งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่ควรรู้  พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543  พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่ควรรู้  พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543  พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่ควรรู้  พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543  พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2 พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543 เหตุผลที่ออก พรบ. 1. เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมัน 2. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 3. เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศ 4. เพื่อป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมัน มาตราที่ควรรู้ ม.4 น้ำมันเชื้อเพลิง หมายความ ว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ เครื่องบิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่นและ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นที่ใช้หรือ อาจใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือสิ่งหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ หรือสิ่งอื่น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ข้างต้น ม.7( ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ ) ม.10( ผู้ค้าน้ำมันรายย่อย ) ม.11( สถานีบริการน้ำมัน ) มาตราที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด และควบคุมคุณภาพน้ำมัน ม.25 อธิบดีมีอำนาจกำหนดลักษณะ และคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ บังคับทั่วราชอาณาจักร ในกรณีที่มี เหตุจำเป็นจะกำหนดให้ใช้บังคับเฉพาะ แต่ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดหรือหลายท้องที่ ได้ตามที่เห็นสมควร ( ม.25 ว.3) ห้ามมิให้ผู้ค้าน้ำมัน จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งน้ำมัน เชื้อเพลิงที่มีลักษณะหรือคุณภาพ แตกต่างจากที่อธิบดีประกาศกำหนด ม.24 ม.48 ม.49 ม.51 ม.60

3 บัญชีแนบท้าย กำหนด คุณภาพ - น้ำมันดีเซล - น้ำมันเบนซิล - น้ำมันแก๊สโซฮอล บัญชีแนบท้าย กำหนด คุณภาพ - น้ำมันดีเซล - น้ำมันเบนซิล - น้ำมันแก๊สโซฮอล น้ำมันปลอมปน - น้ำมันที่ออกมาจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน จะเป็นน้ำมันที่ชำระภาษี สรรพสามิตแล้ว และมีลักษณะหรือคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ กำหนด ( ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ) - ถ้าตรวจพบน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีการนำน้ำมันชนิดอื่นหรือสารเคมี อื่นมาปลอมปนลงในน้ำมัน เพื่อประโยชน์ในทางการค้าซึ่งนอกจากจะมี ความผิดตาม ม.25 ว.3 แห่ง พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543 แล้ว กรณีนี้ถือว่าน้ำมันดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ ตาม ม.4 แห่ง พรบ. ภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 และยังไม่ได้เสียภาษี ดังนั้น ผู้ถือครองจึงมีความผิด ตาม ม.161 (1) หรือ 162 (1) แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 น้ำมันปลอมปน - น้ำมันที่ออกมาจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน จะเป็นน้ำมันที่ชำระภาษี สรรพสามิตแล้ว และมีลักษณะหรือคุณภาพตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ กำหนด ( ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ) - ถ้าตรวจพบน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมันที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ กรมธุรกิจพลังงาน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีการนำน้ำมันชนิดอื่นหรือสารเคมี อื่นมาปลอมปนลงในน้ำมัน เพื่อประโยชน์ในทางการค้าซึ่งนอกจากจะมี ความผิดตาม ม.25 ว.3 แห่ง พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543 แล้ว กรณีนี้ถือว่าน้ำมันดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่ ตาม ม.4 แห่ง พรบ. ภาษี สรรพสามิต พ. ศ.2527 และยังไม่ได้เสียภาษี ดังนั้น ผู้ถือครองจึงมีความผิด ตาม ม.161 (1) หรือ 162 (1) แห่ง พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527 พรบ. ภาษีสรรพสามิต 2527 มาตรา 4 “ ผลิต ” หมายความ ว่า มาตรา 161 (1) มาตรา 162 (1) มาตรา 4 “ ผลิต ” หมายความ ว่า มาตรา 161 (1) มาตรา 162 (1)

4 มูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด โครงสร้างภาษีน้ำมันตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หน่วย : บาท / ลิตร ULGE10,95E10,91E20E 85HSD ราคา ณ โรงกลั่น 23.813124.526524.306725.153028.366525.0706 ภาษีสรรพสามิต 7.00006.3000 5.60001.05000.0050 ภาษีเทศบาล 0.70000.6300 0.56000.10500.0005 กองทุนน้ำมันฯ 10.00003.50001.4000-1.3000-11.40001.3000 กองทุนอนุรักษ์ฯ 0.2500 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.92342.46452.30212.11841.28601.8638 ราคาขายส่ง 44.686537.671035.188832.381519.657528.4899 ค่าการตลาด 2.02191.55051.58061.86783.29211.4020 ภาษีค่าการตลาด 0.14150.10850.11060.13070.23040.0981 ราคาขายปลีก 46.8539.3336.8834.3823.1829.99

5

6 การนำรถโมบายแล๊ปเข้าตรวจที่ปั๊มน้ำมัน มีขั้นตอนดังนี้ 1. แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อขอตรวจสอบ คุณภาพน้ำมัน ( เจ้าหน้าที่ควรแต่งเครื่องแบบ ) 2. เก็บตัวอย่างน้ำมันที่หัวจ่ายทุกหัวจ่ายต่อหน้าเจ้าของปั๊ม 3. นำน้ำมันที่เก็บเข้าทำการตรวจสอบคุณภาพกับรถโมบายแล๊ ปต่อหน้าเจ้าของปั๊ม การนำรถโมบายแล๊ปเข้าตรวจที่ปั๊มน้ำมัน มีขั้นตอนดังนี้ 1. แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อขอตรวจสอบ คุณภาพน้ำมัน ( เจ้าหน้าที่ควรแต่งเครื่องแบบ ) 2. เก็บตัวอย่างน้ำมันที่หัวจ่ายทุกหัวจ่ายต่อหน้าเจ้าของปั๊ม 3. นำน้ำมันที่เก็บเข้าทำการตรวจสอบคุณภาพกับรถโมบายแล๊ ปต่อหน้าเจ้าของปั๊ม ผลการตรวจต่อหน้า เจ้าของปั๊ม ถ้าได้ มาตรฐาน ผลการตรวจได้ผ่านให้ ดำเนินการดังนี้

7 ขั้นตอนการ ดำเนินคดี


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่ควรรู้  พรบ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2543  พรบ. ภาษีสรรพสามิต พ. ศ.2527  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google