งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552

2 สรุปมูลค่าการจัดซื้อและการใช้ยา ปี มูลค่า ( ล้านบาท ) ร้อยละ เงิน งบประมา ณ เงิน รายไ ด้ รวม

3 ข้อมูลการรับ - จ่ายยา ปี 2552 ปี 2552 เดือน คงคลัง ระดับ สำรอ ง ( เดือน ) การสั่งซื้อ รับเข้า จ่าย ออ ก ยาขาด ค้างเบิกจ่าย แผ่นดินรายได้ ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย รวม ต.ค.ต.ค

4

5

6 มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการยา มูลค่าการ ใช้ ( ล้านบาท ) ร้อยละ

7

8 มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามแหล่งผลิต ยาผลิตในประเทศยานำเข้า รายการยา มูลค่าการใช้ ( ล้านบาท ) ร้อยละ

9

10 มูลค่าการใช้ยา ปี จำแนกตามชื่อการค้าและชื่อสามัญ ยาในชื่อการค้ายาในชื่อสามัญ รายการยา มูลค่าการ ใช้ ( ล้านบาท ) ร้อยละ

11

12 ข้อมูลสำรองคลัง ปี 2552 เดือน abcd เฉลี่ย ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย เฉลี่ย รายการ มูลค่า ( ล้านบาท ) ต.ค.ต.ค

13

14

15

16 ข้อมูลกำไรขั้นต้น ปี เดือน กำไรขั้นต้นอัตรากำไร (%) ต้นทุนกำไรต้นทุนกำไร ต.ค.ต.ค พ.ย.พ.ย ธ.ค.ธ.ค ม.ค.ม.ค ก.พ.ก.พ มี. ค เม. ย พ.ค.พ.ค มิ. ย ก.ค.ก.ค ส.ค.ส.ค ก.ย.ก.ย รวม ต.ค.ต.ค

17

18

19

20 อัตรากำไรเบื้องต้น ปี ต้นทุนกำไร อัตรา กำไร ยาสามัญ ยาสามัญสอบ ราคา ยาต้นแบบ ยาต้นแบบสอบ ราคา ต้นทุนกำไร อัตรา กำไร ยาสามัญ ยาสามัญสอบ ราคา ยาต้นแบบ ยาต้นแบบสอบ ราคา

21

22


ดาวน์โหลด ppt รายงานมูลค่าการ จัดซื้อ และการใช้ยา ฝ่ายเภสัชกรรม 27 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google