งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานหน้า ห้อง.  กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ความคุ้มครองในเรื่องการพานิชอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานหน้า ห้อง.  กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ความคุ้มครองในเรื่องการพานิชอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานหน้า ห้อง

2  กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ความคุ้มครองในเรื่องการพานิชอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าบน อินเทอร์เน็ต 4921319018 4921319018 4921319201 4921319201 4921319202 4921319202

3  E-Commerce  ความเป็นมา ความหมาย  กรอบแนวคิดและลักษณะการให้บริการ  เทคโนโลยีที่จำเป็น  พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย - ชาว ต่างประเทศ  ปัญหาและอุปสรรค์ของ E-Commerce ใน ประเทศไทย 4921319001 4921319001 4721317163 4721317163 4921319339 4921319339 4921319369 4921319369

4  E-Commerce  แบบ Business to Business  แบบ Business to Consumer  แบบ Consumer to Consumer  แบบ Business to Government  แบบ Government to Government 4821338170 4821338170 4821338172 4821338172 4821338161 4821338161 4821338213 4821338213 4821338247 4821338247

5  การทำ E-Commerce  การเตรียมตัวเพื่อเริ่มต้นการทำ E- Commerce  ช่วงเวลาที่เหมาะสม  การเลือกเทคโนโลยีและซอร์ฟแวร์ที่ เหมาะสม  องค์ประกอบและวิธีการประชาสัมพันธ์ 4921319363 4921319363 4921319079 4921319079 4921319067 4921319067

6  การทำ E-Commerce  ชนิดของสินค้าที่สามารถนำมาซื้อ - ขาย  กลยุทธ์การโฆษณา  วิธีการจัดส่งสินค้า  องค์กรของรัฐที่สนับสนุนการทำ E- Commerce 4821338174 4821338174 4821408508 4821408508 4821338089 4821338089 4821338148 4821338148

7  ความรู้พื้นฐานของการทำธุรกิจ  ความหมายและวัตถุประสงค์  ประเภทของธุรกิจ  การจัดทำแผนธุรกิจ  ประเภทของผลิตภัณฑ์  แหล่งเงินทุน 4921316011 4921316011 4921316012 4921316012 4921319073 4921319073 4921319191 4921319191 4921319212 4921319212

8  ระบบรักษาความปลอดภัยของ E- Commerce 1. ความหมายและวัตถุประสงค์ 2. วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 3. ประเภทของระบบรักษาความปลอดภัย 4. วิธีการบุกรุกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 5. วิธีป้องกันการบุกรุกเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ 4821338124 4821338124 4821338238 4821338238 4821310137 4821310137 4821338108 4821338108

9  การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใน การทำธุรกิจ 1. ด้านการทำบัญชี 2. ด้านการเงิน 3. ด้านการตลาด 4. ด้านการผลิตและการดำเนินงาน 5. ด้านทรัพยากรบุคคล 4921319120 4921319120 4921319203 4921319203 4821319162 4821319162 4921319153 4921319153 4921319256 4921319256

10  E – Marketing  ความเป็นมา ความหมาย  กรอบแนวคิดและลักษณะการให้บริการ  วิธีการโปรโมทสินค้าที่ขายบนอินเทอร์เน็ต  ข้อดี – ข้อเสีย 4721317007 4721317007 4721317006 4721317006 4721316003 4721316003 4821317250 4821317250 4821317131 4821317131

11  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ความเป็นมา  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  IP Address, DNS, URL, ISP  อินเทอร์เน็ตชนิดต่าง ๆ  บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต 4821338206 4821338206 4821338234 4821338234 4821394014 4821394014 4821338227 4821338227 4821338125 4821338125

12  ระบบการชำระเงิน  วิธีการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต  วิธีการหลอกลวงเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยบัตร เครดิตทางอินเทอร์เน็ต  วิธีการป้องกันและการตรวจสอบการชำระเงิน ทางอินเทอร์เน็ต  วิธีการป้องกันปัญหาทุจริตอีคอมเมิร์ช 4921319012 4921319012 4921319047 4921319047 4921319010 4921319010


ดาวน์โหลด ppt รายงานหน้า ห้อง.  กฎหมายคอมพิวเตอร์ 1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. ความคุ้มครองในเรื่องการพานิชอิเล็กทรอนิกส์ 3. ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google