งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของมนุษย์ ก้าวหน้าจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของมนุษย์ ก้าวหน้าจาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของมนุษย์ ก้าวหน้าจาก Learned Behaviors เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น เรียนรู้พฤติกรรมในการกิน ได้แก่ การใช้ช้อน ช้อนส้อม ตะเกียบ ฯลฯ เรียนรู้พฤติกรรมการเล่น - เล่นเปียโน

2 การเรียนรู้ดังกล่าวอาศัยสิ่งเหล่านี้
- ความรู้ Knowledge เรียน-อ่าน-เขียน - ความเชื่อ Belief เคารพ กราบไหว้ - ศิลป Art ออกแบบเครื่องใช้ - ศีล Morals คุณธรรมพื้นฐาน - กฎหมาย Law เคารพกฎหมาย -ประเพณี Custom งานพิธีต่าง ๆ

3 เนื้อหาของวัฒนธรรมแบ่งเป็น4อย่าง
1. คติธรรม ที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินชิวิต เช่น ขยัน เสียสละ สามัคคี ความรับผิดชอบ 2. เนติธรรม ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ประเพณี ให้รู้ สิทธิและหน้าที่ 3. วัตถุธรรม เพื่อการกินดีอยู่ดี คือ การสร้างสาธารณ สมบัติ สร้างความเจริญต่าง ๆ 4. สหธรรม ได้แก่ สังคม และโครงสร้างสังคม

4 องค์ประกอบหลักของวัฒนธรรม Elements of Culture
1. Symbols วัฒนธรรมเกิดจา Idea ที่เกิดจากสัญลักษณ์ ที่มีความหมายแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด 2. Values คือ มาตรฐานที่จะตัดสินพฤติกรรมของบุคคล และเพื่อเลือกจุดหมาย 3. Norms เป็นกฏที่บอกว่าสถานการณ์ปกติของประชากรเป็นอย่างไร มีลักษณะเฉพาะยิ่งกว่าค่านิยม

5 4. Folklore เป็นประเพณีปรัมปรา ประกอบด้วย ตลก เรื่องเหนือเหตุผล เพลงกล่อมเด็ก นิทานชาวบ้าน คำแสลง นิยายผีต่าง ๆ 5. Laws เกิดจากลักษณะสังคมแบบดั้งเดิม เกิดขึ้นเพื่อเสริมแรงจารีตมาจากประเพณี มีขบวนการแน่นอน ช่วยปกป้องคนอ่อนแอ กำหนดบทลงโทษเพื่อควบคุมสังคม

6 Expressive Symbolization
รูปแบบของการแสดงออก Expressive Symbolization ได้แก่ - Art ศิลป - Music ดนตรี - Dance การเต้นประกอบจังหวะ

7 Basic Needs หรือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ อาหาร เพศรส ความอบอุ่น แต่โดยแท้จริงภายใต้ความต้องการพื้นฐานคนส่วนใหญ่มีจุดหมายมากกกว่านั้น เช่น การจัดงานเลี้ยงในบ้านมิใช่สนองความต้องการด้านอาหาร แต่เพื่อโชว์บ้านด้วย Basic Needs จึงเป็นไปเพื่อสนองค่านิยมทางวัฒนธรรม มากกว่า

8 Cultural Area เป็นการแบ่งภูมิภาค หรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยอาศัยความคล้ายคลึงกันของวัฒนธรรม เป็นตัวกำหนด

9 Cultural Area คือ พื้นที่ใดก็ตามที่มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันปรากฏอยู่
บางครั้งจัดตามลักษณะอาชีพ (Trait) เช่น เขตปลูกอาหาร ทอผ้า บางครั้งแยกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น เขตไซบีเรีย บางครั้งแยกตามวัตถุ (Material Culture)

10 Race หมายถึง กลุ่มประชากร ที่มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น เมื่อมาเปรียบเทียบกันโดยมีข้อสมมุติฐานว่า Pure race นั้นมีจริง

11 การแบ่งลักษณะนี้ได้แก่
- Caucasian - Mongoloid - Negroloid การแบ่งดังกล่าวเรียก Typological Definition

12 สีของผิว คือ พลังต่อต้านสภาพแวดล้อม ผิวที่สามารถสร้างสารต้านทาง (Melanin) เรียกว่า Dark pigment สีของผิวจึงเป็นผลอันเนื่องจาก ชาติพันธ์ (Race) ระดับโปรตีน และฮอร์โมนในร่างกาย และระดับอุลตร้าไวโอเลต (Tanning)

13 เมลานิน ถ้ามีในผิวหนังชั้นนอกผิวจะป้องกัน แสงอุลตร้าไวโอเลตได้ คนผิวคล้ำของ กลุ่มชนเขตร้อน (Tropical) มีสารนี้หนามาก โอกาสเป็นมะเร็งของผิวหนังน้อยกว่า กลุ่ม คอเคซอยด์ ดวงตาของคนก็เช่นเดียวกัน ตาสีฟ้า แสดงว่า สารเมลานินน้อย ควรสวมแว่นกรองแสง

14 ประเภทของชาติพันธุ์ 1. Negroiforms ผมหยิก จมูกมานผิวสีดำ น้ำตาล หรือเหลือง หัวกระโหลก ค่อนข้างเล็ก ได้แก่ อัฟริกาใต้ นิโกรในมาเลเซีย และกลุ่มเมลานีเซียน 2. Europiforms หรือ Caucasoids ผมเป็นลอน จมูกเล็กแคบ ผิวขาว หรือน้ำตาล กระโหลกยาว พบในยุโรป หรือกลุ่ม เมดิเตอเรเนียนในเอเชีย มีในอินเดีย และอเมริกาเหนือ

15 ตัวอย่าง Social Relations Patterns แยกเป็น
1. Kinship Justice 2. Kingroup 8. Government 3. Community 9. Recreation 4. Territory 10.Entertainment 5. State Daily Routine 6. Law Norms-Role

16 13. Social class 19. Reproductive การเกิดทดแทน
14. War ทารก 15. Health Childhood 16. ความเจ็บไข้ได้ป่วย 22.Adolescence 17. Mortality ความตาย 23. Adulthood 18. เพศ Old Age

17 Pattern คือ พฤติกรรมของคนสังคมใดสังคมหนึ่ง
มีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประสบการณ์ การเลือกพฤติกรรม ของตนเอง 2. ปทัสถาน 3. ค่านิยม 4. สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของมนุษย์ ก้าวหน้าจาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google