งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)
ณ ตค.52 ณ ตค.51 ประมาณการ 245.28 229.45 รับจริง 279.34 261.97 รับจริงสูงกว่า 34.06 32.52 คิดเป็น % 13.89 14.17 ประมาณการ รับจริง สูง/(ต่ำ) % ค่ารักษา 241.67 276.58 34.91 14.45 อื่น ๆ 3.61 2.76 รวม 245.28 279.34 34.06 13.89

2 เกณฑ์เงินสด (เงินฝากกองคลัง)
ณ ตค.52 ณ ตค.51 ผลต่าง % เงินสดรับ 144.75 140.62 4.13 2.94 เงินสดจ่าย 132.46 126.31 6.15 4.87 คงเหลือ 12.29 14.31

3 รายละเอียดรับ-จ่าย บัญชีเงินฝากกองคลัง (เฉพาะเงินรายได้+รายได้สะสม)
ณ สค ณ สค ผลต่าง % เงินสดรับ , , > = เงินสดจ่าย 1, , > = คงเหลือ > = รายละเอียดรับ-จ่าย บัญชีเงินฝากกองคลัง (เฉพาะเงินรายได้+รายได้สะสม) เงินสดรับ เงินสดจ่าย ค่ารักษา 132.05 ค่าวัสดุ 36.79 รับอื่น ๆ 8.57 ค่าตอบแทน 50.31 ค่าจ้าง 5.57 งบดำเนินการอื่น ๆ 17.93 สมทบกองทุนวิจัย - งบลงทุน 21.86 140.62 132.46

4 เงินฝากกองคลัง ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง % 1,114.56 1,018.94 9.38 ณ ตค.
เงินฝากกองคลัง ปี 2553 ปี 2552 ผลต่าง % ยอดยกมา 1 ตค 1,114.56 1,018.94 9.38 ณ ตค. 1,126.85 1,032.87 9.10 เพิ่มขึ้น 12.29 13.93 คิดเป็น % 1.10 1.37 สูง/(ต่ำ) % รับค่ารักษา 141.32 132.05 9.27 7.02 อื่น ๆ 3.43 8.57 (5.14) (59.98) รวมรับ 144.75 140.62 4.13 2.94 จ่ายรายได้ 10.80 19.39 จ่ายสะสม 119.14 105.27 13.87 13.18 สมทบกองทุน - 0.00 #DIV/0! จ่ายสมทบ 2.52 2.02 0.50 24.75 รวมจ่าย 132.46 126.68 5.78 4.56 คงเหลือ 13.94 (1.65) (11.84)

5 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ
รายการ งบประมาณได้รับ ปี 2549 2550 2551 2552 2553 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 26.99 85.58 104.63 104.23 43.59 ค่าสาธารณูปโภค 1.97 32.58 เงินอุดหนุน 60.26 113.88 152.28 148.18 181.65 รายจ่ายอื่น - ครุภัณฑ์ 125.16 105.21 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34.88 165.00 รวม 89.22 392.08 559.70 555.20 257.82 % เพิ่ม/(ลด) 339.45 42.75 (0.80) (53.56)

6 ขอบคุณค่ะ

7 เปรียบงบประมาณได้รับกับรายจ่ายจริง ณ 30 เมษายน 2551 งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้+รายได้สะสม งปม.ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ เงินเดือน/ค่าจ้าง 79.339 ค่าตอบแทนฯ 97.082 5.085 1, ค่าสาธารณูปโภค 32.585 32.274 0.311 50.000 1.551 48.449 เงินอุดหนุน 75.634 67.972 60.872 15.775 45.097 รายจ่ายอื่น - 16.038 9.154 6.884 ค่าครุภัณฑ์ 4.293 59.452 40.548 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 92.565 87.435 สมทบส่วนกลาง 20.872 รวม 1, 2, 1, % 100.00 46.66 53.34 44.84 55.16

8 สัดส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินกับเงินรายได้ ณ 30 เมษายน 2551
ปี 2550 ปี 2551 งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เบิกจ่าย 1, 1, % 34.45 65.55 100.00 38.41 61.59 ไม่รวมเงินสมทบกองทุนวิจัย และเงิน สปสช.

9 รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดินคงเหลือ
เงินเดือนค่าจ้าง เหลือ ล้านบาท ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน และ เงินเดือนกันยายน 50 เงินอุดหนุนคงเหลือ ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ล้านบาท เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ 3 จว แสนบาท เบิกหมดแล้ว เงินอุดหนุน(รักษาพยาบาล) ล้านบาท โครงการศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมฯ แสนบาท อุดหนุนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ แสนบาท (กำลังเบิก) ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ล้านบาท (เงินอยู่ที่คณะ)

10 รายละเอียดเงินงบประมาณแผ่นดินคงเหลือ
งบได้รับ เบิกจ่าย/กันเงิน เหลือ งานรักษาพยาบาล ครุภัณฑ์ห้องฉุกเฉิน ล้าน ล้าน 9 หมื่น ครุภัณฑ์SICU พัน ครุภัณฑ์SRCU หมื่น ครุภัณฑ์ผ่าตัดผู้ป่วยหนัก หมื่น ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา หมื่น ค่าปรัปปรุง srcu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุง sicu 12 เตียง หมื่น ค่าปรับปรุงระบบการป้องกันการแพร่เชื้อฯ แสน งบปรับกลยุทธิ์ ปี 49 ได้รับเงินปี ล้าน รวมเงินเหลือทั้งสิ้น ล้าน


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์คงค้าง(เงินรายได้คณะ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google