งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Leader&teamwork1. 2 ความหมาย ภาวะผู้นำ กระบวนการของการมีอิทธิพล ต่อกิจกรรม กลุ่มของบุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุถึง เป้าหมาย ผู้นำ เป็นบุคคลที่สามารถจูงใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Leader&teamwork1. 2 ความหมาย ภาวะผู้นำ กระบวนการของการมีอิทธิพล ต่อกิจกรรม กลุ่มของบุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุถึง เป้าหมาย ผู้นำ เป็นบุคคลที่สามารถจูงใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 leader&teamwork1

2 2 ความหมาย ภาวะผู้นำ กระบวนการของการมีอิทธิพล ต่อกิจกรรม กลุ่มของบุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุถึง เป้าหมาย ผู้นำ เป็นบุคคลที่สามารถจูงใจ บุคคลอื่นให้กระทำ การมุ่งสู่เป้าหมายอย่าง กระตือรือร้น หัวหน้า เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอย่างเป็น ทางการ

3 leader&teamwork3 Leadership L= Listen E = Explai n A = Assist D = Discus s E = Evalu ate R = Respo nse S= Sallite H = Health I = Inspire P = Patient

4 leader&teamwork4 ปัจจัยที่ผู้นำจะต้อง เกี่ยวข้อง 1. Influence 2. Intention 3. Personal Responsibility 4. Change 5. Shared Purpose 6. Followers

5 leader&teamwork5 คุณลักษณะของผู้นำ 1. General personality traits - Self-confident- Trustworthiness - Dominance- Assertiveness - Emotional stability- Sense of humor - Warmth- High tolerance - Self-awareness & self objectivity

6 leader&teamwork6 คุณลักษณะของผู้นำ 2. Task related personality traits - Initiative- Courage - Sensitively to others and empathy - Flexibility and adjustment - Internal local of control - Resiliency

7 leader&teamwork7 การทำงานเป็นทีม (Teamwork) คือการที่บุคคลหลายๆคนมา รับผิดชอบร่วมกัน เพื่อ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยกัน เป็นการทำงานเพื่อ สนับสนุนให้สมาชิกได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินงานและการ ตัดสินใจ

8 leader&teamwork8 เหตุผลในการทำงานเป็น ทีม  ความคิดสร้างสรรค์  ผลงาน  การสื่อสาร  ความสัมพันธ์

9 leader&teamwork9 ประเภทของทีม  ทีมแก้ปัญหา (Problem-solving Team)  ทีมบริหารงานด้วย ตนเอง (Self-managed Team) 3. ทีมข้ามสายงาน (Cross-function Team)

10 leader&teamwork10 คุณลักษณะของทีมงานที่ประสบ ความสำเร็จ ความสำเร็จ ของทีม เป้าหมาย ความเป็นผู้นำ ความไว้วางใจ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเอกฉันท์ การแสดงออก

11 leader&teamwork11 พัฒนาการของทีมงาน 1. การก่อตัว ( Forming ) 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ ( Storming ) 3. การสร้างบรรทัดฐาน ( Norming ) 4. การปฏิบัติงาน ( Performing ) 5. การแยกตัว ( Separating )

12 leader&teamwork12 การจัดสรรบทบาทในทีม 1. ผู้มีความคิดสร้างสรรค์และ ผู้บุกเบิก 2. ผู้สำรวจและสนับสนุน 3. ผู้ประเมินและพัฒนา 4. ผู้ผลักดันและผู้จัดระเบียบ 5. ผู้สรุปและผู้ผลิต

13 leader&teamwork13 การจัดสรรบทบาทในทีม ( ต่อ ) 6. ผู้ควบคุมและผู้ตรวจ สอบ 7. ผู้ส่งเสริมและดำรง รักษา 8. ผู้รายงานข่าวและผู้ให้ คำแนะนำ 9. ผู้เชื่อมโยง

14 leader&teamwork14 ประโยชน์ของทีมงาน 1. สร้างขวัญและกำลังใจในการ ทำงาน 2. สร้างความมั่นคงในอาชีพ 3. สร้างความสัมพันธ์ในงาน 4. เพิ่มพูนการยอมรับนับถือ ระหว่างกัน

15 leader&teamwork15 อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม  ความแตกต่างในเรื่องของ บุคลิกภาพ  การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่า เทียมกัน  การขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมในทีม  ความล้มเหลวในการประเมิน  อำนาจของผู้นำ  การขาดแคลนทางเลือก  การปิดบัง  ขาดการวินิจฉัยทีมงาน  ขาดการกระจายข่าวสารสู่ระดับ ล่าง


ดาวน์โหลด ppt Leader&teamwork1. 2 ความหมาย ภาวะผู้นำ กระบวนการของการมีอิทธิพล ต่อกิจกรรม กลุ่มของบุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุถึง เป้าหมาย ผู้นำ เป็นบุคคลที่สามารถจูงใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google