งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่ม ในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่ม ในระดับภูมิภาคและทวิภาคี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่ม ในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

2 วามเป็นมา ประเทศมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงทางการค้า ทั้งระดับภูมิภาค ทวิภาคี รายสินค้า และการเงิน นโยบายปัจจุบันเหมือนจะขยายความสัมพันธ์ลักษณะนี้มากขึ้น การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีประโยชน์ที่จะสร้างความแข็งแกร่ง ในการแข่งขันระหว่างประเทศ การเจรจาการค้า และสร้างภูมิคุ้มกัน แต่ทรัพยากรย่อมมีจำกัด การเจรจาการค้าย่อมมีต้นทุน และประโยชน์จากการเจรจาในแต่ละเวทีย่อมแตกต่างกัน เราจึงควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการเจรจาในแต่ละเวที

3 ทความประกอบการประชุม
1. การค้า การลงทุนและการแข่งขันระหว่างประเทศ อภิชาติ พงษ์ศิริรัชกุล, ดวงฤดี ศิริเสถียร และ อรอนุช ผดุงวิถี 2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการกำหนด ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ และศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการพัฒนา นิด้า

4 ทความประกอบการประชุม (2)
3. การรวมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาเรื่องยางพาราและข้าวของไทย วิโรจน์ ณ ระนอง และ ศรชัย เตรียมวรกุล 4. ความร่วมมือทางด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก: การประเมินเหตุผลเบื้องหลังความร่วมมือ ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

5 การนำเสนอในกลุ่มที่สอง
ทิศทางการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการกำหนดยุทธศาสตร์ สถานภาพการค้าและการแข่งขันระหว่างประเทศของไทย --การแข่งขันเข้มข้น โดยเฉพาะจากจีน สรุปสถานภาพและความคาดหวังของการเจรจาหรือความ ตกลงทางการค้าในเวทีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย กรอบความคิดที่จะสร้างประโยชน์จากการรวมกลุ่ม และ ลดต้นทุน ประเทศไทยควรมีจุดยืนอย่างไรในแต่ละเวที

6 การนำเสนอกลุ่มที่สอง (2)
ความตกลงรายสินค้า ... กรณีศึกษาสินค้าเกษตร คือ ข้าว ยางพารา สรุปความตกลงที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย บทเรียนในอดีตชี้ว่ามาตรการในปัจจุบันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไร

7 ประเด็นการอภิปรายระดมความคิด
มองภาพรวมการเจรจาพหุภาคี ภูมิภาค ทวิภาคี ความสมดุลที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยควรเป็นอย่างไร ลำดับความสำคัญของความตกลงภูมิภาค ทวิภาคีที่สอดคล้องกับนโยบายการค้าของไทยควรเป็นอย่างไร กรอบกระบวนการเจรจาที่จะมีต้นทุนน้อย ประโยชน์มากเป็นอย่างไร

8 ประเด็นการอภิปรายระดมความคิด (2)
ความตกลงทางการค้ามีความเสี่ยงที่ต้องตระหนักอย่างไร ความตกลงรายสินค้า จะเป็นประโยชน์ได้เพียงใด เงื่อนไขสำคัญในการดำเนินการให้เป็นประโยชน์ สูงสุดเป็นอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่ม ในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google