งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการอบรม ครูอาสาสมัคร กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ ชุมชน วันที่ 10, 16, 30, พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนราชศุภมิตร จังหวัด กาญจนบุรี ดร. อุษา เทียนทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการอบรม ครูอาสาสมัคร กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ ชุมชน วันที่ 10, 16, 30, พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนราชศุภมิตร จังหวัด กาญจนบุรี ดร. อุษา เทียนทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการอบรม ครูอาสาสมัคร กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ ชุมชน วันที่ 10, 16, 30, พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนราชศุภมิตร จังหวัด กาญจนบุรี ดร. อุษา เทียนทอง

2 ประเด็นถกแถลงที่ 1 ความหมาย การศึกษา คืออะไร

3 การศึกษา เป็นเครื่องมืออัน สำคัญ ในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล

4 ประเด็นถกแถลง ที่ 2 ท่านเห็นอะไร ในภาพที่นำเสนอนี้ บ้าง

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ผู้เอื้ออำนวยให้ เกิดกระบวนการ เรียนรู้

6 การเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา การ เข้าใจ สภาพแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเมือง ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตัวบุคคลในชุมชน

7 การเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา การ เข้าใจ สภาพแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเมือง ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตัวบุคคลในชุมชน

8 การเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา การ เข้าใจ สภาพแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเมือง ชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตัวบุคคลในชุมชน

9 การ เข้าถึง

10

11 การพัฒนา ด้วยการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ ครูพัฒนาตนเอง

12 ประเด็นถกแถลง ที่ 3

13 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ความหมายการเรียนรู้ รับรู้ การรับ ความรู้ ความรู้ใหม่ การบูรณาการ ความรู้ ภายใน / ภายนอก การเรียนรู้ ปฏิบัติก าร ปัญญา

14 ลำดั บที่ ประเด็ น วิธีการเวลาอุปกร ณ์ สถานที่การมีส่วน ร่วม

15

16 ครู กศน.

17 เป้าหมา ย ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ชุมชนมี ความสุข ผลที่ ตามมา

18 เห็นอะไรในทะเล

19 พระองค์ทรงตรัส “ เป็นครูใช่ไหม ” ผมรีบกราบทูลว่า “ ใช่ ครับ ” ทรงตรัสว่า “ ขอฝากเด็ก ๆ ด้วยนะ ช่วย สอนให้เขาเป็น คนดี ”

20

21 - สวัสดี -


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการอบรม ครูอาสาสมัคร กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ ชุมชน วันที่ 10, 16, 30, พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนราชศุภมิตร จังหวัด กาญจนบุรี ดร. อุษา เทียนทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google