งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 กรกฏาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 กรกฏาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 กรกฏาคม 2553

2 KPI 1 ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสารระดับนานาชาติ โดยวัด จำนวนบทความต่ออาจารย์ 1 ท่าน (บทความแต่ละประเภทจะให้น้ำหนักต่างกัน) ผลการประเมินงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ของภาควิชาพยาธิวิทยา

3 KPI 2 ความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี คุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดค่า Impact Factor ต่ออาจารย์ 1 ท่าน ผลการประเมินงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ของภาควิชาพยาธิวิทยา

4 KPI 3 ความสามารถของภาควิชา/สาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เทียบเท่ากับวารสาร ระดับนานาชาติ ผลการประเมินงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ของภาควิชาพยาธิวิทยา

5 KPI 4 ความสามารถของภาควิชา/สาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการอ้างอิง โดยวัดค่า Impact Factor ผลการประเมินงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ของภาควิชาพยาธิวิทยา

6 ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์ ปี 2552 น้ำหนักจำนวน วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI110 วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI0.754 วารสารระดับชาติ (ตามเกณฑ์ สกอ)0.506 วารสารระดับสถาบัน ที่มี Impact Factor (IF) ไม่ต่ำกว่า 0.010.250 วารสารระดับสถาบัน ที่มี IF ต่ำกว่า 0.01 และไม่เท่ากับ 00.1251 มีทั้งหมด 21 paper เป็นชื่อแรก/correspondence จำนวน 7 paper อาจารย์ 10 คน / 2-3 คน JIF สูง

7 KPI 1 1. ระบาด1.534 2. ชีวเวช0.569 3. สูติศาสตร์0.311 4. จักษุ0.281 5. จิตเวช0.271 6. กุมาร0.27 7.เวชศาสตร์ฯ0.233 8.อายุรศาสตร์0.228 9.ENT0.194 10.พยาธิ0.166 11.วิสัญญี0.147 12.ศัลยศาสตร์0.104 13.รังสี0.061 14.ออร์โธ0.052 KPI 2 1.ระบาด1.993 2.ชีวเวช0.575 3.จิตเวช0.503 4.กุมาร0.496 5.อายุรศาสตร์0.477 6.สูติศาสตร์0.294 7.ENT0.26 8.พยาธิ0.167 9.ศัลยศาสตร์0.157 10.เวชศาสตร์ฯ0.147 11.จักษุ0.126 12.รังสี0.105 13.วิสัญญี0.081 14.ออร์โธ0.077 KPI 3 1.ระบาด12.274 2.อายุรศาสตร์11.871 3.กุมาร7.292 4.สูติศาสตร์7.148 5.จักษุ3.935 6.ศัลยศาสตร์3.833 7.พยาธิ3.649 8.ENT2.917 9.เวชศาสตร์ฯ2.333 10.จิตเวช2.167 11.วิสัญญี1.917 12.ชีวเวช1.708 13.รังสี1.283 14.ออร์โธ1.092 KPI 4 1.อายุรศาสตร์24.825 2.ระบาด15.943 3.กุมาร13.388 4.สูติศาสตร์6.758 5.ศัลยศาสตร์5.822 6.จิตเวช4.028 7.ENT3.907 8.พยาธิ3.671 9.รังสี2.204 10.จักษุ1.767 11.ชีวเวช1.724 12.ออร์โธ1.608 13.เวชศาสตร์ฯ1.47 14.วิสัญญี1.049 ผลการประเมินงานวิจัย ตามเกณฑ์ สกว. ปี 2552

8 1. มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมานาน มีศักยภาพและ ความสามารถในการทำวิจัยที่เป็นโครงการขนาดกลาง เคยได้ทุน จากองค์กรภายนอก เช่น สกว. Biotec 2. มีอาจารย์บางส่วนสนใจทำวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพหลากหลายสาขา บุคลากรจบปริญญาเอก หลายคนทั้งสายอาจารย์ และสายปฏิบัติการที่สามารถพัฒนา ศักยภาพในการสร้างงานวิจัยระดับนานาชาติ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จุดแข็ง

9 4. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพร้อมในระดับหนึ่ง 5. มีตัวอย่างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง 6. มีตัวอย่าง (sample) พร้อม 7. ผู้บริหารให้การสนับสนุน มีการจัดการความรู้ระดับภาควิชา ภายใต้โครงการ Patho OTOP เป็นโครงการพัฒนางานที่มีการ ต่อยอดเป็น R2R ทำให้เกิดการสร้างงานวิจัย วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จุดแข็ง

