งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย. แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระดับที่เป็นอยู่ ระดับที่ต้องการพัฒนาให้เป็น 1 2 แผนฯ 10 มอ. PSU_Foresight 2025 สถานะ เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนามหาวิทยาลัย. แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระดับที่เป็นอยู่ ระดับที่ต้องการพัฒนาให้เป็น 1 2 แผนฯ 10 มอ. PSU_Foresight 2025 สถานะ เวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2 แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระดับที่เป็นอยู่ ระดับที่ต้องการพัฒนาให้เป็น 1 2 แผนฯ 10 มอ. PSU_Foresight 2025 สถานะ เวลา ข้อเสนอแนะจาก workshop ทีมบริหาร

3 แผนฯ 10 มอ. แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ PSU_Foresight 2025 มหาวิทยาลัยจัดทำ กรอบนโยบาย ; แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 เพื่อเป็นทิศทางให้แต่ละคณะ/หน่วยงาน สานต่อใน รูปแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนาฯ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อประมวลภาพเหตุการณ์ ที่พึงเกิดขึ้นได้ใน อนาคต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมต่างๆ สำหรับเป็นประเด็นทางเลือกในการเตรียมความพร้อม รองรับสถานการณ์ที่ มหาวิทยาลัยจะต้องเผชิญในอนาคต (ซึงจะนำเสนอ ทปค. อย่างต่อเนื่องต่อไป)

4 แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( พ. ศ.2550-2554) ( ร่าง )

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน เสนอหารือ Workshop เมษายน 2550พฤษภาคม 2550เสนอที่ประชุมคณบดี เสนอสภามหาวิทยาลัย 9 เม.ย 50 3 พค. 50 ปรับปรุงร่าง 12 พค. 50 ปรับปรุงร่าง คณะ/หน่วยงานใช้เป็น แนวทางจัดทำแผนฯ

6 กรอบในการยกร่าง  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คงเดิม ; เนื่องจากกระบวนการพัฒนา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมมาอย่างหลากหลายมาก และยังมีความทันสมัย สามารถใช้เป็นทิศทางการพัฒนาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย ได้อย่างเหมาะสม  เป้าประสงค์ ของมหาวิทยาลัย ใช้กรอบแนวทางเดิม ; เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมี ความเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ต่อเนื่อง แต่มีการปรับให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ มากขึ้น

7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัย เป็นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชนทางวิชาการ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับ นานาชาติ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ  สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล  ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อ สร้างปัญญา สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

8 แนวคิดทฤษฎี เศรษฐกิจพอเพียง แผนฯ สภาการศึกษา แผนฯ สภาพัฒน์ แนวทางการพัฒนา ของ สกอ. ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 2550-2554

9 ประเด็นเป้าประสงค์ ช่วงวาระปี 46-49 ; เป็นเลิศ ผู้นำวิชาการ วัฒนธรรม/ เน้นการวิจัย การจัดการศึกษา สมรรถนะบัณฑิต กระจายโอกาส +บริการวิชาการ วิทยาเขตเข้มแข็ง /การจัดการ System การบริหาร LO/TQM/ KM 6 เป้าประสงค์ ช่วงวาระปี 50-54 ; เป็นเลิศ ผู้นำวิชาการ วัฒนธรรม/ เน้นการวิจัย การจัดการศึกษา สมรรถนะบัณฑิต กระจายโอกาส +บริการวิชาการ การบริหาร/จัดการ มหาวิทยาลัย การจัดการ LO/TQM/ KM การแก้ปัญหาระบบ การศึกษา 3 จว. 6 เป้าประสงค์+1 แผนงานหลัก

10 เป้าประสงค์  เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และ พัฒนาให้เกิดรูปธรรมของนวัตกรรม สำหรับขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่ มหาวิทยาลัยชั้นนำ  เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัย วิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชน เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับ นานาชาติ  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานความ เป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะสมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล

11 เป้าประสงค์ (ต่อ)  เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/รูปแบบ/ ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการอย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการเสริมสร้าง ทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับกับการบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ภายใต้ กรอบปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ที่มีการสร้างสม และจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน

12  ให้มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระบบบริหารหลายวิทยาเขตให้มีบทบาทและสามารถ สนองตอบการแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ 3จังหวัด ชายแดนภาคใต้ + แผนงานหลัก

13 การประมวล/สังเคราะห์กลยุทธ์ Workshop ทีมบริหาร >80% อื่น ๆ >10-15% ร่าง สภาการศึกษา >5-10% กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย

