งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ( ภาค 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ( ภาค 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ( ภาค 1)

2 Corruption Perceptions Index 2013 (CPI) score rank Singapore 85 5 Hong Kong 75 15 South Korea 55 46 Malaysia 50 53 Philippine 36 94 Thailand 35 102 ( ประเทศไทยมีลำดับจาก 63 84 78 88 102)

3 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2554 คณะกรรมการ ป. ป. ช. มีมติบูรณาการ เครื่องมือการประเมินระหว่าง Integrity Assessment Transparency Index Thailand Integrity & Transparency Index

4 ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 2555 ศึกษาแนวคิดทั้ง 2 ระบบ เพื่อบูรณา การเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ ดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัด ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity & Transparency Index) โดยมีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นที่ ปรึกษา

5 โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity Assessment) มีการประเมินจากทั้งภายในและภายนอก องค์กร EI= External Integrity Assessment II = Internal Integrity Assessment Integrity Assessment คุณธรรมการดำเนินงาน คอร์รัปชั่น สภาพแวดล้อม

6 โครงการประเมินคุณธรรมการ ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) คุณธรรมการดำเนินงาน ความโปร่งใสความรับผิดชอบ - การบริหาร จัดการ - สภาพแวดล้อม การทำงาน - พฤติกรรมการบริหารจัดการ - การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น - จริยธรรม - คุณธรรม - ความรับผิดชอบ ( ก่อน ระหว่าง และหลัง )

7 โครงการประเมินคุณธรรมการ ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) คอร์รัปชั่น ประสบการณ์ ตรง (Experience) มุมมองการรับรู้ (Perception)

8 โครงการประเมินคุณธรรมการ ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment) สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม คุณธรรม คุณธรรมในการ ทำงาน - วัฒนธรรมองค์กร - การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น - การบริหารงาน บุคคล - การบริหาร งบประมาณ - ความเป็นธรรมใน การมอบหมายงาน

9 โครงการดัชนีวัดความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index : TI) - ดัชนีการจัดซื้อจัดจ้าง - ดัชนีการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนตามภารกิจหลักของหน่วยงาน - ดัชนีความมีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน - ดัชนีคุณภาพและความเป็นธรรมในการให้บริการ - ดัชนีความเชื่อมั่นในองค์กรของบุคคลากรของหน่วยงาน คะแนนความ โปร่งใสของ องค์กร

10 การบูรณาการ Integrity Assessment &Transparency Index TA IA Integrity & Transparency Assessment 5 องค์ประกอบ 1. ความโปร่งใส 2. การทุจริตคอรัปชั่น 3. ความรับผิดชอบ 4. วัฒนธรรมองค์กร 5. คุณธรรมในการทำงาน

11 วิธีการประเมิน - การใช้ข้อมูลจากการสอบถามหน่วยงานรัฐที่รับการประเมินตอบ แบบสำรวจแต่ละกระบวนการหรือขั้นตอนของส่วนราชการ โดย มีเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการตอบแบบสำรวจ - การใช้การวัดการรับรู้ (perception) จากประสบการณ์ทางตรง และทางอ้อม จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร - การใช้ข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก

12 ข้อมูลประกอบการประเมิน - ผลการตอบแบบสำรวจโดยมีเอกสารหลักฐานอ้างอิง - ผลการสำรวจจากมุมมองจากภายในและภายนอก - ผลการประเมินขากตัวชี้วัดบางตัวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

13 การให้ค่าน้ำหนัก - โดยการใช้เทคนิคเดลฟายจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน 0-100 80-100 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก 60-79.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง 40-59.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง 20-39.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ 0-19.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินต่ำมาก ระดับคะแนน 0-100 80-100 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูงมาก 60-79.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง 40-59.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานปานกลาง 20-39.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่ำ 0-19.99 คือ มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินต่ำมาก

14 กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment ) ของหน่วยงานภาครัฐ พบกันใน KM #2 พบกันใน KM #2 Thank you See U next time…^6^ Thank you See U next time…^6^

15 นางสาวภิญญดา รุ่งชวนนท์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่... 55914 จัดทำ โดย...


ดาวน์โหลด ppt Integrity and Transparency Assessment Part 1 การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ( ภาค 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google