10 1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์มีน้อย ผลงานวิจัยใน 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวน น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ และงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม อาจารย์เพียง 2-3 ท่าน 2. อาจารย์รุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ในงานวิจัย 3. หาอาจารย์ใหม่ยาก เนื่องจากมีคนสนใจเป็นอาจารย์แพทย์พยาธิ วิทยาน้อย ขณะที่อาจารย์เก่าเกษียณและนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก ทำให้อาจารย์มีภาระงานการเรียนการสอน บริการ บริหาร มาก อาจารย์ ปริญญาเอกส่วนหนึ่งทำงานบริหาร ทำให้ ไม่ได้สร้างผลงานวิจัย วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จุดอ่อน

11 4. แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยทั้งงานประจำและช่วย สร้างงานวิจัยร่วมกับอาจารย์แพทย์ มีจำนวนน้อย และบางคนลาออกก่อนใช้ ทุนครบกำหนด 5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณชนนอกเหนือจากการตีพิมพ์มี น้อย 6. Project leader ยังมีน้อย เพราะการคัดเลือกอาจารย์ในสาขาพยาธิวิทยามี ข้อจำกัดในเรื่องจำนวนบุคคลที่มารับการคัดเลือก เป็นสาขาขาดแคลน จึงไม่ สามารถคัดเลือกอาจารย์สนใจด้านวิจัยได้ตามต้องการ 7. บุคลากรสายปฏิบัติการซึ่งมีทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมีศักยภาพ ในการทำงานวิจัยมีภาระงานบริการเป็นภาระงานหลัก ปริมาณงานเพิ่มขึ้นทุก ปี ทำให้บุคลากรเหนื่อยล้า วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จุดอ่อน

12 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายเน้นการวิจัย 2. คณะแพทยศาสตร์ ส่งเสริมการวิจัย 3. มีแหล่งทุนจำนวนมากทั้งภายในและภายนอก 4. มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษา Ph.D/M.D.ภายในคณะและ มหาวิทยาลัย โอกาส

13 1. พัฒนาอาจารย์ใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในงานวิจัย ให้เข้มแข็งขึ้น 2. ส่งเสริมอาจารย์ที่มีศักยภาพให้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น 3. สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการทำงานวิจัยภายในภาควิชา 4. ส่งเสริมบุคลากรปฏิบัติการที่มีศักยภาพให้สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น อุปสรรค สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ทำให้ไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ ศักยภาพในงานวิจัยมาสมัครเป็นอาจารย์ แนวทางพัฒนาการวิจัยของหน่วยงาน

14 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะดำเนินการ และเป้าหมายตัวชี้วัด วัตถุประสงค์กลยุทธ์และกิจกรรมตัวชี้วัด สร้างผลงานวิจัย ของอาจารย์ใหม่ 1. ให้มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงภายในภาควิชา ช่วยเหลืออาจารย์ใหม่ ดังนี้ 1.1 ให้มีการลงทะเบียนงานวิจัยของ อาจารย์ใหม่ที่มีชื่ออาจารย์พี่เลี้ยง 1.2 ติดตามให้มีการรายงานผลความ ก้าวหน้าของโครงการทุก 2 เดือน 1.3 สนับสนุนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาให้แก่ อาจารย์พี่เลี้ยงครึ่งหนึ่งเมื่อโครงการ ของอาจารย์ใหม่ได้รับทุนและอีก ครึ่งหนึ่งเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ 2. ให้อาจารย์ใหม่ทำข้อตกลงภาระงานวิจัย ให้ชัดเจน เสนอ proposal รายงานความ ก้าวหน้าและผลการวิจัยภายในระยะเวลาที่ กำหนดต่อภาควิชา 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างงานวิจัย 1. อาจารย์ใหม่แต่ละคนมีโครงการ ได้รับทุนอย่างน้อย 1 โครงการ ภายใน 2 ปี 2. อาจารย์ใหม่มีผลงานที่ได้รับ การตีพิมพ์อย่างน้อยระดับ สถาบันและอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 3. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ อย่างน้อยระดับชาติ และอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายใน 5 ปี

