งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน กระบวนทัศน์และคุณลักษณะ ข้าราชการยุคใหม่ 4 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน กระบวนทัศน์และคุณลักษณะ ข้าราชการยุคใหม่ 4 กรกฎาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน กระบวนทัศน์และคุณลักษณะ ข้าราชการยุคใหม่ 4 กรกฎาคม 2551

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ : ตระหนักความสำคัญของการปรับเปลี่ยน ภาครัฐและสร้างความพร้อมในการ เปลี่ยนแปลง คุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ วิเคราะห์สมรรถนะของข้าราชการยุคใหม่ แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ ตนเอง

3 ประเด็นสำคัญ 1. ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการบริหาร ภาครัฐ 2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม และข้าราชการ 3. แนวคิดให้การบริหารจัดการภาครัฐแนว ใหม่ 4. สมรรถนะและคุณลักษณะของข้าราชการ ยุคใหม่

4 การปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ รวดเร็ว ระบบข้อมูล สารสนเทศ การตรวจสอบ จากภายนอก การสื่อสาร การแข่งขัน กระจาย อำนาจ ระบบ เครือข่าย ราชการ

5 การปรับเปลี่ยนการบริหารภาครัฐ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม โลกไร้พรมแดน การแข่งขัน ภายนอก ประเทศ การเมือง

6 ระบบคุณธรรมถูกแทรกแซง สภาพปัญหาวัฒนธรรมและค่านิยม ทัศนคติและค่านิยมที่ไม่เกื้อหนุนกับ ระบบราชการปัจจุบัน เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีที่ต่ำลง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

7 ร่าง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550  พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ. 2549  นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน พ.ศ. 2551 4 ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยน การบริหารภาครัฐ

8 เสริมสร้างให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขประชาชน หลักการ 5

9 ผลกระทบต่อข้าราชการ ผลกระทบต่อองค์กร ผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม ต่อประเทศชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลกระทบต่อข้าราชการ ผลกระทบต่อองค์กร ผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม ต่อประเทศชาติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

10 ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับวัฒนธรรมและค่านิยม การทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง การทำงานเชิงรุก การปรับวัฒนธรรมและค่านิยม

11 ธรรมาภิบาล : Good Governance การบริหารจัดการเป็นลักษณะ หรือวิถีทางของการ ใช้อำนาจรัฐ ในการจัดการทรัพยากรทาง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศการ พัฒนา (จากธนาคารโลก)

12 วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภาครัฐ (RESULT) ความคุ้มค่า ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจและยุบเลิกงานที่ไม่จำเป็นให้ทันต่อ สถานการณ์ กระจายอำนาจ / ภารกิจ / ทรัพยากรให้ท้องถิ่น มีผู้รับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดขึ้น การจัดสรรงบและบรรจุบุคคลที่ตรงกับงาน ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

13 ธรรมาภิบาล 6 ประการ โปร่งใส คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า ไม่ เลือก ปฏิบัติ รับ ผิด ชอบ

14 มิติของธรรมาภิบาล มิติของธรรมาภิบาล ด้าน การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสังคมด้านการบริหารจัดการ * * * *

15 หลักการของธรรมาภิบาล 1. การมีส่วน ร่วม (Public Participation) 2. ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 3. การบริหารพื้นฐานต่อ สังคม (Accountability) 4. การมีกลไกที่ชอบทาง การเมือง จุดเ น้น

16 5. ระบบระเบียบมีความ เป็น ธรรม เท่าเทียมในการปฏิบัติ 6. การมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

17 วัตถุประสงค์ของธรรมาภิบาล. 1.เกิดบูรณาการฤ 3 อย่าง คือภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม (Integration) 2.ปรับตัวไปสู่ความทันสมัย โลกาภิ วัตน์ (Adaptation & Modernization) 3.เกิดประโยชน์สูงสุด ความพึงพอใจ ร่วมกัน (Utilization)

