งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ปั้นริ้ว รหัส 4934406080 หมู่เรียน M2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ปั้นริ้ว รหัส 4934406080 หมู่เรียน M2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ปั้นริ้ว รหัส 4934406080 หมู่เรียน M2

2 นักบัญชี “ นักบัญชี ” ถือเป็นอาชีพหนึ่ง ที่ ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ เฉพาะทาง และร่ำเรียนมาโดยตรง ทำงานในสายงานบัญชี จนมี ประสบการณ์มากพอสมควร ผ่าน ความรับผิดชอบเป็นสมุห์บัญชี หรือ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีมาก่อน จึงจะ ได้รับการยอมรับให้เป็น “ นักบัญชี ”

3 คุณธรรม เป็นลักษณะความรู้สึกนึก คิดที่ดีทางจิตใจ

4 จริยธรรม เป็นลักษณะการแสดงออก ทางความประพฤติ

5 ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การ จัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม

6 คุณธรรม จริยธรรมและธรร มาภิบาลของนักบัญชี หมายถึง ความเชื่อถือหรือวินัยของ บุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่อง ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุว่า สิ่งใดดี ถูกต้อง และสิ่งใดไม่ดีไม่ถูกต้อง หรือหน้าที่ด้านศีลธรรมและเงื่อนไข ต่าง ๆ ภายใต้องค์การ หรือ ข้อกำหนดขององค์การ เพื่อการ ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ จริยธรรม นับเป็นสิ่งสำคัญที่ ช่วยให้การดำเนินงานของทุก องค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เอา รัดเอาเปรียบกันซึ่งจะเกิด

7 โดยที่นักบัญชีมีหน้าที่ในการจัดทำ ข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร ซึ่งผลการตัดสินใจ ส่วนหนึ่งย่อมมีผลมาจากข้อมูลที่ ผู้บริหารได้รับ ดังนั้น นักบัญชี ควรมี จริยธรรมในการเลือกวิธีการจัดทำ รายงานตามหลักการที่เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่มีคุณภาพ ไม่ ลำเอียง โดยยึดมั่นในเหตุผลตามหลัก วิชา ซึ่งพบได้มาก เช่น การตกแต่ง บัญชีเพื่อการชำระภาษี นักบัญชีจะให้ วิธีการ “ หลบหลีก ” โดยอาศัยช่องโหว่ ของกฎหมาย ไม่ใช้คำว่า “ หลีกเลี่ยง ” ซึ่งเป็นเจตนาไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ของกฎหมาย ประโยชน์ทั้งต่อกิจการและส่วนรวม

8 นอกจากนี้ นักบัญชีต้องเป็นผู้ยึดมั่น ต่อความรับผิดชอบสังคมและส่วนรวม ด้วย เพราะหากสังคมเสียหายกิจการก็ อาจไม่สามารถดำรงอยู่ในระยะยาวได้ ทั้งนี้นักบัญชีต้องช่วยชี้ให้เห็นถึงข้อมูล ที่แสดงถึงผลกระทบ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ


ดาวน์โหลด ppt คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของนักบัญชี นางสาวสิริรัตน์ ปั้นริ้ว รหัส 4934406080 หมู่เรียน M2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google