งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการของ มนุษย์ ก้าวหน้าจาก Learned Behaviors เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อ แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น เรียนรู้พฤติกรรมในการ กิน ได้แก่ การใช้ช้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการของ มนุษย์ ก้าวหน้าจาก Learned Behaviors เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อ แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น เรียนรู้พฤติกรรมในการ กิน ได้แก่ การใช้ช้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการของ มนุษย์ ก้าวหน้าจาก Learned Behaviors เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อ แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น เรียนรู้พฤติกรรมในการ กิน ได้แก่ การใช้ช้อน ช้อนส้อม ตะเกียบ ฯลฯ เรียนรู้พฤติกรรมการเล่น - เล่นเปียโน

2 การเรียนรู้ดังกล่าวอาศัยสิ่ง เหล่านี้ - ความรู้ Knowledge เรียน - อ่าน - เขียน - ความเชื่อ Belief เคารพ กราบไหว้ - ศิลป Art ออกแบบ เครื่องใช้ - ศีล Morals คุณธรรม พื้นฐาน - กฎหมาย Law เคารพกฎหมาย - ประเพณี Custom งานพิธี ต่าง ๆ

3 เนื้อหาของวัฒนธรรมแบ่งเป็น 4 อย่าง 1. คติธรรม ที่ใช้เป็นหลักในการ ดำเนินชิวิต เช่น ขยัน เสียสละ สามัคคี ความรับผิดชอบ 2. เนติธรรม ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ ประเพณี ให้รู้สิทธิและ หน้าที่ 3. วัตถุธรรม เพื่อการกินดีอยู่ดี คือ การสร้างสาธารณสมบัติ สร้าง ความเจริญต่าง ๆ 4. สหธรรม ได้แก่ สังคม และ โครงสร้างสังคม

4 องค์ประกอบหลักของ วัฒนธรรม Elements of Culture 1. Symbols วัฒนธรรมเกิดจา Idea ที่เกิดจากสัญลักษณ์ ที่มี ความหมายแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด 2. Values คือ มาตรฐานที่จะ ตัดสินพฤติกรรมของบุคคล และ เพื่อเลือกจุดหมาย 3. Norms เป็นกฏที่บอกว่า สถานการณ์ปกติของประชากรเป็น อย่างไร มีลักษณะเฉพาะยิ่งกว่า ค่านิยม

5 4. Folklore เป็นประเพณี ปรัมปรา ประกอบด้วย ตลก เรื่องเหนือเหตุผล เพลงกล่อม เด็ก นิทานชาวบ้าน คำแสลง นิยายผีต่าง ๆ 5. Laws เกิดจากลักษณะ สังคมแบบดั้งเดิม เกิดขึ้นเพื่อ เสริมแรงจารีตมาจากประเพณี มีขบวนการแน่นอน ช่วยปกป้อง คนอ่อนแอ กำหนดบทลงโทษ เพื่อควบคุมสังคม

6 รูปแบบของการแสดงออก Expressive Symbolization ได้แก่ - Art ศิลป - Music ดนตรี - Dance การเต้นประกอบ จังหวะ

7 Basic Needs หรือความ ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ อาหาร เพศรส ความอบอุ่น แต่ โดยแท้จริงภายใต้ความต้องการ พื้นฐานคนส่วนใหญ่มีจุดหมาย มากกกว่านั้น เช่น การจัดงาน เลี้ยงในบ้านมิใช่สนองความ ต้องการด้านอาหาร แต่เพื่อโชว์ บ้านด้วย Basic Needs จึงเป็นไป เพื่อสนองค่านิยมทางวัฒนธรรม มากกว่า

8 Cultural Area เป็นการแบ่งภูมิภาค หรือ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดย อาศัยความคล้ายคลึงกัน ของวัฒนธรรม เป็น ตัวกำหนด

9 Cultural Area คือ พื้นที่ใดก็ตามที่มีวัฒนธรรมที่ คล้ายคลึงกันปรากฏอยู่ บางครั้งจัดตามลักษณะอาชีพ (Trait) เช่น เขตปลูกอาหาร ทอผ้า บางครั้งแยกตามลักษณะทาง ภูมิศาสตร์ เช่น เขตไซบีเรีย บางครั้งแยกตามวัตถุ (Material Culture)

10 Race หมายถึง กลุ่ม ประชากร ที่มีความ แตกต่างจากกลุ่มอื่น เมื่อ มาเปรียบเทียบกันโดยมี ข้อสมมุติฐานว่า Pure race นั้นมีจริง

11 การแบ่งลักษณะนี้ได้แก่ - Caucasian - Mongoloid - Negroloid การแบ่งดังกล่าวเรียก Typological Definition

12 สีของผิว คือ พลัง ต่อต้านสภาพแวดล้อม ผิวที่ สามารถสร้างสารต้านทาง (Melanin) เรียกว่า Dark pigment สีของผิวจึงเป็น ผลอันเนื่องจาก ชาติพันธ์ (Race) ระดับโปรตีน และ ฮอร์โมนในร่างกาย และ ระดับอุลตร้าไวโอเลต (Tanning)

13 เมลานิน ถ้ามีในผิวหนัง ชั้นนอกผิวจะป้องกัน แสงอุลต ร้าไวโอเลตได้ คนผิวคล้ำของ กลุ่มชนเขตร้อน (Tropical) มี สารนี้หนามาก โอกาสเป็น มะเร็งของผิวหนังน้อยกว่า กลุ่ม คอเคซอยด์ ดวงตาของคนก็ เช่นเดียวกัน ตาสีฟ้า แสดงว่า สารเมลานินน้อย ควรสวมแว่น กรองแสง

14 ประเภทของชาติพันธุ์ 1. Negroiforms ผมหยิก จมูก มานผิวสีดำ น้ำตาล หรือเหลือง หัวกระโหลก ค่อนข้างเล็ก ได้แก่ อัฟริกาใต้ นิโกรใน มาเลเซีย และกลุ่มเมลานีเซียน 2. Europiforms หรือ Caucasoids ผมเป็นลอน จมูก เล็กแคบ ผิวขาว หรือน้ำตาล กระโหลกยาว พบในยุโรป หรือ กลุ่ม เมดิเตอเรเนียนในเอเชีย มี ในอินเดีย และอเมริกาเหนือ

15 ตัวอย่าง Social Relations Patterns แยกเป็น 1. Kinship 7. Justice 2. Kingroup8. Government 3. Community9. Recreation 4. Territory 10.Entertainment 5. State11. Daily Routine 6. Law12. Norms-Role

16 13. Social class19. Reproductive การเกิดทดแทน 14. War20. ทารก 15. Health21. Childhood 16. ความเจ็บไข้ได้ป่วย 22.Adolescence 17. Mortality ความตาย 23. Adulthood 18. เพศ 24. Old Age

17 Pattern คือ พฤติกรรมของคนสังคมใด สังคมหนึ่ง มีลักษณะอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประสบการณ์ การเลือก พฤติกรรม ของตนเอง 2. ปทัสถาน 3. ค่านิยม 4. สิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการของ มนุษย์ ก้าวหน้าจาก Learned Behaviors เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมเพื่อ แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น เรียนรู้พฤติกรรมในการ กิน ได้แก่ การใช้ช้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google