งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบบัญชีโรงงานสุรากลั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบบัญชีโรงงานสุรากลั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบบัญชีโรงงานสุรากลั่น

2 เอกสารที่เกี่ยวระบบบัญชีโรงงานสุรากลั่น
เอกสารประกอบการลงบัญชี ( ส ส.102 ส.104 ส.108 ส.111 ส ส.115 ส.117 และ ส.1/43)+ แบบใหม่ จำนวน 2 แบบ(ส.119 และ 120) สัญลักษณ์ คือ บัญชีคุมวัตถุดิบ น้ำสุรา และสินค้าสำเร็จรูป (ส.103 ส.105 ส.106 ส.107 ส.109 ส.110 ส.112 ส.113 และ ส.116) งบเดือนการทำสุรากลั่น (ส.201) เอกสารที่เกี่ยวระบบบัญชีโรงงานสุรากลั่น

3 สาระสำคัญระบบงาน ขั้นตอนของระบบ การรับและจ่ายวัตถุดิบ
การหมักส่าและกลั่นสุรา การจ่ายสุราและการบรรจุ ภาชนะ การควบคุมแสตมป์สุราและ การปิดแสตมป์สุรา การขนสุราออกจากโรงงานสุรา การทำบัญชีและงบเดือน การปรับปรุงขบวนงาน การรับ-จ่าย ต้องมีเอกสาร กำกับ เพื่อให้ระบบงานสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นใดที่ยังไม่มีเอกสาร รองรับสามารถปรับปรุง เอกสารเดิม หรือสร้าง เอกสารใหม่ได้ สาระสำคัญระบบงาน

4 บจ.เชียงรายไวน์เนอรี่
บจ.นอร์ธเทินฯ บจ.แม่จันไวน์เนอรี่ (3) บจ.ธนภักดี บจ.มงคลสมัย บจ. เทพอรุโณทัย (1) บจ.ซี.พี.เค.ไวน์เนอรี่ บจ. แก่นขวัญ (1) (1) (1) บจ.ชาลาวัน ไวน์เนอรี่ บจ.พีคอีเกิ้ล บจ.สีมาธุรกิจ บจ.ทรัพย์สินแก้ว (1) บจ. กาญจนสิงขร (1) (2) บจ. ทิพราช (1) บจ. เจริญดีการสุรา (1) (1) บจ. ไทยซานมิเกล บจ.มิสกัน (3) (1) บจ. ฉัตรชัยเมรัย (6) บจ. อธิมาตร (2) (2) บจ. เอส.เอส.การสุรา บจ. แสงโสม(2) (6) (3) (1) (1) (1) บจ. หลักชัยค้าสุรา (2) (2) (1) บจ.เฟื่องฟู บจ.โรจนะ บจ. ไทยมิริน บจ. นิว เวิลล์ อู๋ บจ.เขาใหญ่ บจ. ยูไนเต็ด (1) บจ.วิลเลจ ฟาร์ม บจ. ประมวลผล บจ. สุราบางยี่ขัน บจ. แสงโสม(1) บจ. ซันฟูดส์ และ บจ. ทิพทิพา บจ. สุวรรณภูมิ(2) บจ. สุวรรณภูมิ(1) บจ. ไทย สพิริท บจ. สุรากระทิงแดง บจ. พูนเพิ่มไพศาล องค์การสุรา บจ. สยามไวน์เนอรี่ บจ. ซี.วาย.บอสส์ บจ. บี.เจ.การ์เด้น 27 โรงงาน 1 องค์การสุรา (1) บจ. นทีชัย แผนที่ภาษีสุรา (โรงงานสุรา)

5 Flow ที่ 1 ขั้นตอนการรับและจ่ายวัตถุดิบ
(1) ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบที่นำเข้ามาแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปยัง ด้านรับ ของบัญชี ส.103 (1) ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบที่นำเข้ามาแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปยัง ด้านจ่าย ของบัญชี ส. 103 บัญชีรับ-จ่าย วัตถุดิบ (แบบ ส. 103) หลักฐานการรับวัตถุดิบ (แบบ ส.101) หลักฐานการจ่ายวัตถุดิบ (แบบ ส.102) (1) ผลการตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบ ให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึกไว้ในแบบ ส.101 (2) ผลการตรวจสอบจำนวนและคุณภาพของวัตถุดิบ ให้ผู้ควบคุมโรงงานบันทึกไว้ในแบบ ส.102

