งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ 11 ธันวาคม 2546 โดย

2 2 กรอ บ ระบบราชการ การพัฒนา

3 พรบ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ( ฉบับ ที่ 5 ) พ. ศ. 2545 พรบ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ( ฉบับ ที่ 5 ) พ. ศ. 2545 แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ ราชการไทย ( พ. ศ. 2546 – พ. ศ. 2550) แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ ราชการไทย ( พ. ศ. 2546 – พ. ศ. 2550) พรฎ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 พรฎ. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546

4 4 การพัฒนาการ ปฏิบัติราชการ และการ ประเมินผล ( ระดับท้าทาย )

5 5 กรอบ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ

6 6 กลไกและวิธีการ จัดทำคำรับรอง

7 7

8 8 กรอบ การประเมินผล การปฏิบัติราชการ

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 RBM

14 14 สู่ การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ปรับ วัฒนธรรม องค์การ

15 15 วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ กรมชลประทาน “ กรมชลประทาน มุ่งมั่นพัฒนาและ จัดการน้ำเพื่อสนับสนุน การผลิต เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต และ พัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน ”

16 16 การ บริหารมุ่ง ผลสัมฤท ธิ์ ระบบ งบประมาณ แบบมุ่งเน้น ผลงาน แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน

17 17

18 18

19 19 15 มกราคม 2545 ลงนามใน ข้อตกลงร่วมกับ ก.พ. การพัฒนา RBM 26 กันยายน 2545 ก.พ. ส่งมอบ ระบบแก่กรมชลประทาน 31 ธันวาคม 2545 ออก แบบฟอร์ม ร่างคู่มือแล้วเสร็จ

20 20 6 มีนาคม 2546 พิมพ์คู่มือเสร็จ 11 มิถุนายน 2546 เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูล การพัฒนา RBM

21 21 ฝึกอบรม 2,000 คน ฝึกอบรม 2,000 คน 11 มิ.ย. 46 11 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 11 มิ.ย. 46 11 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 16-20 มิ.ย. 46 การพัฒนา RBM VCD เผยแพร่ VCD เผยแพร่

22 22 โครงสร้าง RBM 4 ด้าน 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด 4 ด้าน 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด กำหนดโดยคณะทำงาน RBM จำนวน 24 คน ( คำสั่ง 1604/44 24 ธ. ค.44)

23 23 BSC

24 24 การ รายงาน ข้อมูล ขั้นตอน

25 25 การรายงาน ข้อมูล หน่วย รับผิดชอ บข้อมูล หน่ว ย รวบ รวม ข้อมู ล กอ ง แผ นง าน 27 สำนัก / กอง 6 สำนัก / กอง คณะกรร มการ ดำเนินงา นระบบ RBM

26 26 แผนปฏิบัติ การ หน่วยงาน รับผิดชอบข้อมูล

27 27

28 28 แผนปฏิบัติ การ หน่วยงานรวบรวม ข้อมูล

29

30 30 เครื่องมือ 1.คณะกรรมการดำเนินงานระบบ RBM (อธช. เป็นประธาน) 2.คณะทำงานรวบรวมข้อมูล 6 คณะ 3.เจ้าหน้าที่ RBM ประจำสำนัก/กอง

31 31

32 32 ผู้ใช้อื่นๆ LAN INTERNET RBM User ModemRBM User LAN RBM User Modem RBM User LAN RBM User ModemRBM User LAN RBM User Modem RBM User RBMS Server สำนักงาน ก. พ. ร. กรมชลประทาน ผู้ใช้จากกระทรวงต่างๆ databa se ระบบสารสนเทศ - RBM

33 33 RBM Application www.ocsc.go.th/rbms

34 34 องค์กรที่ใช้ RBM 1.มุ่งผลสัมฤทธิ์ มากกว่า จำนวนกิจกรรมที่ทำ 2.บริหารกลยุทธ์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.มีกลไกสื่อสารและรายงาน ผลที่มีประสิทธิภาพ

35 35 องค์กรที่ใช้ RBM 4.มีเป้าหมาย และติดตาม ผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน 5.เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง ผลงาน และการจัดสรร งบประมาณ

