งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประเมินผลองค์กร การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย มนัส กำเนิดมณี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 ธันวาคม 2546

2 กรอบ การพัฒนา ระบบราชการ

3 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการไทย (พ.ศ – พ.ศ. 2550) พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

4 การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการประเมินผล (ระดับท้าทาย)

5 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

6 กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรอง

7 กลไกและวิธีการจัดทำคำรับรอง

8 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

9

10

11

12

13 RBM

14 สู่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
ปรับวัฒนธรรมองค์การ สู่การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

15 วิสัยทัศน์ “ กรมชลประทาน มุ่งมั่นพัฒนาและจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ”

16 แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

17

18 RBM กรมชลประทาน

19 การพัฒนา RBM 15 มกราคม 2545 ลงนามในข้อตกลงร่วมกับ ก.พ.
26 กันยายน 2545 ก.พ. ส่งมอบระบบแก่กรมชลประทาน 31 ธันวาคม 2545 ออกแบบฟอร์ม ร่างคู่มือแล้วเสร็จ

20 11 มิถุนายน 2546 เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูล
การพัฒนา RBM 6 มีนาคม 2546 พิมพ์คู่มือเสร็จ 11 มิถุนายน 2546 เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

21 การพัฒนา RBM ฝึกอบรม 2,000 คน 11 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 VCD เผยแพร่

22 โครงสร้าง RBM 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด
4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด กำหนดโดยคณะทำงาน RBM จำนวน 24 คน (คำสั่ง 1604/44 24ธ.ค.44)

23 BSC BSC BSC BSC

24 ขั้นตอน การรายงานข้อมูล

25 หน่วยรับผิดชอบข้อมูล คณะกรรมการดำเนินงานระบบ RBM
การรายงานข้อมูล หน่วยรับผิดชอบข้อมูล หน่วยรวบ รวมข้อมูล กอง แผนงาน 27 สำนัก/กอง 6 สำนัก/กอง คณะกรรมการดำเนินงานระบบ RBM

26 แผนปฏิบัติการ หน่วยงานรับผิดชอบข้อมูล

27

28 แผนปฏิบัติการ หน่วยงานรวบรวมข้อมูล

29

30 เครื่องมือ คณะกรรมการดำเนินงานระบบ RBM (อธช. เป็นประธาน)
2.คณะทำงานรวบรวมข้อมูล 6 คณะ 3.เจ้าหน้าที่ RBM ประจำสำนัก/กอง

31 RBM ระบบสารสนเทศ

32 ระบบสารสนเทศ - RBM กรมชลประทาน สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้ใช้จากกระทรวงต่างๆ
ผู้ใช้อื่นๆ LAN INTERNET RBM User Modem RBMS Server สำนักงาน ก.พ.ร. กรมชลประทาน ผู้ใช้จากกระทรวงต่างๆ databa se

33 RBM Application

34 องค์กรที่ใช้ RBM มุ่งผลสัมฤทธิ์ มากกว่าจำนวนกิจกรรมที่ทำ
2.บริหารกลยุทธ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มีกลไกสื่อสารและรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ

35 องค์กรที่ใช้ RBM 4.มีเป้าหมาย และติดตามผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน
5.เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผลงาน และการจัดสรรงบประมาณ

36 องค์กรที่ใช้ RBM 6.การประเมินผลงานที่เป็นธรรม เป็นระบบและโปร่งใส
7.มีผู้รับผิดชอบที่กำหนดชัดเจนในแต่ละเป้าหมาย 8.นำข้อมูลมาปรับปรุงงาน

37 RBM กับ การจัดงบประมาณ

38 งบประมาณแบบเดิม การจัด ยึดวงเงินปีที่ผ่านมา
2.แผนยุทธศาสตร์ และแผนงบประมาณ แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง

39 งบประมาณแบบเดิม การจัด 3.ขึ้นอยู่กับการต่อรอง /การเมือง
4.ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมน้อย

