งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุทธิสุภางค์ วัจ นะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน เลิศพัฒนาศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุทธิสุภางค์ วัจ นะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน เลิศพัฒนาศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-mail : suttisuphang_v@yahoo.co.th สุทธิสุภางค์ วัจ นะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน เลิศพัฒนาศึกษา

2 ส่วนประสมการตลาดและ พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อ ดีวีดีร้านแมง ป่อง เทคนิควิธีในการวิจัยและ พัฒนา Marketing Mix and Consumer’s Behaviors in purchasing DVD at Mangpong Shop ของ นายวินัย ไกร บุตร

3 เทคนิควิธีในการวิจัยและ พัฒนา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วรรณกรรม กรอบ แนวคิดทฤษฎี วิธีดำเนินงาน วิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูล

4 ผลการวิจัย  ผ ผู้ซื้อดีวีดีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอายุ 21 – 30 ปี  ผู้ซื้อดีวีดีซื้อครั้งละ 1-5 แผ่น  ส่วนประสม การตลาด ผลิตภัณฑ์ พ นักงาน กระบวนการลักษณะทาง กายภาพ

5 ส่งเสริมการตลาด ราคา ช่องทางการจัด จำหน่าย ผลการวิจัย

6 การจัดระบบสารสนเทศของ สถานศึกษา The Management of Information systems in Bangkok Metropolis Education service Area, Zone 1 ของ นางเพลินพิศ หยาดผกา ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา

7 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา สมมุติฐานการ วิจัย ขอบเขตการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วรรณกรรมกรอบแนวคิดทฤษฎี

8 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา ระเบียบ วิธีการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 สำรวจสภาพ ทั่วไป ขั้นตอนที่ 2 การศึกษา เฉพาะกรณี เครื่องมือในการ วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิจัย ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจุบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางทำหน้าที่ บริหารสารสนเทศ ขาดแคลนบุคคลากรด้านสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นภาระเสริม


ดาวน์โหลด ppt สุทธิสุภางค์ วัจ นะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียน เลิศพัฒนาศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google