งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และ นวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และ นวด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และ นวด

2 1. ความหมาย 2. ลักษณะสถานบริการที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิต 3. การตรวจปฏิบัติการ

3 1. ความหมาย การให้บริการอาบน้ำหรืออบตัว และนวด โดย มีผู้ให้บริการ จะต้องมีลักษณะดังนี้  ให้บริการอาบน้ำและนวด  ให้บริการอบตัวและนวด

4 2. ลักษณะสถานบริการที่ต้องเสียภาษี สรรพสามิต  เป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการอาบอบนวดตามมาตรา 3 ( ๓ ) แห่ง พ. ร. บ. สถานบริการ พ. ศ. 2509  มีอ่างอาบน้ำหรือสถานที่อาบน้ำในห้องเดียวกัน กับห้องให้บริการนวด ไม่ว่าจะมีการแยก สัดส่วนระหว่างส่วนที่มีอ่างอาบน้ำหรือสถานที่ อาบน้ำ กับส่วนให้บริการนวดโดยมีประตูกั้น หรือไม่ก็ตาม  จัดให้มีสถานที่ รูป หรือสื่อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกผู้ให้บริการได้

5 สรุป ดังนั้น สถานบริการประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และนวดที่มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิต คือ  สถานบริการอาบอบนวด ตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ. ร. บ. สถานบริการ พ. ศ. 2509 ซึ่งเป็นสถาน บริการในความควบคุมของกระทรวงมหาดไทย  สถานบริการเสริมความงาม หรือเพื่อสุขภาพซึ่ง เป็นสถานบริการในความควบคุมของกระทรวง สาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทอาบน้ำหรืออบตัว และ นวด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google