15 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะดำเนินการ และเป้าหมายตัวชี้วัด วัตถุประสงค์กลยุทธ์และกิจกรรมตัวชี้วัด เพิ่มผลงานวิจัย ระดับนานาชาติของ อาจารย์อาวุโส 1. สนับสนุนอาจารย์เป็นที่ปรึกษานักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2. ส่งเสริมให้กลุ่มวิจัยขอทุนจัดตั้ง research unit หรือศูนย์วิจัยซึ่ง สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย 3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติการ โดยเน้น การนำข้อมูลจากงานประจำที่มีอยู่มาใช้ ในการทำวิจัย 1. อาจารย์ Ph.D มี นักศึกษา โท-เอก 1 คนภายใน 2 ปี 2. มี research unit อย่างน้อย 1 unit ภายใน 5 ปี 3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ นานาชาติ 1 เรื่อง/คน/2 ปี สร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจในการ ทำงานวิจัยภายใน ภาควิชา 1. จัดเวทีเสนอผลงานวิจัย (research meeting) 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างงานวิจัย (การเขียน proposal การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน manuscript) 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงานวิจัย 4. มีรางวัลพิเศษจากภาควิชาในงานวิจัย ที่ดีเด่น โดยถือตามเกณฑ์ การประเมิน คุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการของ สกว 1. มีการนำเสนองานวิจัยที่กำลัง ดำเนินการในที่ประชุม 1 ครั้ง/ 2 เดือน 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง งานวิจัย 2 ครั้งใน 3 ปี

16 วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกิจกรรมที่จะดำเนินการ และเป้าหมายตัวชี้วัด วัตถุประสงค์กลยุทธ์และกิจกรรมตัวชี้วัด เพิ่มผลงานวิจัย ของบุคลากรสาย ปฏิบัติการ 1.สนับสนุนการวิจัย เพื่อปรับปรุงวิธีการตรวจวิเคราะห์/เปิด test ใหม่ที่ทันสมัย การวิจัยเพื่อปรับปรุง ระบบการให้บริการ การวิจัยเพื่อพัฒนา งานคุณภาพสิ่งส่งตรวจ/ การวิจัยเพื่อลด ค่าใช้จ่ายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี อยู่เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2.ภาคกำหนด ให้ทุกหน่วยฯ มีกิจกรรม วิชาการ เช่น Journal Club, Research club / 1 ครั้งต่อเดือน 3.อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างงานวิจัย และตีพิมพ์ (การตั้งคำถามวิจัย การเขียน proposal การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน manuscript) 3.1 ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ 3.2 R2R 4.สนับสนุนเงินยืมเพื่อการวิจัยจากภาควิชา 5.ให้ค่าตอบแทนแก่ พี่เลี้ยง??? ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ สถาบัน(ที่มี peer review) 1 เรื่อง/ หน่วยงาน/ 2 ปี

17 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. อาจารย์ใหม่มีผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับสถาบันและระดับชาติ 2. ผลงานวิจัยของอาจารย์อาวุโสได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 3. ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในรอบ ต่อไปดีขึ้น 4.อาจารย์ร่วมกับบุคลากรสายปฏิบัติการมีผลงานวิจัยและ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอย่างน้อยระดับสถาบันเพิ่มขึ้น

18 งบประมาณ 1. จัดประชุม research meeting ทุก 2 เดือน 6 ครั้ง/ปี รวม 3 ปี40,000บาท/3 ปี 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างงานวิจัย 2 ครั้งใน 3 ปี ครั้งละ 10,000 บาท 20,000บาท/3 ปี 3. เงินตอบแทนให้แก่อาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับอาจารย์ใหม่ 4 คนๆละ 5,000 บาท 20,000บาท รวมทั้งสิ้น80,000บาท ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 (ตค.53-กย.56)

19 แผนการดำเนินงาน

20 จบการนำเสนอ

21 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 กุมาร 0.2370.2790.2680.3630.270 สูติศาสตร์ 0.3760.4270.4020.3660.311 ระบาด 1.071.391.1511.9271.534 ศัลยศาสตร์ 0.2960.3560.2370.1070.104 อายุรศาสตร์ 0.1240.1830.1320.2410.228 จิตเวช 0.0210.0940.2190.1740.271 พยาธิ 0.2060.3090.1280.3160.166 ออร์โธ 0.2420.1860.1070.0490.052 เวชศาสตร์ชุมชน 0.110.2230.4170.1080.233 จักษุ 0.3330.1960.1290.1160.281 ชีวเวช 00.10.2450.1040.569 วิสัญญี 0.1670.1920.2510.3520.147 ENT0.0650.2810.0680.1070.194 รังสี 0.3820.1240.1190.0530.061

