งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ปั้นริ้ว รหัส หมู่เรียน M2

2 นักบัญชี “นักบัญชี” ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผ่านความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะได้รับการยอมรับให้เป็น “นักบัญชี”

3 เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดที่ดีทางจิตใจ
คุณธรรม เป็นลักษณะความรู้สึกนึกคิดที่ดีทางจิตใจ

4 เป็นลักษณะการแสดงออกทางความประพฤติ
จริยธรรม เป็นลักษณะการแสดงออกทางความประพฤติ

5 ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม

6 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของนักบัญชี
หมายถึง ความเชื่อถือหรือวินัยของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุว่า สิ่งใดดี ถูกต้อง และสิ่งใดไม่ดีไม่ถูกต้องหรือหน้าที่ด้านศีลธรรมและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้องค์การ หรือข้อกำหนดขององค์การ เพื่อการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ จริยธรรม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานของทุกองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เอารัดเอาเปรียบกันซึ่งจะเกิด

7 ประโยชน์ทั้งต่อกิจการและส่วนรวม
โดยที่นักบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำ ข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งผลการตัดสินใจส่วนหนึ่งย่อมมีผลมาจากข้อมูลที่ผู้บริหารได้รับ ดังนั้น นักบัญชี ควรมีจริยธรรมในการเลือกวิธีการจัดทำรายงานตามหลักการที่เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่มีคุณภาพ ไม่ลำเอียง โดยยึดมั่นในเหตุผลตามหลักวิชา ซึ่งพบได้มาก เช่น การตกแต่งบัญชีเพื่อการชำระภาษี นักบัญชีจะให้วิธีการ “หลบหลีก” โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ไม่ใช้คำว่า “หลีกเลี่ยง” ซึ่งเป็นเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย

8 นอกจากนี้ นักบัญชีต้องเป็นผู้ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบสังคมและส่วนรวมด้วย เพราะหากสังคมเสียหายกิจการก็อาจไม่สามารถดำรงอยู่ในระยะยาวได้ ทั้งนี้นักบัญชีต้องช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google