งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการปฏิบัติงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Appraisal

2 ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อหาคุณค่า ในลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่ปฏิบัติงานในแง่ของผลการปฏิบัติงานว่าผลการปฏิบัติงานนั้นได้ผลหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการประเมินผลงานโดยปกติจะประเมินโดยผู้บังคับบัญชาโดยตรงของบุคคลนั้น ทั้งนี้จะต้องประเมินอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

3 วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติอย่างยุติธรรม เพื่อเป็นหลักในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการวัดค่าการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นเครื่องชี้ถึงความแตกต่างของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อหาจุดเด่น และจุดด้อยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวิธีการฝึกอบรม

4 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดแบบและลักษณะของงานที่จะประเมินผล กำหนดตัวผู้ประเมินและฝึกอบรมผู้ประเมิน - ใช้หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Immediate Supervisor Rating) - ใช้ผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับเดียวกัน (Peer Rating) - ใช้คณะกรรมการ (Rating Committees) - ใช้การประเมินตนเอง (Self Rating) - การใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน (Subordinate Appraising) - การใช้ผู้บังคับบัญชาหลายระดับประเมินผล กำหนดวิธีการประเมินผล การวิเคราะห์ผล และการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์

5 เทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินโดยกราฟ (Graphic Rating Scales) การจัดลำดับ (Graphic Rating Scales) การกระจาย (Force Distribution) การตรวจสอบรายการ (Check List) การบันทึกเหตุการณ์สำคัญ (Critical Incidents) การทบทวนการปฏิบัติงาน (Field Rewiew) การเขียนผลงาน (Free-From Essay) การประเมินโดยกลุ่ม(Group Appraisal) การประเมินตามผลงาน (Appraisal By Results)

6 การแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานแก่ผู้ถูกประเมิน
แจ้งแบบผู้พิจารณา (Tell and sell) แจ้งผลโดยการรับฟัง ข้อคิดเห็นจากผู้รับแจ้ง (Tell and listen) แจ้งแบบแก้ปัญหา (Problem solving)

7 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความเกี่ยวข้องโดยตรง (Relevance) เป็นที่ยอมรับ ความเชื่อถือได้ (Reliability) มีความสามารถในการจำแนก มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Practicality)

8 ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เนื่องจากมาตรฐานที่ไม่ชัดเจน การประเมินโดยใช้ความรู้สึกมากกว่าข้อมูล ประเมินตามแนวโน้มสายกลาง (Central tendency) ประเมินโดยมุ่งให้ทุกคนพอใจ ประเมินโดยพิจารณาเฉพาะผลงานหรือพฤติกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้น ประเมินโดยใช้ตัวผู้ประเมินเข้าไปแข่งขันด้วย เนื่องจากการปล่อยหรือกดคะแนน (leniency or stricness) การมีหลักฐานไม่เพียงพอ (Insufficient evidence) อิทธิพลของหน่วยงาน (Organizational influence) ความแตกต่างของตัวผู้ทำการประเมิน (Individual differences)

9 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นวิธีที่ใช้หาค่าของพนักงานในแง่การปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการ ทำงานโดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพิจารณาความดีความชอบ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น ใน ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีความพอใจและสร้างขวัญและ กำลังใจในหมู่พนักงาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น การ ประเมินด้วยกราฟ การจัดลำดับ การกระจาย การตรวจสอบ การบันทึก เหตุการณ์สำคัญ การทบทวนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน การประเมิน โดยกลุ่ม และการประเมินติดตามงาน

10 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีรากฐานความยุติธรรม เป็นสำคัญ ใช้ระบบคุณธรรมเป็นที่ตั้ง เพื่อทำการปรับปรุงและ พัฒนาบุคลากรให้สามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ การออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องยึดหลักการ กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมีความเข้าใจ อันดีต่อกัน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อ ความสำเร็จขององค์การเป็นจุดหมายปลายทาง

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการปฏิบัติงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google