18 4. เกิดความเท่าเทียมกัน สนับสนุนการมี ส่วนร่วม (Equalization & Participation) ส่วนร่วม (Equalization & Participation) 4. เกิดความเท่าเทียมกัน สนับสนุนการมี ส่วนร่วม (Equalization & Participation) ส่วนร่วม (Equalization & Participation) 5. มีการแข่งขัน เกิดความ ยุติธรรม ลดการ 5. มีการแข่งขัน เกิดความ ยุติธรรม ลดการ เอาเปรียบการผูกขาด (Contestation & Justice) เอาเปรียบการผูกขาด (Contestation & Justice) 5. มีการแข่งขัน เกิดความ ยุติธรรม ลดการ 5. มีการแข่งขัน เกิดความ ยุติธรรม ลดการ เอาเปรียบการผูกขาด (Contestation & Justice) เอาเปรียบการผูกขาด (Contestation & Justice) * *

19 ยุทธศาสตร์ฯการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งองค์กร ภาคเอกชนและประชาชน 2. วางระบบบริหารการดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล 3. สร้างระบบธรรามาภิบาลในองค์กรกลยุทธ์หลัก 4. สร้างเครือข่าย ขยายผลดำเนินการกลยุทธ์ 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งองค์กร ภาคเอกชนและประชาชน 2. วางระบบบริหารการดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล 3. สร้างระบบธรรามาภิบาลในองค์กรกลยุทธ์หลัก 4. สร้างเครือข่าย ขยายผลดำเนินการกลยุทธ์

20 วัฒนธรรมองค์การ Culture มาจากรากศัพท์ ลาตินว่า Culturala แปลว่า เพาะปลูกในทางสังคมวิทยา วัฒนธรรมหมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมที่ บุคคลเรียนรู้มาทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณ์ และมีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ วัฒนธรรมหมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมที่ บุคคลเรียนรู้มาทางสังคมโดยอาศัยสัญลักษณ์ และมีองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ 1 ทัศนคติ / เจตคติ : Attitude 2 ความเชื่อ : Belief 3 ค่านิยม / คุณค่า : Value 4 สิ่งประดิษฐ์ขึ้น : Artifact

21 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คุณสมบัติที่ต้องมี Hay Group 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation ) 2. บริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4. จริยธรรม (Integrity) 5. ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork )

22 ค่านิยม (Value) หมายถึง สิ่งที่บุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่า ยึดถือ และใช้เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและ กำหนดการกระทำของตนเอง

23 ค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการ 5 ประการ 1.กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 2.ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 3.โปร่งใสตรวจสอบได้ 4.ไม่เลือกปฏิบัติ 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

24 จริยธรรม 4 ประการ ปัญญา ขยัน ซื่อสัตย์ มนุษย์สัมพันธ์

25 จรรยาบรรณจะบรรลุ เมื่อ... ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต (commitment as way of life) เข้าถึงเจตนารมณ์ความมุ่งหมายที่ แท้จริง (internalize) มีความรู้ความเข้าใจ (understanding)

26 จรรยาบรรณ ความหมาย ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบ อาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติ คุณ ชื่อเสียงฐานะของสมาชิก อาจเขียน เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

27 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน ต่อตนเอง มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็น ข้าราชการ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรม ต่อหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ ปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มกำลังความสามารถ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล ตรงต่อเวลา ใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง เต็มที่ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า

28 จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในด้าน การปฏิบัติงาน ขวัญ กำลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความ คิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษย สัมพันธ์ที่ดี ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

29 ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพ อ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป ละเว้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หา จากผู้มา ติดต่อราชการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์ จากการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ต่อสังคม

30 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คอรัปชั่น: พฤติกรรมที่ไม่ทำตามกฎหมาย หรือทำมากกว่า ทำน้อยกว่า/ใช้วิธีการผิด ผลประโยชน์ขัดกัน: แยกไม่ออกว่าระหว่าง ส่วนตัว และส่วนรวม ผิดวินัย: แย้งหรือสวนทางกบปทัสถานทาง กฎหมายหรือพันธะทางสังคม ผิดวิชาชีพ: ขัดแย้งกับองค์ประกอบของ วิชาชีพนิยมตามเกณฑ์ของวิชาชีพ

31 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ๑. การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก: ๑.๑ ญาติ รับได้ตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๑.๒ บุคคลอื่น รับได้ต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๒. หากรับทรัพย์สินมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ๓. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตให้ผู้รับเก็บไว้เป็น สิทธิหรือ ส่งมอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือ ส่งคืนผู้ให้

