งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LEAN จักษุวิทยา 29 มกราคม 2553. 1. ONE DAY CATARACT SURGERY 2.การให้บริการคลินิกตาผู้ป่วยเด็ก 3.LEAN การลดขั้นตอนในการให้บริการของ คลินิกตา – BOTULINUM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LEAN จักษุวิทยา 29 มกราคม 2553. 1. ONE DAY CATARACT SURGERY 2.การให้บริการคลินิกตาผู้ป่วยเด็ก 3.LEAN การลดขั้นตอนในการให้บริการของ คลินิกตา – BOTULINUM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LEAN จักษุวิทยา 29 มกราคม 2553

2 1. ONE DAY CATARACT SURGERY 2.การให้บริการคลินิกตาผู้ป่วยเด็ก 3.LEAN การลดขั้นตอนในการให้บริการของ คลินิกตา – BOTULINUM

3 วัตถุประสงค์ ลด การรอคอยเพื่อวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่สูญเปล่าและลด การรอคอย ลดการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายลดการนอนโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่ดี ลดความแออัดในแต่ละจุดของการตรวจ

4 ทีมประกอบด้วย จักษุแพทย์: อาจารย์/แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ ประจำบ้านจักษุแพทย์: อาจารย์/แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ ประจำบ้าน หัวหน้า OPD โรงพยาบาลหัวหน้า OPD โรงพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัดพยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกตาเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกตา เจ้าหน้าที่ภาควิชาเจ้าหน้าที่ภาควิชา

5 1. ONE DAY CATARACT SURGERY

6 LEAN 1: IPD case to OPD case Reduce Hospital stay Hospital stay Cost Cost Time Time New practice guideline required

7 Cataract protocol

8 Criteria for patient selection Uncomplicated cataractUncomplicated cataract Not a combined procedure such as Phaco+Trabeculectomy, Phaco+vitrectomyNot a combined procedure such as Phaco+Trabeculectomy, Phaco+vitrectomy Systemic condition controlled (DM, HT)Systemic condition controlled (DM, HT) patient’s caregiver availablepatient’s caregiver available

9 Day surgery process

10 Day surgery protocol No hospital bed needed, except in a complicated caseNo hospital bed needed, except in a complicated case 2-3 days ➼ 276 min2-3 days ➼ 276 min (4 hrs 36 min) (4 hrs 36 min) decreased costdecreased cost

11 Value stream mapping

12 Non-value added activities Lean 2:

13 Project 1: Decrease waiting computer registration wait for porter wait in front of the OR

14 Visual control Comp regitration Wait porter

15 Project 2: Decrease Queuing Bottle neck in the middle !!

16 Appointment leveling Decrease batching Decrease batching Takt time matches cycle time Takt time matches cycle time Increase flow of the process Increase flow of the process Goal: Not more than 1 patient waiting in front of the O.R. Goal: Not more than 1 patient waiting in front of the O.R.

17 Project 3: Pull system for OR porter In-room nurse calls for the porter In-room nurse calls for the porter before finishing the case. before finishing the case. ‘Just in time’ ‘Just in time’

18 Result Decreased waiting time in front of the O.R. from 62 min to 22 min Decreased waiting time in front of the O.R. from 62 min to 22 min After project 1-3, the whole process time = 3 hrs 10 min (-1Hr 26 min)After project 1-3, the whole process time = 3 hrs 10 min (-1Hr 26 min)

19 Compare pre- and post-lean Pre- Lean Mea n Post- Lean Mea n Total value added time Total value added time 73 - 108 min 92 min 66 - 111 min 92 min Total turn around time Total turn around time 153 - 628 min 277 min 129 - 391 min 192 min % value added % value added 12% - 71% 33% 19% - 75% 48% FTQ of value stream FTQ of value stream79%89% No. of activity steps No. of activity steps3524

20 Project 4,5: ↓transportation

21 Patient satisfaction survey

22 Results Total process time ~ 3 Hrs (12 min reduction)Total process time ~ 3 Hrs (12 min reduction) Complication survey: No post- operative endophthalmitis reportedComplication survey: No post- operative endophthalmitis reported

