งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 และ 2 (Groups 1 and 2) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about financial and capital markets) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 และ 2 (Groups 1 and 2) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about financial and capital markets) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 และ 2 (Groups 1 and 2) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about financial and capital markets) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about financial and capital markets)

2 สามรายงาน (3 Reports) 1)“ การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ ” โดย จันทวรรณ สุจริตกุล ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ( กลุ่มที่ 1) (“International Financial Architecture Reform” by Chantawan Sucharitkul. Group 1) 2)“ การปฏิรูปโครงสร้างระบบการเงินของ โลก ” โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่ม ประเทศเศรษฐกิจใหม่ ( กลุ่มที่ 1) (“Rebuilding the International Financial Architecture” Emerging Markets Eminent Persons Group Report. Group 1) 3)“ ความร่วมมือทางด้านการเงินในภูมิภาค เอเชียตะวันออก : การประเมินเหตุผล เบื้องหลังความร่วมมือ ” โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ( กลุ่มที่ 2) (“East Asian Financial Cooperation: An Assessment of the Rationales” by Chalongphob Sussangkarn. Group 2)

3 ประเด็นหลัก (Main Areas of Focus) 1) ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของ ระบบการเงินของโลก (Reduce risks from volatilities of global financial system.) 2) ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการกับ วิกฤติเศรษฐกิจ (Improve crisis management.) 3) ความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อเสริมความ แข็งแกร่ง และเพิ่มพลังในการต่อรอง (Regional cooperation to increase financial strength and influence. )

4 การลดความเสี่ยงต่อวิกฤติ (Reducing Risk of Crisis) เริ่มมีความเห็นร่วมกันที่มีความยืดหยุ่นมาก ขึ้นในเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องการเปิดเสรีบัญชี เงินทุน การสกัดกั้นเงินทุนระยะสั้น การ กำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยน (More consensus on various issues, such as capital account liberalization, control on short-term capital flows, and exchange rate regimes. Generally, these are more flexible than before.) การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของ ประเทศต่างๆ ดีขึ้นบ้าง บางส่วนเพราะถูก บังคับจากเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือทาง การเงิน บางส่วนได้จากบทเรียนจากวิกฤติ ต่างๆ (Better internal management by various countries, partly from conditions for financial assistance, partly through learning from various financial crises.)

5 การลดความเสี่ยงต่อวิกฤติ ( ต่อ ) (Reducing Risk of Crisis) อีกหลายอย่างที่น่าจะต้องดำเนินการ เช่นการ ทำให้เงินสกุลหลักมีเสถียรภาพระหว่างกันมาก ขึ้น การกำกับดูแลสถาบันเงินทุนที่มักเน้นการ เก็งกำไร (HLI) การปรับปรุง Basel Capital Accord ให้ลดแรงจูงในสำหรับการให้กู้ระยะ สั้น เป็นต้น (Much more to be done, for example on achieving greater stability between major currencies, regulation on HLI, revision of Basel Capital Accord to reduce incentive for short-term lending, etc.) ที่สำคัญคือประเทศที่กำลังพัฒนาควรต้องมี ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาปรับปรุงระบบ การเงินของโลกมากขึ้น เพราะประเทศกำลัง พัฒนามักจะถูกกระทบมากที่สุดจากความผัน ผวนของตลาดโลก (Important for developing countries to have more involvement in reform discussions, as they are usually more affected by volatilities.)

6 การจัดการวิกฤติ (Managing Crises) บทบาทของ IMF ทั้งเรื่อง Conditionality และการบริหารภายใน รวมทั้งการแยกหน้าที่ ระหว่าง IMF กับธนาคารโลก (Role of IMF, conditionality and internal management. Also division of labor between IMF and World Bank.) การให้ประเทศกำลังพัฒนามีเสียงมากขึ้นใน องค์กรทั้งสอง (More influence of developing countries in IMF and World Bank) ให้ภาคเอกชนมีส่วนรับผิดชอบมากขึ้นใน กระบวนการแก้ไขวิกฤติ ( รวมทั้งช่วยป้องกัน ด้วย ) (Involvement of Private Sector in crisis resolution and also prevention.) การปรับโครงสร้างหนี้ของประเทศที่ประสบ วิกฤติ รวมทั้งการพักชำระหนี้ (Sovereign Debt Restructuring, also Debt standstill.)

