งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554

2 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2554 ปี 2554 เดือน คง คลัง ระดับ สำรองการสั่งซื้อ รับเข้ า จ่าย ออก ยา ขาด ค้าง เบิกจ่าย ( เดือน ) แผ่น ดิน รายไ ด้ ต.ค.ต.ค. 58. 690.970 129.64 122.69 80.9 60 167.4 6 พ.ย.พ.ย. 79. 400.770.55 80. 92 70. 82 83.6 20 193.6 8 ธ.ค.ธ.ค. 66. 870.971.64 76. 22 86. 79 81.8 40 186.3 4 ม.ค.ม.ค. 79. 871.000.74 74. 45 70. 74 76.7 90 163.9 6 ก.พ.ก.พ. 77.6 90.971.21 71.1 6 76.1 6 78.3 20162.48 มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม

3 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554 เดือน abcd เฉลี่ย 25530.701.051.572.410.86 ต.ค.ต.ค. 0.771.471.62.870.97 พ.ย.พ.ย. 0.610.971.613.800.77 ธ.ค.ธ.ค. 1.271.874.480.97 ม.ค.ม.ค. 0.821.271.973.881.00 ก.พ.ก.พ. 0.771.43 2.02 3.79 0.97 มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. เฉลี่ย รายการ 207 908271349 มูลค่า ( ล้าน บาท ) 46.7615.2311.49 3.2576.73

4 จำนวนรายการยา และมูลค่า การใช้ยา เดือนกุมภาพันธ์ 2554 แยก ตามประเภทยา

5 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปีงบประมาณ 2553-2554 กำไรขั้นต้น ( ล้านบาท ) อัตรากำไร (%) เดือน 25532554 25532554 ต้นทุนกำไรต้นทุนกำไร ต.ค.ต.ค. 78.2228.7881.0031.0936.7938.38 พ.ย.พ.ย. 78.8129.0085.5431.7236.7937.09 ธ.ค.ธ.ค. 77.9229.26 82.0731.92 37.5538.89 ม.ค.ม.ค. 79.9929.41 76.8229.72 36.7738.69 ก.พ.ก.พ. 71.3229.53 78.3529.42 41.4137.55 มี. ค. 82.9030.65 36.98 เม. ย. 74.3928.46 38.26 พ.ค.พ.ค. 79.4629.57 37.21 มิ. ย. 76.6329.85 38.95 ก.ค.ก.ค. 74.6327.85 37.32 ส.ค.ส.ค. 79.8530.83 38.60 ก.ย.ก.ย. 80.5530.05 37.30

6 กำไรเบื้องต้นและอัตรากำไร ปีงบประมาณ 2553-2554 ล้าน บาท

7 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรกตาม ไตรมาส ปี 2554 กลุ่มยา พ. ศ.2 553 ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 พ. ศ.2 554 Cytotoxic217.2355.87 34.89 90.76 Antivirals81.4822.92 14.06 36.98 Antidote+detoxif y40.7011.65 7.12 18.77 IV+sterile sol31.7311.06 6.86 17.92 Anticonvulsants24.397.994.89 12.88 Haematopoietic28.498.425.58 14.00 Antiasthmatic27.007.68 5.09 12.77 Anticoagulant28.368.94 5.96 14.90 Hormonal chemo25.147.343.30 10.64 Beta latams28.556.043.77 9.81 Dyslipidemic19.236.064.2610.32

8 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ตาม ไตรมาส ปี 2554

9 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ระหว่างปี 2553-2554

10 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2553 และ 2554 รายการยาพ. ศ.2553 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 พ. ศ.2554 Glivec44.3810.125.9916.11 Exjade36.1710.516.4316.94 PEG IFN25.387.244.7311.97 Mabthera20.434.593.458.04 Clopidogrel18.345.343.829.16 EPO17.915.724.009.72 Taxotere17.223.641.835.47 Herceptin16.371.792.033.82 IVIG16.321.810.612.42 Imipenem15.063.611.985.59 Crestor,lipitor 11.303.782.686.46 1 3 4 5 2 1 3 4 5 2 11 2 5 4 3 1 2 3 4 5

11 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ. 2553 และไตรมาส 1- 2(2554)

12 >>>>>> >> ขอบคุณ ”> >>>>>... ฝ่าย เภสัชกรรม

13 กลุ่มยา พ. ศ.25 51 พ. ศ.25 52 พ. ศ.2 553 Cytotoxic149.58194.55217.23 Antivirals58.0473.0181.48 Antidote+detoxifying33.7932.8640.70 IV+sterile sol28.1925.3231.73 Anticonvulsants22.7728.9924.39 Haematopoietic20.4723.9728.49 Antiasthmatic+COPD18.3624.2627.00 Anticoag+antiplatelets17.6423.7828.36 Hormonal chemo17.3624.7825.14 Beta latams15.4924.228.55 มูลค่าการใช้ยา 10 กลุ่มแรก ปี พ. ศ.2551-2553 1 5 4 3 2 4 5 5 4

14

15 ชื่อยาพ. ศ.2551 พ. ศ.2552 พ. ศ.255 3 Glivec41.5834.6944.38 PEG interferon20.4523.0925.38 Exjade11.4418.8136.17 Mabthera14.0121.620.43 Imipenem11.3813.7615.06 EPO16.0019.1217.91 Herceptin3.1919.0116.37 Avastin8.6512.9012.92 Taxotere18.8813.8117.22 Clopidogrel14.0214.8118.34 IVIG8.3215.2414.61 Paclitaxel9.2914.2612.30 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก ปี พ. ศ.2551-2553 3 5 44 3 5 4 2 5 3 1

16


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google