งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management มีนาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management มีนาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management 11-12 มีนาคม 2556
Work Shop การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management 11-12 มีนาคม 2556 The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.

2 กรรมการบริหารและที่ปรึกษา The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.
อ.สุรพงษ์ ศุภจรรยา กรรมการบริหารและที่ปรึกษา The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. ปริญญาโท - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัญฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Certificate & Diploma - Certificate of The Boss program from Management and Psychology Institute. - Certificate of The High Flyer Program from Management and ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท เดอะ เลคเชอร์เลอร์ คอนซัลติง พลัส จำกัด กรรมการฝ่ายเลขานุการ วันวิสาขบูชาโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการกลุ่มOEMG สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาโครงการ Happy Workplace ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3 วิทยากรที่ปรึกษา The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.
อ.ชวลิต บุญบำรุงชัย วิทยากรที่ปรึกษา The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน ปตท. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ - นักวิเคราะห์กลยุทธ์และงบประมาณ Specialty Working Experiences of 15 years Human resource management Knowledge management TQA 4.2, 5 (Thailand quality award) implementation Committee Innovation management Reliability centered maintenance Petrochemical modification engineering Turnaround management Engineering quality audition Pipelines maintenance Logistics planning Mobile Phone:

4 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.
อ.สายพิรุณ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน - Integrations Management ปตท. โกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน) - นักวิเคราะห์กลยุทธ์และงบประมาณ ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) - KM Coordinator บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) - Productivity Facilitator บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการแผนกเคมีวิเคราะห์ Specialty - Knowledge Management Concept & Improvement - Learning Organization and Soft side activity - Productivity Concept , TQM Concept - Presentation Skill ,Critical Thinking , Problem Solving , Creativity - Internal Assessor TQA

5 ผู้อำนวยการฝ่ายการให้คำปรึกษา The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd.
อ.สราวุฒิ พันธุชงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการให้คำปรึกษา The Lecturer Consulting Plus Co., Ltd. ปริญญาโท (Master’s Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.) รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี (Bachelor's Degree) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Certificate & Diploma Exclusive Strategic Human Resource Development (HRD) and Organization Development (OD) Mahidol and Pennstate University. Mini LL.M. (International Practice & Alternative Dispute Resolution) Ministry of Justice. MCSE. (Microsoft Certify System Engineering) Microsoft Corporation. ตำแหน่งอื่นๆ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรรมการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ประจำ วิชาการบริหารคุณภาพสำนักงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสารสนเทศ คณะรัฐประสาสนศาสตร์ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ
1.เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 2.เพื่อทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง 3.เพื่อจัดทำแผนบริหารและแนวทางการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4.เพื่อได้แผนบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ระดับแผนปฏิบัติงาน และระดับกิจกรรม

7 WS1 1. Risk ตามความเข้าใจของท่านคืออะไร กลุ่มละ 5 ข้อ 2. Risk ระดับองค์กร / ภาค/ พื้นที่ ที่ท่านทราบมีอะไรบ้าง

8 กำหนดการ วันที่ 11 มีนาคม 2556
พิธีเปิดการสัมมนา WS 1 (Before Action Review) บรรยายความเข้าในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (1) พัก บรรยายความเข้าในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (2) อาหารกลางวัน WS 2 การประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมา (แบบฟอร์ม W2, อภิปราย) บรรยายความเข้าในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (3) พัก บรรยายความเข้าในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (4) After Action Review สิ้นสุดการสัมมนาวันที่ 1

9 กำหนดการ วันที่ 12 มีนาคม 2556
WS 3 - การระบุและประเมินความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ RM1 - การกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง RM2 - การดำเนินงานมาตรการบริหารความเสี่ยง RM พัก WS 3 (ต่อ) - การกำหนดรายงานผลความเสี่ยง 6,9,12 เดือน - กำหนดวันส่ง RM1-RM อาหารกลางวัน เดินทางกลับ

10 WS1 Risk (ความเสี่ยง) ตามความเข้าใจของผู้เข้าสัมมนา
1. ความไม่แน่นอน 2. โอกาสที่ทำให้เกิดผลกระทบ 3. ความเสียหาย 4. ความล้มเหลว 5. เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 6. อุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของงาน 7. ความไม่ปลอดภัย 8. ความไม่พร้อม/ความไม่สมบูรณ์ 9.ปัจจัยที่เข้ามากระทบซึ่งส่งผลเชิงลบต่อสิ่งนั่นๆ 10.การเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นได้ 11.การอยู่ร่วมกันของกลุ่มคน 12.ปัจจัยภายใน/ภายนอกที่สามารถควบคุมได้/ ไม่สามารถควบคุมได้

11 WS1 Risk (ความเสี่ยง) ระดับองค์กร
1 กฎหมายและนโยบายที่เปลี่ยนแปลง 2 วัฒนธรรมองค์กร 3 สภาพเศรษฐกิจ 4 บุคคลากร 5 งบประมาณและเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน 6 จัดเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย 7 ภัยธรรมชาติ 8 ปัจจัยทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง 9 การปรับเปลี่ยนของระบบเทคโนโลยี 10 ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ 11 Career path (เส้นทางสายอาชีพ) ที่ไม่ชัดเจน 12 ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน (ขาดการถ่ายทอด