6 Flow ที่ 2 ขั้นตอนการหมักส่าและกลั่นสุรา
การรับน้ำสุรา มี 2 กรณี รับจากกระบวนการกลั่น รับจากโรงงานสุราอื่น หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ (1) กลั่นเอง ผู้รับอนุญาต โดยระบบจะผ่านรายการต่าง ๆ อัตโนมัติไปยังบัญชี ส.105 (การใช้ วัตถุดิบ รายละเอียด การหมักส่า การกลั่นสุรา และปริมาณสุราที่กลั่นได้) บัญชีรับ-จ่ายวัตถุดิบ (แบบ ส.103) บัญชีแสดงการทำสุรา (แบบ ส.105) (2) ไม่ได้กลั่นเอง กรณีรับน้ำสุราจากโรงงานสุราอื่น หรือนำเข้าจากต่างประเทศ บันทึกการรับน้ำสุราร้อน (แบบ ส.104) (สุราขาว , สุราสามทับ) การตรวจสอบน้ำสุรา ให้ทำบันทึกการรับน้ำสุราร้อน ไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปยังด้านรับของบัญชี ส.106 อัตโนมัติ (สุราขาว/สุราสามทับ) หรือบัญชีอื่น ๆ ตามชนิดสุรา 1. บัญชีแสดงการทำสุราสามทับ (แบบ ส.107) 2. บัญชีทำและรับ-จ่ายหัวยา (แบบ ส.109) 3. บัญชีทำและรับ-จ่ายสุราปรุงแต่ง (แบบ ส.110) บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106)

7 Flow ที่ 3 ขั้นตอนการจ่ายสุราและการบรรจุภาชนะ
วัตถุประสงค์ของการจ่ายน้ำสุรา 3.1 เพื่อนำไปกลั่นเป็นสุราสามทับ 3.2 เพื่อนำสุราขาวหรือสุราสามทับ ไปแช่หัวยาสำหรับทำสุรา ผสม สุราปรุงพิเศษ หรือสุราพิเศษ 3.3 เพื่อทำเป็นสุราผสม สุราปรุงพิเศษ หรือสุราพิเศษ   3.4 เพื่อทำการบรรจุภาชนะ 3.5 เพื่อนำไปทำการแปลงสภาพ

8 Flow ที่ 3.1 เพื่อนำไปกลั่นเป็นสุราสามทับ
บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) 1. สุราที่กลั่นได้ ผู้ควบคุมโรงงานและผู้รับอนุญาตร่วมกันตรวจสอบแล้วบันทึกไว้ตามแบบ ส.104 แล้ว 2. ระบบจะจัดทำบัญชีตามแบบ ส.107 และ 3. ผ่านรายการไปบัญชีด้านรับตามแบบ ส. 106 ตรวจสอบชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณสุราที่ขอจ่ายแล้วเก็บใบขอจ่ายสุรานั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านราการไปบัญชี ด้านจ่าย ในแบบ ส.106 ตรวจสอบชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณสุราที่ขอจ่ายแล้วเก็บใบขอจ่ายสุรานั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านราการไปบัญชี ด้านจ่าย ในแบบ ส.106 ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) บันทึกการรับน้ำ สุราร้อน(แบบ ส.104) บันทึกการรับน้ำ สุราร้อน(แบบ ส.104) บัญชีแสดงการทำ สุราสามทับ (แบบ ส.107)

9 Flow ที่ 3.2 เพื่อนำสุราขาว/สุราสามทับไปแช่หัวยา
บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) สุราขาว/สุราสามทับ ตรวจสอบชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณสุราที่ขอจ่ายแล้วเก็บใบขอจ่ายสุรานั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านราการไปบัญชี ด้านจ่าย ในแบบ ส.106 ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) 1. หัวยา/หัวเชื้อสุราที่ได้ ผู้ควบคุมโรงงานและผู้รับอนุญาตร่วมกันตรวจสอบแล้วบันทึกไว้ตามแบบ ส.104 แล้ว 2. ระบบจะผ่านรายการด้านรับไปยังบัญชี ส.109 ทันที บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะ (แบบ ส.111) กรณีรับจากโรงงานอื่น/นำเข้า เช่นกัน จะใช้แบบ ส.104 เป็นแบบรับน้ำสุราเข้าโรงงานสุรา บัญชีทำและรับ-จ่ายหัวยา (แบบ ส.109) (หัวยา/หัวเชื้อสุรา)

