งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำและการทำงานเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำและการทำงานเป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำและการทำงานเป็นทีม
Leader andTeam-work leader&teamwork

2 ความหมาย ภาวะผู้นำ กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อกิจกรรม
ภาวะผู้นำ กระบวนการของการมีอิทธิพลต่อกิจกรรม กลุ่มของบุคคลหรือของกลุ่ม เพื่อให้บรรลุถึง เป้าหมาย ผู้นำ เป็นบุคคลที่สามารถจูงใจบุคคลอื่นให้กระทำ การมุ่งสู่เป้าหมายอย่างกระตือรือร้น หัวหน้า เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็น ทางการ leader&teamwork

3 Leadership L = Listen E = Explain A = Assist D = Discuss E = Evaluate
R = Response S = Sallite H = Health I = Inspire P = Patient leader&teamwork

4 ปัจจัยที่ผู้นำจะต้องเกี่ยวข้อง
Influence Intention Personal Responsibility Change Shared Purpose Followers leader&teamwork

5 คุณลักษณะของผู้นำ 1. General personality traits
- Self-confident - Trustworthiness - Dominance - Assertiveness - Emotional stability - Sense of humor - Warmth - High tolerance - Self-awareness & self objectivity leader&teamwork

6 คุณลักษณะของผู้นำ 2. Task related personality traits
- Initiative - Courage - Sensitively to others and empathy - Flexibility and adjustment - Internal local of control - Resiliency leader&teamwork

7 การทำงานเป็นทีม (Teamwork)
คือการที่บุคคลหลายๆคนมารับผิดชอบร่วมกัน เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกัน เป็นการทำงานเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและการตัดสินใจ leader&teamwork

8 เหตุผลในการทำงานเป็นทีม
ความคิดสร้างสรรค์ ผลงาน การสื่อสาร ความสัมพันธ์ leader&teamwork

9 ประเภทของทีม ทีมแก้ปัญหา (Problem-solving Team) ทีมบริหารงานด้วยตนเอง
(Self-managed Team) 3. ทีมข้ามสายงาน (Cross-function Team) leader&teamwork

10 คุณลักษณะของทีมงานที่ประสบความสำเร็จ
เป้าหมาย การแสดงออก ความเป็นผู้นำ ความสำเร็จ ของทีม ความเป็นเอกฉันท์ ความไว้วางใจ ความคิดสร้างสรรค์ leader&teamwork

11 พัฒนาการของทีมงาน 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ ( Storming )
1. การก่อตัว ( Forming ) 2. การสร้างปฏิสัมพันธ์ ( Storming ) 3. การสร้างบรรทัดฐาน ( Norming ) 4. การปฏิบัติงาน ( Performing ) 5. การแยกตัว ( Separating ) leader&teamwork

12 ผู้มีความคิดสร้างสรรค์และผู้บุกเบิก ผู้สำรวจและสนับสนุน
การจัดสรรบทบาทในทีม ผู้มีความคิดสร้างสรรค์และผู้บุกเบิก ผู้สำรวจและสนับสนุน ผู้ประเมินและพัฒนา ผู้ผลักดันและผู้จัดระเบียบ ผู้สรุปและผู้ผลิต leader&teamwork

13 การจัดสรรบทบาทในทีม ( ต่อ )
6. ผู้ควบคุมและผู้ตรวจสอบ 7. ผู้ส่งเสริมและดำรงรักษา 8. ผู้รายงานข่าวและผู้ให้คำแนะนำ 9. ผู้เชื่อมโยง leader&teamwork

14 ประโยชน์ของทีมงาน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สร้างความมั่นคงในอาชีพ
สร้างความสัมพันธ์ในงาน เพิ่มพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน leader&teamwork

15 อุปสรรคในการทำงานเป็นทีม
ความแตกต่างในเรื่องของบุคลิกภาพ การมีส่วนร่วมในงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน การขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมในทีม ความล้มเหลวในการประเมิน อำนาจของผู้นำ การขาดแคลนทางเลือก การปิดบัง ขาดการวินิจฉัยทีมงาน ขาดการกระจายข่าวสารสู่ระดับล่าง leader&teamwork


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำและการทำงานเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google