งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT ที่น่ารู้สำหรับ RID-CEO นายชัยรัตน์ เกื้อ อรุณ ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT ที่น่ารู้สำหรับ RID-CEO นายชัยรัตน์ เกื้อ อรุณ ศูนย์สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICT ที่น่ารู้สำหรับ RID-CEO นายชัยรัตน์ เกื้อ อรุณ ศูนย์สารสนเทศ

2 Wireless & Mobile Technologies เทคโนโลยี

3 iPSTAR Antenna Hub - Enterprise Series Hub - Professional Series, TerminalIPX อุปกรณ์ Laptop connector

4 GPS Navigator

5

6 NANO - Technolog y

7 ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( PMOC ) ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( PMOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง ฯ ( MOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง ฯ ( MOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของกรม ( DOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของกรม ( DOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัด ( POC ) ศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัด ( POC ) ส่วนราชการต่าง ๆ เครือข่ายระบบ สารสนเทศ

8

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการ E-Office IS & DX One-Stop Service Digital Divide

10 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมชลประทาน เพื่อความแม่นยำ ลดขั้นตอนและ เวลา Web Base และ Software ที่เป็น มาตรฐาน Sharing Data MIS GIS และ DSS GIS ระดับพื้นที่แบบ Dynamic ระบบ E-Learning ระบบเครือข่ายระดับโครงการ บริการข้อมูล ข่าวสาร ไม่จำกัด สถานที่และเวลา ลดปัญหา Digital Divide ภายใน

11 การเตรียมพร้อมของ บุคลากรของกรมฯ เรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะในการทำงาน ด้วย ระบบ IT

12 การเตรียมพร้อมของกรม ชลประทาน สนับสนุนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้าน IT อย่างต่อเนื่อง ปรับ แก้ ระเบียบปฏิบัติที่เป็น อุปสรรค

13 ผู้ ดำเนินง าน เวลา / สถานที่ ดำเนินงานจำนว นคน 12345678910101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 21212 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 ฝ่าย ฝึกอบรม 1 ลำปาง 1 ลำปาง 2 ลำปาง 3 ลำปาง 4 ลำปาง 5 150 เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ 3 เชียงใหม่ 4 80 กำแพง 1 กำแพง 2 กำแพง 3 กำแพง 4 กำแพง 5 100 พิษณุโ ลก 1 พิษณุโล ก 2 พิษณุโล ก 3 พิษณุโล ก 4 120 ฝ่าย ฝึกอบรม 2 ราช สีมา 1 ราช สีมา 2 ราชสีมา 3 ราชสีมา 4 153 ฝ่าย ฝึกอบรม 3 ชลบุรี 1 ชลบุรี 2 ชลบุรี 3 ชลบุรี 4 ชลบุรี 5 ชลบุรี 6 ชลบุรี 7 ชลบุรี 8 240 ฉะเชิงเท รา 1 ฉะเชิงเทรา 2 ฉะเชิงเทรา 3 ฉะเชิงเทรา 4 120 ปราจีน 1 ปราจีน 2 ปราจีน 3 ปราจีน 4 ตราด 1 ตราด 2 120 ฝ่าย ฝึกอบรม 4 ฝ่าย ฝึกอบรม 5 รวม 1,083 สรุปการดำเนินงาน 1. ดำเนินการทั้งสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2546= 35 รุ่น 2. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม = 1,083 คน 3. ฝ่ายฝึกอบรม 4 และ 5 เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป แผนปฏิบัติงานฝึกอบรม หลักสูตรการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ( ประจำเดือนพฤศจิกายน 2546)

14 การสนับสนุนด้าน ระบบ

15

16

17 การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ งบประมาณประจำปี ( ตามแผน แม่บท IT) ปี 2546 จำนวน 200 เครื่อง + 120 เครื่อง ปี 2547 จำนวน 370 เครื่อง ปี 2548 จำนวน 278 เครื่อง กองทุนหมุนเวียนฯ

18 จัดเตรียมพื้นที่ URL และ E- Mail ระดับโครงการ สำนักชลประทานที่ 1 URL RID.GO.TH/RID01 E-MAIL RID01@MAIL.RID.GO.TH โครงการชลประทานเชียงใหม่ URL RIDCEO.RID.GO.TH/CHEINGMAI E-MAIL CHGMAI@MAIL.RID.GO.TH

19 การสนับสนุนด้าน ระบบงานฯ

20 ระบบ Back Office ระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสารบรรณ

21 ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์

22

23

24 ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์

25 ตัวอย่าง รายงานข้อมูลทะเบียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

26 ระบบบริหารงาน บุคลากร

27 แบบฟอร์มแสดงประวัติข้อมูล ข้าราชการ

28 แบบฟอร์มแสดงรายการเปลี่ยนแปลง / โยกย้าย ข้อมูลบุคลากร

29 ระบบทะเบียนวันลาของข้าราชการ

30 ตรวจสอบวันลาของข้าราชการ

31 รายการรับและส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

32 ระบบงานสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์

33

34

35

36

37

38

39

40 แบบฟอร์ม Portfolio

41 ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์

42 GIS on Internet ของกรมชลประทาน เริ่มเผยแพร่ 7 สิงหาคม 2544

43

44 โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบและค้นหาข้อมูล

45 ฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความซ้ำซ้อนการจ่ายค่าชดเชย

46 ระบบ ฐานข้อมูลน้ำ

47 ระบบ Front Office ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง ข้อมูล จากที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้

48

49 จัดเตรียมพื้นที่ URL และ E- Mail ระดับโครงการ สำนักชลประทานที่ 1 URL RID.GO.TH/RID01 E-MAIL RID01@MAIL.RID.GO.TH โครงการชลประทานเชียงใหม่ URL RIDCEO.RID.GO.TH/CHEINGMAI E-MAIL CHGMAI@MAIL.RID.GO.TH

50 ข้อมูล สถานการณ์น้ำ ระบบโทรมาตรใน Internet

51

52

53

54

55 การเตรียมการที่ชลประทาน จังหวัดด้าน ICT 1. ตรวจสอบความถูก ต้อง 2. ปรับปรุงข้อมูลให้ ทันสมัย 3. เพิ่มเติมข้อมูลให้ สมบูรณ์ 4. ประสานงานของ เครือข่าย

56 Video Camera Backbone Switch ระบบการประชุมทาง จอภาพ (Videoconferencing System) Camera Controller Visual Concert Router LCD Projector Videoconference codec Router กระทรวงเกษตรฯ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานสงขลา LCD Projector Videoconference codec LCD Projector Videoconference codec LCD Projector Videoconference codec Video Image Splitter ห้องประชุมกรม ชลประทาน Videoconference codec

57 ระบบ E-Learning

58

59 http://www.rid.go. th chairatk@mail.rid.go.th

60 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ICT ที่น่ารู้สำหรับ RID-CEO นายชัยรัตน์ เกื้อ อรุณ ศูนย์สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google