งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึ กษา ในระบบ นอกระบบ ธรรมดา วิสัย. การศึ กษา ยั่งยืน การ พัฒนา พึ่งพิง ภายนอก พัฒนา พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึ กษา ในระบบ นอกระบบ ธรรมดา วิสัย. การศึ กษา ยั่งยืน การ พัฒนา พึ่งพิง ภายนอก พัฒนา พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึ กษา ในระบบ นอกระบบ ธรรมดา วิสัย

2 การศึ กษา ยั่งยืน การ พัฒนา พึ่งพิง ภายนอก พัฒนา พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง

3 I T R E N D S L Prof.& Student I - Aus. T R E N D S L - Asia ระบบ นำส่ง

4 T = Transmiting of International Knowledge การถ่ายทอดความรู้สากลแก่ นักศึกษาทุกประเภทอันถือเป็นภารกิจ พื้นฐานที่อาจารย์สถานศึกษากระทำอยู่ แล้ว R = Research / Recovery of Data การพยายามเข้าใจท้องถิ่นบนฐาน ของวิชาการสากลโดยการศึกษาข้อมูล การวิจัย เมื่อได้ข้อมูลการการสรุปและการ วิจัย ต้องมีการตรวจสอบในท้องถิ่นหรือ ในสถานการณ์จริงหรือให้เกิดความ มั่นใจก่อนเผยแพร่ E = Experiment in Local Situation

5 N = Newly Appropriate Knowledge สรุปจาก 3 ขั้นตอนแรกให้ เหมาะสมสำหรับเผยแพร่ในท้องถิ่น สิ่ง ที่ได้รับจะเป็นสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่น D = Distribution of Knowledge of Development ขั้นการสอนหรือการเผยแพร่ให้ นักศึกษา S = Service to Locality คือขั้นการนำสิ่งค้นพบสู่การ พัฒนาท้องถิ่น

6 ลักษณะผลผลิตที่พึงประสงค์ 1) มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ 2) มีบุคลิกภาพดี มีความเชื่อมั่นกล้า แสดงออก 3) มีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิต 4) มีความยึดมั่นในคุณธรรมและ จริยธรรม 5) มีสุนทรียภาพซาบซึ้งในงานของ มรดกและวัฒนธรรม 6) รู้จักการเคารพในสิทธิหน้าที่ของ ตนเองและผู้อื่น

7 แผนปฏิบัติ การที่ก่อให้เกิด การพัฒนา D FORMAL ในระบบ NON-ROR นอกระบบ IN-FORM ธรรมดาวิสัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ปัจจุบัน NESDBNESDB นักพัฒนา DEVELOPER D พัฒนา A พัฒนา B การศึกษา นัก การศึกษา EDUCATO R (E) นักวางแผนพัฒนา DEVELOPMENT PLANNER (P) 1) E D B ? 2) P D A? 3) E+ P A+B? เลือก Model แสดงให้กระจ่าง CONCEPT ของกระบวนการพัฒนา โดยมีการศึกษาเป็นองค์ประกอบ P


ดาวน์โหลด ppt การศึ กษา ในระบบ นอกระบบ ธรรมดา วิสัย. การศึ กษา ยั่งยืน การ พัฒนา พึ่งพิง ภายนอก พัฒนา พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google