14 การกำหนดตัวชี้วัด เป้าประสงค์ 1) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับเป้าประสงค์) กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ระดับการดำเนินงาน) -มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จใน การพัฒนามหาวิทยาลัย -มุ่งสะท้อนการดำเนินงานในการพัฒนา ส่วนสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่เลือกมาเป็นกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย

15 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็น แก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของ นวัตกรรมสำหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ เป้าประสงค์ 1 1) พัฒนาให้เกิดเครือข่ายทีมวิจัยในรูปแบบ ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งในรูป Research Unit (RU) หรือ Research Center (RC) ในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศ และเรื่องที่เป็นบริบทแวดล้อมของ ภาคใต้ 2) ก่อตั้งสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง เพื่อรองรับงานวิจัยที่มีทิศทางและมีผลลัพธ์ ข้อตกลงที่ชัดเจน โดยให้มีการเชื่อมโยงกับ บัณฑิตศึกษา 3) กำหนดสาขาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ วางระบบการพิจารณา/ สรรหาสาขาที่มี ศักยภาพขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศได้อย่าง รวดเร็ว ทั้งในกรอบโครงการ Center of Excellence ของสกอ. และสาขาความเป็น เลิศในกรอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัย - จำนวนสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ - สถานภาพการจัดลำดับมหาวิทยาลัยใน ภาพรวม และภาพสาขาวิชา - ดำรงอยู่ในระบบเครือข่ายสาขาความ เป็นเลิศระดับอุดมศึกษา

16 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็น แก่นความรู้เฉพาะทางที่เป็นเลิศ และพัฒนาให้เกิดรูปธรรมของ นวัตกรรมสำหรับ ขับเคลื่อนอนาคต และก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ เป้าประสงค์ 1 5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ องค์ประกอบสนับสนุน การสร้างความ เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ และให้สามารถ ดำรงสถานภาพอยู่ได้อย่างยั่งยืน 4) ต่อยอดนวัตกรรมสู่การแปลงให้เกิด สัมฤทธิ์ผลการพัฒนา และสร้างเป็น ทรัพย์สินทางปัญญา ตำราหรือผลงาน วิชาการ  จำนวนสาขาความเป็นเลิศ (ที่ผ่านการพิจารณาให้เร่งรัดการพัฒนา)  จำนวนสถานวิจัย/สถาบันวิจัยเฉพาะทาง (ที่ผ่านการพิจารณาให้เร่งรัดการพัฒนา)  ความสำเร็จในการกำหนด node เครือข่ายการพัฒนาในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  Process สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน) 6) สร้างการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ในบริบท ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เพื่อให้ระบบ เครือข่ายเสริมสร้างบทบาทมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ

17 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุน วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศในระดับนานาชาติ เป้าประสงค์ 2 - จำนวน paper/คน/ปี - จำนวนอาจารย์ active วิจัย 1) พัฒนาบุคลากรเชิงการบ่มเพาะ เพื่อ สอดแทรกให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ให้เกิดการสร้างงานวิจัยมากขึ้น 2) ปรับโครงสร้างภารกิจถึงระดับภาควิชา/ สาขาวิชา ให้เน้นการสร้างงานวิจัยมากขึ้น และสอดคล้องกับการพัฒนาบัณฑิตศึกษา ของคณะวิชา 3) จัดรูปแบบการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ให้ได้ตามจำนวนที่ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ เชิงต้นทุน และเน้นนำสู่การทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 4) เสริมศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน ในการสร้างความสามารถในการพึ่งพา ตนเองในด้านทุนวิจัย โดยปรับการมุ่งเน้นให้ กองทุนวิจัยเป็นส่วนเกื้อหนุนระบบงาน บัณฑิตศึกษาและวิทยานิพนธ์เป็นหลัก

18 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุน วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศในระดับนานาชาติ เป้าประสงค์ 2 5) กำหนดให้มาตรฐานภาระงาน สาย ก มี ภาระงานด้านการทำวิจัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน 6) สร้างระบบการจัดการภายใน เพื่อเปิด/ ขยายโอกาสให้ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพเชิง รุกในการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก และ กำกับให้การดำเนินงานวิจัยลุล่วง แล้วเสร็จ ตามที่กำหนด 7) ยกระดับวารสารสงขลานครินทร์ให้เข้า เกณฑ์การจัดประเภทเป็นวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เพื่อรองรับ/สนับสนุน การตีพิมพ์ให้สามารถสนองเป้าหมายการ พัฒนา 8) ปรับการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย จากสนับสนุนการดำเนินงานประจำ สู่ระบบข้อมูลแหล่งทุน เชิงลึกในการบริหารงานวิจัย และให้ถึงระดับการสนองภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย

