งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้จดทะเบียนคนจนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวนผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจน ทั้งหมด 8,500,000 คน NO. OF REGISTRANTS ON SOCIAL PROBLEMS (8,500,000 capita)

2 ปัญหาต่างๆ ของผู้จดทะเบียนคนจน
สย.1 ที่ดินทำกิน UNAUTHORISED INTRUSION ON AGRICULTURAL LAND (3,968,155) (32.53%) ปัญหาอื่น ๆ OTHER PROBLEMS (1,321,599) (10.83%) สย.2 ปัญหาคนเร่รอน HOMELESSNESS (5,064) (0.04%) สย.3 ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ILLEGAL BUSINESS OPERATION (7,550) (0.06%) สย.7 ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน HOUSING PROBLEMS (1,992,817) (15.51%) สย.4 ปัญหาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน/ นักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม OCCUPATIONAL REQUIREMENT FOR STUDENTS AND GRADUATES (240,345) (1.97%) สย.6 ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน PRIVATE DEBT (4,680,936) (38.37%) สย.5 ปัญหาจากการถูกหลอกลวง VICTIMISATION BY ILLEGAL OPERATORS (82,721) (0.68%) หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนฯ ส่วนใหญ่ (1 คน) ลงทะเบียนมากกว่า 1 ปัญหา NOTE : A HIGH PROPORTION OF REGISTRANTS REPORTED MORE THAN ONE PROBLEM.

3 รูปแบบความช่วยเหลือที่ผู้จดทะเบียนคนจนต้องการให้ช่วย
TYPES OF ASSISTANCE REQUIRED BY REGISTRANTS ต้องการซื้อบ้านราคาถูก LOW - COST HOUSING 1,057,806 (51.62%) จำนวนผู้จดทะเบียน ด้านปัญหาที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ (สย.7) NO. OF REGISTRANTS FOR THE HOUSING PROBLEMS NATIONWIDE 1,992,817 ต้องการได้สิทธิ์เช่า ในที่ดินเดิม RIGHT TO RENT EXISTING LAND 252,575 (12.32%) ต้องการเช่าบ้าน หลังใหม่ราคาถูก RENT A NEW HOUSE AT A LOW PRICE 17,212 (0.84%) ต้องการที่ดินราคาถูกเพื่อปลูกบ้าน LOW-COST LAND TO BUILD A HOUSE 721,804 (35.22%) ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2547 REGISTRATION DATA : 8th NOVEMBER 2004

4 จำนวนผู้จดทะเบียนฯ ที่ต้องการซื้อบ้านราคาถูก 97,500
NO. OF REGISTRANTS WISHIHNG TO PURCHASE LOW-COST HOUSING 1,057,806 จำนวนผู้จดทะเบียนฯ ที่การเคหะแห่งชาติให้ความช่วยเหลือแล้ว BENEFICIARIES OF BAAN EUA ARTHORN 97,500 ทำสัญญาแล้ว CONTRACT ALREADY SIGNED (45,016) รอทำสัญญา AWAITING CONTRACT SIGNING (52,484)

5 จำนวนผู้จดทะเบียนฯ ที่การเคหะแห่งชาติให้ความช่วยเหลือแล้ว
รอทำสัญญา AWAITING CONTRACT SIGNING (52,484) ทำสัญญาแล้ว CONTRACT ALREADY SIGNED (45,016)

6 ปี 2547 2548 2549 จำนวน(คน) จำนวนผู้จดทะเบียนที่มาจองบ้านเอื้ออาทร
จำนวนผู้จดทะเบียนที่มาจองบ้านเอื้ออาทรและได้รับสิทธิ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google