23 Satisfaction survey - Staff Opinion about this lean project (SQDCM) Pre-LeanPost-Lean Better service quality to the patients (Q) 3.153.44 More convenience to the patients (Q) 3.353.37 More work-load for the staff (M) 2.65*3.22 Risk of post-op complication (S) 3.15*3.15 I have to wait for the up-stream process (D) 2.85*3.59 Lean project reduces waste in my work (Q) 2.703.74 I feel more safety in routine work (S) 3.003.22 I feel more quality in my work (Q) 3.103.44 I feel myself worthwhile (M) 2.903.33 This project is worth for the change (C) 2.903.33

24 Continuing improvement ‘ Match Takt time with cycle time’‘ Match Takt time with cycle time’ Interval of appointed time is tailored for individual surgeon Interval of appointed time is tailored for individual surgeon

25 2.การให้บริการคลินิกตา ผู้ป่วยเด็ก

26 3. ลงทะเบีย นรับผู้ป่วย (2) 5. คัด กรอง + วัด VA (7) 7. พบ แพทย์ และ พิจารณา ส่งตรวจ พิเศษ (4) 9. ตรวจ กล้ามเนื้อ ตา (8.4) 11. หยอดยา Cyclople gic(36) 15. ให้ยา นอนหลับ (5) 17. วัด สายตา (20) 19. ส่ง center รอพบ แพทย์ (1) 21. พบ แพทย์ (19) 23. Close visit (2) 1. ผู้ป่วย ยื่นบัตร นัด (1) 13. หยอด ยา Dilate ตา 1 ครั้ง pupil dilate(10) Value stream mapping: Pre-Lean = มี คุณค่า = ไม่มีคุณค่า แต่จำเป็น = สูญเปล่า 2. รอ (22) 4. รอ (17) 6 รอ (5) 8. รอ (28) 10. รอ (22) 12. รอ (5) 14. รอ (12) 16. รอวัดแว่น + รอหลับ (65) 18. รอ (1) 20. รอ (65) 22. รอ (4) ( ) = นาที

27 ผู้ป่วยตา – เด็กที่มารับบริการที่ OPD ตา จำนวนเด็ก 20-30 คน / วัน มีขั้นตอนปฏิบัติ มีขั้นตอนปฏิบัติ 23 ขั้นตอน ใช้เวลาเฉลี่ย ใช้เวลาเฉลี่ย 363.4 นาที ความพึงพอใจ ของผู้ป่วย 3.53/5 ความพึงพอใจ ของบุคลากร 2.55/5 สภาพข้อมูล Pre Lean ( มิ. ย. 52)

28 ขจัดความสูญเปล่า โดยใช้ Lean Tool และการแก้ไข

29 Leveling นัดตามเวลา ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย Leveling นัดตามเวลา ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย เดิมใหม่ นัดผู้ป่วยทุกคน เวลา 13.00 น. นัดผู้ป่วยทุกคน เวลา 13.00 น. ระยะเวลารอคอยการ ตรวจ ระยะเวลารอคอยการ ตรวจ 100 – 341 นาที 100 – 341 นาที นัดผู้ป่วยตามกลุ่ม นัดผู้ป่วยตามกลุ่ม กลุ่ม 1 มีการตรวจหลาย อย่างก่อนพบ กลุ่ม 1 มีการตรวจหลาย อย่างก่อนพบ แพทย์ นัด 10.30 น. พบ แพทย์ 13-14 น. แพทย์ นัด 10.30 น. พบ แพทย์ 13-14 น. กลุ่ม 2 ตรวจน้อยก่อน พบแพทย์ กลุ่ม 2 ตรวจน้อยก่อน พบแพทย์ 2.1 บ้านไกลหรือ 3 จังหวัด 2.1 บ้านไกลหรือ 3 จังหวัด ชายแดนนัด 13 น. พบ แพทย์ 14-15 น. ชายแดนนัด 13 น. พบ แพทย์ 14-15 น. 2.2 บ้านอยู่ อ. หาดใหญ่ 2.2 บ้านอยู่ อ. หาดใหญ่ นัด 14 น. พบแพทย์ 15- 16 น. นัด 14 น. พบแพทย์ 15- 16 น.