19 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุน วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอด ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ ศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศในระดับนานาชาติ เป้าประสงค์ 2 9) ผลักดันการวิจัยเชิงพันธะกับภาคอุตสาห กรรม /และการวิจัยร่วมกับสมาคมวิชาชีพ หรือท้องถิ่น  งบประมาณเพื่อการวิจัย (ต่อคนต่อปี)  งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก  Honor Program (จำนวนหลักสูตร) ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

20 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบน พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะ สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล เป้าประสงค์ 3 - ร้อยละของการมีงานทำและประกอบ อาชีพอิสระ - ระดับความพึงพอใจนายจ้าง & ผู้ประกอบการ - บัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทาง Eng + IT 1) บริหารประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา ให้เข้าสู่ระบบการจัดการศึกษาได้ตาม เป้าหมายแผนการรับนักศึกษาที่กำหนดไว้ 2) จัดการระบบมาตรฐานในทุกหลักสูตร ให้ คุณภาพบัณฑิตมีศักยภาพสูงเพื่อเสริม สมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล 3) ให้มีการกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างใกล้ชิดในสาขาวิชาที่ต้องมีการสอบ รับรองจากหน่วยงานภายนอก และหรือ สาขาวิชาที่ต้องเปิดเสรีในตลาดงานสากล 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษาทุกรูปแบบหรือสื่อการสอน สำเร็จรูป เพื่อช่วยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษา

21 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบน พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะ สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล เป้าประสงค์ 3 5) จัดการ การบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่องเพื่อลดอัตราการตกออก โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 และนักศึกษาอ่อน และเอื้อต่อการลดระยะเวลาการสำเร็จ การศึกษา 6) พัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษา สามารถสะท้อนภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี 7) พัฒนารูปแบบ/วิธีการจัดการศึกษาแบบ ควบคู่ในระบบสองปริญญา เพื่อเติมเต็ม ความรู้ความสามารถ ให้กับนักศึกษามากขึ้น 8) กำหนดกรอบแม่บทการพัฒนาการจัดการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในบริบทของ มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต ที่สามารถ ก่อให้เกิดประสิทธิผลเชิงคุณภาพ

22 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความ สามารถ ดำรงด้วยคุณธรรมบน พื้นฐานความเป็นไทย มีทักษะชีวิต สำนึกสาธารณะ และสมรรถนะ สมบูรณ์สู่ตลาดงานสากล เป้าประสงค์ 3 9) เพิ่มกิจกรรมการดำเนินงาน ที่เป็นการ เชื่อมโยง/รักษาระดับความสัมพันธ์อย่าง ใกล้ชิดกับบัณฑิตและศิษย์เก่า และวาง บทบาทให้มีความภูมิใจกับความเป็นสงขลา นครินทร์และพร้อมต่อการสนับสนุนกิจกรรม ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา  จำนวนหลักสูตรนานาชาติ + หลักสูตร 2 ภาษา  จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน  จำนวน CAI  จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

23 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/ รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการ อย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการ เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป้าประสงค์ 4 - จำนวนหลักสูตร online ที่จัดการเรียน การสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือน 1) เน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษา และ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เปิดให้ทุกกลุ่ม เป้าหมาย สามารถเข้าสู่กระบวนการ/ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก 2) จัดการเชื่อมโยงการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัยให้สามารถต่อยอดเข้า กับระบบการจัดการศึกษาปกติ ได้อย่างลงตัว 3) พัฒนาระบบการตลาดการบริการวิชาการ ทั้งลักษณะการเปิดหลักสูตรพิเศษ และการ อบรม/สัมมนาเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม ได้อย่างคุ้มค่า และยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาของชุมชน/สังคม 4) ให้มีการเชื่อมโยงระบบมาตรฐานการ เทียบความรู้ สู่กระบวนรายวิชา เพื่อให้ กระบวนการจัดการศึกษาเปิดกว้างและมี รูปแบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

24 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/ รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการ อย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการ เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป้าประสงค์ 4 5) จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากร องค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้างก่อ เกิดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อการ ถ่ายทอดวิชาการ ทั้งในลักษณะทรัพยากร บุคคล/ทักษะชำนาญการ/สื่อให้สามารถสนอง ตอบตามความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี 6) เร่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับ กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เพื่อสร้างโอกาสใน การใฝ่หาความรู้ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี ต่าง ๆที่สามารถนำสู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งเสริม การเรียนรู้ของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 7) วางระบบการบริหารจัดการภารกิจการบริการวิชาการแบบเบ็ดเสร็จ และครบวงจร เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารการมอบหมายงานได้ อย่างสอดคล้องกับข้อเสนอภาระงานของบุคลากร และใช้ประสบการณ์ ตรงให้เกิดคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

