งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ
ICT ที่น่ารู้สำหรับ RID-CEO นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ศูนย์สารสนเทศ

2 Wireless & Mobile Technologies
เทคโนโลยี Wireless & Mobile Technologies

3 อุปกรณ์ iPSTAR Antenna Laptop connector
Hub - Professional Series, TerminalIPX iPSTAR Antenna Hub - Enterprise Series

4 GPS Navigator

5

6 NANO - Technology

7 เครือข่ายระบบสารสนเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ( PMOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวง ฯ ( MOC ) ศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัด ( POC ) ศูนย์ปฏิบัติการของกรม ( DOC ) ส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนราชการต่าง ๆ

8

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
E-Office IS & DX One-Stop Service Digital Divide

10 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกรมชลประทาน
เพื่อความแม่นยำ ลดขั้นตอนและเวลา Web Base และ Software ที่เป็นมาตรฐาน Sharing Data MIS GIS และ DSS GIS ระดับพื้นที่แบบ Dynamic ระบบ E-Learning ระบบเครือข่ายระดับโครงการ บริการข้อมูล ข่าวสาร ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ลดปัญหา Digital Divide ภายใน

11 การเตรียมพร้อมของบุคลากรของกรมฯ
เรียนรู้ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะในการทำงาน ด้วยระบบ IT

12 การเตรียมพร้อมของกรมชลประทาน
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ ด้าน IT อย่างต่อเนื่อง ปรับ แก้ ระเบียบปฏิบัติที่เป็นอุปสรรค

13 เวลา/สถานที่ ดำเนินงาน
แผนปฏิบัติงานฝึกอบรม หลักสูตรการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต(ประจำเดือนพฤศจิกายน 2546) ผู้ดำเนินงาน เวลา/สถานที่ ดำเนินงาน จำนวนคน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ฝ่ายฝึกอบรม1 ลำปาง1 ลำปาง2 ลำปาง3 ลำปาง4 ลำปาง5 150 เชียงใหม่1 เชียงใหม่2 เชียงใหม่3 เชียงใหม่4 80 กำแพง1 กำแพง2 กำแพง3 กำแพง4 กำแพง5 100 พิษณุโลก1 พิษณุโลก2 พิษณุโลก3 พิษณุโลก4 120 ฝ่ายฝึกอบรม2 ราชสีมา1 ราชสีมา2 ราชสีมา3 ราชสีมา4 153 ฝ่ายฝึกอบรม3 ชลบุรี1 ชลบุรี2 ชลบุรี3 ชลบุรี4 ชลบุรี5 ชลบุรี6 ชลบุรี7 ชลบุรี8 240 ฉะเชิงเทรา1 ฉะเชิงเทรา2 ฉะเชิงเทรา3 ฉะเชิงเทรา4 ปราจีน1 ปราจีน2 ปราจีน3 ปราจีน4 ตราด1 ตราด2 ฝ่ายฝึกอบรม4 ฝ่ายฝึกอบรม5 รวม 1,083 สรุปการดำเนินงาน 1.ดำเนินการทั้งสิ้นในเดือนพฤศจิกายน = 35 รุ่น 2.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม = 1,083 คน 3.ฝ่ายฝึกอบรม4 และ 5 เริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป

14 การสนับสนุนด้านระบบ

15

16

17 การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณประจำปี(ตามแผนแม่บท IT) ปี จำนวน 200 เครื่อง เครื่อง ปี จำนวน 370 เครื่อง ปี จำนวน 278 เครื่อง กองทุนหมุนเวียนฯ

18 จัดเตรียมพื้นที่ URL และ E-Mail ระดับโครงการ
สำนักชลประทานที่ 1 URL RID.GO.TH/RID01 โครงการชลประทานเชียงใหม่ URL RIDCEO.RID.GO.TH/CHEINGMAI

19 การสนับสนุนด้านระบบงานฯ

20 ระบบ Back Office ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์
ระบบบริหารงานบุคคล ระบบสารบรรณ

21 ระบบพัสดุ – ครุภัณฑ์

22

23

24 ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์

25 ตัวอย่าง รายงานข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง รายงานข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

26 ระบบบริหารงานบุคลากร

27 แบบฟอร์มแสดงประวัติข้อมูลข้าราชการ

28 แบบฟอร์มแสดงรายการเปลี่ยนแปลง/โยกย้ายข้อมูลบุคลากร

29 ระบบทะเบียนวันลาของข้าราชการ

30 ตรวจสอบวันลาของข้าราชการ

31 รายการรับและส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

32 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

33 เข้า web browser เช่น Internet Explorer โดยใส่ url จะได้หน้าจอ login เข้าระบบ ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน คลิก ตกลง ชื่อผู้ใช้ admin รหัสผ่าน infoma

34

35

36

37

38

39

40 แบบฟอร์ม Portfolio

41 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

42 GIS on Internet ของกรมชลประทาน เริ่มเผยแพร่ 7 สิงหาคม 2544

43

44 โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบและค้นหาข้อมูล

45 ฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความซ้ำซ้อนการจ่ายค่าชดเชย

46 ระบบฐานข้อมูลน้ำ

47 ระบบ Front Office ให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล จากที่ไหนก็ได้
เวลาใดก็ได้

48

49 จัดเตรียมพื้นที่ URL และ E-Mail ระดับโครงการ
สำนักชลประทานที่ 1 URL RID.GO.TH/RID01 โครงการชลประทานเชียงใหม่ URL RIDCEO.RID.GO.TH/CHEINGMAI

50 ข้อมูลสถานการณ์น้ำ ระบบโทรมาตรใน Internet

51

52

53

54

55 การเตรียมการที่ชลประทานจังหวัดด้าน ICT
ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ ประสานงานของเครือข่าย

56 ระบบการประชุมทางจอภาพ (Videoconferencing System)
Videoconference codec Video Camera Camera Controller Video Image Splitter Backbone Switch Router Visual Concert ห้องประชุมกรมชลประทาน LCD Projector Videoconference codec Router Router Router Router LCD Projector Videoconference codec LCD Projector Videoconference codec สำนักนายกรัฐมนตรี LCD Projector Videoconference codec สำนักงานสงขลา กระทรวงเกษตรฯ สำนักงานเชียงใหม่

57 ระบบ E-Learning

58

59

60 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google