36 36 องค์กรที่ใช้ RBM 7.มีผู้รับผิดชอบที่กำหนด ชัดเจนในแต่ละเป้าหมาย 8.นำข้อมูลมาปรับปรุงงาน 6.การประเมินผลงานที่เป็น ธรรม เป็นระบบและโปร่งใส

37 37 การจัดงบประมาณการจัดงบประมาณ RBM กับ

38 38 การจัดงบประมาณแบบเดิมการจัดงบประมาณแบบเดิม 1. ยึดวงเงินปีที่ผ่านมา 2.แผนยุทธศาสตร์ และแผน งบประมาณ แยกออกจาก กันโดยสิ้นเชิง

39 39 การจัดงบประมาณแบบเดิมการจัดงบประมาณแบบเดิม 3.ขึ้นอยู่กับการต่อรอง / การเมือง 4.ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมน้อย

40 40 RBMกับการจัดงบประมาณRBMกับการจัดงบประมาณ 1. เป็นการจัดงบประมาณ เพื่อเสริมกลยุทธ์ที่แท้จริง 2. ลดการต่อรองเรื่อง งบประมาณ

41 41 RBMกับการจัดงบประมาณRBMกับการจัดงบประมาณ 3. เกิดความร่วมมือมากขึ้น ในหน่วยงาน 4. เป็นกระบวนการเรียนรู้ และสร้างคน System thinking Change management Learning organization

42 42 ปัญหา และอุปสรรค RBM

43 43 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 1.ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 2.รู้สึกไม่มั่นคง เพราะมีการ วัดผลงานอย่างจริงจัง 3.อ้างว่าวัดผลงานลำบาก

44 44 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 4. วัฒนธรรมเป็นอุปสรรค 5. อ้างเรื่องระเบียบราชการ 6. คิดว่าเป็นแฟชั่นชั่วคราว

45 45 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 7. จนท. รู้สึกว่าเป็นการ จับผิด 8. จนท. รู้สึกว่าไม่ได้อะไร กลับมา

46 46 เงื่อนไขความสำเร็จเงื่อนไขความสำเร็จ

47 47 เงื่อนไขความสำเร็จเงื่อนไขความสำเร็จ ผู้บริหารระดับสูง มี ความเข้าใจและสนับสนุน ผู้บริหารระดับสูง มี ความเข้าใจและสนับสนุน ผู้บริหารมีความรู้ในการ วางแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารมีความรู้ในการ วางแผนยุทธศาสตร์

48 48 แผนยุทธศาสตร์ ชลประทาน Vision RBM SPBB Performance Based Budgeting Results Based Management

49 49 6 สัญญาณ เตือนองค์กรเตือนองค์กร ให้ทบทวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้ทบทวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

50 50 สัญญาณเตือนองค์กรสัญญาณเตือนองค์กร 1. จนท. ไม่เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ องค์กร

51 51 สัญญาณเตือนองค์กรสัญญาณเตือนองค์กร 2. แม้แผนปฏิบัติการไม่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ก็ไม่มีใครทราบ 3. แม้ไม่ทำตามกลยุทธ์ ก็ไม่มีใครสนใจ

52 52 สัญญาณเตือนองค์กรสัญญาณเตือนองค์กร 4. อธิบายไม่ได้ว่า ผลงานดี เป็นผลมาจาก กลยุทธ์ที่ดีหรือไม่ 5. ไม่มีการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์มานานแล้ว

53 53 สัญญาณเตือนองค์กรสัญญาณเตือนองค์กร 6. ไม่เคยมีการทบทวน ผลการดำเนินงาน ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

54 54 ความล้มเหลว RBM

55 55 ความล้มเหลว RBM ไม่ยอมบริหารตามระบบ ไม่ยอมบริหารตามระบบ ไม่ร่วมกำหนดทิศทาง ไม่ร่วมกำหนดทิศทาง ไม่ร่วมสัมมนา ไม่ร่วมสัมมนา ไม่กระจายงบประมาณตาม กลยุทธ์ ไม่กระจายงบประมาณตาม กลยุทธ์ ไม่ติดตามประเมินผล KPI อย่างจริงจัง ไม่ติดตามประเมินผล KPI อย่างจริงจัง ผู้บริหาร

