งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning ภาควิชาจิตเวช ศาสตร์ พญ. จตุรพร แสงกูล QA 30-10-09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning ภาควิชาจิตเวช ศาสตร์ พญ. จตุรพร แสงกูล QA 30-10-09."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning ภาควิชาจิตเวช ศาสตร์ พญ. จตุรพร แสงกูล QA 30-10-09

2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ การจัดการ เรียนการสอน E- learning –website ภาควิชา : psychiatric link – CAI

3 CAI ลำ ดับ รหัสชื่อเรื่องผู้ผลิตเริ่มใช้ 1cai0 01 Insomnia อ. สาวิตรี 1 ม. ค. 2536 2cai0 67 rational drug use in psychiatry อ. จารุริ นทร์ 1 เม. ย.254 6 3cai1 16 Autism อ. จตุร พร 12 ต. ค.254 9

4 P: มิ. ย. 52 ประชุม ระดมความคิดเห็น ( ทีม บริหาร, extern, resident) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน E- learning : 1. พัฒนา E-learning เพื่อเสริมการ เรียนรู้ทางจิตเวช 2. กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาระดับก่อน ปริญญา นักศึกษาระดับหลัง ปริญญา บุคคลทั่วไป P D C A

5 D: มิ. ย.- ธ. ค.52 ( อาจารย์, นักวิชาการ ) Phase1 : 1. รวบรวมสื่อที่มีอยู่ สื่อการสอน, เอกสารการสอน, ข้อมูล, แปลงสื่อ VDO VCD เชื่อมต่อข้อมูล ภาควิชา med-ed. 2. ผลิตสื่อใหม่ 3. พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัย 4. ประสานงานหน่วย CAI / เข้าอบรม 5. ประเมินความพึงพอใจ ประโยชน์ VDO streaming: Communication skill CAI 1 เรื่อง : อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

6 D: พ. ศ. 2553 ( อาจารย์, นักวิชาการ ) Phase2 : 1. ผลิตสื่อใหม่ CAI / VDO communication skill 2. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย / ตอบสนองความต้องการผู้ใช้

7 ผลการดำเนินงาน

8

9 ความรู้ทั่วไป ก่อนปริญญา หลังปริญญา clic k

10 การศึกษาก่อน ปริญญา

11 ก่อนปริญญา

12 รายวิชา พื้นฐานปฎิสัมพันธ์ ปี 2 (Communication skill) clic k

13 ปี 3 รายวิชา พื้นฐานทักษะทางคลินิก 4 difficult patient

14 Extern เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม clic k

15

16 การศึกษาหลัง ปริญญา

17 หลังปริญญา

18

19 ความรู้ทั่วไปทางจิต เวช

20

21

22 KM: communication skill

23 C : ต. ค. 52 1. ปัญหา อุปสรรค - ความสนใจ - ผลิตสื่อได้ยาก 2. ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้

24 การจัดการเรียนการสอน E- learning C: ต. ค. 52 ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ ผู้ตอบ จำนวน สื่อ e- learni ng สื่อสามารถ ส่งเสริม การเรียนรู้ ความ สะดวก ในการใช้ บริการ เฉลี่ย นศพ. ปี 4 7 คน 3.71 4.143.85 นศพ. ปี 6 13 คน 3.623.693.623.64 พชท./ พจบ. 4 คน 444.254.08 เฉ ลีย 3.783.804.00 3.86

25 * ส่วนใดของสื่อ e-learning ของภาควิชา ที่ท่านชอบมากที่สุด - communication skill - ชอบเนื้อหาทุกอย่างเลยครับ - ชอบ Lecture / 2 คน - ชอบสื่อการสอนวิดิโอ Psychiatry Emergency / 2 คน ความคิดเห็นอื่น ๆ - ควรมีเอกสาร / สื่อการสอนมาก ขึ้น

26 A : พ. ย.52 ( อาจารย์, นักวิชาการ ) 1. ผลิตสื่อเพิ่มเติม : เข้าที่ ประชุม 2. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย / ตอบสนองความ ต้องการผู้ใช้ 3. ข้อเสนอแนะจาก ภาควิชาอื่นๆ

27 ขอขอบคุ ณ QA 30-10-09


ดาวน์โหลด ppt E-learning ภาควิชาจิตเวช ศาสตร์ พญ. จตุรพร แสงกูล QA 30-10-09.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google