32 คุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ 6 ประการ 1.เหตุผลแก้ปัญหาเชิงจริยธรรม(จริยธรรม) Moral Reasoning 2. ลักษณะมุ่งอนาคต ควบคุมตน Future oriented 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ Achievement Motivation 4. ความเชื่อในความถูกต้อง Internal Locus of control 5. ทัศนคติที่ดีต่องาน Attitudes and values 6. ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ Emotional Quotient I AM READY คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของข้าราชการ (ก.พ.ร.) 6 ประการ 1. ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี Integrity 2. ขยันตั้งใจทำงาน Active 3. มีศีลธรรม คุณธรรม Moral 4. รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก Relevant 5. มุ่งเน้นประสิทธิภาพ Efficiency 6. รับผิดชอบต่อผลงาน Accountability 7.เป็นประชาธิปไตย Democracy 8.มุ่งเน้นผลงาน Yield ภาพลักษณ์ของข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ของสำนักงาน ก.พ. 5 ประการ 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 2. ซื่อสัตย์รับผิดชอบ 3. โปร่งใสตรวจสอบได้ 4. ไม่เลือกปฏิบัติ 5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

33 พฤติกรรมที่พึงปรารถนา 4 ประการ 1. ความสามารถในการแก้ปัญหา การปฏิบัติราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ความสามารถในการมองอนาคต 3. มีจิตสำนึกในการบริการและมุ่งผล ถึงประชาชน 4. ให้ข้าราชการพลเรือนมีความเป็น นักพัฒนา ลักษณะทางจิตใจของ ข้าราชการ 5 ประการ 1. เหตุผลเชิงจริยธรรม 2. ลักษณะมุ่งอนาคตและ การควบคุมตน 3. ความเชื่ออำนาจในตนเอง 4. ทัศนคติต่อการทำงานราชการ 5. สุขภาพจิต ภาพลักษณ์ของข้าราชการ ศ.ดวงเดือน พันธุมนาวิน

34 กรอบจรรยาบรรณ  กฎระเบียบที่ต้องยึดถือปฏิบัติ (Rules)  ผลของงานที่มุ่งคุณภาพ (Results)  ความสัมพันธ์ - เคารพซึ่งกันและกัน, ทำงานเป็นทีม, ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Relationships) ครอบคลุม 3 เรื่อง

35 หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ตามทฤษฎีของโคลเบอร์ก ฤ 2005, Ethics Promotion and Information Center หลักการตัดสินใจแบบไทย ระดับที่ ๑ หลักเพื่อประโยชน์ตนเอง (อัตตา) ระดับที่ ๒ หลักเพื่อผู้อื่นในวงแคบ ระดับที่ ๓ หลักเพื่อประโยชน์สังคมส่วนใหญ่ ระดับที่ ๔ หลักอุดมการณ์อันเป็นสากล ระดับที่ ๑ ฟังคำสั่งและหลบหลีกการลงโทษทางกาย ระดับที่ ๒ หลักการแสวงหารางวัล ระดับที่ ๓ หลักการทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ ระดับที่ ๔ หลักการทำตามหน้าที่ทางสังคม ระดับที่ ๕ หลักการทำตามคำมั่นสัญญา ระดับที่ ๖ หลักอุดมคติสากล

36 ยุทธศาสตร์ฯการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งองค์กร ภาคเอกชนและประชาชน 2. วางระบบบริหารการดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล 3. สร้างระบบธรรามาภิบาลในองค์กรกลยุทธ์หลัก 4. สร้างเครือข่าย ขยายผลดำเนินการกลยุทธ์ 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งองค์กร ภาคเอกชนและประชาชน 2. วางระบบบริหารการดำเนินการตามหลัก ธรรมาภิบาล 3. สร้างระบบธรรามาภิบาลในองค์กรกลยุทธ์หลัก 4. สร้างเครือข่าย ขยายผลดำเนินการกลยุทธ์

37 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใน ตัวที่ดี ทางสายกลาง เงื่อนไขคุณธรรมเงื่อนไขความรู้ ชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สมดุล/มั่นคง/ ยั่งยืน จาก ส.พ.ช.

38 ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้าราชการพลเรือนมี คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ ชีวิต มีขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ เหลือแต่ คนดีๆ 11

39 THANKS Office of the Civil Service Commission


ดาวน์โหลด ppt ธัญญารัตน์ พฤนท์พิตรทาน กระบวนทัศน์และคุณลักษณะ ข้าราชการยุคใหม่ 4 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google