งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา
ฝ่ายเภสัชกรรม 22 มีนาคม 2554

2 ข้อมูลการรับ-จ่ายยา ปี 2554
ปี 2554 เดือน คงคลัง ระดับสำรอง การสั่งซื้อ รับเข้า จ่ายออก ยาขาด ค้างเบิกจ่าย (เดือน) แผ่นดิน รายได้ ต.ค. 58.69 0.97 129.64 122.69 80.96 167.46 พ.ย. 79.40 0.77 0.55 80.92 70.82 83.62 193.68 ธ.ค. 66.87 1.64 76.22 86.79 81.84 186.34 ม.ค. 79.87 1.00 0.74 74.45 70.74 76.79 163.96 ก.พ. 77.69 1.21 71.16 76.16 78.32 162.48 มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

3 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2554 เดือน a b c d เฉลี่ย 2553 0.70 1.05 1.57 2.41
0.86 ต.ค. 0.77 1.47 1.6 2.87 0.97 พ.ย. 0.61 1.61 3.80 ธ.ค. 1.27 1.87 4.48 ม.ค. 0.82 1.97 3.88 1.00 ก.พ.  0.77 1.43  2.02  3.79  0.97  มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รายการ 207 908 27 1349 มูลค่า(ล้านบาท)  46.76 15.23 11.49  3.25 76.73

4 จำนวนรายการยา และมูลค่าการใช้ยา เดือนกุมภาพันธ์ 2554 แยกตามประเภทยา
จำนวนรายการยา และมูลค่าการใช้ยา เดือนกุมภาพันธ์ แยกตามประเภทยา

5 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปีงบประมาณ 2553-2554
กำไรขั้นต้น(ล้านบาท) อัตรากำไร(%) เดือน 2553 2554 ต้นทุน กำไร ต.ค. 78.22 28.78 81.00 31.09 36.79 38.38 พ.ย. 78.81 29.00 85.54 31.72 37.09 ธ.ค. 77.92 29.26  82.07 31.92  37.55 38.89 ม.ค. 79.99 29.41  76.82 29.72  36.77 38.69 ก.พ. 71.32 29.53  78.35 29.42  41.41 37.55  มี.ค. 82.90 30.65 36.98 เม.ย. 74.39 28.46 38.26 พ.ค. 79.46 29.57 37.21 มิ.ย. 76.63 29.85 38.95 ก.ค. 74.63 27.85 37.32 ส.ค. 79.85 30.83 38.60 ก.ย. 80.55 30.05 37.30

6 กำไรเบื้องต้นและอัตรากำไร ปีงบประมาณ 2553-2554
กำไรเบื้องต้นและอัตรากำไร ปีงบประมาณ ล้านบาท

7 มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรกตามไตรมาส ปี2554
มูลค่าการใช้ยา 11 กลุ่มแรกตามไตรมาส ปี2554 กลุ่มยา พ.ศ.2553 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 พ.ศ.2554 Cytotoxic 217.23 55.87  34.89 90.76 Antivirals 81.48 22.92  14.06 36.98 Antidote+detoxify 40.70 11.65  7.12 18.77 IV+sterile sol 31.73 11.06  6.86 17.92 Anticonvulsants 24.39 7.99 4.89 12.88 Haematopoietic 28.49 8.42 5.58 14.00 Antiasthmatic 27.00 7.68  5.09 12.77 Anticoagulant 28.36 8.94  5.96 14.90 Hormonal chemo 25.14 7.34 3.30 10.64 Beta latams 28.55 6.04 3.77 9.81 Dyslipidemic 19.23 6.06 4.26 10.32

8 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา11 กลุ่มแรก ตามไตรมาส ปี 2554
เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา11 กลุ่มแรก ตามไตรมาส ปี 2554

9 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา11กลุ่มแรก ระหว่างปี 2553-2554
เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา11กลุ่มแรก ระหว่างปี

10 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2553 และ 2554
มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ และ 2554 รายการยา พ.ศ.2553 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 พ.ศ.2554 Glivec 44.38 10.12 5.99 16.11 Exjade 36.17 10.51 6.43 16.94 PEG IFN 25.38 7.24 4.73 11.97 Mabthera 20.43 4.59 3.45 8.04 Clopidogrel 18.34 5.34 3.82 9.16 EPO 17.91 5.72 4.00 9.72 Taxotere 17.22 3.64 1.83 5.47 Herceptin 16.37 1.79 2.03 IVIG 16.32 1.81 0.61 2.42 Imipenem 15.06 3.61 1.98 5.59 Crestor,lipitor 11.30 3.78 2.68 6.46 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4

11 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2553 และไตรมาส1-2(2554)
มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก เปรียบเทียบปี พ.ศ และไตรมาส1-2(2554)

12 >>>>>>>>. ขอบคุณ”>>>>>>
>>>>>>>> ขอบคุณ”>>>>>> ฝ่ายเภสัชกรรม

13 มูลค่าการใช้ยา 10 กลุ่มแรก ปี พ.ศ.2551-2553
มูลค่าการใช้ยา 10 กลุ่มแรก ปี พ.ศ กลุ่มยา พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 Cytotoxic 149.58 194.55 217.23 Antivirals 58.04 73.01 81.48 Antidote+detoxifying 33.79 32.86 40.70 IV+sterile sol 28.19 25.32 31.73 Anticonvulsants 22.77 28.99 24.39 Haematopoietic 20.47 23.97 28.49 Antiasthmatic+COPD 18.36 24.26 27.00 Anticoag+antiplatelets 17.64 23.78 28.36 Hormonal chemo 17.36 24.78 25.14 Beta latams 15.49 24.2 28.55 1 2 3 5 4 4 5 4 5

14 มูลค่าการใช้ยา 10 กลุ่มแรก ปี พ.ศ.2551-2553
มูลค่าการใช้ยา 10 กลุ่มแรก ปี พ.ศ

15 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก ปี พ.ศ.2551-2553
ชื่อยา พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 Glivec 41.58 34.69 44.38 PEG interferon 20.45 23.09 25.38 Exjade 11.44 18.81 36.17 Mabthera 14.01 21.6 20.43 Imipenem 11.38 13.76 15.06 EPO 16.00 19.12 17.91 Herceptin 3.19 19.01 16.37 Avastin 8.65 12.90 12.92 Taxotere 18.88 13.81 17.22 Clopidogrel 14.02 14.81 18.34 IVIG 8.32 15.24 14.61 Paclitaxel 9.29 14.26 12.30 1 3 2 3 4 4 4 5 3 5 5

16 มูลค่าการใช้ยา 12 รายการแรก ปี พ.ศ.2551-2553


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการจัดซื้อ และการใช้ยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google