งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องการจัดการเรียนรู้ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องการจัดการเรียนรู้ชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องการจัดการเรียนรู้ชุมชน
สื่อประกอบการอบรม ครูอาสาสมัคร กศน. เรื่องการจัดการเรียนรู้ชุมชน วันที่ 10, 16, 30, พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ดร.อุษา เทียนทอง

2 ความหมาย การศึกษา คืออะไร
ประเด็นถกแถลงที่ 1 ความหมาย การศึกษา คืออะไร

3 การศึกษา เป็นเครื่องมืออันสำคัญ ในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาบุคคล ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

4 ในภาพที่นำเสนอนี้บ้าง
ประเด็นถกแถลงที่ 2 ท่านเห็นอะไร ในภาพที่นำเสนอนี้บ้าง

5 กระบวนการจัดการเรียนรู้
เชื่อในคุณค่าความคิดที่แตกต่าง เชื่อในกระบวนการให้โอกาส ให้ความสำคัญ การยอมรับแก่บุคคลอื่น เชื่อในบรรยากาศจะสร้างสรรค์ความคิด ความรู้ เชื่อในการเรียนรู้ เกิดจากการลงมือปฏิบัติ 1. ผู้เอื้ออำนวยให้เกิด กระบวนการเรียนรู้

6 การเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา
สภาพแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเมืองชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตัวบุคคลในชุมชน

7 การเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา
สภาพแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเมืองชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตัวบุคคลในชุมชน

8 การเข้าใจ เข้าถึง การพัฒนา
สภาพแวดล้อมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเมืองชุมชน วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิต ตัวบุคคลในชุมชน

9 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
การเข้าถึง ศึกษาข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตรวจสอบข้อมูลชุมชน

10 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
การเข้าถึง ศึกษาข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ตรวจสอบข้อมูลชุมชน

11 การพัฒนา ด้วยการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ครูพัฒนาตนเอง ครูสร้างทีมการเรียนรู้ ครูจัดทำแผน ครูจัดกระบวนการ ครูติดตามผล

12 ประเด็นถกแถลงที่ 3 เป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คืออะไร
ที่ผ่านมาทำอย่างไร ผลเป็นอย่างไร จะเริ่มต้นอย่างไร ถ้าจะพัฒนาใหม่ จะมีกระบวนการอย่างไร จะตรวจสอบผลงานอย่างไร

13 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ความหมายการเรียนรู้ รับรู้ การรับ ความรู้ ความรู้ใหม่ การบูรณาการ ภายใน/ ภายนอก การเรียนรู้ ปฏิบัติการ ปัญญา

14 ลำดับที่ ประเด็น วิธีการ เวลา อุปกรณ์ สถานที่ การมีส่วนร่วม
กำหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรม เตรียมแผนการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม ลำดับที่ ประเด็น วิธีการ เวลา อุปกรณ์ สถานที่ การมีส่วนร่วม

15 จัดกระบวนการเรียนรู้
ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง P D C A

16 ครู กศน. เข้าใจ ผู้เรียน ชุมชน เข้าถึง ผู้เรียน ชุมชน
เข้าใจ ผู้เรียน ชุมชน เข้าถึง ผู้เรียน ชุมชน พัฒนา ตนเอง กระบวนการ การติดตามประเมินผล เกิดวัฒนธรรม

17 ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ชุมชนมีความสุข
เป้าหมาย ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ผู้เรียนพัฒนาสังคม ผลที่ ตามมา ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ชุมชนมีความสุข

18 เห็นอะไรในทะเล

19 “ขอฝากเด็ก ๆ ด้วย นะ ช่วยสอนให้เขา เป็นคนดี”
พระองค์ทรงตรัส “เป็นครูใช่ไหม” ผมรีบกราบทูลว่า “ใช่ครับ” ทรงตรัสว่า “ขอฝากเด็ก ๆ ด้วย นะ ช่วยสอนให้เขา เป็นคนดี”

20

21 -สวัสดี-


ดาวน์โหลด ppt เรื่องการจัดการเรียนรู้ชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google