40 RBM กับการจัดงบประมาณ 1. เป็นการจัดงบประมาณเพื่อเสริมกลยุทธ์ที่แท้จริง
2. ลดการต่อรองเรื่องงบประมาณ

41 Learning organization
RBM กับการจัดงบประมาณ 3. เกิดความร่วมมือมากขึ้นในหน่วยงาน 4. เป็นกระบวนการเรียนรู้และสร้างคน System thinking Change management Learning organization

42 ปัญหา และอุปสรรค RBM

43 ปัญหาและอุปสรรค ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2.รู้สึกไม่มั่นคง เพราะมีการวัดผลงานอย่างจริงจัง 3.อ้างว่าวัดผลงานลำบาก

44 ปัญหาและอุปสรรค 4. วัฒนธรรมเป็นอุปสรรค 5. อ้างเรื่องระเบียบราชการ
6. คิดว่าเป็นแฟชั่นชั่วคราว

45 ปัญหาและอุปสรรค 7. จนท. รู้สึกว่าเป็นการจับผิด
8. จนท. รู้สึกว่าไม่ได้อะไรกลับมา

46 เงื่อนไข ความสำเร็จ

47 เงื่อนไขความสำเร็จ ผู้บริหารระดับสูง มีความเข้าใจและสนับสนุน
ผู้บริหารมีความรู้ในการวางแผนยุทธศาสตร์

48 แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน
Vision แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน SPBB RBM Performance Based Budgeting Results Based Management

49 6 สัญญาณ เตือนองค์กร ให้ทบทวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

50 สัญญาณเตือนองค์กร 1. จนท. ไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร

51 สัญญาณเตือนองค์กร 2. แม้แผนปฏิบัติการไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ก็ไม่มีใครทราบ 3. แม้ไม่ทำตามกลยุทธ์ ก็ไม่มีใครสนใจ

52 สัญญาณเตือนองค์กร 5. ไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มานานแล้ว
4. อธิบายไม่ได้ว่า ผลงานดี เป็นผลมาจาก กลยุทธ์ที่ดีหรือไม่ 5. ไม่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มานานแล้ว

53 สัญญาณเตือนองค์กร 6. ไม่เคยมีการทบทวนผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

54 ความล้มเหลว RBM

55 ความล้มเหลว RBM ผู้บริหาร ไม่ยอมบริหารตามระบบ ไม่ร่วมกำหนดทิศทาง
ไม่ร่วมสัมมนา ไม่กระจายงบประมาณตาม กลยุทธ์ ไม่ติดตามประเมินผล KPI อย่างจริงจัง

56 5 สิ่งที่ต้องเปลี่ยน

57 สิ่งที่ต้องเปลี่ยน 1. ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีความมุ่งมั่น เอาจริง
2. ผู้บริหารทุกระดับเปลี่ยนสไตล์การทำงาน

58 สิ่งที่ต้องเปลี่ยน 3. ผู้บริหารเปลี่ยนสไตล์การอ่านรายงาน
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนสไตล์การประชุมใหม่

59 สิ่งที่ต้องเปลี่ยน 5. จนท. ต้องปรับตัวเข้ากับระบบใหม่

60 ผลการดำเนิงาน ระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
(Results Based Management - RBM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

61 โครงสร้าง RBM 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด
4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด กำหนดโดยคณะทำงาน RBM จำนวน 24 คน (คำสั่ง 1604/44 24ธ.ค.44)

62 BSC BSC BSC BSC

63 4 วิสัยทัศน์ Perspective

64 10 วิสัยทัศน์ CSFs

65 18 วิสัยทัศน์ KPIs

66 ก. ด้านภาย นอกองค์กร External Perspective ภายนอกองค์กร BSC 3 CSFs
6 KPIs

67 CSF. 1 BSC ภายนอกองค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 1 Kpi

68 KPI 1.1 1 BSC ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภายนอกองค์กร แบบฟอร์ม: RBM1 RBM2 ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

69 KPI 1.1 CSF. 1

70 CSF. 2 BSC ภายนอกองค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 3 Kpi

71 KPI 2.1 2 BSC ร้อยละของโครงการที่ส่วนใหญ่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมในการศึกษาและวางโครงการเห็นด้วยกับโครงการ ภายนอกองค์กร แบบฟอร์ม: RBM3 RBM4 ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี สบก. >>กผง.

