งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนภาษาเยอรมันด้วยคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรมต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนภาษาเยอรมันด้วยคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรมต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนภาษาเยอรมันด้วยคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรมต่างกัน

2 ความหมาย denotative Wortbedeutung
คำศัพท์ที่สามารถเปิดหาความหมายและวิธีการใช้คำศัพท์ต่างๆ ได้จากพจนานุกรม konnotative Wortbedeutung (คำศัพท์ที่สามารถเปิดหาความหมายและวิธีการใช้คำศัพท์ต่างๆ ได้จากพจนานุกรม) + คำศัพท์ที่มีความหมายอื่นที่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรมต่างกัน โดยที่ความหมายดังกล่าวไม่มีปรากฏในพจนานุกรมใดๆ ทั้งสิ้น + ประสบการณ์ในเยอรมนี การติดต่อสื่อสารกับชาวเยอรมัน การค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

3 ตัวอย่าง Sonntag = วันอาทิตย์ วันที่เจ็ด หรือ วันสุดท้ายของสัปดาห์
วันอาทิตย์ เป็นวันในสัปดาห์ที่อยู่ระหว่างวันเสาร์กับวันจันทร์

4

5 ตัวอย่าง Frühstück = Morgenmahlzeit, erste Mahlzeit am Tag อาหารเช้า

6 อาหารเช้าของคนเยอรมัน

7 อาหารเช้าของคนไทย

8 ความเป็นมาและปัญหา ขาดข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาแม่ที่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรมต่างกันสำหรับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันและในหนังสือเรียน ยังไม่มีงานวิจัยด้านดังกล่าว ผลต่อการเรียนการสอน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ การสื่อสารขัดข้อง ผลที่ตามมาอาจทำให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องหากต้องติดต่อสื่อสารกับเจ้าของภาษา เกิดปัญหาการปรับตัวและการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาในต่างประเทศ เป็นต้น

9 จุดประสงค์ของการวิจัย
ค้นคว้าเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่มีความหมายความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีปรากฏในการเรียนการสอนภาษาเยอรมันระดับเบื้องตัน ค้นคว้าเกี่ยวกับวิธีการนำคำศัพท์ดังกล่าวมาสอนและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น

10 แบบเรียนภาษาเยอรมัน

11 วิธีการวิจัย วิเคราะห์คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจากตำราเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นและหนังสือที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่มีความหมายความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สนทนาหรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน

12 วิธีการวิจัย วิเคราะห์คำศัพท์ภาษาเยอรมันที่มีความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมจากตำราเรียนภาษาเยอรมันระดับต้นและหนังสือที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลและทฤษฏีที่เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะที่มีความหมายความหมายแตกต่างกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สนทนาหรือสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน

13 หัวข้อหลัก การทักทาย การลาจาก เกี่ยวกับบุคคล การเรียกชื่อ คำสรรพนาม
ที่อยู่อาศัย ลักษณะที่อยู่อาศัย ระบบการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย เวลาว่าง การจับจ่ายซื้อขาย เสื้อผ้า การแต่งกาย สี การเดินทาง สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับสุขภาพ อื่นๆ

14 ทฤษฏีต่างๆ คำศัพท์และวัฒนธรรม - denotative Wortbedeutung
- Konnotationen - Assoziationen/ Wortassoziationen เทคนิคในการอธิบายความหมายคำ - Assoziationen - historische Begriffsentwicklung - kulturspezifisches Bedeutungssystem - kuturspezifische Gegenthemen

15 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่มีความหมายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในระดับเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการสังเกตและเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของคำทางด้านภาษา วัฒนธรรม และด้านอื่นๆ รวมทั้งมีความเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในคำ เกิดการเรียนรู้เขา รู้เรา สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจการเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มขึ้นโดยการใช้สื่อ เช่น การใช้รูปภาพประกอบหรือด้วยวิธีการเขียนอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาดังกล่าวไว้ในตำราเรียนด้วย เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับครูผู้สอนภาษาเยอรมัน

16 Karneval ผีตาโขน

17

18 Begrüßung การทักทายแบบไทย

19 Wald ป่า

20 Müll ขยะ

21 Hochzeit งานแต่งงาน

22 Wohngemeinschaft

23 Bushaltestelle ป้ายรถเมล์ไทย

24 Schule โรงเรียน

25 Schultüte

26 alte Leute คนแก่

27 Friedhof ป่าช้า

28 Gefängnis คุก

29 Lächeln ยิ้มสยาม

30 Reise per Anhalter

31 Brot ข้าว

32 Sommer (grillen)

33 Sommer หน้าร้อน

34 Würste ไส้กรอก

35 Getränke เครื่องดื่ม

36 Obst ผลไม้

37 Universität มหาวิทยาลัย

38 Schönheit ความงาม

39 spazieren gehen เดินเล่น

40 Danke schön! ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนภาษาเยอรมันด้วยคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาแม่เหมือนกัน แต่มีบริบททางสังคมและทางวัฒนธรรมต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google