56 56 สิ่งที่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยน 55

57 57 สิ่งที่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยน 1. ผู้บริหารระดับสูง ต้อง มีความมุ่งมั่น เอาจริง 2. ผู้บริหารทุกระดับ เปลี่ยนสไตล์การทำงาน

58 58 สิ่งที่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยน 3. ผู้บริหารเปลี่ยนสไตล์ การอ่านรายงาน 4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยน สไตล์การประชุมใหม่

59 59 สิ่งที่ต้องเปลี่ยนสิ่งที่ต้องเปลี่ยน 5. จนท. ต้องปรับตัวเข้า กับระบบใหม่

60 60 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กรม ชลประทาน ระบบบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) ระบบบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management - RBM) ผลการดำ เนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2546

61 61 โครงสร้าง RBM 4 ด้าน 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด 4 ด้าน 4 ด้าน 10 ปัจจัยหลัก 10 ปัจจัยหลัก 18 ตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด กำหนดโดยคณะทำงาน RBM จำนวน 24 คน ( คำสั่ง 1604/44 24 ธ. ค.44)

62 62 BSC

63 63 44 PerspectivePerspective วิสัยทัศน์

64 64 1010 CSFsCSFs วิสัยทัศน์

65 65 1818 KPIsKPIs วิสัยทัศน์

66 66 ก.ก.ก.ก. ก.ก.ก.ก. ด้านภายนอกองค์กรด้านภายนอกองค์กร ExternalPerspectiveExternalPerspective ภาย นอก องค์ กร BSC 3 CSFs 6 KPIs

67 67 CSF. 1 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจ มี จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้น้ำมีความเข้าใจ มี จิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด 1 Kpi ภาย นอก องค์ กร BSC

68 68 KPI 1.1 1 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ไม่ ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม: RBM1 RBM2 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

69 69 KPI 1.1 CSF. 1

70 70 CSF. 2 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ความร่วมมือ ในการ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ให้ความร่วมมือ ในการ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ 3 Kpi ภาย นอก องค์ กร BSC

71 71 KPI 2.1 2 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของโครงการที่ส่วนใหญ่ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วม ในการศึกษาและวางโครงการ เห็นด้วยกับโครงการ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM3 RBM4 สบก. >>กผง. BSC

72 72 KPI 2.1

73 73 KPI 2.2 3 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำของ โครงการที่เข้ามามีส่วนร่วมใน การวาง แผนและบริหารจัดการ น้ำ ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม: RBM5 RBM6 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

74 74 KPI 2.2

75 75 KPI 2.3 4 ภาย นอก องค์ กร จำนวนครั้งที่กรมให้การ สนับสนุนโดยการจัดการน้ำเพื่อ แก้ไขปัญหาด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม: RBM7 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

76 76 KPI 2.3 CSF. 2

77 77 CSF. 3 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ชลประทานได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม ผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ ชลประทานได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึงและเป็นธรรม 2 Kpi ภาย นอก องค์ กร BSC

78 78 KPI 3.1 5 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของพื้นที่ชลประทาน ที่ได้รับน้ำต่อพื้นที่เป้าหมาย ความถี่การวัด: ทุกฤดูฝน / แล้ง แบบฟอร์ม: RBM8 RBM9 ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง. BSC

79 79 KPI 3.1

80 80 KPI 3.2 6 ภาย นอก องค์ กร ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้น้ำใน เขตพื้นที่ชลประทานที่พอใจ ต่อการบริหารจัดการน้ำ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบสอบถาม: RBM10 (สำรวจความคิดเห็น) สอน. > กผง. BSC

81 81 KPI 3.2 CSF. 3

82 82 ก.ก.ก.ก. ก.ก.ก.ก. ด้านภายนอกองค์กรด้านภายนอกองค์กร

83 83 ข.ข.ข.ข. ข.ข.ข.ข. ด้านภายในองค์กรด้านภายในองค์กร InternalPerspectiveInternalPerspective ภาย ใน องค์ กร BSC 3 CSFs 7 KPIs

