งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมมี 2 แบบ 1. แบบ C – Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยู่ในช่วงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz ซึ่งจะมีฟุตปริ้นท์ ที่มีขนาดกว้าง ครอบคลุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมมี 2 แบบ 1. แบบ C – Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยู่ในช่วงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz ซึ่งจะมีฟุตปริ้นท์ ที่มีขนาดกว้าง ครอบคลุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมมี 2 แบบ 1. แบบ C – Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยู่ในช่วงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz ซึ่งจะมีฟุตปริ้นท์ ที่มีขนาดกว้าง ครอบคลุม พื้นที่ การให้บริการได้หลายประเทศ เช่น ของดาวเทียม ไทยคม 2/5 พื้นที่ให้บริการ คือทวีปเอเชีย และยุโรป บางส่วน 2. แบบ Ku – Band จะส่งคลื่นความถี่ 10 – 12 GHz สูงกว่าความถี่ C- Band สัญญาณที่ส่งจะครอบคลุมพื้นที่ได้น้อย จึงเหมาะ สำหรับการส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ

3 ข้อดีและข้อเสียแบบ C - Band ข้อดี : การใช้ดาวเทียมระบบนี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศ ใหญ่ๆ เพราะครอบคลุมพื้นที่การให้บริการได้หลาย ประเทศ ซึ่งใช้ดาวเทียมหนึ่งดวง ก็ถ่ายทอดสัญญาณได้ ทั่วประเทศและยังถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วย เช่น จีน, อินโดนีเซีย, เวียดนาม เป็นต้น ข้อเสีย : เนื่องจากส่งครอบคลุมพื้นที่กว้างๆ ความเข็ม ของสัญญาณจะต่ำ จึงต้องใช้จาน 4 – 10 ฟุต ขนาดใหญ่ รับสัญญาณภาพจึงจะคมชัด

4 ข้อดีและข้อเสียแบบ KU - Band ข้อดี : ความเข็มของสัญญาณสูงมากใช้จานขนาดเล็กๆ 60 – 120 เซนติเมตร ก็สามารถรับสัญญาณได้แล้ว เหมาะสำหรับส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ เช่น สัญญาณ CABLE TV ( UBC ) ข้อเสีย : ฟุตปริ้นท์ระบบ KU – Band จะแคบ ส่งเฉพาะ จุดที่ต้องการ ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยทำให้เสียค่าใช้จ่าย สูง ปัญหาในการรับสัญญาณภาพ เวลาเกิดฝนตกภาพจะ ไม่มี สาเหตุเนื่องจากความถี่ของ KU-Band จะสูงมาก เมื่อผ่านเมฆฝน

5 ฟุตปริ้นท์ ( FOOTPRINT ) ส่วนที่เป็นสายอากาศของดาวเทียม จะทำหน้าที่ส่ง สัญญาณโทรทัศน์ลงมายังพื้นที่โลกให้มีรูปร่างเฉพาะตัว ได้ เช่นหากต้องการส่งสัญญาณโทรทัศน์มายังประเทศ ไทยโดยเฉพาะ ก็ออกแบบสายอากาศของดาวเทียมให้มี ลำคลื่น ครอบคลุมเฉพาะประเทศไทย ซึ่งลักษณะของลำ คลื่นที่ออกแบบไว้ให้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการนี้ เราเรียกว่า ฟุตปริ้นท์ (Footprint) โดยดาวเทียมแต่ละดวง จะมีฟุตปริ้นท์เป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งพื้นที่ที่จะ ได้รับสัญญาณจากดาวเทียมได้ดี หรือ แรงที่สุดจะอยู่ใน ส่วนที่เรียกว่า ศูนย์กลาง (Center) ของฟุตปริ้นท์หากหลุด ออกไปจากศูนย์กลางนี้ ความแรงของสัญญาณก็จะลดลง

6 ฟุตปริ้นท์จะมีเส้นวงจากเล็กไปใหญ่ วงในสุดจะมีความเข็ม ของสัญญาณสูงที่สุด หมายความว่าถ้าใช้จานรับสัญญาณ ดาวเทียม จานที่ใช้ก็มีขนาดเล็ก สัญญาณจะอ่อนลง ตามลำดับในชั้นที่ 2-3 และ 4 ซึ่งขนาดของจานรับสัญญาณ ก็ ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้น ตามไปด้วย

7 ระบบ C-Band ค่าความแรงสูงสุดจากวงในจะอยู่ที่ 39 dBW และอ่อนสุดที่ 32 dBW ส่วนระบบ KU – Band จะมี ความเข็มของสัญญาณมากกว่า ซึ่งวงในสุดจะมีค่า 52 dBW และวงนอกต่ำสุด 47 dBW ซึ่งค่าความแรงของ สัญญาณดาวเทียมในแต่ละพื้นที่ จะเป็นตัวกำหนดความ กว้างของหน้าจาน ที่จะมาใช้รับสัญญาณของดาวเทียม ดวงนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมมี 2 แบบ 1. แบบ C – Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกอยู่ในช่วงความถี่ 3.4 – 4.2 GHz ซึ่งจะมีฟุตปริ้นท์ ที่มีขนาดกว้าง ครอบคลุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google