งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Next เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Next เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Next เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ

2  บทที่ 1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์  บทที่ 2. โปรแกรม Microsoft Word  บทที่ 3. โปรแกรม Microsoft Excel  บทที่ 4. โปรแกรม Microsoft Power Point  แบบทดสอบ  คณะผู้จัดทำ เมนู( Menu ) Back Next

3 บทที่ 1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะมีวงจรการทำงานพื้นฐาน 4 อย่าง (IPOS cycle) คือ 1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) 2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) 3.ส่วนแสดงผล (Output Unit) 4.หน่วยความจำ (Memory Unit) 1.ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) -ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก 2.ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit) -ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่จะขาดไม่ได้เลยคือ หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โปรเซสเซอร์ Back Next Home

4 3.ส่วนแสดงผล (Output Unit) ทำหน้าที่แสดงผล โดย แบ่งออกเป็น2 ประเภท คือ 3.1) หน่วยแสดงผลชั่วคราว (Soft Copy) หมายถึง การแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้รับทราบใน ขณะนั้น แต่เมื่อเลิกการทำงานหรือเลิกใช้แล้วผลนั้น ก็จะหายไป ไม่เหลือเป็นวัตถุให้เก็บได้ 3.2) หน่วยแสดงผลถาวร (Hard Copy) หมายถึง การแสดงผลที่สามารถจับต้อง และ เคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะออกมาในรูปของ กระดาษ 4.หน่วยความจำ (Memory Unit) ทำหน้าที่เก็บ โปรแกรมหรือข้อมูลที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล Back Home Next

5 บทที่ 2. โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลคำที่นิยมนำมาใช้สร้าง จดหมาย รายงาน บันทึกข้อมูล และตารางข้อมูลนอกจากนี้ยัง สามารถในการจัดการกับเอกสารพิเศษในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เว็บ เพจ แผ่นพับ การเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word - เข้าโปรแกรมทางปุ่ม Start ของ Windows แล้วคลิก เม้าส์ 1 ครั้งได้รายการขึ้นมา เลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปที่ Program แล้วเลื่อนตัวชี้เม้าส์ไปในรายการย่อยที่ Microsoft แล้วคลิกเม้าส์ 1 ครั้งจะได้โปรแกรม Word ออกมาใช้งาน Back Home Next

6 บทที่ 3. Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ ในชุด Microsoft Office โปรแกรม Microsoft Excel มีชื่อเสียง ในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การ ทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และ แนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ ว่าเป็น Spread Sheet. Back Home Next

7 บทที่ 4. โปรแกรม Microsoft Power Point โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เป็นโปรแกรมหนึ่ง ในตระกูล Microsoft Office เหมาะสำหรับการจัดสร้างงานนำเสนอ ข้อมูล (Presentation) สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้หลาย ประเภท เช่น การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ การจัดทำ Slide Show การออกแบบแผ่นพับ เป็นต้น หลักการทำงานของ PowerPoint สำหรับ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก PowerPoint จะสร้างออกเป็น slide ย่อยๆ แต่ละ slide สามารถใส่ ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง เพื่อสร้างความน่าสนใจ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดให้ Presentation ของเรา นำเสนอออกมาแบบในรูปแบบอัตโนมัติได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการ กดเลือกให้แสดงทีละ slide Back Home Next

8 แบบทดสอบ ข้อ 1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์มีวงจรการ ทำงานพื้นฐานแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท

9 ถูกต้องค่ะ Next เก่งมากค่ะ

10 ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ Next

11 ข้อ 2.โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรม ประเภทใด ก.วาดรูป ข.พิมพ์เอกสาร ค.คำนวณ ง.จัดรูปแบบเอกสาร

12 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

13 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

14 ข้อ 3.การคำนวณหาดอกเบี้ยจ่ายควรใช้โปรแกรม ใด ก. Microsoft Word ข. Microsoft Excel ค. Microsoft Access ง. Microsoft PowerPoint

15 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

16 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

17 ข้อ 4.ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ก. เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน ข.เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพ ต่างๆ ง.เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้ เป็นอย่างดี ค. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและ ตัวอักษรได้ดี

18 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

19 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

20 ข้อ 5.ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ โปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้องที่สุด ก. Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรข้ามเซลล์ได้ ข. Excel ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลใน เซลล์ได้หลังจากที่เปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้ว ง. Excel สามารถตกแต่งตารางได้แต่ไม่ สามารถคำนวณข้อมูลจากตารางที่ไม่เหมือน กันได้ ค. Excel สามารถที่จะเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการ จากตารางมาวิเคราะห์ได้

21 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

22 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

23 ข้อ 6.ข้อใดเป็นชื่อเรียกของตารางที่ใช้เก็บข้อมูลของ โปรแกรม Microsoft Excel ก. Name Box ข. Title Bar ง. Worksheet ค. Sheet Tab

24 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

25 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

26 ข้อ 7. โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็น โปรแกรมประเภทใด ข. โปรแกรมตารางคำนวณ ง. โปรแกรมการประมวลคำ ค. โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ก. โปรแกรมกราฟฟิกส์

27 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

28 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

29 ข้อ 8. พื้นที่การทำงานของ Microsoft PowerPoint เรียกว่าอะไร ก. การนำเสนองาน ข. หน้าจอ ง. สไลด์ ค. เดสก์ท็อป

30 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

31 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

32 ข้อ 9. แผนภูมิที่เป็นมาตรฐานในงานนำเสนอคือ แผนภูมิประเภทใด ก. แผนภูมิเส้น ข. แผนภูมิแท่ง ง. แผนภูมิวงกลม ค. แผนภูมิทรงกระบอก

33 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

34 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

35 ข้อ 10. คำสั่งการนำเสนอภาพนิ่ง สามารถใช้ปุ่ม ใดต่อไปนี้ ก. F7 ข. F8 ง. F6 ค. F5

36 Next ถูกต้องค่ะ เก่งมากค่ะ

37 Next ผิดค่ะ ลองทำใหม่อีกครั้งค่ะ

38 Next คณะผู้จัดทำ ด.ญ. สุปรียา ศรีพัฒนา

39 END จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น Next เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google