งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนในการชักจูง ใจ. ความหมายของ การจูงใจ   การจูงใจมาจากภาษาลาตินว่า movere   เป็นกระบวนการที่สภาาพทางกายหรือสภาพ ทางจิดเกิดภาวะไม่เพียงพอ   โดยสภาวะจะไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนในการชักจูง ใจ. ความหมายของ การจูงใจ   การจูงใจมาจากภาษาลาตินว่า movere   เป็นกระบวนการที่สภาาพทางกายหรือสภาพ ทางจิดเกิดภาวะไม่เพียงพอ   โดยสภาวะจะไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนในการชักจูง ใจ

2 ความหมายของ การจูงใจ   การจูงใจมาจากภาษาลาตินว่า movere   เป็นกระบวนการที่สภาาพทางกายหรือสภาพ ทางจิดเกิดภาวะไม่เพียงพอ   โดยสภาวะจะไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือ แรงขับมุ่งให้เกิดตามเป้าหมาย   เกิดจาก ความต้องการ แรงขับ เป้าหมาย

3 1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) ลักษณะของ แรงจูงใจ 2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives จำแนกแนกแรงจูง (clssification of motivs)   แรงขับปฐมภูมิ เช่น การหิว ความ กระหาย อุณหภูมิ เป็นต้น   แรงขับทุติยภูมิ เช่น ความรัก การยอมรับ ความก้าวร้าว

4 1. ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and drive theory) ทฤษฏีของ แรงจูงใจ 2. ทฤษฎีของความต้องการและแรงขับ (Theory of needs and drives) 3. ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุ้นใจ (Incentive theory) 4. ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct theory)

5 5. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตไร้สำนึก (Theory of unconscious motivation) 6. ทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้ (Cognitive theory) 7. ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Spiritual theory) 8. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)

6 การสร้างแรงจูงใจในการ ทำงาน แรงกระตุ้นภายใน Internal inspiration แรงกระตุ้นภายนอก External inspiration แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 1. ขวัญและกำลังใจในการทำงาน หมายถึง ความรัก ความศรัทธา

7 3. ความสัมพันธ์ของคนในหน่วยงาน 2. การเผยแพร่และการ แสดงผลงาน สิ่งจูงใจให้คนพอใจในการทำงาน มี 5 ประการ ดังนี้ 1. งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี 2. ถ้อยทีถ้อยอาศัย 3. สุขใจกับงานที่ปฏิบัติ

8 5. ผลตอบแทนคือ ความก้าวหน้า 4. เร่งรัดและรับผิดชอบ บรรยากาศในการทำงาน 1. สถานที่ทำงาน เป็นสิ่งประกอบที่ทำให้ การทำงานมีความสุข 2. ภารกิจหรืองานที่ทำ มีความชัดเจนใน ภาระหน้าที่ งานมีความต่อเนื่อง มีความมั่นคง

9 3. เพื่อนร่วมงาน สร้างบรรยากาศ การเยี่ยมครอบครัว จัดกิจกรรม นันทนาการ 4. เครื่องอำนวยความสะดวกในการ ทำงาน มีเครื่องทุนแรง ห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ 5. การรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เกี่ยวกับงานของตน - รับทราบข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร หรือการไปศึกษาดูงาน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนในการชักจูง ใจ. ความหมายของ การจูงใจ   การจูงใจมาจากภาษาลาตินว่า movere   เป็นกระบวนการที่สภาาพทางกายหรือสภาพ ทางจิดเกิดภาวะไม่เพียงพอ   โดยสภาวะจะไปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google