งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบราชการ. เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) 2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบราชการ. เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) 2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบราชการ

2 เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) 2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม (rightsizing) 3. ยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการและ มาตรฐานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูง และเทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐานสากล (high performance) 4. ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย - เปิดระบบราชการสู่กระบวนการความเป็นประชาธิปไตย (democratic governance)

3 การพัฒนาระบบราชการ 1.แนวคิดและสิ่งที่ได้ดำเนินการ 2.การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  - บูรณาการแนวดิ่งและแนวนอน 3.การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 4.การบริหารรัฐกิจแนวใหม่  - จากวิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์สู่การนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล 5.การปรับปรุงการให้บริการประชาชน 6.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม ของข้าราชการ + การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 7.การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานของภาครัฐ 8.แนวทางการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประสิทธิภาพและความ คุ้มค่า ประสิทธิผล คุณภาพ ความรับผิดชอบต่อผลของงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การสนองตอบ การกระจายอำนาจ กฎ ระเบียบ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550) แนวคิด และการดำเนินงานที่ผ่านมา แนวคิด 1 แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551) แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551)

5 แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การขจัดความยากจน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลย์ และแข่งขันได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: การรักษาความมั่นคงของรัฐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตร โลก แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติ ราชการ 1 ปี

6 การปรับโครงสร้างระบบราชการ ( รวมถึงการ พัฒนาระบบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ และ การ ทำงานแบบเมตริกซ์ ) การจัดองค์กรรูปแบบใหม่ ( องค์การมหาชนและ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU)) การสอบทานการใช้จ่ายเงิน และบทบาทภารกิจ การเปิดโอกาสให้เอกชน/องค์กรที่ไม่ใช่ภาค ราชการเข้ามาแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรม และการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการถือครองทรัพย์สินของ หน่วยงานในภาครัฐ (Capital Charges) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ผ่านสื่อทาง อีเล็กทรอนิกส์ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ : I AM READY การวางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance Scorecard) มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) นักบริหารที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ การปรับปรุงเงินเดือนและค่าตอบแทน มาตรฐานการให้บริการภาครัฐ การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และ ระเบียบขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Service) call center 1111 ศูนย์บริการร่วม (Service Link) Government Counter Services การมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบภาคประชาชน ( People’s Audit ) กรรมการภาคประชาชน Lay Board การสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบ ราชการ ปรับบทบาท ภารกิจและขนาด ให้มีความเหมาะสม พัฒนาคุณภาพ การให้บริการ ประชาชนที่ดีขึ้น ยกระดับ ขีดความสามารถ และมาตรฐาน การทำงาน ให้อยู่ระดับสูง เ เ การพัฒนา ระบบราชการ เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เปิดระบบ ราชการ สู่กระบวนการ ประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย

7 รองนายกฯ 1 รองนายกฯ 2 รองนายกฯ 3 นายกรัฐมนตรี กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กระทรวง (รมต.) กรม นายกรัฐมนตรี รองนายกฯ กลุ่มจังหวัด จังหวัด …… จังหวัด …… จังหวัด …… … กรม การจัด โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การจัด 2

8 7.2 1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2.1 พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 2.2 นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร 3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 3.1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง 3.2 สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.1 ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี 4.2 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 4.3 ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.1 อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย 6.2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ 6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 7. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7.1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 7.2 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 8.1 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง 8.3 ภูเก็ต พังงา กระบี่ 9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 9.1 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 9.2 สงขลา สตูล กลุ่มจังหวัด 19 กลุ่ม 1.1 2.2 3.1 3.2 2.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 8.2 8.3 9.2 9.1

9 Reshaping Public Sector ส่วนท้องถิ่น ปัจจุบัน ที่มา : สุนทรพจน์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ( พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตร ) 3 ตุลาคม 2547 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ระยะยาว ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

10 Public Sector Private Sector ส่วนราชการ หน่วย บริการ รูปแบบ พิเศษ องค์การ มหาชน หน่วยงาน ภายใต้ มูลนิธิ หน่วยงาน ในกำกับ รัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 3 การ

11 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์ Strategy Formulation วางยุทธศาสตร์ นำยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ Strategy Implementation ติดตาม ประเมินผล Strategic Control วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Strategy Map การปรับแต่ง กระบวนงาน โครงสร้าง เทคโนโลยี คน แผนปฏิบัติการ กำกับติดตามและ ประเมินผล ทบทวนสถานการณ์ เพื่อวางยุทธศาสตร์ ใหม่ การ บริหารรัฐกิจแนวใหม่ การ 4 Blueprint for Change

12 การบริหารกระบวนการ กระบวนการบริหารลูกค้า การวางระบบบริหารจัดการ สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ทุนมนุษย์ ทุนข้อมูลสารสนเทศ &ทุนความรู้ ทุนองค์กร เพิ่มความพร้อม เชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มคุณค่า Value Creation การพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM ลดต้นทุน & ความ สูญเสีย ลดรอบระยะเวลา ดำเนินการ เพิ่มผลผลิต องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ Strategy-focused Organization เพิ่มความพึงพอใจ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง Blueprint for Change การดูแลผู้รับบริการ ความโปร่งใส มีส่วนร่วม เพิ่มความไว้วางใจ ประสิทธิภาพefficiency คุณภาพquality ขีด สมรรถนะ capacity- building effectiveness

