งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 3 (Group 3) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน ระดับมหภาคเพื่อ ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตลาด จากต่างประเทศ และตลาดภายในประเทศ Macroeconomic Restructuring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 3 (Group 3) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน ระดับมหภาคเพื่อ ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตลาด จากต่างประเทศ และตลาดภายในประเทศ Macroeconomic Restructuring."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 3 (Group 3) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน ระดับมหภาคเพื่อ ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตลาด จากต่างประเทศ และตลาดภายในประเทศ Macroeconomic Restructuring for Appropriate Balance between External and Internal Markets

2 เอกสารประกอบการประชุม (Reports) มีรายงานสองชิ้น (two reports) 1, “ โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบและแนวทางการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน ” โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ สมชัย จิตสุชน และ ยศ วัชระคุปต์ (“Globalization of Thailand: Economic Impacts and Restructuring for Sustainability” by Chalongphob Sussangkarn, Somchai Jitsuchon and Yos Vajragupta) 2. “ ขีดความสามารถในการผลิตทดแทน การนำเข้า ” โดย ปรเมธี วิมลศิริ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (“A Note on Thailand’s Import Substitution Potentials” by Porametee Vimolsiri, National Economic and Social Development Board) รายงานทั้งสองเสริมกันโดยมีกรอบเนื้อหาดังนี้ (These reports complement each other, with the following outline)

3 ผลทางเศรษฐกิจของโลกาภิวัตน์ : ทฤษฎี และหลักฐานระหว่างประเทศ (theory and international evidences on impacts of globalization) การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิด ผลกระทบที่กว้างไกล (by linking countries through trade and capital movements, globalization stands to have far-reach impacts) การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ผ่านกระบวนการโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิด ผลกระทบที่กว้างไกล (by linking countries through trade and capital movements, globalization stands to have far-reach impacts) ทฤษฎีและหลักฐานระหว่างประเทศมุ่งความ สนใจไปที่ผลกระทบต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ การลดความยากจน การกระจาย รายได้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกระแส โลกาภิวัตน์ (theories and international evidences emphasize on the impacts of globalization on growth, poverty, income distribution, and risks) ทฤษฎีและหลักฐานระหว่างประเทศมุ่งความ สนใจไปที่ผลกระทบต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ การลดความยากจน การกระจาย รายได้ และความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับกระแส โลกาภิวัตน์ (theories and international evidences emphasize on the impacts of globalization on growth, poverty, income distribution, and risks) บทความส่วนใหญ่จะให้ภาพรวมอย่างย่อของ ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นในระดับระหว่าง ประเทศ (the paper gives brief review of the aforementioned impacts) บทความส่วนใหญ่จะให้ภาพรวมอย่างย่อของ ผลกระทบดังกล่าวข้างต้นในระดับระหว่าง ประเทศ (the paper gives brief review of the aforementioned impacts)

4 โลกาภิวัตน์กับระบบเศรษฐกิจไทย (Globalization of Thailand) ในส่วนนี้กล่าวถึงกระแสโลกาภิวัตน์ในไทยใน ระยะหลัง (short account of Thailand’s recent experience with globalization is presented) ในส่วนนี้กล่าวถึงกระแสโลกาภิวัตน์ในไทยใน ระยะหลัง (short account of Thailand’s recent experience with globalization is presented) ได้พัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติสองแบบ เพื่อทดสอบผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ เศรษฐกิจไทย (two econometric models were developed to test the stylized impacts of globalization) ได้พัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐมิติสองแบบ เพื่อทดสอบผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ เศรษฐกิจไทย (two econometric models were developed to test the stylized impacts of globalization) เน้นความสนใจไปที่ผลต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ความยากจนในเขตเมือง / ชนบท การกระจายรายได้ และความผันผวนของ เศรษฐกิจระดับสาขาการผลิต (with emphasis on impacts on growth, rural/urban poverty, inequality, and volatility of production sectors) เน้นความสนใจไปที่ผลต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ ความยากจนในเขตเมือง / ชนบท การกระจายรายได้ และความผันผวนของ เศรษฐกิจระดับสาขาการผลิต (with emphasis on impacts on growth, rural/urban poverty, inequality, and volatility of production sectors)

5 ขีดความสามารถในการผลิตทดแทนการ นำเข้า (Potential to Substitute for Imports) ความสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อ ทดแทนการนำเข้ามีส่วนสำคัญสำหรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ (The ability to reduce import reliance is important for future growth with stability) ความสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตเพื่อ ทดแทนการนำเข้ามีส่วนสำคัญสำหรับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ (The ability to reduce import reliance is important for future growth with stability) สภาพัฒน์ฯ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น อย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน เกี่ยวกับโอกาสในการผลิตเพื่อทดแทน สินค้านำเข้าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า (Informal survey by NESDB about potential to reduce import contents over the next 3- 5 years.) สภาพัฒน์ฯ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น อย่างไม่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน เกี่ยวกับโอกาสในการผลิตเพื่อทดแทน สินค้านำเข้าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า (Informal survey by NESDB about potential to reduce import contents over the next 3- 5 years.) ผลจากการสำรวจจะให้ภาพที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับ ศักยภาพในการทดแทนการนำเข้าของกลุ่ม สินค้าต่างๆ (Reports gives a clearer picture on potential to substitute for imports for various product groups) ผลจากการสำรวจจะให้ภาพที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับ ศักยภาพในการทดแทนการนำเข้าของกลุ่ม สินค้าต่างๆ (Reports gives a clearer picture on potential to substitute for imports for various product groups) นำผลมาใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป (These results were used in the following analyses.) นำผลมาใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนต่อไป (These results were used in the following analyses.)

