งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 512 104 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2
วัน-เวลาปฏิบัติการ อังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา น. ศุกร์ เวลา น. ห้องปฏิบัติการ , ว.4 ผู้ประสานงาน อ.สถาพร เกิดเกรียงไกร

2 ปฏิบัติการเรื่อง สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโมเนรา โพรตีสตาและฟังใจ
อาณาจักรพืช สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลัง เนื้อเยื่อและโครงสร้างของพืช การสืบพันธุ์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ของพืชดอก

3 การสังเคราะห์แสงและการหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบแลกเปลี่ยนก๊าซและ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส

4 เกณฑ์การวัดผล สอบย่อยและรายงาน 30%
สอบย่อยและรายงาน 30% สอบกลางภาคบทที่ % (บทละ 5 ข้อ) สอบปลายภาคบทที่ % (บทละ 6 ข้อ) รวม 100%


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google