10 Flow ที่ 3.3 เพื่อทำเป็นสุราขาว ผสม ปรุงพิเศษ หรือพิเศษ
กรรมวิธีการทำสุรา จะใช้สุราขาว และ/หรือสุราสามทับ รวมถึงหัวยาหรือหัวเชื้อสุราแล้วแต่กรณี บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) สุราขาว/สุราสามทับ บัญชีทำและรับ-จ่ายหัวยา (แบบ ส.109) หัวยา/หัวเชื้อสุรา ตรวจสอบชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณสุราที่ขอจ่ายแล้วเก็บใบขอจ่ายสุรานั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปบัญชี ด้านจ่าย ในแบบ ส.106 และ ส.109 ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) 1. หัวยา/หัวเชื้อสุราที่ได้ ผู้ควบคุมโรงงานและผู้รับอนุญาตร่วมกันตรวจสอบแล้วบันทึกไว้ตามแบบ ส.104 แล้ว 2. ระบบจะผ่านรายการด้านรับไปยังบัญชี ส.106 หรือ ส.110 ทันที บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะ (แบบ ส.111) กรณีรับจากโรงงานอื่น/นำเข้า เช่นกัน จะใช้แบบ ส.104 เป็นแบบรับน้ำสุราเข้าโรงงานสุรา บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) (สุราขาว) บัญชีทำรับ-จ่ายสุราปรุงแต่ง (แบบ ส.110) (ผสม/ปรุงพิเศษ/พิเศษ)

11 Flow ที่ 3.4 เพื่อทำการบรรจุภาชนะ
กรณีการรับสุรา มี 2 กรณี (1) รับจากการบรรจุภาชนะ (2) รับสุราเสื่อมสภาพกลับเข้าโรงงานสุรา สุราสำเร็จรูป (บรรจุภาชนะแล้ว) จำแนกเป็น สุราเสียภาษีเต็ม สุราเสียภาษีในอัตราพิเศษ แต่ละอัตรา สุรายกเว้นภาษี สุราคืนค่าภาษี ตัวอย่างบัญชีสุราสำเร็จรูป (บรรจุภาชนะแล้ว) สุรากลั่น ชนิดสุราปรุงพิเศษ ยี่ห้อ แม่โขง 35 ดีกรี ขนาด ลิตร ต้องจำแนกบัญชีรับ-จ่ายสุราบรรจุภาชนะแล้ว ดังนี้ เสียภาษีในอัตรา 50/400 เสียภาษีในอัตรา 0.01 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ยกเว้นภาษีกรณีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร คืนค่าภาษีกรณีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร คืนค่าภาษีกรณีเสื่อมสภาพ (รับกลับเข้าโรงงานสุรา)

12 Flow ที่ 3.4 เพื่อทำการบรรจุภาชนะ
กรณีการรับสุรา มี 2 กรณี (1) รับจากการบรรจุภาชนะ (2) รับสุราเสื่อมสภาพกลับเข้าโรงงานสุรา บัญชีทำและรับ-จ่ายหัวยา (แบบ ส.109) หัวยา/หัวเชื้อสุรา บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) สุราขาว บัญชีทำรับ-จ่ายสุราปรุงแต่ง (แบบ ส.110) (ผสม/ปรุงพิเศษ/พิเศษ) 3. ระบบจะประมวลผลจาก ส.108 และ ส.111 และผ่านรายการไปที่บัญชี ส.112 1. ตรวจสอบชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณสุราที่ขอจ่ายแล้วเก็บใบขอจ่ายสุรานั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปบัญชี ด้านจ่าย ในแบบ ส.106 ส.109 หรือ ส.110 แล้วแต่กรณี ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) บัญชีแสดงการบรรจุ (แบบ ส.112) บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะ (แบบ ส.111) 4. ระบบจะประมวลผลจาก ส.111 ผ่านรายการไปที่บัญชี ส.113 2. ร่วมกันตรวจสอบชนิดและปริมาณสุราที่บรรจุภาชนะได้ แล้วทำบันทึก ส.111 บัญชีรับ-จ่ายสุราบรรจุภาชนะแล้ว (แบบ ส.113)

