งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ รับจริง รับจริง สูงกว่า คิดเป็น % ประมาณการรับจริงสูง /( ต่ำ ) % ค่า รักษา อื่น ๆ รวม

2 เกณฑ์เงินสด ( เงินฝากกองคลัง ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ผลต่าง % เงินสด รับ เงินสด จ่าย คงเหลื อ

3 ณ สค.50 ณ สค.49 ผลต่าง % เงินสดรับ 1, , > = เงินสดจ่าย 1, , > = คงเหลือ > = รายละเอียดรับ - จ่าย บัญชีเงินฝากกองคลัง ( เฉพาะเงินรายได้ + รายได้สะสม ) เงินสดรับ เงินสดจ่าย ค่ารักษา ค่าวัสดุ รับอื่น ๆ 8.57 ค่าตอบแทน ค่าจ้าง 5.57 งบดำเนินการอื่น ๆ สมทบกองทุนวิจัย - งบลงทุน

4 เงินฝากกองคลัง ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง % ยอดยกมา 1 ตค 1, , ณ ตค. 1, , เพิ่มขึ้น คิดเป็น % ปี 2553 ปี 2552 สูง /( ต่ำ ) % รับค่า รักษา อื่น ๆ (5.14)(59.98) รวมรับ จ่าย รายได้ จ่ายสะสม สมทบ กองทุน #DIV/0! จ่าย สมทบ รวมจ่าย คงเหลือ (1.65)(11.84)

5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ รายการ งบประมาณได้รับ ปี ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวม % เพิ่ม /( ลด ) (0.80)(53.56)

6

7 เปรียบงบประมาณได้รับกับรายจ่ายจริง ณ 30 เมษายน 2551 งบประมาณแผ่นดินเงินรายได้ + รายได้สะสม งปม. ได้รับเบิกจ่ายคงเหลืองปม. ได้รับเบิกจ่ายคงเหลือ เงินเดือน / ค่าจ้าง ค่าตอบแทนฯ , ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง สมทบส่วนกลาง รวม 1, , , %

8 สัดส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณ แผ่นดินกับเงินรายได้ ณ 30 เมษายน 2551 ไม่รวมเงินสมทบกองทุนวิจัย และเงิน สปสช. ปี 2550 ปี 2551 งบแผ่นดินเงินรายได้รวมงบแผ่นดินเงินรายได้รวม เบิกจ่าย , , %

9 รายละเอียดเงินงบประมาณ แผ่นดินคงเหลือ เงินเดือนค่าจ้าง เหลือ ล้านบาท ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน และ เงินเดือน กันยายน 50 เงินอุดหนุนคงเหลือ ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 3 จว แสนบาท เบิกหมดแล้ว เงินอุดหนุน ( รักษาพยาบาล ) 1.28 ล้านบาท โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฯ 1.00 แสนบาท อุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ 2.00 แสนบาท ( กำลังเบิก ) ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ล้านบาท ( เงินอยู่ที่คณะ )

10 งบได้รับเบิกจ่าย / กันเงิน เหลือ งานรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ห้องฉุกเฉิน ล้าน ล้าน 9 หมื่น ครุภัณฑ์ SICU พัน ครุภัณฑ์ SRCU หมื่น ครุภัณฑ์ผ่าตัดผู้ป่วยหนัก หมื่น ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา หมื่น ค่าปรัปปรุง srcu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุง sicu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อฯ แสน งบปรับกลยุทธิ์ ปี 49 ได้รับเงินปี ล้าน รวมเงินเหลือทั้งสิ้น 3.72 ล้าน รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดิน คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์คงค้าง ( เงินรายได้คณะ ) ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณ การ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริง สูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการรับจริงสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google