งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วามเป็นมา ประเทศมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความตกลงทางการค้า ทั้งระดับภูมิภาค ทวิภาคี รายสินค้า และการเงิน นโยบายปัจจุบันเหมือนจะขยาย ความสัมพันธ์ลักษณะนี้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วามเป็นมา ประเทศมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความตกลงทางการค้า ทั้งระดับภูมิภาค ทวิภาคี รายสินค้า และการเงิน นโยบายปัจจุบันเหมือนจะขยาย ความสัมพันธ์ลักษณะนี้มากขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วามเป็นมา ประเทศมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความตกลงทางการค้า ทั้งระดับภูมิภาค ทวิภาคี รายสินค้า และการเงิน นโยบายปัจจุบันเหมือนจะขยาย ความสัมพันธ์ลักษณะนี้มากขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีประโยชน์ ที่จะสร้างความแข็งแกร่ง ในการแข่งขันระหว่างประเทศ การ เจรจาการค้า และสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ทรัพยากรย่อมมีจำกัด การเจรจา การค้าย่อมมีต้นทุน และประโยชน์จาก การเจรจาในแต่ละเวทีย่อมแตกต่างกัน เราจึงควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ เจรจาในแต่ละเวที

3 ทความ ประกอบการประชุม 1. การค้า การลงทุนและการ แข่งขันระหว่างประเทศ อภิชาติ พงษ์ศิริรัชกุล, ดวงฤดี ศิ ริเสถียร และ อรอนุช ผดุงวิถี 2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการกำหนด ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ และศูนย์ศึกษา เศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนา นิด้า

4 ทความ ประกอบการประชุม (2) 3. การรวมกลุ่มประเทศผู้ส่งออก สินค้าเกษตร : กรณีศึกษาเรื่องยางพาราและ ข้าวของไทย วิโรจน์ ณ ระนอง และ ศรชัย เตรียมวรกุล 4. ความร่วมมือทางด้านการเงิน ในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก : การประเมินเหตุผล เบื้องหลังความร่วมมือ ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

5 การนำเสนอในกลุ่มที่ สอง ทิศทางการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ทิศทางการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ และการกำหนด ยุทธศาสตร์ และการกำหนด ยุทธศาสตร์  สถานภาพการค้าและการแข่งขัน ระหว่างประเทศของไทย -- การ แข่งขันเข้มข้น โดยเฉพาะจากจีน  สรุปสถานภาพและความคาดหวังของ การเจรจาหรือความ ตกลงทางการ ค้าในเวทีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศ ไทย  กรอบความคิดที่จะสร้างประโยชน์ จากการรวมกลุ่ม และ ลดต้นทุน  ประเทศไทยควรมีจุดยืนอย่างไรใน แต่ละเวที

6 การนำเสนอกลุ่มที่ สอง (2) ความตกลงรายสินค้า... กรณีศึกษาสินค้าเกษตร คือ ข้าว ยางพารา สรุปความตกลงที่เกี่ยวข้อง กับประเทศไทย บทเรียนในอดีตชี้ว่ามาตรการ ในปัจจุบันจะได้ผลหรือไม่ ได้ผลอย่างไร

7 ประเด็นการอภิปราย ระดมความคิด มองภาพรวมการเจรจาพหุภาคี ภูมิภาค ทวิภาคี ความสมดุลที่ จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประเทศไทยควรเป็น อย่างไร ลำดับความสำคัญของความตก ลงภูมิภาค ทวิภาคีที่สอดคล้อง กับนโยบายการค้าของไทยควร เป็นอย่างไร กรอบกระบวนการเจรจาที่จะมี ต้นทุนน้อย ประโยชน์มากเป็น อย่างไร

8 ประเด็นการอภิปรายระดมความคิด (2) ความตกลงทางการค้ามีความ เสี่ยงที่ต้องตระหนักอย่างไร ความตกลงรายสินค้า จะเป็น ประโยชน์ได้เพียงใด เงื่อนไขสำคัญในการดำเนินการ ให้เป็นประโยชน์ สูงสุดเป็น อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt วามเป็นมา ประเทศมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความตกลงทางการค้า ทั้งระดับภูมิภาค ทวิภาคี รายสินค้า และการเงิน นโยบายปัจจุบันเหมือนจะขยาย ความสัมพันธ์ลักษณะนี้มากขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google