งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา
สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา สุราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สุราแช่ สุรากลั่น

2 “สุราแช่” หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้ความหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรีด้วย “สุรากลั่น” หมายถึง สุราที่กลั่นแล้ว และให้ความหมายรวมถึงสุรากลั่นที่ผสมสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย

3 “สุราแช่” ประกอบด้วย 1. เบียร์ 2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 3
“สุราแช่” ประกอบด้วย 1. เบียร์ 2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 3. ชนิดสุราแช่พื้นเมือง 4. ชนิดอื่นนอกจาก (1),(2) และ (3) “สุรากลั่น” ประกอบด้วย 1. สุราขาว 2. สุราผสม 3. สุราปรุงพิเศษ 4. สุราพิเศษ วิสกี้ บรั่นดี 5. สุราสามทับ สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ อื่น ๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย์

4 อัตราภาษีสุรา

5 วิธีคำนวณอัตราภาษีสุรา
มี 2 อัตรา คือ 1. ตามปริมาณ สูตร ขนาดบรรจุ x แรงแอลกอฮอล์ x อัตราภาษี ตัวอย่าง = ขนาดบรรจุ แรงแอลกอฮอล์ 40 ดีกรี อัตราภาษี = x 40 x 150 = /ต่อขวด 2. ตามมูลค่า สูตร ราคาขาย x อัตราภาษี ตัวอย่าง = ราคาขายหน้าโรงงาน 70 บาทต่อขวด อัตราภาษีร้อยละ 50 บาท = 70 x 50 = 35 บาท โดยอัตราใดสูงกว่าให้ใช้อัตรานั้น สูตรการหาดีกรีที่ต้องการ คือ = ดีกรีปัจจุบัน x ปริมาณน้ำสุรา ดีกรีที่ต้องการ เช่น 40 x 100 ลิตร = ปริมาณน้ำสุรา ลิตร ที่แรงแอลกอฮอล์ 28 ดีกรี

6 ยาสูบ ยาสูบ ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุงและให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย บุหรี่ซิกาแรต หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปนหรือไม่ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้นแทนกระดาษ หรือใบยาแห้ง บุหรี่ซิการ์ หมายถึง ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด บุหรี่อื่น หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่นที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุอื่นที่ทำขึ้นแทนกระดาษหรือที่มิใช่ใบยาแห้งหรือยาอัด

7 ยาเส้นปรุง หมายถึง ใบยาซึ่งมิใช่ใบนาพันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่นเป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำ ยาเคี้ยว หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ซึ่งปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว

8 อัตราภาษียาสูบ อัตราภาษียาสูบ

9 ฐานในการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบตามมูลค่า (ม.5ตรี)
การคำนวณค่าปรับยาสูบ อัตราภาษี x ราคาที่กรมประกาศใช้ในการคำนวณค่าปรับ คือ ซองละ 55 บาท 87 x 55 = บาท /ซอง ข้อหา 1. มีไว้ในครอบครอง ปรับ 10 เท่า = x 10 = /ซอง ขาย ปรับ 15 เท่า = x 15 = /ซอง

10 ไพ่ที่กรมสรรพสามิตทำขึ้นมี 4 ชนิด คือ
ไพ่ หมายความว่า ไพ่ซึ่งทำด้วยกระดาษ หรือหนัง หรือวัตถุอื่นที่กำหนดใน กฎกระทรวง 1. ไพ่ผ่องไทย (120 ใบ) 2. ไพ่ผ่องจีน (116 ใบ) 3. ไพ่จีนสี่สี (112 ใบ) 4. ไพ่ป็อก (52 ใบ) ไพ่ที่กรมสรรพสามิตทำขึ้นมี 4 ชนิด คือ

11 อัตราภาษีไพ่ มาตรา 10 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประทับตราไพ่ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามขนาดของไพ่และชนิด ของวัตถุที่ทำไพ่นั้นขึ้น ไม่เกินอัตรา 100 ใบต่อ 30 บาท กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 - ไพ่ป๊อก 100 ใบ ต่อ 30 บาท - ไพ่อื่นๆ 100 ใบ ต่อ 20 บาท

12


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google