7 ความร่วมมือทางการเงินใน ภูมิภาค (Regional Financial Cooperation) เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ มีการริเริ่มความ ร่วมมือทางการเงินในเอเชียตะวันออกหลาย ด้าน เช่น ระบบติดตามและเตือนภัยทาง เศรษฐกิจ การรวมกลุ่มอาเซียนบวกสาม และ การทำข้อตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ ที่ ขยายกรอบความร่วมมือเพิ่อเสริมสภาพ คล่องของทุนสำรองระหว่างประเทศ เป็นการ ชี้ให้เห็นถึงความมุ่งมั่น (Many financial cooperation initiatives in East Asia as a result of the crisis; such as surveillance and early warning systems, formation of the ASEAN+3 group, and the Chiang Mai Initiative, which expanded swap arrangements wihin ASEAN and extended to bilateral swaps with the +3 group. Illustrates the political will.)

8 เหตุผลเบื้องหลังความ ร่วมมือ (Rationales) ได้พิจารณาสี่เหตุผลเบื้องหลังความร่วมมือ ซึ่ง หลายเหตุผลมาจากความไม่พอใจในสิ่งที่ เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติ (Four rationales. Many stem from dis-satisfaction with what happened during the crisis.) 1) เพื่อป้องกันการเกิดขึ้นอีกของวิกฤติเศรษฐกิจ (To prevent the recurrence of a crisis.) 2) เพื่อทำให้การแก้ไขวิกฤติดีขึ้น ถ้าเกิดวิกฤติ ขึ้นอีก (To better manage a crisis were one to occur.) 3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ในการกำหนดสภาพแวดล้อมและกฎกติกาทาง การเงินในภูมิภาค (To have greater influence in shaping the financial environment affecting the region.) 4) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภูมิภาค (To support the economic integration of the region. )

9 การประเมินเหตุผลต่างๆ (Assessment of the Rationales) โดยรวม ความร่วมมือที่ได้ดำเนินการไปแล้วมี ความสำคัญในเชิงสัญลักษณ์มากกว่าในเชิง สาระ (More symbolic than substance) ถ้ามีความร่วมมือเหล่านี้ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ ในปี 2540 ก็คงไม่สามารถป้องกันไม่ให้วิกฤติ เกิดขึ้นได้ เช่นวงเงินของมาตรการริเริ่ม เชียงใหม่น้อยเมื่อเทียบกับปัญหา และถึง มากกว่านี้ ก็อาจจะทำให้สถานการณ์แย่ กว่าเดิมก็ได้ (If these financial cooperation had existed prior to 1997, would not have made that much difference) สิ่งที่ควรดำเนินการคือการพัฒนาแหล่งเงินทุน ระยะยาวเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความ จำเป็นในการพึ่งเงินกู้ระยะสั้น (Very important to develop long-term development financing facilities, so there will be less need to rely on short- term foreign debt.)

10 การประเมินเหตุผลต่างๆ ( ต่อ ) (Assessment of the Rationales) เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกมีทรัพยากร ทางด้านเงินตราต่างประเทศอย่างมหาศาล ทั้ง เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และการเกินดุลเงิน ออม แต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อใช้ในการสร้าง ความมั่นคงทางการเงินให้แก่ภูมิภาคนี้ และเพิ่ม อำนาจของภูมิภาคนการชี้นำการพัฒนาหรือ เปลี่ยนแปลงระบบการเงินของภูมิภาคหรือของ โลก (Region has hugh foreign reserves and saving surplus, has not sufficently leveraged this into financial strength and influence.) การพัฒนาตลาด bond ของภูมิภาคควรได้รับ การส่งเสริมในระดับต้นๆ (Development of East Asian Bond market should be given high priority.) จะทำให้พึ่งตลาดเงินนอกภูมิภาคน้อยละ และ กำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดในภูมิภาคได้เองมาก ขึ้น (Less reliance on outside financial markets, and has greater influence in shaping codes and standards for regional markets.)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 และ 2 (Groups 1 and 2) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about financial and capital markets) รายงานทางด้านตลาดเงินตลาด ทุน (Reports about.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google