o/w w/o หรือกลับกัน  causes - เติม electrolyte เช่น Ca 2+ ลงใน emulsion ของ Sod. oleate - เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ณ PIT - เปลี่ยนแปลงการละลายของ emulsifier - เปลี่ยนแปลง phase volume ratio จน > 75 % Phase inversion

16 Miscellaneous Phisical and Chemical Change  มีผลจากปัจจัยได้แก่ - อุณหภูมิ - Oxidation - Microbial - Emulsifier ไม่เหมาะสม - เทคนิคในการเตรียมไม่ถูกต้อง - ภาชนะบรรจุไม่เหมาะสม - ปฏิกิริยาทางเคมี

17  oil phase - active ingredient - vegetable /mineral oil - emulsifier - antioxidant ( if need ) - flavor ( if need ) General Formula Oral emulsion (o/w)  water phase - water soluble ingredient - sweetener - flavor - preservative - color - น้ำ

18 Topical emulsion (o/w, w/o)  Oil phase - active - vegetable or mineral oil - emulsifier - antioxidant / flavor - stiffening agent  Water phase - active ingredient - humectant - preservatives - viscosity inducing agent - buffer - flavor - น้ำ General Formula

19 Formulation of Emulsions 1. Type of emulsions - oral emulsion : o/w, edible emulsifier - topical emulsion : o/w, w/o - iv emulsion : o/w, w/o  ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง 2. Oil phase - วัตถุประสงค์จะใช้เป็น oral / topical - toxicity - liquid / semisolid ที่ต้องการ - การละลายของ active ingredient

20 3. Phase volume ratio - ควรใช้ int.phase 40 – 60 % 4. Emulsifier - thermodynamic stabilizer - mechanical barrier - electrical barrier Formulation of Emulsions

21 1. Route of Administration - oral : o/w emulsifier (nat.gum เช่น acacia ) : ไม่ควรใช้ soap emulsifier : ระวังการใช้ surfactant - iv : o/w emulsifier ( lecithin, pluronic F-68) - im : o/w และ w/o emulsifier : ไม่ควรใช้ surfactant - topical : ไม่ควรใช้ nat.gum การเลือกใช้ emulsifier

22 2. Types of emulsions ( o/w, w/o ) 3. Toxicity ( ไม่ใช้ soap ใน oral emulsion ) 4. Incompatibility ( tween + paraben ) 5. Stability of emulsifier : non ionic surfactant คงตัวในช่วง pH กว้าง ( 3-10 ) 6. Consistency 7. Price 8. Mix emulsifier : acacia + trag, tween+span 9. Content : 2-5 % or 1-25 % การเลือกใช้ emulsifier

23 Classification of emulsifier  แบ่งตามชนิดของ film - monomolecular film : surfactant - multimolecular film : acacia, gelatin - solid particle film : bentonite, veegum  แบ่งตามชนิดของ emulsion - o/w - w/o

24  แบ่งตามกลไกการทำให้ emulsion คงตัว - true emulsifier : ลด r, เกิด film - auxiliary emulsifier : ไม่สามารถลดแรงตึงผิวแต่เพิ่ม y  แบ่งตามแหล่งที่มา - synthetic : surfactant - natural gum : hydrophilic colloid - clay : film divided solid Classification of emulsifier

25  กลไกการเป็น emulsifier ของ surfactant - thermodynamic activity - mechanical barrier - electrical barrier  anionic, cationic, amphoterric, nonionic  HLB of Px and surfactant Surfactant

26  required HLB ของ oil phase ทั้งหมดในตำรับอิมัลชัน ซึ่งหาได้จากการคำนวณ การทดลอง Required HLBemulsion 4 – 6 w/o 8 – 18 o/w Surfactant

27

28  ถ้าต้องการใช้ T80 + S80 เป็น emulsifier - aligation method T80 (15) S80(4.3) 12.1 2.9 / 10.7 7.8 HLB tween HLB span Required HLB - Required HLBHLB tween Required HLB - HLB span Surfactant

29 - สูตรที่ใช้คำนวณ Required HLB = X ( HLB s ) + ( 1-X ) ( HLB t ) โดยที่ X = flaction of span T80 = (7.8/10.7) * 7 = 5.1 g S80 = (2.9/10.7 ) * 7 = 1.9 g เพราะฉะนั้นต้องใช้ T80 = ( 7.8/10.7 )*( 7/100 ) = 5.1 g S80 = ( 2.9/10.7 )*( 7/100 ) = 1.9 g Surfactant

30  water soluble antioxidant : ascorbic acid, metabisofilic, thioglycol  oil soluble antioxidant : ascorbyl palmitate, BHT, BHA, pripyl gallate, L-tocopherol  0.001 – 0.1 %  ร่วมกับ chelating agent : EDTA, citric acid, phosphoric acid, tartaric acid Antioxidant

