งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3” 22 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3” 22 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3” 22 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3

2 ประชุมฝ่าย ปราบปราม ไตรมาส 3 22 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 3 ประชุมฝ่าย ปราบปราม ไตรมาส 3 22 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 3

3 หัวข้อประชุมไตร มาส 3 สรุปผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ สรุปผลการปฏิบัติงานของทุกพื้นที่ การตรวจพิสูจน์ของกลาง การตรวจพิสูจน์ของกลาง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ เหล้าดองยา แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ เหล้าดองยา คดีคุณภาพ คดีคุณภาพ เป้าหมายการปราบปราม ปี 2552 เป้าหมายการปราบปราม ปี 2552 โครงการจัดฝึกอบรม ปี 2552 โครงการจัดฝึกอบรม ปี 2552

4 การตรวจพิสูจน์ของ กลาง ให้พิสูจน์ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่า ด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ. ศ.2543 ให้พิสูจน์ตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่า ด้วยการพิสูจน์ของกลาง พ. ศ.2543 หลักการพิสูจน์ของกลาง หลักการพิสูจน์ของกลาง - ของกลางเป็นอะไร ( สุราแช่ สุรากลั่น ยาสูบ ยาเส้น ฯลฯ ) - ของกลางเป็นอะไร ( สุราแช่ สุรากลั่น ยาสูบ ยาเส้น ฯลฯ ) - มิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ( ไม่ได้รับ อนุญาตให้ทำ ไม่ได้ชำระภาษี ไม่ปิด แสตมป์ ปิดแสตมป์ไม่ครบถ้วน ฯลฯ - มิชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ( ไม่ได้รับ อนุญาตให้ทำ ไม่ได้ชำระภาษี ไม่ปิด แสตมป์ ปิดแสตมป์ไม่ครบถ้วน ฯลฯ - คำนวณปริมาณ และค่าภาษี - คำนวณปริมาณ และค่าภาษี

5 ทำมาเปลี่ยนแปลงสุรา ( ม.23) ให้ทำการพิสูจน์ว่าสุราของกลางมี ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร ให้ทำการพิสูจน์ว่าสุราของกลางมี ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่าง ของกลางเป็นสุรากลั่น /( แช่ ) ที่มีการนำเอา …( สมุนไพรหรือวัตถุหรือ สิ่งอื่นๆ ) มาเจือปนทำให้น้ำสุรา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตัวอย่าง ของกลางเป็นสุรากลั่น /( แช่ ) ที่มีการนำเอา …( สมุนไพรหรือวัตถุหรือ สิ่งอื่นๆ ) มาเจือปนทำให้น้ำสุรา เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

6

7 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับซุ้ม ขายเหล้าดองยา

8 ข้อเท็จจริง ซุ้มดองยาส่วนใหญ่นำสุราที่มิ ชอบด้วยกฎหมายมาทำเป็น เหล้าดองยา ซุ้มดองยาส่วนใหญ่นำสุราที่มิ ชอบด้วยกฎหมายมาทำเป็น เหล้าดองยา ซุ้มดองยาส่วนใหญ่อยู่ริมถนนที่ ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ซุ้มดองยาส่วนใหญ่อยู่ริมถนนที่ ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เหล้าดองยาเป็นสุราที่ไม่ สามารถอนุญาตให้ขายได้ เหล้าดองยาเป็นสุราที่ไม่ สามารถอนุญาตให้ขายได้

9 นำสุราที่ไม่ได้เสียภาษีมา ทำเป็นเหล้าดองยา

10

11

12

13

14 เป็นซุ้มริมถนนไม่มี เลขที่

15

16

17 การรายงานผลคดีตาม แผนเฉพาะกิจ ให้ใช้แบบ ส. ส.2/55 เป็นแบบ รายงาน ให้ใช้แบบ ส. ส.2/55 เป็นแบบ รายงาน รายงานเฉพาะคดีเหล้าดองยาที่ ดำเนินคดีตาม มาตรา 31 และ มาตรา 32 รายงานเฉพาะคดีเหล้าดองยาที่ ดำเนินคดีตาม มาตรา 31 และ มาตรา 32

18 การจัดฝึกอบรมใน ปีงบประมาณ 2552 การเตรียมคดีในชั้นพนักงาน สอบสวน การเตรียมคดีในชั้นพนักงาน สอบสวน การเตรียมคดีในชั้นพนักงาน อัยการ การเตรียมคดีในชั้นพนักงาน อัยการ การศึกษาดูงาน ( โรงงาน เอธานอล ภูเขียว ) การศึกษาดูงาน ( โรงงาน เอธานอล ภูเขียว ) การประชุมไตรมาสให้สลับกัน ระหว่างนายตรวจ 6 และ นายตรวจ 5 ลงมาเพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วม การประชุมไตรมาสให้สลับกัน ระหว่างนายตรวจ 6 และ นายตรวจ 5 ลงมาเพื่อให้เกิดการ มีส่วนร่วม


ดาวน์โหลด ppt ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม ไตรมาส 3” 22 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google