13 Flow ที่ 3.5 เพื่อนำสุราสามทับไปทำการแปลงสภาพ
บัญชีรับ-จ่ายสุรา (แบบ ส.106) สุราสามทับ 1. ตรวจสอบชนิดสุรา แรงแอลกอฮอล์ และปริมาณสุราที่ขอจ่ายแล้วเก็บใบขอจ่ายสุรานั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปบัญชี ด้านจ่าย ในแบบ ส.106 2. ระบบจะผ่านรายการรับไปบัญชี ส118 3. ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ การแปลงสภาพสุรา (ระบบจะมีการควบคุมโควตา) ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) ทำบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือแอลกอฮอล์แปลงสภาพ บัญชีทำและรับ-จ่ายสุราสามทับแปลงสภาพ (แบบ ส.118) 2. นำสุราสามทับแปลงสภาพไปบรรจุภาชนะ ยื่น ส.108 และได้เมื่อตรวจสอบชนิดและปริมาณของสุราสามทับแปลงสภาพที่ขอจ่ายแล้ว ระบบจะประมวลผลจาก ส.108 และ ส.111 และผ่านรายการไปบัญชี ส.112 และ ส.118 (ด้านจ่าย) บันทึกการรับสุราบรรจุภาชนะ (แบบ ส.111) ใบขอจ่ายสุรา (แบบ ส.108) บัญชีแสดงการบรรจุ (แบบ ส.112)

14 Flow ที่ 4 ขั้นตอนการควบคุมแสตมป์สุรา และการปิดแสตมป์สุรา
1. ยื่นเรื่องขอรับแสตมป์สุรา ให้พื้นที่ออกหลักฐาน ส.114 กำกับการขนแสตมป์สุรา และเมื่อตรวจสอบจำนวนแสตมป์แล้ว ระบบจะผ่านรายการไปด้านรับในบัญชี ส.116 ทันที หลักฐานการส่งแสตมป์สุรา (แบบ ส.114) หลักฐานการส่งคืนแสตมป์สุรา (แบบ ส.120) บัญชีรับ-จ่ายแสตมป์สุรา (แบบ ส.116) 2. ขอเบิกแสตมป์ไปปิดภาชนะบรรจุสุรา และได้ตรวจสอบชนิดแสตมป์สุรากับจำนวนที่ขอบรรจุแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปด้านจ่าย ในบัญชี ส.116 ทันที 3. ในแต่ละวันปิดไม่หมด ส่งคืน ให้นำแสตมป์ส่งคืนพร้อมแบบ ส.120 และเมื่อตรวจสอบแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปด้านรับ ในบัญชี ส.116 ทันที หลักฐานการเบิกแสตมป์สุรา (แบบ ส.115)

15 Flow ที่ 5 ขั้นตอนการขนสุราออกจากโรงงานสุรา
กรณีการจ่ายสุรา มี 2 กรณี (1) ขนออกจากโรงงานสุรา (2) ขนไม่เกิน 10 ลิตร (แตก เผยแพร่) (3) ทำลายเนื่องจากเสื่อมสภาพ ทำบัญชีรับ-จ่าย คงเหลือแอลกอฮอล์แปลงสภาพ บัญชีรับ-จ่ายสุราบรรจุภาชนะแล้ว (แบบ ส.113) ยื่นเรื่องราวขอใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ส.117) หลักฐานการขอจ่ายสุรา (แบบ ส.119) ใบอนุญาตขนสุรา (แบบ ส.1/43) หนังสือสำคัญกำกับการขนแอลฯ แปลงสภาพ 1. ขนไม่เกิน 10 ลิตร (แตก เผยแพร่) 2. ทำลายเนื่องจากเสื่อมสภาพ 3. ขนกรณียกเว้นภาษีส่งออก 4. อื่น ๆ (ที่มิใช่จำหน่ายในประเทศ)

16 Flow ที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำบัญชีงบเดือนสุรา
ในการจัดทำบัญชีงบเดือนการทำสุรา (แบบ ส.201) ระบบจะสรุปยอดจากบัญชีต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ สามารถจัดพิมพ์ได้ทันที เมื่อผู้ควบคุมดำเนินการปิดบัญชีตอนสิ้นเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การตรวจกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ เน้นการตรวจสภาพแวดล้อมของโรงงานสุรา และการตรวจนับวัตถุดิบ น้ำสุรา สินค้าสำเร็จรูป และแสตมป์สุรา ที่คงเหลือจริงเปรียบเทียบปริมาณตามบัญชี

17 การควบคุมและตรวจสอบ โรงงานสุราขนาดใหญ่ ระบบ Online Data System
Physical Control โดยผู้ควบคุมประจำโรงงาน ระเบียบควบคุมโรงงาน ตรวจสอบและกำกับดูแลโดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตภาค ระบบมิเตอร์ช่วยควบคุมภาษีในโรงงานเบียร์ การควบคุมและตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบบัญชีโรงงานสุรากลั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google