งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research Problem Research Question Research Hypothesis โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research Problem Research Question Research Hypothesis โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research Problem Research Question Research Hypothesis โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 Research Problem เป็นข้อสงสัย ที่ต้องการคำตอบ สิ่งที่อยากรู้ คำถามที่ต้องการคำตอบ ข้อสงสัย ข้อขัดแย้งทางความคิด เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฏี หลักการ แนวทางปฏิบัติ สภาพที่เกิดขึ้นจริง (observe) ที่ ไม่เป็นไปตามสภาพที่คาดหวัง หรือต้องการให้เกิด (Expect) มาเรียม นิลพันธุ์

3 Criteria Standard Goal (Expect) มาเรียม นิลพันธุ์ Observe

4 What should be target What is ? Actual N = T - A Need = Target - Actual Problem มาเรียม นิลพันธุ์

5 What is Actual What should be target, criteria, goal, standard, expect A Problem / Need What is Actual A T มาเรียม นิลพันธุ์

6 Characteristic of Expense a relationship between two or more variables Stated clearly an umbigiously Statement must imply possibility of empirical testing มาเรียม นิลพันธุ์ Good Research Problem

7 Source of Research Problems under the close supervision an advisor Classroom/School/Community Experience (Teaching/Working/Studying ฯลฯ ) Observe Classroom [Lectures, Discussing, Seminar] Out of class exchanges of ideas with students or professors Professors will suggests many problem Textbook, journal, www, research, report, article Theory and related Literature มาเรียม นิลพันธุ์

8 Research Questions in Ask one or two central questions Followed by no more then 5-7 Subquestions Several subquestions follow each general central question and the subquestions narrow the fours of the study Write no more than a dozen research questions in all Huberman (1994) มาเรียม นิลพันธุ์ Qualitative Research

9 Relate the central question to the specific qualitative strategies of inquire What, How, Why Questions Focus on a Single concept มาเรียม นิลพันธุ์

10 Research Questions to evolve and to change during the study Use open – ended question Begin with How มาเรียม นิลพันธุ์

11 Use exploratory verbs discovery (grounded theory ) Seek to understand (ethnographic) Explore a process (case study) Describe the experience (phenomenology) Report the stories (narrative research) Use non directional language Delete words : affect, influence, impact, determine cause, relate มาเรียม นิลพันธุ์

12 Characteristics of Good Research Questions Feasible Clear Significant Ethical มาเรียม นิลพันธุ์

13 Quantitative Research Questions Compare group on Independent Variable to see its impact on a dependent variable Relate one or more IV to DV Describe response to IV or DV From a test of a theory IV and DV must be measured separately Write only one or more research question Related the statistical hypothesis มาเรียม นิลพันธุ์

14 Research Questions and Hypotheses To shape and specifically focus the purpose of study Limited to 3 basic approaches - Compare groups on and IV to see its impact on DV - Relate one or more IV to DV - Describe to IV, DV Follows from a test of a theory IV and DV must be separately in Quantitative Research มาเรียม นิลพันธุ์

15 Hypothesis prediction of the possible outcomes of a study related IV and DV tentative explanation of the relationship between IV and DV to be testable the variables must be operational defined (measure each variable) Base on the related Literature not represent a moral or ethical position Conceptual framework Theory Research report มาเรียม นิลพันธุ์

16 Statistic Hypothesis Null Hypotheses : HO Alternative Hypothesis : H 1, HA Directional Hypothesis Nondirectional Hypothesis มาเรียม นิลพันธุ์

17 Null Hypothesis : no relationship, no difference Alternative Hypothesis :relationship, difference Directional Hypothesis >,< Nondirectional Hypothesis ≠,relationship มาเรียม นิลพันธุ์

18 Alternative Hypothesis } Direct H0 : h1 = h2 (Null Hypothesis) H1 : h1 ≠ h2 Nondirect H1 : h1 > h2 H1 : h1 < h2 มาเรียม นิลพันธุ์

19 Null Hypothesis กำหนดตามเงื่อนไขของการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ Alternative Hypothesis เป็นทางเลือกที่ผู้วิจัยต้องตัดสิน โดยอาศัยข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฏี ผลการวิจัยมากำหนดสมมติฐาน เพื่อยืนยัน สมมติฐานการวิจัย Research Hypothesis = Alternative Hypothesis Accept Reject มาเรียม นิลพันธุ์

20 1.Discrete 2.Continuous 3.Independent 4.Manipulated 5.Experimental 6.Treatment 7.Active 8.Cause 9.Antecedent 10.Stimulus 11.Input 12.Attribute or organism 13. Assigned มาเรียม นิลพันธุ์ 14 Dependent 15. Passive 16. Response 17. Consequence 18. Output 19. Effect 20. Control 21. Moderator 22. Extraneous 23. Intervening 24. Confounding 25. Categorical 26. Quantitative 27. Qualitative Variable


ดาวน์โหลด ppt Research Problem Research Question Research Hypothesis โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google