งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230  หมายถึง เอกสารที่ จัดทำโดยผู้สอบบัญชี และเพื่อผู้สอบบัญชีหรือ เอกสารที่ผู้สอบบัญชี ได้รับและเก็บรักษาไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230  หมายถึง เอกสารที่ จัดทำโดยผู้สอบบัญชี และเพื่อผู้สอบบัญชีหรือ เอกสารที่ผู้สอบบัญชี ได้รับและเก็บรักษาไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230  หมายถึง เอกสารที่ จัดทำโดยผู้สอบบัญชี และเพื่อผู้สอบบัญชีหรือ เอกสารที่ผู้สอบบัญชี ได้รับและเก็บรักษาไว้ เพื่อประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานสอบบัญชี  อาจจะอยู่ในรูปของ ข้อมูลบนกระดาษ แผ่นฟิล์ม สื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อ อื่นๆ

2 ประเภทของกระดาษทำการ  กระดาษทำการที่ ผู้ตรวจสอบจัดทำ ขึ้นเอง  กระดาษทำการที่ จัดทำโดยลูกค้า  กระดาษทำการที่ ผู้ตรวจสอบได้รับ จาก บุคคลภายนอก

3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำกระดาษ ทำการ  ช่วยในการวางแผนและปฏิบัติงานการสอบ บัญชี  ช่วยในการควบคุมดูแล และสอบทาน งานสอบบัญชี  บันทึกหลักฐานที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน ตรวจสอบ เพื่อประกอบการแสดงความ คิดเห็นของผู้สอบบัญชี

4 กระดาษทำการของผู้ตรวจสอบ ควรมีสาระสำคัญ ดังนี้  ชื่อบริษัทที่ทำ การตรวจสอบ  โครงการ ตรวจสอบและ รหัสงาน ตรวจสอบ  ชื่อกระดาษทำ การ  รอบบัญชีที่ทำ การตรวจ  วัตถุประสงค์ใน การจัดทำ

5 กระดาษทำการของผู้ตรวจสอบ ควรมีสาระสำคัญ ดังนี้ ( ต่อ )  วิธีการตรวจสอบที่ ใช้  รหัสกระดาษทำการ  ชื่อผู้จัดทำและวันที่ จัดทำ  ชื่อผู้สอบทานและ วันที่สอบทาน  สรุปผลการ ตรวจสอบและ ข้อสังเกตอื่นที่พบ จากการตรวจสอบ

6 รูปแบบและเนื้อหาของกระดาษทำ การ ขึ้นอยู่กับ  ลักษณะของการรับงาน  รูปแบบของรายงานของผู้สอบบัญชี  ลักษณะและความซับซ้อนของธุรกิจ  ลักษณะและสภาพของระบบบัญชีและระบบ การควบคุมภายในของกิจการ  การใช้กระดาษทำการเพื่อประโยชน์ในการสั่ง การ การควบคุมดูแลและการสอบทานงานที่ ทำโดยผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  วิธีการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ

7 การรวบรวมกระดาษทำการ  ผู้ตรวจสอบควร รวบรวมกระดาษทำ การทั้งหมดไว้ใน แฟ้มให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการ ค้นหาหรืออ้างอิงใน ภายหลัง โดยแยก เก็บไว้ในแฟ้ม 2 ประเภท คือ 1. แฟ้มถาวร 2. แฟ้มปัจจุบัน

8 แฟ้มถาวร หมายถึง แฟ้มที่รวบรวม กระดาษทำการที่มี ความสำคัญ และเป็น ประโยชน์ต่อการ ตรวจสอบบริษัท ตลอดไป  ผังการจัดองค์การ การ แบ่งสายงาน และ นโยบายการบริหารและ การดำเนินงาน  สัญญาต่างๆ ของ บริษัท  ระบบบัญชีและ นโยบายการบัญชี  ฯลฯ

9 แฟ้มปัจจุบัน หมายถึง แฟ้มที่รวบรวม กระดาษทำการที่เป็น ข้อมูลส่วนใหญ่เกี่ยวกับ การสอบบัญชีในรอบ ระยะเวลาบัญชีเดียว  แบบสอบถามการควบคุม ภายในที่ได้รับกลับ  หนังสือยืนยันยอดกับ ธนาคาร ลูกหนี้และ เจ้าหนี้  กระดาษทำการวิเคราะห์ และพิสูจน์ความถูกต้อง ของยอดคงเหลือตาม บัญชี

10 การเก็บรักษากระดาษทำการ  จะต้องเก็บกระดาษทำการให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของ วิชาชีพ กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีควรนำวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อรักษาข้อมูลในกระดาษทำการไว้เป็น ความลับและเก็บรักษากระดาษทำการอย่าง ปลอดภัย ตลอดจนควรเก็บรักษาไว้เป็น ระยะเวลาที่เพียงพอกับความต้องการในการ ปฏิบัติงาน

11 กรรมสิทธิ์ของกระดาษทำการ  เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี อาจให้กิจการใช้ประโยชน์จากกระดาษทำ การบางส่วนหรือบางตอน ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้สอบบัญชี แต่กระดาษทำการไม่ อาจทดแทนเอกสารหลักฐานทางบัญชีของ กิจการได้


ดาวน์โหลด ppt กระดาษทำการของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230  หมายถึง เอกสารที่ จัดทำโดยผู้สอบบัญชี และเพื่อผู้สอบบัญชีหรือ เอกสารที่ผู้สอบบัญชี ได้รับและเก็บรักษาไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google