งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบัน นันทนาการ. Recrea tion ลาติน “Recreo” “Recreatum” re = อีกครั้ง creo = การ สร้างขึ้นมาใหม่ การสร้าง สิ่งใหม่ ขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบัน นันทนาการ. Recrea tion ลาติน “Recreo” “Recreatum” re = อีกครั้ง creo = การ สร้างขึ้นมาใหม่ การสร้าง สิ่งใหม่ ขึ้นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบัน นันทนาการ

2 Recrea tion ลาติน “Recreo” “Recreatum” re = อีกครั้ง creo = การ สร้างขึ้นมาใหม่ การสร้าง สิ่งใหม่ ขึ้นมา

3 นันทนาการ : กิจกรรมที่มนุษย์เลือกทำ ในยามว่างด้วยความสมัคร ใจก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ชื่นชมยินดี และพึงพอใจ เพื่อปรุงแต่ง ชีวิตให้ดีขึ้น

4 ในกิจกรรมนั้น เป็นรางวัลในตัวของ มันเอง ( ไม่ต้องการผลรางวัลตอบแทนใด ๆ ) ไม่ใช่การทำงาน / อาชีพ ไม่ใช่การต่อต้าน / หนีสังคม ไม่ Active เสมอไป

5 ลักษณะพื้นฐานของ นันทนาการ 1. เป็นกิจกรรม (Activities) 2. มีหลายรูปแบบ (Forms) 3. มีแรงจูงใจเป็นตัวกำหนด (Motivation) 4. ไม่ผูกพันกับเวลา (Time)

6 5. ทำด้วยความสมัครใจ (Voluntary) 6. มีความยืดหยุ่น (Flexible) 7. คือสิ่งสากล + คือสิ่งสมบูรณ์ (Universary + Sound) 8. เป็นการบำบัดรักษา (Therapy) 9. เป็นเรื่องจริงจัง + มีจุดมุ่งหมาย (Serious & Purpose)

7 หมวดหมู่ของกิจกรรม นันทนาการ 1. ศิลปหัตถกรรม (Art & Craft) 2. เกม กีฬา และกรีฑา (Game - Sport) 3. การเต้นรำ ฟ้อนรำ รำพื้นเมือง (Dance) 4. ดนตรี และการร้องเพลง (Music) 5. การอ่าน - พูด - เขียน (Reading - Writing - Speaking)

8 6. ละคร ภาพยนตร์ การแสดง (Drama) 7. งานอดิเรก (Hobby) 8. กิจกรรมทางสังคม (Social Activities) 9. กิจกรรมพิเศษ (Special Events) 10. นันทนาการนอกเมือง (Outdoor Recreation) 11. กิจกรรมอาสาสมัคร (Voluntary Recreation)

9 ประโยชน์ของนันทนาการต่อ มนุษย์ 1. สนุกสนาน - คลายเครียด 2. มีสุขภาพจิตดีขึ้น - สดชื่น แจ่มใส 3. ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ของ เยาวชน 4. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

10 5. เสริมสร้างจริยธรรม 6. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ - การแสดงออก 7. สร้างความภาคภูมิใจในผลงาน - มั่นใจ - บุคลิกภาพ 8. เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ - มิตรภาพของมนุษย์ 9. ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัส ของคน 10. ช่วยพักฟื้นผู้ป่วย

11 11. ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ในกลุ่ม 12. ส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์ 13. ส่งเสริมให้รักธรรมชาติ อนุรักษ์ ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม 14. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ - การละเล่นพื้นบ้าน แข่งเรือ จุด บั้งไฟ

12 กลุ่มคนที่ทำหน้าที่ นันทนาการ 1. ครอบครัว 3. ชุมชน 2. สถานศึกษา 4. หน่วยงานของรัฐ 5. หน่วยงานเอกชน 7. โรงพยาบาล 6. สื่อสารมวลชน 8. สถาบันศาสนา


ดาวน์โหลด ppt สถาบัน นันทนาการ. Recrea tion ลาติน “Recreo” “Recreatum” re = อีกครั้ง creo = การ สร้างขึ้นมาใหม่ การสร้าง สิ่งใหม่ ขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google