72 KPI 2.1

73 KPI 2.2 3 BSC ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง แผนและบริหารจัดการน้ำ ภายนอกองค์กร แบบฟอร์ม: RBM5 RBM6 ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

74 KPI 2.2

75 KPI 2.3 4 BSC จำนวนครั้งที่กรมให้การสนับสนุนโดยการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม ภายนอกองค์กร แบบฟอร์ม: RBM7 ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

76 KPI 2.3 CSF. 2

77 CSF. 3 ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
BSC ภายนอกองค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2 Kpi

78 KPI 3.1 ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย
5 BSC ภายนอกองค์กร ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย แบบฟอร์ม: RBM8 RBM9 ความถี่การวัด: ทุกฤดูฝน / แล้ง ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

79 KPI 3.1

80 KPI 3.2 6 BSC ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจต่อการบริหารจัดการน้ำ ภายนอกองค์กร แบบสอบถาม: RBM10 (สำรวจความคิดเห็น) ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี สอน. > กผง.

81 KPI 3.2 CSF. 3

82 ก. ด้านภาย นอกองค์กร

83 ข. ด้านภายใน องค์กร BSC ภายในองค์กร Internal Perspective 3 CSFs 7 KPIs

84 CSF. 4 BSC ภายในองค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการให้บริการ 3 Kpi

85 KPI 4.1 ร้อยละของผู้บริหารที่พึงพอใจต่อการทำงานของบุคลากรของกรม
7 BSC ร้อยละของผู้บริหารที่พึงพอใจต่อการทำงานของบุคลากรของกรม ภายในองค์กร แบบสอบถาม: RBM11 (สำรวจความคิดเห็น) ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี สพบ. > กผง.

86 KPI 4.1

87 KPI 4.2 ร้อยละของบุคลากรที่พอใจในการทำงานของผู้บริหาร
8 BSC ร้อยละของบุคลากรที่พอใจในการทำงานของผู้บริหาร ภายในองค์กร แบบสอบถาม: RBM12 (สำรวจความคิดเห็น) ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี สพบ. > กผง.

88 KPI 4.2

89 ทุกหน่วย > สพบ. > กผง.
KPI 4.3 9 BSC ร้อยละของผู้รับบริการที่พอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรม ภายในองค์กร ตู้รับความคิดเห็น : แบบRBM13 ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ทุกหน่วย > สพบ. > กผง.

90 KPI 4.3 CSF. 4

91 CSF. 5 BSC ภายในองค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) แผนงานในขบวนการศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน และแผนปฏิบัติการในการก่อสร้างชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามแผน 2 Kpi

92 ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ที่ดิน/ก่อสร้าง > กผง.
KPI 5.1 10 BSC ร้อยละของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ดำเนินการได้ตามแผน ภายในองค์กร แบบฟอร์ม: RBM14 RBM17 ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ที่ดิน/ก่อสร้าง > กผง.

93 KPI 5.1

94 ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้าง > กผง.
KPI 5.2 11 BSC ร้อยละของโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ดำเนินการได้ตามแผน ภายในองค์กร แบบฟอร์ม: RBM15 RBM17 ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้าง > กผง.