30 Pull system– ให้สัญญาณเมื่อ พร้อมรับมากขึ้น ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย Pull system– ให้สัญญาณเมื่อ พร้อมรับมากขึ้น ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอยเดิมใหม่ เจ้าหน้าที่คัดกรอง ผู้ป่วยแล้ว เจ้าหน้าที่คัดกรอง ผู้ป่วยแล้ว ส่งผู้ป่วยไปรอ ตรวจกล้ามเนื้อตา ส่งผู้ป่วยไปรอ ตรวจกล้ามเนื้อตา วัดสายตาและพบ แพทย์ทั้งหมด วัดสายตาและพบ แพทย์ทั้งหมด ใช้สัญญาณไฟให้ เจ้าหน้าที่ ใช้สัญญาณไฟให้ เจ้าหน้าที่ คัดกรองส่งผู้ป่วย ไปตรวจ คัดกรองส่งผู้ป่วย ไปตรวจ กล้ามเนื้อตา วัด สายตาหรือ กล้ามเนื้อตา วัด สายตาหรือ พบแพทย์เมื่อ ผู้ป่วยในห้องหมด พบแพทย์เมื่อ ผู้ป่วยในห้องหมด

31 เดิมใหม่ หยอดยา 1 % Cyclogyl ทุก หยอดยา 1 % Cyclogyl ทุก 5 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้น 5 นาที 2 ครั้ง หลังจากนั้น หยอดยาขยายม่าน ตา หยอดยาขยายม่าน ตา (mydriacyl) 1 ครั้งรวม 3 ครั้ง (mydriacyl) 1 ครั้งรวม 3 ครั้ง เจ้าหน้าที่หยอด เจ้าหน้าที่หยอด ปรึกษาเภสัชเพื่อ ผลิตยาผสม ปรึกษาเภสัชเพื่อ ผลิตยาผสม 1 % Cyclogyl+1% Phenylephrine 1 % Cyclogyl+1% Phenylephrine หยอดยาผสมทุก 5 นาที 2 ครั้ง หยอดยาผสมทุก 5 นาที 2 ครั้ง อาจจะให้ผู้ปกครอง หยอด อาจจะให้ผู้ปกครอง หยอด Simplify ทำให้ง่ายขึ้น Excessive processing ( ขั้นตอนมาก ) ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอคอย

32 Quick setup เตรียมยาให้พร้อม ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย Quick setup เตรียมยาให้พร้อม ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย เดิมใหม่ ทานยาหลังม่านตา ขยาย ทานยาหลังม่านตา ขยาย sedate ด้วยยา chloral sedate ด้วยยา chloral hydrate ใช้ เวลานานมาก hydrate ใช้ เวลานานมาก บางครั้งต้องเพิ่ม ยา บางครั้งต้องเพิ่ม ยา ทานยาหลังหยอด ยาขยายม่านตา ทานยาหลังหยอด ยาขยายม่านตา หยดสุดท้าย 5 นาที หยดสุดท้าย 5 นาที ใช้ chloral hydrate 75 mg/kg ใช้ chloral hydrate 75 mg/kg + atarax 0.8 mg/kg ตาม + atarax 0.8 mg/kg ตาม guideline ของ คลินิกเด็ก guideline ของ คลินิกเด็ก

33 Re-arrange ปรับเปลี่ยนเพื่อ ความเหมาะสม ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย Re-arrange ปรับเปลี่ยนเพื่อ ความเหมาะสม ขจัดความสูญเปล่า เรื่อง การรอ คอย เดิมใหม่ ในห้องตรวจมี 2 โต๊ะตรวจ ในห้องตรวจมี 2 โต๊ะตรวจ กล้ามเนื้อตา 2 slit lamp กล้ามเนื้อตา 2 slit lamp เด็กโตต้องรอ คิวตรวจ เด็กโตต้องรอ คิวตรวจ กล้ามเนื้อตา ก่อนพบแพทย์ กล้ามเนื้อตา ก่อนพบแพทย์ ในห้องตรวจมี 3 โต๊ะตรวจ ในห้องตรวจมี 3 โต๊ะตรวจ กล้ามเนื้อตา 2 slit lamp กล้ามเนื้อตา 2 slit lamp เพิ่มคอมพิวเตอร์ เป็น 5 จุด เพิ่มคอมพิวเตอร์ เป็น 5 จุด แพทย์ตรวจ กล้ามเนื้อตา แพทย์ตรวจ กล้ามเนื้อตา เด็กโตเอง เด็กโตเอง

