งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554

2 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2554 ปี 2554 เดือน คง คลัง ระดับ สำรองการสั่งซื้อ รับเข้ า จ่าย ออก ยา ขาด ค้าง เบิกจ่าย ( เดือน ) แผ่น ดิน รายไ ด้ ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. รวม

3 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554 เดือน abcd เฉลี่ย ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. เฉลี่ย รายการ มูลค่า ( ล้าน บาท )

4 จำนวนรายการยา และมูลค่า การใช้ยา เดือนกุมภาพันธ์ 2554 แยก ตามประเภทยา

5 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปีงบประมาณ กำไรขั้นต้น ( ล้านบาท ) อัตรากำไร (%) เดือน ต้นทุนกำไรต้นทุนกำไร ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย

6 กำไรเบื้องต้นและอัตรากำไร ปีงบประมาณ ล้าน บาท

7 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรกตาม ไตรมาส ปี 2554 กลุ่มยา พ. ศ ไตร มาส 1 ไตร มาส 2 ไตร มาส 3 ไตร มาส 4 พ. ศ Cytotoxic Antivirals Antidote+detoxif y IV+sterile sol Anticonvulsants Haematopoietic Antiasthmatic Anticoagulant Hormonal chemo Beta latams Dyslipidemic

8 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ตาม ไตรมาส ปี 2554

9 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรก ระหว่างปี

10 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ และ 2554 รายการยาพ. ศ.2553 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 พ. ศ.2554 Glivec Exjade PEG IFN Mabthera Clopidogrel EPO Taxotere Herceptin IVIG Imipenem Crestor,lipitor

11 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ. ศ และไตรมาส 1- 2(2554)

12 >>>>>> >> ขอบคุณ ”> >>>>>... ฝ่าย เภสัชกรรม

13 กลุ่มยา พ. ศ พ. ศ พ. ศ Cytotoxic Antivirals Antidote+detoxifying IV+sterile sol Anticonvulsants Haematopoietic Antiasthmatic+COPD Anticoag+antiplatelets Hormonal chemo Beta latams มูลค่าการใช้ยา 10 กลุ่มแรก ปี พ. ศ

14

15 ชื่อยาพ. ศ.2551 พ. ศ.2552 พ. ศ Glivec PEG interferon Exjade Mabthera Imipenem EPO Herceptin Avastin Taxotere Clopidogrel IVIG Paclitaxel มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก ปี พ. ศ

16


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google