งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO. Tax Type Rule & Process Mgs Collecting HW/SWHW/SW DBDB NetworkNetwork MgsICTMgsICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO. Tax Type Rule & Process Mgs Collecting HW/SWHW/SW DBDB NetworkNetwork MgsICTMgsICT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO

2

3 Tax Type Rule & Process Mgs Collecting HW/SWHW/SW DBDB NetworkNetwork MgsICTMgsICT

4 ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกรมสรรพสามิตผ่าน MOF Link กรมสรรพสามิต

5 5 ความเป็นมา / ปัญหา บางระบบไม่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้ ไม่สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เท่าที่ควร ซึ่งทำให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ จัดเก็บภาษี การใช้ระบบสารสนเทศ ติดตั้งใช้งานระบบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553

6 ผู้ประกอบ การ ตั้งโรงงาน ขออนุญาตนำเข้า ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผู้ประกอบ การ แจ้งกรรมวิธีการผลิต ขออนุมัติฉลาก ขอยกเว้นภาษีน้ำพืช ผัก ผลไม่ แจ้งราคาขาย ผู้ประกอบ การ ชำระภาษี งานควบคุมโรงงาน ขอคืน / ยกเว้น / ลดหย่อน

7 ผู้ประกอบการ ระบบงานราคา ชำระภาษี ระบบงานทะเบียน ระบบงานขออนุญาต วิเคราะห์รายการภาษี ขอคืน / ยกเว้น ขอลดหย่อนภาษี # เบี้ยปรับ / เงินเพิ่ม OK ตั้งโรงงานขออนุญาตนำเข้าขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่... ภาพรวมระบบสารสนเทศหลัก - รหัสผู้ประกอบการ - รหัสโรงอุตสาหกรรม - รหัสสินค้า - เลขที่ กค./ - จำนวนเงิน - เลขที่ใบเสร็จ - จำนวนเงิน ประเภทต่าง ๆ - เลขที่ หนังสือ 01-29 - รายการสินค้า

8 1. ผู้กระทำผิดกฎหมาย 2. ระบบ GPS น้ำมัน 3. ระบบแผนที่ผู้กระทำผิด (Tax Map) 1. ผู้กระทำผิดกฎหมาย 2. ระบบ GPS น้ำมัน 3. ระบบแผนที่ผู้กระทำผิด (Tax Map) 1. ควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรง กลั่น 2. อนุมัติงดเว้นภาษีและควบคุมการขน เอทานอล 3. บัญชีควบคุมโรงงานสุรา เบียร์และ ควบคุมการขน 4. ระบบมิเตอร์เครื่องดื่ม

9 1. จดทะเบียนสรรพสามิต 2. แจ้งราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม 3. ชำระภาษี เงินกองทุนต่าง ๆ และรายได้ อื่น ๆ 4. ขออนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ 5………………….. ผู้เสีย ภาษี รายได้ ราคา ขนน้ำมัน จากโรง กลั่น 9. ควบคุมการขนน้ำมันออกจากโรงกลั่น 10. อนุมัติงดเว้นภาษีและควบคุมการขนเอทานอล 11............................

10 1. โครงการปรับปรุงการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบภาษาอังกฤษ 2. โครงการปรับปรุง Website หน้าหลัก 4 ภาษา คือ จีน ฝรั่งเศส มาเลย์ เวียดนาม และ แบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ 3. โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลัก มาตรฐานสากลกรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 (Excise Data Taxonomy Phase II) 4. โครงการบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศแบบ รวมศูนย์ กรมสรรพสามิต (Consolidation Data Information of Excise Department)

11 2559 ICT for Social and Enviroment and Save Energy สร้างโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศให้มั่นคง ปลอดภัย และทันสมัย ICT Security and Modern สร้างนวัตกรรมด้าน การให้บริการทุกภาคส่วน (Service Innovation for all Partners) บริหารจัดการ ICT รองรับ ตาม พ. ร. บ. ธุรกรรมฯ และเป็นมาตรฐานสากล (Compatible with Law and International Standards) พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้และความสามารถ เท่าทันเทคโนโลยี สารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Change Management)

12


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO. Tax Type Rule & Process Mgs Collecting HW/SWHW/SW DBDB NetworkNetwork MgsICTMgsICT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google