84 84 CSF. 4 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่ มีความรู้ในงาน ที่เกี่ยวข้อง มีจริยธรรมและมี จิตสำนึกในการให้บริการ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ งานในหน้าที่ มีความรู้ในงาน ที่เกี่ยวข้อง มีจริยธรรมและมี จิตสำนึกในการให้บริการ 3 Kpi ภาย ใน องค์ กร BSC

85 85 KPI 4.1 7 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของผู้บริหารที่พึง พอใจต่อการทำงานของ บุคลากรของกรม ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบสอบถาม: RBM11 (สำรวจความคิดเห็น) สพบ. > กผง. BSC

86 86 KPI 4.1

87 87 KPI 4.2 8 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของบุคลากรที่ พอใจในการทำงานของ ผู้บริหาร ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบสอบถาม: RBM12 (สำรวจความคิดเห็น) สพบ. > กผง. BSC

88 88 KPI 4.2

89 89 KPI 4.3 9 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของผู้รับบริการที่ พอใจต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรของกรม ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน ตู้รับความคิดเห็น : แบบRBM13 ทุกหน่วย > สพบ. > กผง. BSC

90 90 KPI 4.3 CSF. 4

91 91 CSF. 5 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) แผนงานในขบวนการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน และแผนปฏิบัติ การในการก่อสร้างชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตาม แผน แผนงานในขบวนการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน และแผนปฏิบัติ การในการก่อสร้างชัดเจน และมีการปฏิบัติงานตาม แผน 2 Kpi ภาย ใน องค์ กร BSC

92 92 KPI 5.1 10 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของโครงการชลประทาน ขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ ดำเนินการได้ตามแผน ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน แบบฟอร์ม: RBM14 RBM17 ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ที่ดิน/ก่อสร้าง > กผง. BSC

93 93 KPI 5.1

94 94 KPI 5.2 11 ภาย ใน องค์ กร ร้อยละของโครงการ ชลประทานขนาดเล็กที่ ดำเนินการได้ตามแผน ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน แบบฟอร์ม: RBM15 RBM17 ศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ/ก่อสร้าง > กผง. BSC

95 95 KPI 5.2 CSF. 5

96 96 CSF. 6 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) แผนและการบริหาร จัดการน้ำชัดเจน มี ประสิทธิภาพ แผนและการบริหาร จัดการน้ำชัดเจน มี ประสิทธิภาพ 2 Kpi ภาย ใน องค์ กร BSC

97 97 KPI 6.1 12 ภาย ใน องค์ กร ประสิทธิภาพชลประทาน ในฤดูฝน ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19 BSC ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

98 98 KPI 6.1

99 99 KPI 6.2 13 ภาย ใน องค์ กร ประสิทธิภาพชลประทาน ในฤดูแล้ง ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM18 RBM19 BSC ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

100 100 KPI 6.2 CSF. 6

101 101 ข.ข.ข.ข. ข.ข.ข.ข. ด้านภายในองค์กรด้านภายในองค์กร

102 102 ค.ค.ค.ค. ค.ค.ค.ค. ด้านนวัตกรรมด้านนวัตกรรม InnovationPerspectiveInnovationPerspective นวั ต กรร ม BSC 1 CSFs 1 KPIs

103 103 CSF. 7 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ พัฒนาแหล่ง น้ำ และจัดการน้ำ การพัฒนาระบบเทคโน โลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ บริหารจัดการ พัฒนาแหล่ง น้ำ และจัดการน้ำ 1 Kpi นวั ต กรร ม BSC

104 104 KPI 7.1 14 นวั ต กรร ม ร้อยละของความก้าวหน้าของการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนา แหล่งน้ำและจัดการน้ำ ความถี่การวัด: ทุก 6 เดือน แบบฟอร์ม : RBM20 BSC สศท. > กผง.

