งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( Organization Behaviors )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( Organization Behaviors )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( Organization Behaviors )
องค์การและการจัดการ พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behaviors )

2 ความหมาย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายในองค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวมทฤษฎี และหลักการจากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ความสามารถในการเรียนรู้ และการกระทำของบุคคลขณะที่ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มภายในองค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีต่อทรัพยากรมนุษย์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การ

3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับคน
1. องค์การและบุคคล 2. องค์การและกลุ่มบุคคล

4 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและบุคคล
1. การรับรู้ ( perception ) การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลได้รับรู้ ตีความ และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ความสำคัญของการรับรู้ คือช่วยให้เข้าใจบุคคลที่อาจจะรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมือนกับข้อเท็จจริง หรือความจริงที่เกิดขึ้น

5 ปัจจัยในการรับรู้ 1. ความรู้ 2. ประสบการณ์ 3. ความสนใจ

6 2. บุคลิกภาพ ( personality )
บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะรวมของพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะแน่นอน ปัจจัยในการกำหนดบุคลิกภาพ 1. ตัวกำหนดด้านสรีรวิทยา 2. ครอบครัว และโรงเรียน 3. วัฒนธรรม

7 3. ทัศนคติ ( attitude ) ทัศนคติ หมายถึง ผลสรุปของความโน้มเอียงที่จะตอบสนองด้วยวิธีที่ชอบ หรือไม่ชอบ ที่พึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาต่อวัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือแนวความคิด หรืออะไรก็ตาม

8 องค์ประกอบของทัศนคติ
1. องค์ประกอบของทัศนคติ 2. ส่วนของสติ และเหตุผล 3. ส่วนของพฤติกรรม

9 ความสมพันธ์ระหว่างองค์การและกลุ่มบุคคล
กลุ่ม ( Group ) หมายถึง การตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกลุ่มที่กล่าวถึงนี้ก็คือองค์การนั่นเอง

10 1. ชนิดหรือประเภทของกลุ่ม
1.1 กลุ่มหน้าที่ ( Functional group ) 1.2 กลุ่มงาน ( Task or project group ) 1.3 กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มมิตรภาพ ( Interest group and friendship group )

11 2. โครงสร้างของกลุ่ม 2.1 องค์ประกอบของกลุ่ม 2.2 บรรทัดฐาน หรือปทัสถาน
2.2 บรรทัดฐาน หรือปทัสถาน 2.3 สถานภาพของบุคคล 2.4 บทบาท 2.5 ความเป็นผู้นำ 2.6 ความรักและความผูกพัน


ดาวน์โหลด ppt ( Organization Behaviors )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google