งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3”
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3” 22 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

2 ประชุมฝ่ายปราบปราม ไตรมาส 3 22 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

3 หัวข้อประชุมไตรมาส 3 สรุปผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่
การตรวจพิสูจน์ของกลาง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับเหล้าดองยา คดีคุณภาพ เป้าหมายการปราบปราม ปี 2552 โครงการจัดฝึกอบรม ปี 2552

4 การตรวจพิสูจน์ของกลาง
ให้พิสูจน์ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ.ศ.2543 หลักการพิสูจน์ของกลาง -ของกลางเป็นอะไร (สุราแช่ สุรากลั่น ยาสูบ ยาเส้น ฯลฯ) -มิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร (ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ ไม่ได้ชำระภาษี ไม่ปิดแสตมป์ ปิดแสตมป์ไม่ครบถ้วน ฯลฯ -คำนวณปริมาณ และค่าภาษี

5 ทำมาเปลี่ยนแปลงสุรา( ม.23)
ให้ทำการพิสูจน์ว่าสุราของกลางมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อย่างไร ตัวอย่าง ของกลางเป็นสุรากลั่น /(แช่) ที่มีการนำเอา…(สมุนไพรหรือวัตถุหรือสิ่งอื่นๆ) มาเจือปนทำให้น้ำสุราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

6

7 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับซุ้มขายเหล้าดองยา

8 ข้อเท็จจริง ซุ้มดองยาส่วนใหญ่นำสุราที่มิชอบด้วยกฎหมายมาทำเป็นเหล้าดองยา ซุ้มดองยาส่วนใหญ่อยู่ริมถนนที่ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เหล้าดองยาเป็นสุราที่ไม่สามารถอนุญาตให้ขายได้

9 นำสุราที่ไม่ได้เสียภาษีมาทำเป็นเหล้าดองยา

10

11

12

13

14 เป็นซุ้มริมถนนไม่มีเลขที่

15

16

17 การรายงานผลคดีตามแผนเฉพาะกิจ
ให้ใช้แบบ ส.ส.2/55 เป็นแบบรายงาน รายงานเฉพาะคดีเหล้าดองยาที่ดำเนินคดีตาม มาตรา 31 และมาตรา 32

18 การจัดฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2552
การเตรียมคดีในชั้นพนักงานสอบสวน การเตรียมคดีในชั้นพนักงานอัยการ การศึกษาดูงาน (โรงงานเอธานอล ภูเขียว) การประชุมไตรมาสให้สลับกันระหว่างนายตรวจ 6 และนายตรวจ5ลงมาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google