105 105 KPI 7.1 CSF. 7

106 106 ค.ค.ค.ค. ค.ค.ค.ค.ด้านนวัตกรรมด้านนวัตกรรม

107 107 ง.ง.ง.ง. ง.ง.ง.ง. ด้านการเงินด้านการเงิน FinancialPerspectiveFinancialPerspective การเ งิน BSC 3 CSFs 4 KPIs

108 108 CSF. 8 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การใช้ทรัพยากรได้ อย่างประหยัดและ คุ้มค่า การใช้ทรัพยากรได้ อย่างประหยัดและ คุ้มค่า 1 Kpi การเ งิน BSC

109 109 KPI 8.1 15 การเ งิน ต้นทุนในการบริหาร จัดการน้ำต่อไร่ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี แบบฟอร์ม: RBM21 RBM22 BSC ชคบ./ชคป. >สชป.>สอน.>กผง.

110 110 KPI 8.1 CSF. 8

111 111 CSF. 9 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบราชการ ปราศจากทุจริต และ ประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบราชการ ปราศจากทุจริต และ ประพฤติมิชอบ 2 Kpi การเ งิน BSC

112 112 KPI 9.1 16 การเ งิน จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ตัดสินจาก อ.ก.พ. กรมว่า ทุจริตและประพฤติมิชอบ ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล BSC สพบ. > กผง.

113 113 KPI 9.1

114 114 KPI 9.2 17 การเ งิน จำนวนบุคลากรที่ถูกลงโทษ ฐานทำผิดวินัยทาง งบประมาณและการคลัง ความถี่การวัด: ทุก 1 ปี รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล BSC กงบ. > กผง.

115 115 KPI 9.2 CSF. 9

116 116 CSF. 10 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ตามแผน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ตามแผน 1 Kpi การเ งิน BSC

117 117 KPI 10.1 18 การเ งิน ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณหมวดงบลงทุนที่ เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ความถี่การวัด: ทุก 3 เดือน รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูล BSC ทุกหน่วย > กงบ. > กผง.

118 118 KPI 10.1 CSF. 10

119 119 ง.ง.ง.ง. ง.ง.ง.ง. ด้านการเงินด้านการเงิน

120 120 สรุปผลการปฏิบัติงาน RBM ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

121 121 ปัญหา และอุปสรรค RBM (ในปี 2546)

122 122 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 1. จนท. ยังไม่เข้าใจดีพอ 2. ผู้บริหารไม่เข้าใจ 3. ผู้บริหารไม่ให้ ความสำคัญ

123 123 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 4. คณะทำงานไม่ทำหน้าที่ 5. ขาดการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงก่อนรายงาน

124 124 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 6. จนท. ขาดทักษะในการ วิเคราะห์ KPI. 7. การตั้งค่าเป้าหมายยังไม่ ดีพอ

125 125 ปัญหาและอุปสรรคปัญหาและอุปสรรค 8. ไม่มีการนำผลจาก RBM. ไปปรับปรุงงาน /ปรับกล ยุทธ์ /เชื่อมโยงกับการ จัดสรร งปม.

126 126 การระดมความคิดเห็นการระดมความคิดเห็น ปัญหาของ KPI. ปัญหาของ KPI. ปัญหาในการรายงานปัญหาในการรายงาน -ปัญหา-สาเหตุ-แนวทางแก้ไข-ปัญหา-สาเหตุ-แนวทางแก้ไข

127 127 RBM ปี 2547 ปรับปรุง KPI.ปรับปรุง KPI. ปรับปรุงคู่มือปรับปรุงคู่มือ สร้างความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่องสร้างความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับรางวัลเชื่อมโยงกับรางวัล ปรับปรุง KPI.ปรับปรุง KPI. ปรับปรุงคู่มือปรับปรุงคู่มือ สร้างความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่องสร้างความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับรางวัลเชื่อมโยงกับรางวัล

128 128 กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร กรมชลประทาน (Public Sector Development Division) กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ Change Agent Knowledge Worker Cross Functional Team

129 129 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ www.rid.go.th/reform กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร

130 www.rid.go.th/reform


ดาวน์โหลด ppt 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัส กำเนิดมณี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ การ ประเมินผล องค์กร การบริหารมุ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google