34 Workload Leveling ปรับระดับ ภาระงาน ขจัดความสูญ เปล่า เรื่อง การรอคอย Workload Leveling ปรับระดับ ภาระงาน ขจัดความสูญ เปล่า เรื่อง การรอคอย เดิมใหม่ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจ ทั้งลานสายตา เจ้าหน้าที่ต้องตรวจ ทั้งลานสายตา สำหรับผู้ป่วย OPD ทั่วไป และ สำหรับผู้ป่วย OPD ทั่วไป และ กล้ามเนื้อตาของ คลินิกตาเด็ก กล้ามเนื้อตาของ คลินิกตาเด็ก ช่วงเช้าไม่นัด ผู้ป่วยตรวจลาน ช่วงเช้าไม่นัด ผู้ป่วยตรวจลาน สายตาหลังเวลา 10.30 น. สายตาหลังเวลา 10.30 น. จัดเจ้าหน้าที่อื่น มาตรวจลาน จัดเจ้าหน้าที่อื่น มาตรวจลาน สายตาในช่วง บ่ายแทน สายตาในช่วง บ่ายแทน

35 3. ลงทะเบีย นรับผู้ป่วย 5. คัด กรอง + วัด VA 7. พบ แพทย์ และ พิจารณา ส่งตรวจ พิเศษ 9. ตรวจ กล้ามเนื้อ ตา 11. หยอดยา Cyclople gic 15. ให้ยา นอนหลับ 17. วัด สายตา 19. ส่ง center รอพบ แพทย์ 21. พบ แพทย์ 23. Close visit 1. ผู้ป่วย ยื่น บัตร นัด 13. หยอด ยา Dilate ตา 1 ครั้ง pupil dilate Value stream mapping: Pre-Lean = มี คุณค่า = ไม่มีคุณค่า แต่จำเป็น = สูญเปล่า 2. รอ 4. รอ 6 รอ 8. รอ 10. รอ 12. รอ 14. รอ 16. รอวัดแว่น + รอหลับ 18. รอ 20. รอ 22. รอ

36 1. รับบัตรนัด ลงทะเบียน พยาบาลตรวจ คัดกรอง และ วัด VA 37.7/ 58 3. ตรวจ กล้ามเนื้อตา 8.6/8.4 5. หยอดยา เตรียม Cycloplegic + ขยายม่าน ตา 66.7/51 7. ให้ยา นอนหลับ + รอหลับ 41.3/60 9. วัด แว่น สายตา 15.5/20 11. พบ แพทย์ 24.9/19 13. Close visit 2/2 Value stream mapping: Post-Lean 2. รอ 11.8/ 28 4. รอ 25/ 22 6. รอ 6 /14 8. รอวัดแว่น 4/5 10. รอ 24.8/67 12. รอ 10.6 /4 = มี คุณค่า = ไม่มีคุณค่า แต่จำเป็น = สูญเปล่า Post- Lean/ Pre- Lean

37 ผู้ป่วย ตาเด็กที่มารับบริการ จำนวน 20-30 ราย / วัน ข้อมูล Pre lean Post Lean ขั้นตอนปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ 23 ขั้นตอน 13 ขั้นตอน เวลาเฉลี่ย เวลาเฉลี่ย 363.4 นาที 278.8 นาที ความพึงพอใจของ ผู้ป่วย / ญาติ 3.53/53.57/5 ความพึงพอใจของ บุคลากร 2.55/53.55/5

38 ห้องตรวจพิเศษ ห้องหัตถการ หยอดยา กินยานอนหลับ เคาน์เตอร์ 9 โต๊ะคัดกรอง โต๊ะ 3-7 ห้องตรวจ 126-137 โต๊ะลงทะเบียนโต๊ะ 1 นั่ง รอ จำหน่า ย Pre -Lean ห้องตรวจ 119 ห้องวัดกล้ามเนื้อ ตา 120 ห้องวัด แว่น 121 ห้อง ตรวจ 122 1 2 3 5 4 7 6 8 9 11 10 12

39 ห้องตรวจพิเศษ ห้องหัตถการ หยอดยา กินยานอนหลับ เคาน์เตอร์ 9 จุดรวม ห้องตรวจ 126-137 Post – Lean ห้องวัด แว่น 121 3 1 1 3 2 2 4 4 5 5 6 6 ห้องตรวจ 119 ห้องวัด กล้ามเนื้อตา 120 ห้องตรวจ 122