31 Preserv ative C = C w [(1-K w )+K m q] w C = total conc. of preservative C w = conc. of preservative water = phase volume ratio of oil = V oil / V q = phase volume ratio of surfactant = V s / V K w = C o / C w, K w = C m /C w m H2OH2O H2OH2O

32  ป้องกันการระเหยของน้ำจากตำรับ  o/w  sorbital, PG, Glycerin, mannitol, glucose  2-20 % Humectant

33 Rheology and viscosity  Technique for emulsion preparation 1. Dry gum method (continental method ) : ใช้ gum เป็น emulsifier : ต้องคำนวณ ratio ของการเกิด 1 emulsion Oil : น้ำ : gum = 4:2:1 ( fixed oil ) = 3:2:1 ( mineral oil ) : gum + oil ก่อน จึงเติมน้ำทั้งหมดทันที บดเร็วๆจนเกิด emulsion และมี cricking sound

34 2. Wet gum method ( English method ) : gum + น้ำ ก่อนจึงค่อยๆเติม oil : ขณะเตรียมอาจเกิดภาวะ emulsion ขาดน้ำ 3. Beaker method : นิยมกับปฏิกิริยาที่มี wax ใช้ surfactant : แยก oil phase and water phase heat บน water bath จนมีอุณหภูมิ 72-75 องศาเซลเซียส : เทวัตถุภายในลงในวัตภาคภายนอก ค่อยๆเทเป็นสายเล็กๆต่อเนื่อง และคนสม่ำเสมอในทิศทางเดียวกันจน congeal : เติมน้ำหอมที่ 45 – 50 องศาเซลเซียส : ไม่ทำให้เย็นเร็วเกินไป

35 4. Bottle method : vol.oil : ใช้ส่วนผสมในขวดและเขย่า 5. Ultrasonifier : bath / probe 6. Coloid mills 7. Homogenizer 8. Microfluidizer Rheology and viscosity

36 ตัวอย่างที่ 2 Mineral oil, hight 20 g Lanolin, anh 1 g Tween + span 5 g น้ำบริสุทธิ์ 100 g ตัวอย่างที่ 1 Mineral oil 15 g Tween + span 3 g น้ำบริสุทธิ์ 42 g Rheology and viscosity

37 การตรวจชนิดของอิมัลชัน 1. Dilution test : emulsion สามารถผสมได้กับ ext. phase เท่านั้น : เหมาะกับ liquid emulsion 2. Dye test : water soluble dye ละลายและติดสีใน background ของ o/w 3. COCl 2 / filter paper : กระดาษกรองจะเปลี่ยนสีจากน้ำเงิน ชมพู ถ้า o/w

38 4. Fluorescence : oil เรืองแสงภายใต้ uv- light 5. Conductivity : น้ำจะนำกระแสไฟฟ้า : ใช้ไม่ได้ผลใน nonionic o/w emulsion การตรวจชนิดของอิมัลชัน

39 การทำนายชนิดของอิมัลชัน 1. Phase volume ratio : phase ที่มีปริมาณมาก ext.phase o/w 3. Technique of preparation : ถ้าเท oil ลงในน้ำ : ระวังเรื่อง phase inversion 2. Type of emulsifier : phase ที่ emulsifier ละลาย

40  Stress condition 1. Aging and temperature 2. Freeze and thaw 3. Centeifugation 4. Agitation Evaluation of emulsions

41 1. Phase separation - rate and content of separation / creaming - % creaming 2. Viscosity - ถ้า emulsion ไม่คงตัว ความหนืดจะลดลงเมื่อทิ้งไว้ 3. Size and size distribution of int. phase - ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด การประเมินสมบัติทางกายภาพของ emulsion

42 4. Dielectric constant - ใน o/w ถ้าเกิด creaming ค่า dielectric constant ด้านบนจะต่ำลง 5. Zeta potential - บอกอัตราเร็วของการเกิด flocculation 6. Electrical conductivity - o/w จะนำไฟฟ้าและ resistant ถ้า ไม่คงตัว resistant - w/o ไม่นำไฟฟ้า ถ้า coalescense นำไฟฟ้าได้

43 References 1. RPS 17 th ed. p.317 – 329 2. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy, 3 rd edi. p.502 – 533 3. Physical Pharmacy, 4 th edi. p.486 – 496 4. Pharmaceutical Technology, p.334 – 340,1970 5. Encyclopedia of Emulsion Technology, vol.1,1983 6. Pharmaceutical Dosage Forms:Disperse system,vol.1, p.49 – 150, 199 – 284, 1988


ดาวน์โหลด ppt By. วัตถุประสงค์ การเรียนรู้  สามารถอธิบายความหมายและการเกิดอิมัลชัน  สามารถอธิบายความไม่คงตัว ( สาเหตุและการป้องกัน ) ของอิมัลชัน  สามารถตั้งตำรับและอธิบายวิธีการเตรียมอิมัลชันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google