22 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 กุมาร 0.3150.2970.3570.5820.496 สูติศาสตร์ 0.3420.5860.5140.1750.294 ระบาด 1.471.81.7052.5971.993 ศัลยศาสตร์ 0.2790.350.2570.1270.157 อายุรศาสตร์ 0.2860.2840.1390.3400.477 จิตเวช 0.0060.030.5270.1500.503 พยาธิ 0.1850.2040.2050.1900.167 ออร์โธ 0.1330.1250.0970.0790.077 เวชศาสตร์ชุมชน 0.1030.3420.1600.0360.147 จักษุ 0.4070.0630.1230.0340.126 ชีวเวช 00.2740.3720.2020.575 วิสัญญี 0.0460.0520.4420.1930.081 ENT0.0740.2750.0760.0890.260 รังสี 0.6060.1550.1380.0240.105

23 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 กุมาร 6.4067.5337.2269.8017.292 สูติศาสตร์ 7.5258.9718.0388.0617.148 ระบาด 7.469.738.05515.41512.274 ศัลยศาสตร์ 9.46710.3196.8793.7563.833 อายุรศาสตร์ 5.3268.0345.93211.34511.871 จิตเวช 0.1670.751.7501.3912.167 พยาธิ 4.9357.4073.0826.9513.649 ออร์โธ 3.1422.4132.2501.0251.092 เวชศาสตร์ชุมชน 0.7711.5583.7500.9712.333 จักษุ 3.3331.9631.8121.6253.935 ชีวเวช 00.30.7360.3131.708 วิสัญญี 2.3422.5012.7613.8711.917 ENT0.7833.3670.9501.5002.917 รังสี 4.5791.6112.0210.9521.283

24 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 กุมาร 8.5038.019.63015.70913.388 สูติศาสตร์ 6.83112.31510.2723.8456.758 ระบาด 10.2712.611.93220.77915.943 ศัลยศาสตร์ 8.93510.1587.4614.4425.822 อายุรศาสตร์ 12.28912.5086.26315.96224.825 จิตเวช 0.0490.2394.2131.1994.028 พยาธิ 4.4394.9004.9104.1903.671 ออร์โธ 1.7261.6292.0431.6611.608 เวชศาสตร์ชุมชน 0.7192.3911.4380.3211.470 จักษุ 4.0670.6261.7220.4741.767 ชีวเวช 00.8211.1170.6061.724 วิสัญญี 0.640.6714.8622.1231.049 ENT0.8843.3031.0701.2413.907 รังสี 7.2752.0182.3460.4232.204

25 KPI 4 ความสามารถของภาควิชา/สาขาวิชาในการผลิตผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในด้านการได้รับการ อ้างอิง โดยวัดค่า Impact Factor

26

27 1.สนับสนุนค่าถ่ายเอกสาร 2.สนับสนุนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่เริ่มทำวิจัยครั้งแรก 3.มีเงินยืมเพื่อการวิจัย ตามเงื่อนไขดังนี้ - ผู้ที่ได้รับคือบุคลากรทุกคนที่มี proposal และได้รับอนุมัติทุนจากคณะฯหรือแหล่งทุนภายนอก - จำนวนเงินที่ให้ยืมคือ 30% ของเงินงวดแรก แต่ไม่เกิน 30,000 บาท - จำนวนคนที่ได้รับทุน คือ ครั้งละ 3 คนๆ ละไม่เกิน 30,000 บาท โดยจัดลำดับจากวันที่ยื่นขอรับทุน ถ้าเกิน 3 คน คนถัดไปจะขึ้นทะเบียนไว้ก่อน - ให้เซ็นสัญญากู้ยืมเงินกับภาควิชาฯ - ระยะเวลาในการคืนเงิน คือ 1 เดือนหลังจากได้รับเงินทุนจากคณะฯ - สามารถยื่นขอในระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินการ และขอต่อทุนอยู่ได้ - กรรมการวิจัยภาควิชาฯเป็นกรรมการ

28 ต้องมีโครงการเสนอขอรับทุนและลงทะเบียนกับคณะฯ ภาควิชาฯจะสนับสนุนดังนี้ 1. ค่าถ่ายเอกสารส่วนที่เกินจากที่ขอไว้ในโครงการที่ขอทุน 2. เงินยืมเพื่อการวิจัย (เหมือนของอาจารย์) 4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย โดย สนับสนุนอาจารย์ บุคลากรให้ศึกษาหลักสูตรระบาดวิทยา และอื่นๆ 5. มีระบบสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ดีเด่น โดยสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรสาย ข และ ค ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานภายนอกภาควิชาฯ และจัดกิจกรรม Research meeting สำหรับบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของภาควิชา ตามเกณฑ์ สกว. จากผลการประเมินภาควิชา รศ.พญ.เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ 30 กรกฏาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google