40 เปรียบเทียบ Pre & Post Lean กิจกรร ม กิจกรร ม Pre- Lean Post- Lean ขั้นตอน 23 ขั้นตอน 13 ขั้นตอน ระยะเวลา 363.4 นาที 278.8 นาที % ประสิทธิภ าพ (47.4x10 0)/363.4 = 13.0% (49.0x1 00)/278.8=17.6 %

41

42 ปัญหาจากจุดงานและแนวทางการแก้ไข โต๊ะรับลงทะเบียนโต๊ะรับลงทะเบียน โต๊ะคัดกรองโต๊ะคัดกรอง ห้องวัดกล้ามเนื้อตาห้องวัดกล้ามเนื้อตา ห้องวัดแว่นห้องวัดแว่น ห้องตรวจห้องตรวจ

43 3. LEAN การลดขั้นตอนในการ ให้บริการของ คลินิกตา – BOTULINUM

44 สภาพข้อมูล Pre-Lean จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิก ตา-BOTULINUM เฉลี่ย 20-30 คน/วัน ผู้ป่วยมาติดต่อยื่นบัตรตั้งแต่ 8.00 น. ผู้ป่วยมีขั้นตอนปฏิบัติตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึง จนออกจากคลินิกรวม 15 ขั้นตอน/1คน ใช้เวลาร่วม 5 ชั่วโมง 33 นาที

45 Value stream ในการฉีดยา BOTULINUM ลงทะเบียน 1นาที ติดต่อการเงิน รอ จนท.ค้นหา แฟ้ม+แบบฟอร์ม 2 นาที ซักประวัติ+วัด VA 2 นาที รับบัตรนัด 1 นาที พบแพทย์ 7นาที ฉีดยา+สังเกต อาการ 7 นาที ยื่นบัตรนัด 1 นาที เตรียมยาฉีด 3 นาที รอ ลงทะเบียน 16นาที รอซักประวัติ+ วัด VA 46นาที รอรับบัตรนัด 8นาที รอพบแพทย์ 1 ชั่วโมง56 นาที รอฉีดยา 2 ชั่วโมง 3 นาที Pre-Lean จำหน่าย

46 สาเหตุที่ก่อปัญหาเกิดความสูญเปล่า การผลิตเกินความจำเป็น(Over production) การรอคอย (Waiting) การเคลื่อนย้าย/การเดิน (Transportation) ขั้นตอนที่ไม่จำเป็น/ซ้ำซ้อน (Unnecessary processing) การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion) การผลิตของเสีย/งานที่ผิดพลาด (Rework/Product defect)

47 ขจัดความสูญเปล่าโดยใช้ Lean Tool Eliminate +Re-arrange ลดขั้นตอน Leveling นัดมาตรวจตามเวลา Quick setup เตรียมยาให้พร้อม Decrease batching เพื่อการไหลเลื่อน ต่อเนื่อง ลดการรอคอย ลดงานที่ผิดพลาด Poka- yoke การป้องกันการผิดพลาด Workplace layout จัดสถานที่ทำงานให้ สิ่งต่างๆอยู่ในที่เดียวกัน ลดขั้นตอน ลดการ เดินไป-เดินมา

48 ห้อง หัตถการ เคาน์เตอร์ โต๊ะคัดกรองโต๊ะ 3-7 ห้องตรวจ 126-137 โต๊ะลงทะเบียนโต๊ะ1 นั่งรอ กลับบ้าน Pre -Lean

49

50 ห้อง หัตถการ โต๊ะลงทะเบียนโต๊ะ1 กลับบ้าน Post -Lean

51 Value stream ในการฉีดยา BOTULINUM ลงทะเบียน 1นาที ติดต่อการเงิน รอ จนท.ค้นหา แฟ้ม+แบบฟอร์ม 2 นาที ซักประวัติ+วัด VA 2 นาที รับบัตรนัด 1 นาที พบแพทย์ 7นาที ฉีดยา+สังเกต อาการ 7 นาที ยื่นบัตรนัด 1 นาที เตรียมยาฉีด 3 นาที รอ ลงทะเบียน 16นาที รอซักประวัติ+ วัด VA 46นาที รอรับบัตรนัด 8นาที รอพบแพทย์ 1 ชั่วโมง56 นาที รอฉีดยา 2 ชั่วโมง 3 นาที Pre-Lean จำหน่าย

