งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-learning ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-learning ภาควิชาจิตเวชศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-learning ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
พญ.จตุรพร แสงกูล QA

2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน E- learning
website ภาควิชา : psychiatric link CAI

3 CAI 1 cai001 Insomnia อ.สาวิตรี 1 ม.ค. 2536 2 cai067
ลำดับ รหัส ชื่อเรื่อง ผู้ผลิต เริ่มใช้ 1 cai001 Insomnia อ.สาวิตรี 1 ม.ค. 2536 2 cai067 rational drug use in psychiatry อ.จารุรินทร์ 1 เม.ย.2546 3 cai116 Autism อ.จตุรพร 12 ต.ค.2549

4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน E- learning : P A D C
P: มิ.ย. 52 ประชุม ระดมความคิดเห็น(ทีมบริหาร, extern, resident) 1. พัฒนา E-learning เพื่อเสริมการเรียนรู้ทางจิตเวช 2. กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาระดับก่อนปริญญา นักศึกษาระดับหลังปริญญา บุคคลทั่วไป

5 D: มิ.ย.- ธ.ค.52 (อาจารย์, นักวิชาการ)
Phase1 : 1.รวบรวมสื่อที่มีอยู่ สื่อการสอน, เอกสารการสอน, ข้อมูล, แปลงสื่อVDO VCD เชื่อมต่อข้อมูล ภาควิชา med-ed. 2. ผลิตสื่อใหม่ 3. พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัย 4. ประสานงานหน่วย CAI / เข้าอบรม 5. ประเมินความพึงพอใจ ประโยชน์ VDO streaming: Communication skill CAI 1 เรื่อง: อยู่ระหว่างดำเนินการ

6 D: พ.ศ. 2553 (อาจารย์, นักวิชาการ)
Phase2 : 1. ผลิตสื่อใหม่ CAI / VDO communication skill 2.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย / ตอบสนองความต้องการผู้ใช้

7 ผลการดำเนินงาน

8

9 click ความรู้ทั่วไป ก่อนปริญญา หลังปริญญา

10 การศึกษาก่อนปริญญา

11 ก่อนปริญญา

12 รายวิชา พื้นฐานปฎิสัมพันธ์ ปี 2 (Communication skill)
click

13 ปี3รายวิชา พื้นฐานทักษะทางคลินิก 4 difficult patient

14 Extern เวชปฏิบัติจิตเวชกรรม
click

15

16 การศึกษาหลังปริญญา

17 หลังปริญญา

18 หลังปริญญา

19 ความรู้ทั่วไปทางจิตเวช

20

21

22 KM: communication skill

23 C : ต.ค. 52 1.ปัญหา อุปสรรค -ความสนใจ -ผลิตสื่อได้ยาก
2.ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้

24 การจัดการเรียนการสอน E- learning
C: ต.ค. 52 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ผู้ตอบ จำนวนสื่อ e-learning สื่อสามารถส่งเสริม การเรียนรู้ ความสะดวก ในการใช้บริการ เฉลี่ย นศพ. ปี คน 3.71 4.14 3.85 นศพ. ปี คน 3.62 3.69 3.64 พชท./พจบ คน 4 4.25 4.08 เฉลีย 3.78 3.80 4.00 3.86

25 * ส่วนใดของสื่อ e-learning ของภาควิชา ที่ท่านชอบมากที่สุด
- communication skill - ชอบเนื้อหาทุกอย่างเลยครับ - ชอบ Lecture / 2 คน - ชอบสื่อการสอนวิดิโอ Psychiatry Emergency / 2 คน ความคิดเห็นอื่น ๆ - ควรมีเอกสาร/สื่อการสอนมากขึ้น

26 A : พ.ย.52 (อาจารย์, นักวิชาการ)
1. ผลิตสื่อเพิ่มเติม: เข้าที่ประชุม 2.ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย / ตอบสนองความต้องการผู้ใช้ 3. ข้อเสนอแนะจากภาควิชาอื่นๆ

27 ขอขอบคุณ QA


ดาวน์โหลด ppt E-learning ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google