งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบงานคลัง แสตมป์ นำเสนอโดย เสาวนีย์ มาลัยพงษ์ กฤษดา สิงหเสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบงานคลัง แสตมป์ นำเสนอโดย เสาวนีย์ มาลัยพงษ์ กฤษดา สิงหเสนี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบงานคลัง แสตมป์ นำเสนอโดย เสาวนีย์ มาลัยพงษ์ กฤษดา สิงหเสนี

2 ระบบงานคลังแสตมป์ ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูล ประมาณการผ่านระบบ ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูล ประมาณการผ่านระบบ พื้นที่ พื้นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ ปรับเพิ่ม / ลดยอด ก่อนส่งข้อมูลไปยังกรม พื้นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการ ปรับเพิ่ม / ลดยอด ก่อนส่งข้อมูลไปยังกรม พื้นที่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกแสตมป์ผ่านระบบได้ โดย ระบบแจ้งสถานะและจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้อัตโนมัติ พื้นที่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกแสตมป์ผ่านระบบได้ โดย ระบบแจ้งสถานะและจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้อัตโนมัติ ฝ่ายวางแผน สามารถดูยอดแสตมป์คงคลังทั้งของกรมและพื้นที่ที่ขอ เบิก แบบ Real Time เพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย แสตมป์ พร้อมแจ้งผลผ่านระบบ สามารถดูยอดแสตมป์คงคลังทั้งของกรมและพื้นที่ที่ขอ เบิก แบบ Real Time เพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย แสตมป์ พร้อมแจ้งผลผ่านระบบ คลังจ่ายแสตมป์ คลังสามารถจ่ายแสตมป์ได้ ถูกต้องแม่นยำ คลังสามารถจ่ายแสตมป์ได้ ถูกต้องแม่นยำ พื้นที่ ตรวจรับแสตมป์เข้าคลัง เชื่อมข้อมูลจากการชำระค่าภาษีแสตมป์จาก ระบบรายได้ของกรม เพื่อที่จะนำข้อมูล ดังกล่าวมานำจ่ายแสตมป์ได้โดยอัตโนมัติ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

3 ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ประมาณการผ่านระบบ

4 ผู้ประกอบการส่งข้อมูลประมาณการให้ พื้นที่ผ่านระบบ

5 พื้นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ ปรับเพิ่ม / ลดยอด ก่อนส่งข้อมูลไปยังกรม รูปที่ 4.1.1.4 เมื่อ Upload ไฟล์ ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานก่อนที่ดำเนินการเข้าระบบ รูปที่ 4.1.1.8-2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สามารถปรับปรุงยอดประมาณการใช้แสตมป์ได้

6 พื้นที่สามารถส่งข้อมูลเพื่อเบิกแสตมป์ผ่าน ระบบได้ โดยระบบแจ้งสถานะและจำนวนที่ได้รับ อนุมัติให้อัตโนมัติ

7 ฝ่ายวางแผน อนุมัติการเบิกแสตมป์ ให้พท. ส่งข้อมูลให้คลังที่รับผิดชอบโดย อัตโนมัติ

8 คลังตัดจ่ายแสตมป์ คลังสามารถจ่ายแสตมป์ได้ 2 วิธี FIFO – ระบบช่วยแจ้งตำแหน่งของแสตมป์ที่จะต้องนำจ่าย ให้อัตโนมัติ Manual – เจ้าหน้าที่สามารถเลือกจ่ายตามที่ต้องการ โดยมี อุปกรณ์พิเศษ Hand Held เพื่อช่วยในการบันทึกข้อมูล แสตมป์ที่นำจ่ายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

9 รายละเอียดการจ่ายแสตมป์ พร้อมออกใบส่ง แสตมป์ ( ส. ส.1/48) ให้จากระบบ

10 การตรวจรับแสตมป์เข้าคลังและ เข้าบัญชี สะดว ก รวดเ ร็ว ถูกต้ อง

11 อำนวยความสะดวกในการตรวจรับ แสตมป์เข้าคลังของพื้นที่

12 พื้นที่ตรวจรับแสตมป์เข้าบัญชี

13 พื้นที่สามารถจ่ายแสตมป์ให้ ผู้ประกอบการ โดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูล จากการชำระภาษี

14 ขอบคุณค่ะ สามารถดูตัวอย่างแสตมป์ และ ทดสอบการใช้อุปกรณ์ ได้ที่ โต๊ะด้านหน้าห้องประชุม


ดาวน์โหลด ppt ระบบงานคลัง แสตมป์ นำเสนอโดย เสาวนีย์ มาลัยพงษ์ กฤษดา สิงหเสนี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google