งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล การปฏิบัติงาน Performance Appraisal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล การปฏิบัติงาน Performance Appraisal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล การปฏิบัติงาน Performance Appraisal

2 หมายถึง ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อหาคุณค่า ในลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่ปฏิบัติงาน ในแง่ของผลการปฏิบัติงานว่าผลการ ปฏิบัติงานนั้นได้ผลหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่ กำหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน การประเมินผลงานโดยปกติจะประเมินโดย ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบุคคลนั้น ทั้งนี้ จะต้องประเมินอยู่บนพื้นฐานของความเป็น ระบบ มีมาตรฐาน มีเกณฑ์การประเมินที่มี ประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3 ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความดี ความชอบแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติอย่างยุติธรรม เพื่อเป็นหลักในการพิจารณา เปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการวัดค่าการปฏิบัติงานของ พนักงาน เป็นเครื่องชี้ถึงความแตกต่างของ พนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อยของ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวิธีการ ฝึกอบรม วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4 กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดแบบและลักษณะของงานที่จะประเมินผล กำหนดตัวผู้ประเมินและฝึกอบรมผู้ประเมิน - ใช้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Immediate Supervisor Rating) - ใช้ผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน (Peer Rating) - ใช้คณะกรรมการ (Rating Committees) - ใช้การประเมินตนเอง (Self Rating) - การใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน (Subordinate Appraising) - การใช้ผู้บังคับบัญชาหลายระดับประเมินผล กำหนดวิธีการประเมินผล การวิเคราะห์ผล และการนำผลการประเมินไปใช้ ประโยชน์ กระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงาน

5 เทคนิควิธีการประเมินผล การปฏิบัติงาน การประเมินโดยกราฟ (Graphic Rating Scales) การจัดลำดับ (Graphic Rating Scales) การกระจาย (Force Distribution) การตรวจสอบรายการ (Check List) การบันทึกเหตุการณ์สำคัญ (Critical Incidents) การทบทวนการปฏิบัติงาน (Field Rewiew) การเขียนผลงาน (Free-From Essay) การประเมินโดยกลุ่ม (Group Appraisal) การประเมินตามผลงาน (Appraisal By Results)

6 การแจ้งผลการประเมินการ ปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกประเมิน แจ้งแบบผู้พิจารณา (Tell and sell) แจ้งผลโดยการรับฟัง ข้อคิดเห็นจาก ผู้รับแจ้ง (Tell and listen) แจ้งแบบแก้ปัญหา (Problem solving)

7 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเกี่ยวข้อง โดยตรง (Relevance) เป็นที่ยอมรับ ความเชื่อถือได้ (Reliability) มีความสามารถในการ จำแนก มีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ (Practicality)

8 ปัญหาในการประเมินผล การปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน การประเมินโดยใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูล ประเมินตามแนวโน้มสายกลาง (Central tendency) ประเมินโดยมุ่งให้ทุกคนพอใจ ประเมินโดยพิจารณาเฉพาะผลงานหรือ พฤติกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้น ประเมินโดยใช้ตัวผู้ประเมินเข้าไป แข่งขันด้วย เนื่องจากการปล่อยหรือกดคะแนน (leniency or stricness) การมีหลักฐานไม่เพียงพอ (Insufficient evidence) อิทธิพลของหน่วยงาน (Organizational influence) ความแตกต่างของตัวผู้ทำการประเมิน (Individual differences)

9 สรุปการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่ใช้หาค่าของพนักงานในแง่การ ปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการทำงานโดย อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่าง ปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็น แนวทางในการตัดสินใจในการพิจารณาความดี ความชอบ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนา พนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีความพอใจและ สร้างขวัญและกำลังใจในหมู่พนักงาน วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น การ ประเมินด้วยกราฟ การจัดลำดับ การกระจาย การตรวจสอบ การบันทึกเหตุการณ์สำคัญ การ ทบทวนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน การ ประเมินโดยกลุ่ม และการประเมินติดตามงาน

10 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมี รากฐานความยุติธรรมเป็นสำคัญ ใช้ ระบบคุณธรรมเป็นที่ตั้ง เพื่อทำการ ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้สามารถ นำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ การออกแบบระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานต้องยึดหลักการกระตุ้นและ สนับสนุนให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมี ความเข้าใจอันดีต่อกัน เสริมสร้าง แรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ ความสำเร็จขององค์การเป็นจุดหมาย ปลายทาง

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล การปฏิบัติงาน Performance Appraisal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google