6 ความเป็นไปได้และเงื่อนไขในการที่จะ พึ่งพาภาคต่างประเทศน้อยลง (Necessary Conditions for Relying Less on Exports) เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP เพิ่มขึ้นมากหลังวิกฤติ และภาวะการ แข่งขันที่รุนแรง เราคงคาดหวังว่าการ ส่งออกจะขยายตัวในระดับที่สูงอย่าง ต่อเนื่องได้ยาก (Big jump in Export/GDP ratio after crisis. Also, with intense competition, it may not be possible to rely on sustained high export growth.) เนื่องจากสัดส่วนการส่งออกต่อ GDP เพิ่มขึ้นมากหลังวิกฤติ และภาวะการ แข่งขันที่รุนแรง เราคงคาดหวังว่าการ ส่งออกจะขยายตัวในระดับที่สูงอย่าง ต่อเนื่องได้ยาก (Big jump in Export/GDP ratio after crisis. Also, with intense competition, it may not be possible to rely on sustained high export growth.) วิเคราะห์โดยตั้งเป้าให้สัดส่วนการส่งออก ต่อ GDP ลดลง จากประมาณร้อยละ 66 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 55 ในห้าปีข้างหน้า และถามว่าเรายังจะสามารถขยายตัวใน ระดับที่น่าพอใจ (6%) อย่างมี เสถียรภาพได้หรือไม่ (Set target to reduce export/GDP ratio to 55% in five years from about 66% currently. Question is whether 6% growth can still be achieved with stability.) วิเคราะห์โดยตั้งเป้าให้สัดส่วนการส่งออก ต่อ GDP ลดลง จากประมาณร้อยละ 66 ในปัจจุบันเป็นร้อยละ 55 ในห้าปีข้างหน้า และถามว่าเรายังจะสามารถขยายตัวใน ระดับที่น่าพอใจ (6%) อย่างมี เสถียรภาพได้หรือไม่ (Set target to reduce export/GDP ratio to 55% in five years from about 66% currently. Question is whether 6% growth can still be achieved with stability.)

7 เงื่อนไขต่างๆ (Various Condition) มีการวิเคราะห์เงื่อนไขสี่ด้าน (4 conditions were analyzed) การขยายตัวของการส่งออกตามเป้า (Targeted growth of exports) การขยายตัวของการส่งออกตามเป้า (Targeted growth of exports) การลดสัดส่วนของสินค้านำเข้า (Reducing import share) การลดสัดส่วนของสินค้านำเข้า (Reducing import share) การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Total Factor Productivity growth) การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Total Factor Productivity growth) การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) การประหยัดพลังงาน (Energy Saving) การวิเคราะห์ใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค แบบดุลภาพทั่งไป (Analyze by using a computable general equilibrium model, CGE)

8 ผลรวม (Overall Findings) พบว่า มีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ ร้อยละ 6 แต่ต้องทำงานหนัก เพื่อให้บรรลุเงื่อนไขต่างๆ (Has the potential to achieve 6% growth, but needs to work hard to meet many conditions.) พบว่า มีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ ร้อยละ 6 แต่ต้องทำงานหนัก เพื่อให้บรรลุเงื่อนไขต่างๆ (Has the potential to achieve 6% growth, but needs to work hard to meet many conditions.) มีผลพลอยได้โอกาสที่การกระจาย รายได้จะดีขึ้นด้วย (Beneficial side- effect on income distribution as well.) มีผลพลอยได้โอกาสที่การกระจาย รายได้จะดีขึ้นด้วย (Beneficial side- effect on income distribution as well.)

9 ผลรวม ( ต่อ ) (Overall Findings, Continued) สิ่งที่ต้องเน้นคือ วิธีการในการบรรลุ เงื่อนไขต่างๆ ก็สำคัญ เช่นการทดแทน การนำเข้าต้องเน้นการเพิ่มความสามารถ ในการผลิตสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การให้ระบบเศรษฐกิจต้องใช้สินค้าที่ มีคุณภาพต่ำลง หรือต้นทุนสูงขึ้น มิฉะนั้น อาจจะเกิดผลเสียมาก (Need to stress that the ways to achieve various conditions are also very important. For example, in reducing import shares, need to develop ability to produce domestic substitutes of good quality. If import reduction leads to the economy having to use low quality and high price substitutes, there will be many adverse consequences.) สิ่งที่ต้องเน้นคือ วิธีการในการบรรลุ เงื่อนไขต่างๆ ก็สำคัญ เช่นการทดแทน การนำเข้าต้องเน้นการเพิ่มความสามารถ ในการผลิตสินค้าทดแทนที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การให้ระบบเศรษฐกิจต้องใช้สินค้าที่ มีคุณภาพต่ำลง หรือต้นทุนสูงขึ้น มิฉะนั้น อาจจะเกิดผลเสียมาก (Need to stress that the ways to achieve various conditions are also very important. For example, in reducing import shares, need to develop ability to produce domestic substitutes of good quality. If import reduction leads to the economy having to use low quality and high price substitutes, there will be many adverse consequences.)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 3 (Group 3) การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใน ระดับมหภาคเพื่อ ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตลาด จากต่างประเทศ และตลาดภายในประเทศ Macroeconomic Restructuring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google