25 8) พัฒนาระบบเครือข่ายวิทยุกระจายเสียง 5 วิทยาเขตและสถานีร่วมบริการ ให้เกิดเป็น ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเวทีวิชาการ เพื่อให้ ประชาชนตระหนักและดำรงคุณค่าให้ มหาวิทยาลัยอยู่ควบคู่ชุมชนอย่างใกล้ชิด ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อสร้างบริบททางวิชาการที่เปิดกว้าง ต่อการแสวงหาความรู้ ด้วยมิติ/ รูปแบบ/ภารกิจ/ที่มีการบูรณาการ อย่างหลากหลายและทั่วถึง ที่เป็นการ เสริมสร้างทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เป้าประสงค์ 4 9) เตรียมความพร้อมในการจัดการหอประชุม นานาชาติเทอดพระเกียรติฯให้เป็นศูนย์กลาง ภาคใต้ในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง หลากหลายรูปแบบ และคุ้มค่า โดยมุ่งหวังให้ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  รายได้จากกิจกรรมบริการวิชาการ  รายวิชาที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จำนวนผู้เข้า Web มอ  จำนวน COP  Advance Program (จำนวน) ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

26 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับ กับการบริหารมหาวิทยาลัยหลาย วิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตาม หลักธรรมมาภิบาล เป้าประสงค์ 5 - ระดับความมั่นคงทางการเงิน ; พิจารณาจาก - อัตราส่วนรายรับจริง/รายได้สะสม - อัตราการแสวงหารายได้เพิ่มขึ้น 1) กำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิง ยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ในแต่ละพื้นที่วิทยาเขต/เขตการศึกษา 2) ให้มีการสานสร้างการดำเนินงานอย่าง บูรณาการ/เกื้อหนุนกันเป็นระบบ ทั้งภายใน เขตการศึกษาและระบบมหาวิทยาลัยหลาย วิทยาเขต 3) สร้างระบบการบริหารยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัยและการจัดการเชิงรุก พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยา ลัยหลายวิทยาเขตให้สามารถปรับกลยุทธการ พัฒนาเฉพาะด้านได้อย่างทันเหตุการณ์ 4) วางระบบการพัฒนาระบบสนุบสนุน ส่วนกลางให้เข้มแข็งในลักษณะศูนย์การ บริหารการสนับสนุนกลาง เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และสนองความพอใจการ ให้บริการภายในได้อย่างดี

27 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับ กับการบริหารมหาวิทยาลัยหลาย วิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตาม หลักธรรมมาภิบาล เป้าประสงค์ 5 5) วางกรอบ การพัฒนาความก้าวหน้าของ บุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน ระดับความรู้ และระดับความสามารถทาง วิชาการ 6) กำหนดมาตรฐานการรับบุคลากรเข้าใหม่ และพัฒนา/ปรับระบบบริหารงานบุคคลให้มี พันธปฏิบัติในรอบการประเมินที่เป็นบรรทัด ฐานเดียวกัน ทั้งข้าราชการและพนักงาน รวมถึงลูกจ้างชาวต่างประเทศ 7) ให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุก และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ในระดับ มหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรก ของ สังคมและชุมชน

28 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อการดำเนินยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดรับ กับการบริหารมหาวิทยาลัยหลาย วิทยาเขต ภายใต้กรอบปฏิบัติตาม หลักธรรมมาภิบาล เป้าประสงค์ 5 8) บริหารความเป็นไปได้ในการแปลง สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ และสินทรัพย์ถาวร ให้เกิดมูลค่า และสามารถใช้มูลค่าส่วนเพิ่ม เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทาง ของระบบบริหารแผนงบประมาณและ การเงินระยะยาว 9) เชื่อมโยงระบบวิเทศน์สัมพันธ์ และ ประชาสัมพันธ์ ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเป็น การสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และ เผยแพร่ขยายผลแก่นความรู้สู่เวทีวิชาการ ภายนอก  Ph.D 50% ในปี 2552  มีระบบบริหารแผนงบประมาณและการเงินระยะยาว  ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการ วิชาการ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