95 KPI 5.2 CSF. 5

96 CSF. 6 แผนและการบริหารจัดการน้ำชัดเจน มีประสิทธิภาพ 2 Kpi ภายในองค์กร
BSC ภายในองค์กร ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) แผนและการบริหารจัดการน้ำชัดเจน มีประสิทธิภาพ 2 Kpi

97 KPI 6.1 ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19
12 BSC ภายในองค์กร ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูฝน แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19 ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

98 KPI 6.1

99 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.
KPI 6.2 13 BSC ภายในองค์กร ประสิทธิภาพชลประทานในฤดูแล้ง แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19 ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

100 KPI 6.2 CSF. 6

101 ข. ด้านภายใน องค์กร

102 ค. ด้าน นวัตกรรม BSC นวัต กรรม Innovation Perspective 1 CSFs 1 KPIs

103 CSF. 7 BSC นวัต กรรม ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำ 1 Kpi

104 KPI 7.1 แบบฟอร์ม : RBM20 ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน สศท. > กผง. 14
BSC ร้อยละของความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ นวัต กรรม แบบฟอร์ม : RBM20 ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน สศท. > กผง.

105 KPI 7.1 CSF. 7

106 ค. ด้าน นวัตกรรม

107 ง. ด้าน การเงิน BSC การเงิน Financial Perspective 3 CSFs 4 KPIs

108 CSF. 8 การใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 1 Kpi การเงิน BSC
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 1 Kpi

109 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.
KPI 8.1 15 BSC ต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำต่อไร่ การเงิน แบบฟอร์ม: RBM21 RBM22 ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

110 KPI 8.1 CSF. 8

111 CSF. 9 BSC การเงิน ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบราชการ ปราศจากทุจริต และประพฤติมิชอบ 2 Kpi

112 KPI 9.1 16 BSC จำนวนบุคลากรที่ได้รับการตัดสินจาก อ.ก.พ. กรมว่าทุจริตและประพฤติมิชอบ การเงิน รวบรวมข้อมูล ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี สพบ. > กผง.

113 KPI 9.1

114 KPI 9.2 จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษฐานทำผิดวินัยทาง งบประมาณและการคลัง
17 BSC จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษฐานทำผิดวินัยทาง งบประมาณและการคลัง การเงิน รวบรวมข้อมูล ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี กงบ. > กผง.

115 KPI 9.2 CSF. 9

116 CSF. 10 การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามแผน 1 Kpi การเงิน BSC
ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตามแผน 1 Kpi

117 ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ทุกหน่วย > กงบ. > กผง.
KPI 10.1 18 BSC ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณหมวดงบลงทุนที่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ การเงิน รวบรวมข้อมูล ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ทุกหน่วย > กงบ. > กผง.

118 KPI 10.1 CSF. 10

119 ง. ด้าน การเงิน

120 สรุปผลการปฏิบัติงาน RBM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

121 ปัญหา และอุปสรรค RBM (ในปี 2546)

122 ปัญหาและอุปสรรค จนท. ยังไม่เข้าใจดีพอ 2. ผู้บริหารไม่เข้าใจ
3. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ

123 ปัญหาและอุปสรรค 4. คณะทำงานไม่ทำหน้าที่
5. ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงาน

124 ปัญหาและอุปสรรค 6. จนท. ขาดทักษะในการวิเคราะห์ KPI.
7. การตั้งค่าเป้าหมายยังไม่ดีพอ

125 ปัญหาและอุปสรรค 8. ไม่มีการนำผลจาก RBM. ไปปรับปรุงงาน /ปรับกลยุทธ์ /เชื่อมโยงกับการจัดสรร งปม.

126 การระดมความคิดเห็น ปัญหาของ KPI. ปัญหาในการรายงาน -ปัญหา -สาเหตุ
-แนวทางแก้ไข

127 RBM ปี 2547 ปรับปรุง KPI. ปรับปรุงคู่มือ สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับรางวัล

128 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(Public Sector Development Division) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Change Agent Knowledge Worker Cross Functional Team

129 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

130


ดาวน์โหลด ppt การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google