งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการให้ความช่วยเหลือผู้จดทะเบียนคน จนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวนผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน ทั้งหมด 8,500,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการให้ความช่วยเหลือผู้จดทะเบียนคน จนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวนผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน ทั้งหมด 8,500,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการให้ความช่วยเหลือผู้จดทะเบียนคน จนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวนผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน ทั้งหมด 8,500,000 คน NO. OF REGISTRANTS ON SOCIAL PROBLEMS (8,500,000 capita )

2 NOTE : A HIGH PROPORTION OF REGISTRANTS REPORTED MORE THAN ONE PROBLEM. ปัญหาอื่น ๆ OTHER PROBLEMS (1,321,599) (10.83%) สย.1 ที่ดินทำกิน UNAUTHORISED INTRUSION ON AGRICULTURAL LAND ( 3,968,155 ) ( 32.53% ) สย.2 ปัญหาคนเร่รอน HOMELESSNESS (5,064) (0.04%) สย.7 ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน HOUSING PROBLEMS ( 1,992,817 ) ( 15.51% ) สย.3 ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ILLEGAL BUSINESS OPERATION (7,550) (0.06%) สย.6 ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน PRIVATE DEBT (4,680,936) (38.37%) สย.4 ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน / นักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม OCCUPATIONAL REQUIREMENT FOR STUDENTS AND GRADUATES (240,345) (1.97%) สย.5 ปัญหาจากการถูกหลอกลวง VICTIMISATION BY ILLEGAL OPERATORS (82,721) (0.68%) หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนฯ ส่วนใหญ่ (1 คน ) ลงทะเบียนมากกว่า 1 ปัญหา ปัญหาต่างๆ ของผู้จดทะเบียนคนจน

3 ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 REGISTRATION DATA : 8th NOVEMBER 2004 จำนวนผู้จดทะเบียน ด้านปัญหาที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ ( สย. 7 ) NO. OF REGISTRANTS FOR THE HOUSING PROBLEMS NATIONWIDE 1,992,817 ต้องการซื้อบ้านราคาถูก LOW - COST HOUSING 1,057,806 (51.62%) ต้องการได้สิทธิ์เช่า ในที่ดินเดิม RIGHT TO RENT EXISTING LAND 252,575 (12.32%) ต้องการที่ดินราคาถูกเพื่อปลูกบ้าน LOW-COST LAND TO BUILD A HOUSE 721,804 (35.22%) ต้องการเช่าบ้าน หลังใหม่ราคาถูก RENT A NEW HOUSE AT A LOW PRICE 17,212 (0.84%) รูปแบบความช่วยเหลือที่ผู้จดทะเบียนคนจน ต้องการให้ช่วย TYPES OF ASSISTANCE REQUIRED BY REGISTRANTS

4 จำนวนผู้จดทะเบียนฯ ที่ต้องการซื้อบ้านราคาถูก NO. OF REGISTRANTS WISHIHNG TO PURCHASE LOW-COST HOUSING NO. OF REGISTRANTS WISHIHNG TO PURCHASE LOW-COST HOUSING 1,057,806 จำนวนผู้จดทะเบียนฯ ที่การเคหะแห่งชาติให้ความช่วยเหลือแล้ว BENEFICIARIES OF BAAN EUA ARTHORN 97,500 ทำสัญญาแล้ว CONTRACT ALREADY SIGNED (45,016) รอทำสัญญา AWAITING CONTRACT SIGNING (52,484)

5 ทำสัญญาแล้ว CONTRACT ALREADY SIGNED (45,016) รอทำสัญญา AWAITING CONTRACT SIGNING (52,484) จำนวนผู้จดทะเบียนฯที่การเคหะแห่งชาติให้ความช่วยเหลือแล้ว

6 254725482549 ปี จำนวน ( คน ) จำนวนผู้จดทะเบียนที่มาจองบ้านเอื้ออาทร จำนวนผู้จดทะเบียนที่มาจองบ้านเอื้ออาทรและได้รับสิทธิ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ในการให้ความช่วยเหลือผู้จดทะเบียนคน จนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวนผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน ทั้งหมด 8,500,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google