13 มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ส่วนราชการแสดงผลงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตาม แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการในการให้บริการที่มี คุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ ปฏิบัติราชการเช่น การลดค่าใช้จ่าย และการลดระยะเวลาการให้บริการ เป็นต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การ จัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ เป็นต้น มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการ เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ การ จัดการสารสนเทศ การจัดทำข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลง การจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ของส่วนราชการ เป็นต้น มิติการประเมินผลฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4 ด้าน Financial PerspectiveInternal Work Process Perspective Customer PerspectiveLearning & Growth Perspective 50%10% 30% (100%)

14 ทีมงานบริหารการเปลี่ยนแปลง (Interim/Transition Management) Attractiveness สูง Capacity ต่ำ รักษา/พัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป (Maintain/Strategic Posts) โอนถ่าย/โยกย้าย (Redeployment) Attractiveness ต่ำ Capacity ต่ำ Attractiveness ปานกลาง Capacity ปานกลาง/ต่ำ Reform Strategies ? ปรับรวม/ยุบเลิก Attractiveness สูง Capacity ปานกลาง Attractiveness ต่ำ Capacity สูง / ปานกลาง Attractiveness สูง Capacity สูง Attractiveness สูง Capacity ปานกลาง

15 Service Links Government Counter Services Mobile team ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Call Center 1111 e-Services ราชการ ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชัน การ ปรับปรุงการให้บริการประชาชน การ 5

16 เก่าใหม่ I ntegrity A ctiveness M orality R elevancy E fficiency A ccountability D emocracy Y ield pushpull Change Agent Communication for Change Incentives Promotion/ Campaign ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและ วัฒนธรรมของข้าราชการไทย และการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ6

17 Public Sector Management Quality Award Thailand Quality Award SQA Strategy Deployment HR Focus Process Management Customer & Market Focus Business Results UKQA Total Quality Management Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) JQAEQA Singapore Quality Award European Quality Assurance Japan Quality Award UK Quality Award Leadership Information & Analysis World class ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานภาครัฐ 7 การ

18 การสานต่อและการขับเคลื่อนภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น - การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - การปรับปรุงโครงสร้างใหม่ และการโอนถ่ายภารกิจ อำนาจหน้าที่ และ ทรัพยากร ยุทธศาสตร์ ที่ I ยุทธศาสตร์ ที่ II ยุทธศาสตร์ ที่ III ยุทธศาสตร์ ที่ IV “ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์”  การสร้างคุณค่า - สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ประกอบด้วยทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้ - การบริหารการเปลี่ยนแปลง / การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการ (join-up / connecting government) - ยุทธศาสตร์ภาครัฐ  แผนดำเนินงาน (จังหวัด/กระทรวง)  การจัดสรรงบประมาณ/คน  ระบบติดตาม ประเมินผล  การให้รางวัล/การลงโทษ - Intergovernmental relations การยกเลิกกฎ ระเบียบที่ไม่เหมาะสม และการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ (Deregulation & Re-regulation) การดำเนินงานในขั้นต่อไป 8 แนวทาง

19 Strategy Formulation การวางวิสัยทัศน์และ การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategy Map การบริหารความ เสี่ยง วางแผนโครงการ Strategy Implementation Org. Structure (GO/PO/SOE/SDU/etc.) Process Redesign IT (e-gov) People (Competency) Culture KM กฎหมาย Strategic Control คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (PA) BSC Individual Scorecard Good Governance Public Sector Management Quality Award (PMQA) (MBNQA) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 New Public Management Strategic Management คตปคตป รายงา นข้อมูล สถานก ารณ์ เศรษฐ กิจและ สังคม Globalization Making strategy works Good strategy comes first

20 Strategy Formulation Strategy Implementation SWOTSWOT Action Plan Vision Strategic Issue Goal (KPI / target ) Strategies แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (2548-2551) Risk Assessment & Management StructureProcess/IT Rule & Regulation People/ Culture Alignment Blueprint for Change Strategic Control Strategic Management

21 Blueprint for Change กระบวนงาน ขีดสมรรถนะ วิเคราะห์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

22 การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนงาน ที่ 1 กิจกรรม กลยุทธ์ กระบวนงาน ที่ 2 กิจกรรม กระบวนงาน ที่ 3 กิจกรรม 1. คัดเลือก 2. จำแนกกลยุทธ์ 3. วิเคราะห์ Gap กระบวนงาน กิจกรรม กระบวนงาน ขีดสมรรถนะ 4. กำหนดแนวทาง ปรับปรุง

