งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์
สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์ ผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา

2 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อ ดีวีดีร้านแมงป่อง Marketing Mix and Consumer’s Behaviors in purchasing DVD at Mangpong Shop ของ นายวินัย ไกรบุตร

3 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วรรณกรรม กรอบแนวคิดทฤษฎี วิธีดำเนินงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

4 ผลการวิจัย พนักงาน กระบวนการลักษณะทางกายภาพ
ผู้ซื้อดีวีดีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงอายุ 21 – 30 ปี ผู้ซื้อดีวีดีซื้อครั้งละ 1-5 แผ่น ส่วนประสมการตลาด ผลิตภัณฑ์ พนักงาน กระบวนการลักษณะทางกายภาพ

5 ผลการวิจัย ช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการตลาด ราคา

6 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต1 The Management of Information systems in Bangkok Metropolis Education service Area , Zone 1 ของ นางเพลินพิศ หยาดผกา

7 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
วัตถุประสงค์การวิจัย สมมุติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วรรณกรรมกรอบแนวคิดทฤษฎี

8 เทคนิควิธีในการวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวิธีการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 สำรวจสภาพทั่วไป ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเฉพาะกรณี เครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิจัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางทำหน้าที่บริหารสารสนเทศ
ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจุบัน ขาดแคลนบุคคลากรด้านสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นภาระเสริม


ดาวน์โหลด ppt สุทธิสุภางค์ วัจนะรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google