งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 สหสัมพันธ์ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาตัว หนึ่งคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Menu Analyze > Correlate ผลจากการใช้คำสั่งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 สหสัมพันธ์ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาตัว หนึ่งคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Menu Analyze > Correlate ผลจากการใช้คำสั่งนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 สหสัมพันธ์ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาตัว หนึ่งคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Menu Analyze > Correlate ผลจากการใช้คำสั่งนี้ มีทางเลือก ต่อไป 3 ทางคือ 1. Bivariate 2. Partial 3. Distances

2 Bivari ate เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของตัว แปร 2 ตัว โดยพิจารณาจากค่า สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ และมีค่า สัมประสิทธิ์ให้เลือกทำการศึกษา 3 ตัวด้วยกันคือ 1. Pearson 2. Kendall’s tau- b 3. Spearman ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากคำนวณค่า สัมประสิทธิ์สัมพันธ์แล้วยังทำการ ทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับค่า สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของประชากรอีกด้วย

3 Flags significant correlations เป็นคำสั่งที่ให้แสดงค่าระดับ นัยสำคัญของ สปส. สหสัมพันธ์ ถ้ามีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แสดง ด้วยเครื่องหมาย * ถ้ามีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 แสดง ด้วยเครื่องหมาย **

4 OPTI ONS ในกรณีของ Missing Values 1. Excluded cases pairwise(default) ตัดเฉพาะค่าที่ หายไปของตัวแปรทั้ง 2 ที่ต้องการหา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 2. Exclude cases listwise ตัด case ที่มีค่าสูญหายออกทั้งหมดไม่นำมา วิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้น

5 OPTI ONS ในกลุ่ม Statistics 1. Means and Standard deviations : หาค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัว แปร 2. Cross-product deviations and Covariances : แสดงค่า Sum of Square และ Sum of Cross- product รวมทั้ง Covariance ระหว่างตัวแปรทั้ง 2

6 Pearson Correlation Coefficient เป็นการศึกษาว่าตัวแปรทั้ง 2 (X,Y) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือไม่ ค่าของสปส. สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 เครื่องหมาย + และ - แสดงทิศทางของ ความสัมพันธ์ ค่า สปส. มีค่าเป็น + หมายถึง ค่าของตัว แปร X เพิ่ม ค่าของตัวแปร Y มีแนวโน้ม ว่าจะเพิ่มขึ้น ค่า สปส. มีค่าเป็น - หมายถึง ค่าของตัว แปร X เพิ่ม ค่าของตัวแปร Y มีแนวโน้ม ว่าจะลดลง

7 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson) จาก ตัวอย่างหาได้โดย การทดสอบ สมมติฐาน H 0 : เทียบกับ H 1 : สถิติที่ใช้ในการ ทดสอบคือ

8 Kendall’s tau-b เป็นการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปร ของ Non-parametric โดยลักษณะ ของข้อมูลเป็นการวัดด้วย Ordinal scale หรือการให้อันดับ (rank) และมี ค่าซ้ำๆเกิดขึ้นลักษณะของข้อมูลส่วน ใหญ่อยู่ในตรารางแจกแจงความถี่ จำแนกตามตั้วแปรที่ต้องการวัด ค่าของ สปส. อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 ค่าสัมประสิทธิ์จะมีค่า - 1 หรือ +1 ก็ ต่อเมื่อตารางแจกแจงความถี่เป็น Square table นั่นคือจำนวนกลุ่มของตัว แปร X และ Y มีจำนวนที่เท่ากัน

9 Spearman เป็นการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปร ของ Non-parametric อีกวิธีหนึ่งแต่ ลักษณะจะมีความคล้ายกับสปส. ที่หา ด้วยวิธีการของ Pearson แต่ข้อมูลเป็น ลักษณะของการให้อันดับ (rank) หรือ วัดด้วย Ordinal scale ค่าของสปส. อยู่ ระหว่าง -1 ถึง 1 และไม่ต้องการข้อ สมมติที่ว่าประชากรมีการแจกแจงแบบ ปกติ ลักษณะของข้อมูลจะมีความ แตกต่างจาก Kendall ’ s tau-b โดย ข้อมูลมักถูกวัดด้วย interval หรือ ratio scale แต่ประชากรไม่ได้มีการแจกแจง แบบปกติ การคำนวณจึงพิจารณาจาก อันดับของค่าสังเกตแทนข้อมูลดิบ ถ้า พิจารณาจากข้อมูลดิบจึงใช้ Pearson Correlation

10 การใส่ตัวแปร click ที่ตัวแปรที่ ต้องการใน box ของ Variable list ต้อง click ตัวแปรทั้ง 2 จน ครบแล้วจึง click ที่ลูกศรให้ตัว แปรทั้ง 2 ใส่เข้าไปใน box ของ Variables ทางขวามือ

11 Menu Analyze > Correlate > Partial เป็นการวัดความสัมพันธ์เชิงเส้น ระหว่างตัวแปร 2 ตัวเมื่อควบคุม อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงเส้น ของตัวแปรอื่น ( อาจมีมากกว่า 1 ตัว แปร ) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เงินเดือนเริ่มต้น และเงินเดือนปัจจุบัน แต่ความเป็นจริงอาจมีอิทธิพลจาก ประสบการณ์ก่อนเข้าทำงาน ดังนั้นจึง ทำการควบคุมตัวแปรนี้ก่อนแล้วจึง ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างเงินเดือน เริ่มต้น และเงินเดือนปัจจุบันต่อไป ตัวอย่า ง :

12 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ว่า สปส. สหสัมพันธ์บางส่วนนั้นมีค่า เท่ากับ 0 หรือไม่ สามารถทดสอบได้โดยใช้ตัวสถิติ ถ้าในการควบคุมตัวแปรมีมากกว่า 1 ตัว จำนวนตัวแปรที่ควบคุมเป็นลำดับของ สหสัมพันธ์บางส่วน

13 Display Actual Significance level คำสั่งนี้แสดงค่าความน่าจะเป็น (p- value) และ degree of freedom ของ สัมประสิทธิ์แต่ละตัว (default) ถ้าไม่ต้องการ click เครื่องหมาย ออกไป ผลลัพธ์แสดงความมีนัยสำคัญ ของค่าสัมประสิทธิ์ที่ระดับ 0.05 ด้วย เครื่องหมาย * และ ความมีนัยสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์ที่ ระดับ 0.01 ด้วยเครื่องหมาย **

14 OPTIO NS ในกรณีของ Statistics 1. Mean and standard deviations : ต้องการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัว แปรทั้ง 2 2. Zero-order correlations : แสดงเมตริกซ์ของสหสัมพันธ์ อย่างง่ายระหว่างตัวแปรทั้ง 2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 สหสัมพันธ์ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาตัว หนึ่งคือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Menu Analyze > Correlate ผลจากการใช้คำสั่งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google