23 1.1 กล ยุทธ์ 1.2 Com peten cy ที่ ต้องก าร พัฒน า 1.3 สาเหตุที่ต้องการการ พัฒนา Competency 1.4 แนวทางการ พัฒนาองค์กรและ บุคลากร 1.5 เลขที่ อ้างอิง แนว ทางกา ร พัฒนา องค์กร และ บุคลาก ร 1.6 หน่ว ยงา นที่ รับผิ ดช อบ 1.7 ระย ะเวล าที่ ใช้ แบบฟอร์ มที่ 2 แบบฟอร์ มที่ 3 - แบบฟอร์ม ที่ 1 แบบฟอร์มที่ 1.1 ชุด 2 แบบฟอร์มที่ 4.2 และ 1.3 แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มที่ 6 ด้าน กระบวนงาน แบบฟอร์ มที่ 4 สิ่งที่ต้องดำเนินการ / สิ่งที่ต้อง เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร การ จัดแบ่งงานและหน้าที่ ด้านขีดสมรรถนะองค์กรและ บุคลากร การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 รูปเล่ม ข้อเสนอ การ เปลี่ยนแปล ง

24 แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน (4 ปี) Corporate Scorecard แผนปฏิบัติราชการ (4 ปี) กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด Strategic Business Unit Scorecard กระทรวง/กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนปฏิบัติราชการ (รายปี) กระทรวง กรม กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Team & Individual Scorecard PlanningMeasurement เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Sub-unit Scorecard ยุทธศาสตร์รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด Budgeting เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์

25 สิ่งที่ต้องดำเนินการในปี 2549 : Blueprint for Change ดำเนินการแล้วในปี 2548 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. นำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในปี 2548 ไปปฏิบัติตามแผนที่เสนอมา ประเด็น ยุทธศาสตร์ 2.นำประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหลือมาจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเสนอในปี 2549 วันที่ 31 มีนาคม 2549 วันที่ 30 กันยายน 2549

26 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร น้ำหนัก : ร้อยละ 10 คำอธิบาย: ระดับความสำเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ หมายถึง ความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ที่ หน่วยงานราชการได้จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ 2548 โดยเลือก 1 ประเด็นยุทธศาสตร์มา จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหลือ หน่วยงานราชการต้อง ดำเนินการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงให้ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ 2549 นี้ การประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ 2549 นี้ แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานราชการ 2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงของจังหวัด

27 มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง น้ำหนัก: ร้อยละ 6 เกณฑ์การให้คะแนน: พิจารณาความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ.ร. ช่วงที่ 1 การประเมินผล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ 2549 กำหนดน้ำหน้กร้อยละ 3 แบ่งเป็น 1) ระยะเวลาการส่งงาน น้ำหนักร้อยละ 1 2) ความครบถ้วนของงานน้ำหนักร้อยละ 2 ระดับคะแนนระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 1. ระยะเวลาการส่งงาน28 เมย.4921 เมย.4914 เมย.497 เมย.4931 มีค.49 2. ความครบถ้วนของงาน12345

28 มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร ความครบถ้วนของงาน : ช่วงที่ 1 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 2การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมร้อยละ 10 ของจำนวนประเด็น ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 3การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมร้อยละ 25 ของจำนวนประเด็น ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมร้อยละ 50 ของจำนวนประเด็น ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 ให้จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหลือให้ครบและส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2549 เงื่อนไข: ประเด็นความครบถ้วนของงาน จะพิจารณาจากความครบถ้วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอร์มรูปเล่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่กำหนด โดยจะมีการพิจารณาและ ปรับลดคะแนนในเชิงคุณภาพ

29 มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของหน่วยราชการ เกณฑ์การให้คะแนน: พิจารณาความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ.ร. ช่วงที่ 2 การประเมินผล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2549 กำหนดน้ำหน้กร้อยละ 3 แบ่งเป็น 1) ระยะเวลาการส่งงาน น้ำหนักร้อยละ 1 2) ความครบถ้วนของงานน้ำหนักร้อยละ 2 ระดับคะแนนระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5 1. ระยะเวลาการส่งงาน28 ตค. 4921 ตค. 4914 ตค. 497 ตค. 4930 กย. 49 2. ความครบถ้วนของงาน12345

30 มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร ความครบถ้วนของงาน : ช่วงที่ 2 ระดับคะแนนเกณฑ์การให้คะแนน 1ไม่มีการจัดส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 2การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมร้อยละ 10 ของจำนวน ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 3การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมร้อยละ 25 ของจำนวน ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงโดยครอบคลุมร้อยละ 50 ของจำนวน ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้ครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตร์ เงื่อนไข: ประเด็นความครบถ้วนของงาน จะพิจารณาจากความครบถ้วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามแบบฟอร์มรูปเล่มข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่กำหนด โดยจะมีการ พิจารณาและปรับลดคะแนนในเชิงคุณภาพ

31 มิติที่ 4: มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 13.1 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ น้ำหนัก: ร้อยละ 4 คำอธิบาย : การพิจารณาจากระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเป้าหมาย หรือรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดในแต่ละแผนงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่จัดทำ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ได้แล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ 2548 โดยแต่ละ แผนงานจะต้องจัดลำดับความสำคัญ (Ranking) และกำหนดน้ำหนักในแต่ละแผนงาน ตัวชี้วัดที่ 13.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอการ เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานราชการ

32


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบราชการ. เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (better service quality) 2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google