52 Value stream ขั้นตอนในการฉีดยา Botox ลงทะเบียน 1นาที ค้นหาแฟ้ม+ แบบฟอร์ม 2 นาที รับบัตรนัด 1 นาที พบแพทย์ 7นาที ฉีดยา+สังเกต อาการ 7 นาที ยื่นบัตรนัด 1 นาที เตรียมยาฉีด 3 นาที รอลงทะเบียน 5นาที (16) รอพบแพทย์ 129นาที (116) Post-Lean 1 จำหน่าย รอรับบัตรนัด 15นาที (8) รอฉีดยา 10 นาที (123)

53 ปัญหาและการแก้ไข ใน Lean 2 Leveling: ผู้ป่วยยังเคยชินระบบเดิม มายื่น บัตรในช่วงเช้าLeveling: ผู้ป่วยยังเคยชินระบบเดิม มายื่น บัตรในช่วงเช้า ต้องเน้นตอนออกบัตรนัดมากขึ้น และ แจ้งผู้ป่วยทางโทรศัพท์หรือไปรษณียบัตร ในช่วงเปลี่ยนระบบ ต้องเน้นตอนออกบัตรนัดมากขึ้น และ แจ้งผู้ป่วยทางโทรศัพท์หรือไปรษณียบัตร ในช่วงเปลี่ยนระบบ มีปัญหาในการดูดยาเพราะscale syringe เดิมถี่มากมีปัญหาในการดูดยาเพราะscale syringe เดิมถี่มาก Simplified :จัดหา syringe ที่ scale กว้างขึ้นเพื่อง่ายในการเตรียมยา

54

55 Value stream ขั้นตอนในการฉีดยา Botox ลงทะเบียน 1นาที ค้นหาแฟ้ม+ แบบฟอร์ม 2 นาที รับบัตรนัด 1 นาที พบแพทย์ 7นาที ฉีดยา+ สังเกตอาการ 7 นาที ยื่นบัตรนัด 1 นาที เตรียมยาฉีด 3 นาที รอลงทะเบียน 5นาที รอพบแพทย์ 23นาที (129) Post-Lean2 จำหน่าย รอรับบัตรนัด 14นาที (15) รอฉีดยา 4 นาที (10)

56 Pre-Lean Lean l Lean2 Pre-Lean Lean l Lean2 ขั้นตอนปฏิบัติ (ขั้นตอน) 15 12 9 ใช้เวลาเฉลี่ย (นาที) 333 181 68 ระยะเวลาที่ให้คุณค่า (นาที) 15 15 15 โดยเฉลี่ย % ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย= 5% 8.3% 22% ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ยx100 รอบเวลาทั้งหมดโดยเฉลี่ย

57 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ ฉีดยา BOTULINUM( ของผู้มารับบริการ ) คะแนน 4=ดีมาก 3=ดี 2=พอใช้ 1=ต้องปรับปรุง Pre Lean : 2.77/4 Post Lean: 3.50/4

58 ปัญหาและการแก้ไข ใน Lean 3 ผู้ป่วยยังต้องติดต่อเคาน์เตอร์ด้านนอกห้อง หัตถการ เพื่อรอรับบัตรนัด (15นาที) เนื่องจาก ขาด computer and printer ในห้องหัตถการผู้ป่วยยังต้องติดต่อเคาน์เตอร์ด้านนอกห้อง หัตถการ เพื่อรอรับบัตรนัด (15นาที) เนื่องจาก ขาด computer and printer ในห้องหัตถการ : จัดหา mobile computer and printer โดยใช้ร่วมกับ ตา-ped และ ตา-one day Workplace layout : จัดหา mobile computer and printer โดยใช้ร่วมกับ ตา-ped และ ตา-one day Leveling: ลดเวลานัดให้มาก่อนเวลาจาก 30 นาที เหลือ 15 นาทีLeveling: ลดเวลานัดให้มาก่อนเวลาจาก 30 นาที เหลือ 15 นาที

59 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt LEAN จักษุวิทยา 29 มกราคม 2553. 1. ONE DAY CATARACT SURGERY 2.การให้บริการคลินิกตาผู้ป่วยเด็ก 3.LEAN การลดขั้นตอนในการให้บริการของ คลินิกตา – BOTULINUM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google