งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง /( ต่ำ ) % ค่า รักษา 241.67 276.58 34.91 14.45 อื่น ๆ 3.61 2.76- 0.85- 23.55 รวม 245.28 279.34 34.06 13.89

2 เกณฑ์เงินสด ( เงินฝากกองคลัง ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ผลต่าง % เงินสด รับ 144.75 140.62 4.13 2.94 เงินสด จ่าย 132.46 126.31 6.15 4.87 คงเหลื อ 12.29 14.31- 2.02- 14.12

3 ณ สค.50 ณ สค.49 ผลต่าง % เงินสดรับ 1,874.05 1,379.89 >494.19 = 35.81 เงินสดจ่าย 1,466.79 1,298.51 >168.28 = 12.96 คงเหลือ 407.26 81.38 >323.21 = 384.54 รายละเอียดรับ - จ่าย บัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะเงินรายได้ + รายได้สะสม ) เงินสดรับ เงินสดจ่าย ค่ารักษา 132.05 ค่าวัสดุ 36.79 รับอื่น ๆ 8.57 ค่าตอบแทน 50.31 ค่าจ้าง 5.57 งบดำเนินการอื่น ๆ 17.93 สมทบกองทุนวิจัย - งบลงทุน 21.86 140.62 132.46

4 เงินฝากกองคลัง ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง % ยอดยกมา 1 ตค 1,114.56 1,018.94 9.38 ณ ตค. 1,126.85 1,032.87 9.10 เพิ่มขึ้น 12.29 13.93 คิดเป็น % 1.10 1.37 ปี 2553 ปี 2552 สูง /( ต่ำ ) % รับค่า รักษา 141.32 132.059.277.02 อื่น ๆ 3.43 8.57(5.14)(59.98) รวมรับ 144.75 140.624.132.94 จ่าย รายได้ 10.80 19.39- 8.59- 44.30 จ่ายสะสม 119.14 105.2713.8713.18 สมทบ กองทุน - -0.00#DIV/0! จ่าย สมทบ 2.52 2.020.5024.75 รวมจ่าย 132.46 126.68 5.78 4.56 คงเหลือ 12.29 13.94(1.65)(11.84)

5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ รายการ งบประมาณได้รับ ปี 2549 2550255125522553 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 26.99 85.58 104.63 104.23 43.59 ค่าสาธารณูปโภค 1.97 32.58 เงินอุดหนุน 60.26 113.88 152.28 148.18 181.65 รายจ่ายอื่น - - - - - ครุภัณฑ์ - 125.16 105.21 - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง - 34.88 165.00 - รวม 89.22 392.08 559.70 555.20 257.82 % เพิ่ม /( ลด ) 339.45 42.75(0.80)(53.56)

6

7 เปรียบงบประมาณได้รับกับรายจ่ายจริง ณ 30 เมษายน 2551 งบประมาณแผ่นดินเงินรายได้ + รายได้สะสม งปม. ได้รับเบิกจ่ายคงเหลืองปม. ได้รับเบิกจ่ายคงเหลือ เงินเดือน / ค่าจ้าง 649.894 349.865 300.029 190.420 79.339 111.081 ค่าตอบแทนฯ 102.167 97.082 5.085 1,443.000 636.093 806.907 ค่าสาธารณูปโภค 32.585 32.274 0.311 50.000 1.551 48.449 เงินอุดหนุน 143.606 75.634 67.972 60.872 15.775 45.097 รายจ่ายอื่น - - - 16.038 9.154 6.884 ค่าครุภัณฑ์ 105.207 4.293 100.914 100.000 59.452 40.548 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 165.000 - 180.000 92.565 87.435 สมทบส่วนกลาง - 20.872- 20.872 รวม 1,198.459 559.148 639.311 2,040.330 914.801 1,125.529 % 100.00 46.66 53.34 100.00 44.84 55.16

8 สัดส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดินกับเงินรายได้ ณ 30 เมษายน 2551 ไม่รวมเงินสมทบกองทุนวิจัย และเงิน สปสช. ปี 2550 ปี 2551 งบแผ่นดินเงินรายได้รวมงบแผ่นดินเงินรายได้รวม เบิกจ่าย 435.474 828.661 1,264.135 570.413 914.801 1,485.214 % 34.45 65.55 100.00 38.41 61.59 100.00

9 รายละเอียดเงินงบประมาณ แผ่นดินคงเหลือ เงินเดือนค่าจ้าง เหลือ 147.79 ล้านบาท ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน และ เงินเดือน กันยายน 50 เงินอุดหนุนคงเหลือ 20.26 20.26 ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 16.27 ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 3 จว. 6.56 แสนบาท เบิกหมดแล้ว เงินอุดหนุน ( รักษาพยาบาล ) 1.28 ล้านบาท โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฯ 1.00 แสนบาท อุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ 2.00 แสนบาท ( กำลังเบิก ) ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 13.91 ล้านบาท ( เงินอยู่ที่คณะ )

10 งบได้รับเบิกจ่าย / กันเงิน เหลือ งานรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ห้องฉุกเฉิน 14.44 ล้าน 14.34 ล้าน 9 หมื่น ครุภัณฑ์ SICU 34.8934.891 พัน ครุภัณฑ์ SRCU 26.9626.906 หมื่น ครุภัณฑ์ผ่าตัดผู้ป่วยหนัก 10.00 9.92 7 หมื่น ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา 4.23 4.157 หมื่น ค่าปรัปปรุง srcu 12 เตียง 8.00 7.964 หมื่น ค่าปรับปรุง sicu 12 เตียง 12.0011.946 หมื่น ค่าปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อฯ 9.40 9.07 3 แสน งบปรับกลยุทธิ์ ปี 49 ได้รับเงินปี 50 40.1339.07 3.02 ล้าน รวมเงินเหลือทั้งสิ้น 3.72 ล้าน รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดิน คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google