งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการ ICT กับ การเรียนการสอน นายภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ 51030580214 พ.21 เทคโนโลยีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการ ICT กับ การเรียนการสอน นายภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ 51030580214 พ.21 เทคโนโลยีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการ ICT กับ การเรียนการสอน นายภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ 51030580214 พ.21 เทคโนโลยีการศึกษา

2 ICT Information สารสนเทศ, สารนิเทศ, ในบางครั้งหมายถึงข้อมูล Communication การสื่อสาร Technology เทคโนโลยี

3 ความหมาย ICT ความหมายโดยรวม หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการ จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การ สื่อสารข้อมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึง การให้บริการ การใช้ และการ ดูแล

4 ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในอดีต ครูไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการสอน ขาดครูเฉพาะวิชา ขาดสื่อ อุปกรณ์การสอน

5 การใช้ ICT เพื่อการเรียนการ สอน George L. Ekol ( อ้างใน ekol@math.mak.ac.ug; glekol@utlonline.co.ug) ได้ เสนอการเข้าถึงการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนของ โรงเรียนไว้ 4 ระยะ ได้แก่ ekol@math.mak.ac.ug glekol@utlonline.co.ug

6 สัมผัส Emerging ประยุกต์ใ ช้ Applying แพร่ ขยาย Infusing เปลี่ยนร่าง แปลงรูป Transforming

7 1. ระยะสัมผัส ได้แก่การเริ่มต้นการนำ ICT เข้าใช้ ด้วยการซื้อหา รับบริจาค ทั้งตัวคอมพิวเตอร์และซอล์ฟแวร์ ในขั้นนี้ ทั้งผู้บริหารและครูเริ่มต้น ค้นหาความเป็นไปได้ในการใช้ ICT ในการบริหาร และการใช้ หลักสูตร

8 2. ระยะประยุกต์ โรงเรียนใดที่มีความประทับใจ ใน ICT ก็ถือว่าได้เริ่มต้นเข้าสู่วิธี นี้ ครูใช้ ICT ในการทำงาน ประจำวัน ครูปรับหลักสูตร เพื่อ เพิ่มการใช้ ICT ในการสอนการ เรียนคณิตศาสตร์ แต่ครูยังคง เป็นผู้มีอำนาจ (dominate) ใน กระบวนการเรียน

9 3. ระยะแพร่ขยาย มีการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ใน ห้องทดลอง ห้องเรียน ครูค้นหา วิธีใหม่ที่จะใช้ ICT เพื่อการ เปลี่ยนแปลงผลผลิตของตนให้มี คุณภาพ และแสดงออกถึงความ เป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นหลักสูตรเริ่ม บูรณาการ เพื่อให้เกิดการ นำไปใช้ในโลกของความเป็นจริง

10 4. ระยะเปลี่ยนร่างแปลงรูป ในระยะนี้ ICT ถูกบูรณาการ เข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง มืออาชีพ ช่วยเพิ่มผลผลิตส่วน บุคคล หลักสูตรจึงเป็นหลักสูตร ที่ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) มีการบูรณา การเรียนการสอนที่นำไปสู่การ ประยุกต์ใช้จริง

11 เครื่องมือ ICT ที่ สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือ ICT ที่ สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ Hard ware และอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีการใช้เว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์การ ทำงานโดยทั่วไป

12 ประเภท Hard ware และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ Computer, Printer, Scanner, Projector, TV, Interactive board, กล้อง ดิจิตอล กล้องวีดิโอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ

13 ประเภทวิธีการใช้เว็บไซต์ 1) Web Quest Web หรือเว็บไซต์ Quest การเดินทางสู่ความสำเร็จ (a journey toward success) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น เพื่อการ แก้ปัญหา หรือ กิจกรรมที่ ใช้การค้นหาเป็นตัวนำ ที่จะได้มาซึ่ง ข้อมูลที่นักเรียนต้องการ จากอินเตอร์เน็ต http://www.webquest.org

14 2) WISE การค้นหาสภาวะทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เว็บไซต์เป็นฐาน (The Web-based Inquiry Science Environment (WISE) ได้กำหนดแบแผน (platform) สำหรับการจัดทำโครงการค้น หาทางวิทยาศาตร์ สำหรับโรงเรียน มัธยมขาดกลาง โครงการนี้รวมไว้ซึ่ง การสนทนา ออนไลน์ การเก็บข้อมูล การวาด การโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ การแบ่งปันทรัพยากร เพื่อการจัดการเรียนรู้

15 3) Wikipedia สารานุกรมเสรีที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ร่วมกันสร้าง ซึ่งมีทั้งภาค ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยที่สร้างกัน มา ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2546 ครูสามารถใช้ Wikipedia ในการ ร่วมกับสร้างองค์ความรู้ใหม่ ร่วมกับนักเรียนในลักษณะของ โครงงานของห้องเรียน นักเรียน สามารถทำการวิจัยในหัวข้อ ที่กำหนด แล้วร่วมมือกันนำความคิด สร้างสรรค์ออกมา แล้วส่ง องค์ความรู้นั้นเข้าไปในสารานุกรมเสรี

16 4) Blog การบันทึกในเว็บไซต์ การบันทึกผ่านเว็บไซต์ หรือ การ เขียนในลักษณะต่างๆ ลงบน เว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่ ทำกับบุคคลที่สนใจร่วมกัน เมื่อบันทึกแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถมา สอบถาม เพิ่มเติมความคิดได้ เว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักกันในประเทศไทย ในปัจจุบันได้แก่ http://www.gotoknow.org.th http://www.gotoknow.org.th การ นำแนวคิด blog มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ อีกทางหนึ่ง

17 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย สอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย สอน โปรแกรมช่วยสอนมีมากมาย ที่ เป็นที่รู้จักกันในหมู่ โรงเรียนในฝัน เช่น Tell Me More, Crocodile ฯลฯ http://www.tellmemorecorp orate.com crocodile โปรแกรมช่วยสอนวงจรไฟฟ้า

18 โปรแกรมคอมพิวเตอร์การ ทำงาน บันเทิง และอื่น ๆ โดยทั่วไป โปรแกรมประเภทนี้มีมากมาย ที่ สามารถพิจารณา นำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่นกัน เช่น โปรแกรม โปรแกรม โปรเดสค์ทอป โปรเดสค์ทอป โปรแกรมตัดต่อ วีดิโอ โปรแกรมออก โปรแกรมตัดต่อ วีดิโอ โปรแกรมออก ลายผ้า ลายผ้า ฯลฯ

19 เอกสารอ้างอิงจากอินเตอร์เน็ต http://www.babylonia-ti.ch http://ceeol.com ekol@math.mak.ac.ugekol@math.mak.ac.ug; glekol@utlonline.co.ug glekol@utlonline.co.ug http://en.wikipedia.org/wiki /Technology_Integration


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการ ICT กับ การเรียนการสอน นายภาณุวัฒน์ ฉลาดเอื้อ 51030580214 พ.21 เทคโนโลยีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google