งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอน ภาษาเยอรมันด้วย คำศัพท์ที่มีความหมาย ในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและ ทางวัฒนธรรมต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอน ภาษาเยอรมันด้วย คำศัพท์ที่มีความหมาย ในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและ ทางวัฒนธรรมต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอน ภาษาเยอรมันด้วย คำศัพท์ที่มีความหมาย ในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและ ทางวัฒนธรรมต่างกัน

2 ความหมาย denotative Wortbedeutung คำศัพท์ที่สามารถเปิดหาความหมายและวิธีการใช้ คำศัพท์ต่างๆ ได้จากพจนานุกรม konnotative Wortbedeutung ( คำศัพท์ที่สามารถเปิดหาความหมายและวิธีการใช้ คำศัพท์ต่างๆ ได้จากพจนานุกรม ) + คำศัพท์ที่มีความหมายอื่นที่มีบริบททางสังคมและ ทางวัฒนธรรมต่างกัน โดยที่ความหมายดังกล่าวไม่ มีปรากฏในพจนานุกรมใดๆ ทั้งสิ้น + ประสบการณ์ในเยอรมนี การติดต่อสื่อสารกับชาว เยอรมัน การค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

3 ตัวอย่าง Sonntag = วันอาทิตย์ วันที่เจ็ด หรือ วันสุดท้ายของสัปดาห์ วันอาทิตย์ เป็นวันในสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างวัน เสาร์กับวันจันทร์

4

5 ตัวอย่าง Frühstück = Morgenmahlzeit, erste Mahlzeit am Tag อาหารเช้า

6 อาหารเช้าของคนเยอรมัน

7 อาหารเช้าของคนไทย

8 ความเป็นมาและปัญหา ขาดข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาแม่ที่ เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรม ต่างกันสำหรับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันและใน หนังสือเรียน ยังไม่มีงานวิจัยด้านดังกล่าว ผลต่อการเรียนการสอน - ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ - การสื่อสารขัดข้อง ผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง หากต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษา เกิดปัญหาการ ปรับตัวและการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาใน ต่างประเทศ เป็นต้น

9 จุดประสงค์ของการวิจัย ค้นคว้าเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่มีความหมาย ความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและ วัฒนธรรมที่มีปรากฏในการเรียนการสอน ภาษาเยอรมันระดับเบื้องตัน ค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการนำคำศัพท์ดังกล่าวมา สอนและปรับปรุงการเรียนการสอน ภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น

10 แบบเรียนภาษาเยอรมัน

11 วิธีการวิจัย วิเคราะห์คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความหมาย แตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจาก ตำราเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นและหนังสือที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลและทฤษฏีที่ เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่มีความหมาย ความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและ วัฒนธรรม สนทนาหรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชาว เยอรมัน

12 วิธีการวิจัย วิเคราะห์คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความหมาย แตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจาก ตำราเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นและหนังสือที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลและทฤษฏีที่ เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่มีความหมาย ความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและ วัฒนธรรม สนทนาหรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชาว เยอรมัน

13 หัวข้อหลัก การทักทาย การลาจาก เกี่ยวกับบุคคล การเรียกชื่อ คำสรรพนาม ที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัย ระบบการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย เวลาว่าง การจับจ่ายซื้อขาย เสื้อผ้า การแต่งกาย สี การเดินทาง สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสุขภาพ อื่นๆ

14 ทฤษฏีต่างๆ คำศัพท์และวัฒนธรรม - denotative Wortbedeutung - Konnotationen - Assoziationen/ Wortassoziationen เทคนิคในการอธิบายความหมายคำ - Assoziationen - historische Begriffsentwicklung - kulturspezifisches Bedeutungssystem - kuturspezifische Gegenthemen

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่มีความหมาย ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ อย่างถูกต้อง เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาเยอรมันใน ระดับเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการสังเกตและ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของคำทางด้าน ภาษา วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ รวมทั้งมีความเข้าใจ ความหมายที่แฝงอยู่ในคำ เกิดการเรียนรู้เขา รู้เรา สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียน ภาษาเยอรมันเพิ่มขึ้นโดยการใช้สื่อ เช่น การใช้รูปภาพ ประกอบหรือด้วยวิธีการเขียนอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวไว้ในตำราเรียนด้วย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับครูผู้สอนภาษาเยอรมัน

16 Karneval ผีตาโขน

17

18 Begrüßung การทักทายแบบไทย

19 Wald ป่า

20 Müll ขยะ

21 Hochzeit งานแต่งงาน

22 Wohngemeinschaft

23 Bushaltestelle ป้ายรถเมล์ไทย

24 Schule โรงเรียน

25 Schultüte

26 alte Leute คนแก่

27 Friedhof ป่าช้า

28 Gefängnis คุก

29 Lächeln ยิ้มสยาม

30 Reise per Anhalter

31 Brot ข้าว

32 Sommer (grillen)

33 Sommer หน้าร้อน

34 Würste ไส้กรอก

35 Getränke เครื่องดื่ม

36 Obst ผลไม้

37 Universität มหาวิทยาลัย

38 Schönheit ความงาม

39 spazieren gehen เดินเล่น

40 Danke schön! ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอน ภาษาเยอรมันด้วย คำศัพท์ที่มีความหมาย ในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและ ทางวัฒนธรรมต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google