งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behaviors ) 7610205 องค์การและการ จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behaviors ) 7610205 องค์การและการ จัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behaviors ) 7610205 องค์การและการ จัดการ

2 ความหม าย พฤติกรรมองค์การ หมายถึง การศึกษา พฤติกรรมมนุษย์ ทัศนคติ และผลการปฏิบัติงาน ภายในองค์การ ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากการรวบรวม ทฤษฎี และหลักการจากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและ วัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ ค่านิยม ความสามารถในการเรียนรู้ และการ กระทำของบุคคลขณะที่ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม ภายในองค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์อิทธิพล ของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีต่อทรัพยากร มนุษย์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของ องค์การ

3 ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การกับคน 1. องค์การและบุคคล 2. องค์การและกลุ่ม บุคคล

4 ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การและบุคคล 1. การรับรู้ ( perception ) การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลได้รับรู้ ตีความ และตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ความสำคัญของการรับรู้ คือช่วยให้ เข้าใจบุคคลที่อาจจะรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง ไม่เหมือนกับข้อเท็จจริง หรือความจริงที่ เกิดขึ้น

5 ปัจจัยในการ รับรู้ 1. ความรู้ 2. ประสบการณ์ 3. ความ สนใจ

6 2. บุคลิกภาพ ( personality ) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะรวม ของพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมี ลักษณะแน่นอน ปัจจัยในการกำหนดบุคลิกภาพ 1. ตัวกำหนดด้านสรีรวิทยา 2. ครอบครัว และโรงเรียน 3. วัฒนธรรม

7 3. ทัศนคติ ( attitude ) ทัศนคติ หมายถึง ผลสรุปของ ความโน้มเอียงที่จะตอบสนองด้วย วิธีที่ชอบ หรือไม่ชอบ ที่พึง ปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาต่อ วัตถุ สิ่งของ บุคคล หรือ แนวความคิด หรืออะไรก็ตาม

8 องค์ประกอบของ ทัศนคติ 1. องค์ประกอบของ ทัศนคติ 2. ส่วนของสติ และ เหตุผล 3. ส่วนของพฤติกรรม

9 ความสมพันธ์ระหว่าง องค์การและกลุ่มบุคคล กลุ่ม ( Group ) หมายถึง การ ตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งกลุ่มที่กล่าวถึง นี้ก็คือองค์การนั่นเอง

10 1. ชนิดหรือประเภท ของกลุ่ม 1.1 กลุ่มหน้าที่ ( Functional group ) 1.2 กลุ่มงาน ( Task or project group ) 1.3 กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่ม มิตรภาพ ( Interest group and friendship group )

11 2. โครงสร้าง ของกลุ่ม 2.1 องค์ประกอบของ กลุ่ม 2.2 บรรทัดฐาน หรือ ปทัสถาน 2.3 สถานภาพของ บุคคล 2.4 บทบาท 2.5 ความเป็นผู้นำ 2.6 ความรักและความ ผูกพัน


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมองค์การ ( Organization Behaviors ) 7610205 องค์การและการ จัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google