12

13 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต
1. เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 2. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3. ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 4. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล

14 WS 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก (PEST) ที่มีผลต่อยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตทั้ง 4 ด้าน PEST Analysis P = Politics and Public Policy คือ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินพันธะกิจ E = Economics คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ที่มีผลต่อการ ผลิต การบริโภค การค้าขายแลกเปลี่ยน การกระจายประโยชน์) S = Socio-cultural คือ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม (ที่มีผลต่อ พฤติกรรมในการบริโภค) T = Technology สภาพทางด้านความรู้และวิทยาการต่าง (ที่มีผลต่อการ ผลิตและการบริโภค)

15 PEST Analysis P = Politics and Public Policy คือ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินพันธะกิจ E = Economics คือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม (ที่มีผลต่อการผลิต การบริโภค การค้าขายแลกเปลี่ยน การกระจายประโยชน์) S = Socio-cultural คือ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม (ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค) T = Technology สภาพทางด้านความรู้และวิทยาการต่าง (ที่มีผลต่อการผลิตและการบริโภค)

16 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
P = 1. นโยบายรัฐบาล 2. กฎหมายที่ไม่ทันต่อ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 3. ความเชื่อมั่นในฐานะทาง การเมือง S = 1. วัฒนธรรมผู้บริโภค 2. จิตสำนึกในการเสียภาษี 3. ผู้มีอิทธิพล E = 1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางไม่รองรับ/ชัดเจน 3. การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน T = 1. ระบบ IT ไม่รองรับความ ต้องการอย่างรวดเร็ว (เพิ่มช่องทางเลือก) 2. ความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการ (ระบบล่ม ความปลอดภัย)

17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
P = 1. นโยบายรัฐบาล เช่น การลด ภาษีน้ำมันดีเซล,มาตรการ รถยนตร์คันแรก,ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 2. กฏหมาย ระเบียบ ของกรมไม่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป S = 1. วัฒนธรรมของคนไทยฟุ่มเฟื่อย 2. ระดับการศึกษา 3. จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น 4. วัฒนธรรมชอบสังสรรค์ 5. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน E = 1. การเปิดการค้าเสรี (FTA และ AEC) 2. รายได้ประชาชาติ/หัว เพิ่ม สูงขึ้น 3. การนำเข้าส่งออก (นำเข้าเพิ่ม) 4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแข็งค่า T = 1. Advertising Technology กระตุ้นความฟุ่มเฟื่อย 2. ความฟุ่มเฟื่อยด้านการใช้ เทคโนโลยี/สิ้นเปลืองพลังงาน 3. Social Media

18 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันมาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ
P = 1. นโยบายภาครัฐไม่แน่นอน เช่น นโยบายรถคันแรกไม่ได้กำหนด หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน ทำให้การบริการไม่มี มาตรฐานเท่าที่ควร 2.กฎหมายและระเบียบที่แตกต่างกัน ของประเทศสมาชิกอาเซียน อาจ ทำให้เกิปัญหาด้านการบริการที่เป็น เลิศ ไม่มีมาตรฐานกลาง 3. กฏหมายที่แตกต่างกันของแต่ละ หน่วยงาน เช่น กรมสาธารณสุข ส่งผลให้การบริการไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน S = 1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดปัญหาด้าน การบริการ เนื่องจาก วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของ AEC T = เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ส่งผลให้การ บริการไม่ทันสมัย D = ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ทำให้การบริการไม่ได้ รับความสะดวก เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถให้บริการได้เต็มที่ E = 1. เศรษฐกิจที่ตกต่ำ ส่งผลให้การ ปรับปรุง/การบริการไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน 2. การได้รับงบประมาณที่จำกัด

19 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
P = 1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขกฎหมายล่าช้า กฏหมายไม่สากล (AEC) S = 1. ลดการบริโภคเหล้าบุหรี่ 2. การแบ่งแยกพื้นที่ 3. เกิดการชุมนุมเป็นอุปสรรคต่อ การทำงาน T = 1. เทคโนโลยี Internet Social Media,RFID 2. เทคโนโลยีการตรวจสอบ GPS 3. ระบบ E-Banking 4. NSW 5. คลีนิคภาษี 6. วีดีโอคอนเฟอเร้น E = 1. เศรษฐกิจภายนอก (ยุโรป อเมริกายังไม่ฟื้นตัว) 2. เศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้ม เจริญเติบโต 3. เป็นศูนย์กลางในการคมนาคม ในอาเซียน

20 EXCISE’s RISK MANAGEMENT FRAME WORK
เป้าหมายหลัก พื้นที่ความเสี่ยง การถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ วิสัยทัศน์,พันธกิจ,ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การกำหนดประเด็นความเสี่ยง รายงานผลความเสี่ยง 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน การสื่อสารและการให้คำปรึกษา การเผ้าติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามแผน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยง บรรเทา/ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงความเสี่ยง โอนความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management มีนาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google