งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของ ผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิน ได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของ ผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิน ได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของ ผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิน ได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกิน ไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือ ของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกิน ได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา สุราแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สุราแช่สุรากลั่น

2 “ สุราแช่ ” หมายถึง สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้ ความหมายรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรา กลั่นแล้ว แต่ยังมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบ ห้าดีกรีด้วย “ สุรากลั่น ” หมายถึง สุราที่กลั่นแล้ว และให้ ความหมายรวมถึงสุรากลั่นที่ผสมสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย

3 “ สุราแช่ ” ประกอบด้วย 1. เบียร์ 2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทำจากองุ่น 3. ชนิดสุราแช่พื้นเมือง 4. ชนิดอื่นนอกจาก (1),(2) และ (3) “ สุรากลั่น ” ประกอบด้วย 1. สุราขาว 2. สุราผสม 3. สุราปรุงพิเศษ 4. สุราพิเศษ - วิสกี้ - บรั่นดี 5. สุราสามทับ - สุราสามทับที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรม - สุราสามทับที่นำไปใช้ในการแพทย์ - อื่น ๆ นอกจากเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และทางการแพทย์

4 อัตราภาษีสุราอัตราภาษีสุรา

5 วิธีคำนวณอัตราภาษีสุรา มี 2 อัตรา คือ 1. ตามปริมาณ สูตร ขนาดบรรจุ x แรงแอลกอฮอล์ x อัตราภาษี ตัวอย่าง = ขนาดบรรจุ 0.625 แรงแอลกอฮอล์ 40 ดีกรี อัตราภาษี 150 = 0.625 x 40 x 150 = 37.50 / ต่อขวด 2. ตามมูลค่า สูตร ราคาขาย x อัตราภาษี ตัวอย่าง = ราคาขายหน้าโรงงาน 70 บาทต่อขวด อัตราภาษีร้อยละ 50 บาท = 70 x 50 = 35 บาท โดยอัตราใดสูงกว่าให้ใช้อัตรานั้น สูตรการหาดีกรีที่ต้องการ คือ = ดีกรีปัจจุบัน x ปริมาณน้ำสุรา ดีกรีที่ต้องการ เช่น 40 x 100 ลิตร = ปริมาณน้ำสุรา 142.86 ลิตร ที่แรง แอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 28

6 ยาสูบ ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้นปรุงและให้รวมตลอดถึงยา เคี้ยวด้วย บุหรี่ซิกาแรต หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้น ปรุง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรือยาอัดเจือปน หรือไม่ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรือวัตถุที่ทำขึ้น แทนกระดาษ หรือใบยาแห้ง บุหรี่ซิการ์ หมายถึง ใบยาแห้งหรือยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรือยาอัด บุหรี่อื่น หมายถึง ยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ซึ่ง มวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบมาก ใบมะกา ใบจาก หรือวัตถุอื่นที่มิใช่กระดาษหรือวัตถุ อื่นที่ทำขึ้นแทนกระดาษหรือที่มิใช่ใบยาแห้ง หรือยาอัด ยาสูบยาสูบ

7 ยาเส้นปรุง หมายถึง ใบยาซึ่งมิใช่ใบนา พันธุ์ยาสูบพื้นเมืองหรือยาอัด ซึ่งได้หั่น เป็นเส้นและปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่น นอกจากน้ำ ยาเคี้ยว หมายถึง ส่วนใดส่วนหนึ่งของใบ ยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสูบ พื้นเมือง ซึ่งปรุงหรือปนด้วยวัตถุอื่น นอกจากน้ำเพื่ออมหรือเคี้ยว

8 อัตราภาษียาสูบ อัตราภาษียาสูบอัตราภาษียาสูบ

9 ฐานในการคำนวณค่าแสตมป์ยาสูบตาม มูลค่า ( ม.5 ตรี ) อัตราภาษี x ราคาที่กรมประกาศใช้ในการ คำนวณค่าปรับ คือ ซองละ 55 บาท 87 x 55 = 47.85 บาท / ซอง ข้อหา 1. มีไว้ในครอบครอง ปรับ 10 เท่า = 47.85 x 10 = 478.50 / ซอง 2. ขาย ปรับ 15 เท่า = 47.85 x 15 = 717.75 / ซอง การคำนวณค่าปรับยาสูบการคำนวณค่าปรับยาสูบ

10 ไพ่ไพ่ ไพ่ หมายความว่า ไพ่ซึ่งทำด้วยกระดาษ หรือหนัง หรือวัตถุอื่นที่กำหนดใน กฎกระทรวง 1. ไพ่ผ่องไทย (120 ใบ ) 2. ไพ่ผ่องจีน (116 ใบ ) 2. ไพ่ผ่องจีน (116 ใบ ) 3. ไพ่จีนสี่สี (112 ใบ ) 3. ไพ่จีนสี่สี (112 ใบ ) 4. ไพ่ป็อก (52 ใบ ) 4. ไพ่ป็อก (52 ใบ ) ไพ่ที่กรมสรรพสามิตทำขึ้นมี 4 ชนิด คือ

11 มาตรา 10 ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม การประทับตราไพ่ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ตาม ขนาดของไพ่และชนิด ของวัตถุที่ทำไพ่นั้นขึ้น ไม่เกินอัตรา 100 ใบต่อ 30 บาท กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 - ไพ่ป๊อก 100 ใบ ต่อ 30 บาท - ไพ่อื่นๆ 100 ใบ ต่อ 20 บาท อัตราภาษีไพ่อัตราภาษีไพ่

12


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุราความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุรา สุรา หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของ ผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิน ได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google