งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าทั่วไป ให้นักศึกษาเขียนอธิบาย หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทว่ามีหน่วยงานใดบ้าง (ฝ่ายต่าง ๆ) และจะนำระบบคอมพิวเตอร์ Hardware และ Software ใดมาใช้ เพื่อประโยชน์อย่างไรบ้างในฝ่ายนั้น ๆ (จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง อย่างละเอียด) 3 ให้นักศึกษาออกแบบร้านค้าของตนเอง ใน website tarad.com บรรยายรายละเอียด (หรือวาดภาพประกอบ) ดังนี้ 1. ชื่อร้านค้า...ทำอะไร... Logo….ทำไมถึงเลือกดังกล่าว....(จุดเด่นของชื่อร้าน หรือสินค้า) 2. การจัดการข้อมูลร้านค้า:- สถานที่ , ,Telephone , รายละเอียดร้านค้า,ข่าวสารร้านค้า ฯลฯ การจัดการสินค้า :- ให้แสดงรายละเอียดและประเภทของสินค้า อย่างน้อย 3 สินค้า,บรรยายลักษณะและความน่าสนใจ (จุดขาย) , ราคา, การรับสินค้า

2 4304103. ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ขั้นแนะนำ Introduction to e-Business
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจ ระบบงานธุรกิจและระบบงานข้ามองค์กร พฤติกรรมของลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร การวางแผนจัดการทรัพยากรขององค์กร การวิเคราะห์ลูกโซ่ของมูลค่าและการจัดการลูกโซ่ของการจำหน่าย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและข้อคิดทางจริยธรรม ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3

4 การประเมินผล ระดับคะแนน A=80 คะแนนขึ้นไป B = 70-74 B+ = 75-79
C+ = 65-69 C = 60-64 D+ = 55-59 D = 50-54 E = 0-50 ..\mark1.xls


ดาวน์โหลด ppt ข้อสอบกลางภาค 2550 1 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่า E-Business และ E-Commerce มีประโยชน์อย่างไรกับนักศึกษาบ้างในปัจจุบันและอนาคต 2 ในกรณีที่นักศึกษาเป็นเจ้าของบริษัทด้านค้าขายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้าทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google