29 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับ วัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และ จัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน เป้าประสงค์ 6 - อันดับการจัด world-class Ranking ดีขึ้น 1) ปลูกฝังให้บุคลากรตระหนักถึงความ จำเป็นที่ต้องแข่งขัน และเห็นเป้าหมายเป็น หนึ่งเดียวเพื่อให้การดำเนินงานแต่ละภาค ส่วนบูรณาการ การบรรลุผลร่วมกัน 2) สร้างทัศนคติของบุคลากรให้เกิดความ สมดุล บนพื้นฐานระหว่างคุณค่าและมูลค่า ในการปฏิบัติงานและเกิด Best Practice เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานที่มีเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม ทั้ง บุคลากรหลักและสายสนับสนุน ควบคู่กับ การมีจิตสำนึกแห่งการเรียนรู้และการ แสวงหาปัญญาที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้เกิดการ สานต่อการปฏิบัติงานที่มีคุณค่าและพัฒนา สู่การสร้าง team learning เพื่อให้เกิดการ สร้างสมความรู้อยู่กับองค์กร

30 ร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับ วัฒนธรรมองค์กร สู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่มีการสร้างสม และ จัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการ พัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืน เป้าประสงค์ 6 4) พัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิทางการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดตามเงื่อนไข ความจำเป็นทางมาตรฐานหลักสูตร และ รองรับ ต่อการขยายตัวทางด้านบัณฑิตศึกษา 5) พัฒนาระบบ KPI กับระบบการประกัน คุณภาพ ให้เป็นฐานสำหรับพัฒนาระบบ Benchmarking และสร้างความพร้อมใน การจัดอันดับมหาวิทยาลัย 6) สานสร้างระบบ Knowledge Management และการสร้างสม/จัดเก็บองค์ ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดเป็นขุม ความรู้ของมหาวิทยาลัย 7) แปลงระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา ภิบาลให้เข้าสู่วิถีการปฏิบัติงานประจำในทุก กระบวน/ระบบงาน  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา  มี Knowledge Bank  ผลการประเมิน สมศ.  สัดส่วนของบุคลากร /เกณฑ์ 3 สมศ ตัวชี้วัด(ระดับการดำเนินงาน)

31 ร่างแผนพัฒนาฯ ให้มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระบบ บริหารหลายวิทยาเขต ให้มีบทบาท และสามารถสนองตอบการแก้ปัญหา และการพัฒนาระบบการศึกษาใน พื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานหลักเฉพาะกิจ 1) กระจายโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบ/วิธี การที่หลากหลายเพื่อให้ นักศึกษาระดับมัธยม ศึกษาในพื้นที่สามารถเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาเพิ่ม มากขึ้น 2) พัฒนาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์การ อาหารและโภชนาการ เพื่อการสนองตอบต่อการ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว 3) สนับสนุนการให้ทุนนักศึกษา ทุนทำงานแลก เปลี่ยนแก่นักศึกษาในพื้นที่ เพื่อเป็นรายได้และ แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว และ เป็นการดึงดูดนักศึกษาเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา มากขึ้น 4) เร่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ เพื่อสร้างโอกาสในการ ใฝ่หาความรู้ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำสู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งเสริมการ เรียนรู้ของประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

32 ร่างแผนพัฒนาฯ ให้มหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนระบบ บริหารหลายวิทยาเขต ให้มีบทบาท และสามารถสนองตอบการแก้ปัญหา และการพัฒนาระบบการศึกษาใน พื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานหลักเฉพาะกิจ 5) จัดกิจกรรมบริการวิชาการและร่วมกับ หน่วยงานภายนอกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในลักษณะการสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ควบคู่กับทัศนคติการดำรงอยู่ ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 6) พัฒนาศักยภาพความพร้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อให้วิทยาเขตปัตตานีสามารถ เอื้ออำนวยต่อการดำรงวิถีชีวิตประจำวัน และ เกิดเป็นระบบภายในที่อยู่ภายใต้การสอดส่อง ดูแล และกำกับการรักษาความปลอดภัยได้ใน ระดับหนึ่ง

33 การนำสู่การปฏิบัติ ทีมบริหารมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ร่างแผนพัฒนาฯ แผนงาน/โครงการ กรอบแนวทางการพัฒนา วางระบบ+กำกับการพัฒนา ความสัมพันธ์กับ แผนระดับชาติ

34 การดำเนินงานในระดับคณะ/หน่วยงาน ระบบการ จัดสรร ทรัพยาก ร คณะ/หน่วยงาน แผนกลยุทธ์ (คณะ/หน่วยงาน) +แผนงาน/โครงการ ระดับคณะ แผนงาน/โครงการ ระบบ+สนับสนุนการพัฒนา มหาวิทยาลัย แผนงาน/โครงการ

35 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนามหาวิทยาลัย. แนวคิดในการวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระดับที่เป็นอยู่ ระดับที่ต้องการพัฒนาให้เป็น 1 2 แผนฯ 10 มอ. PSU_Foresight 2025 สถานะ เวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google