งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าทั่วไป ให้นักศึกษาเขียนอธิบาย หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทว่ามีหน่วยงานใดบ้าง ( ฝ่ายต่าง ๆ ) และจะนำระบบคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software ใดมาใช้ เพื่อประโยชน์อย่างไรบ้างในฝ่ายนั้น ๆ ( จงอธิบายพร้อม ยกตัวอย่าง อย่างละเอียด ) 3 ให้นักศึกษาออกแบบร้านค้าของตนเอง ใน website tarad.com www.tarad.com/bsru_.............. บรรยายรายละเอียด ( หรือวาดภาพประกอบ ) ดังนี้ 1. ชื่อร้านค้า... ทำอะไร... Logo…. ทำไมถึงเลือกดังกล่าว....( จุดเด่น ของชื่อร้าน หรือสินค้า ) 2. การจัดการข้อมูลร้านค้า :- สถานที่,Email,Telephone, รายละเอียดร้านค้า, ข่าวสารร้านค้า ฯลฯ http://www.bc.msu.ac.th/~manirath/content_network.htm3. การจัดการสินค้า :- ให้แสดงรายละเอียดและประเภทของสินค้า อย่าง น้อย 3 สินค้า, บรรยายลักษณะและความน่าสนใจ ( จุดขาย ), ราคา, การรับสินค้า

2 4304103 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขั้น แนะนำ Introduction to e- Business 3 (2-2-5) เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ ระบบงานธุรกิจและระบบงานข้ามองค์กร พฤติกรรมของลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า กับองค์กร การวางแผนจัดการทรัพยากรขององค์กร การวิเคราะห์ลูกโซ่ของมูลค่าและการจัดการลูกโซ่ของการ จำหน่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและข้อคิดทางจริยธรรม ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3

4 การประเมินผล ระดับคะแนน A=80 คะแนนขึ้นไป B = 70-74 B+ = 75-79 C+ = 65-69 C = 60-64 D+ = 55-59 D = 50-54 E = 0-50..\mark1.xls


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google