งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next ผู้จัดทำ บทที่ ๑ คำอุทาน บทที่ ๒ คำ ไวพจน์ บทที่ ๔ คำพ้อง เสียง แบบทดสอบ บทที่ ๓ คำราชา ศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next ผู้จัดทำ บทที่ ๑ คำอุทาน บทที่ ๒ คำ ไวพจน์ บทที่ ๔ คำพ้อง เสียง แบบทดสอบ บทที่ ๓ คำราชา ศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next ผู้จัดทำ

3 บทที่ ๑ คำอุทาน บทที่ ๒ คำ ไวพจน์ บทที่ ๔ คำพ้อง เสียง แบบทดสอบ บทที่ ๓ คำราชา ศัพท์

4 Next Home คำอุทาน คือ คำที่เปล่งออกมาเพื่อ แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด มักจะเป็นคำที่ไม่มีความหมาย แต่เน้น ความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พูด เสียงที่เปล่งออกมา เป็นคำอุทานนี้ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ 1. เป็นคำ เช่น โอ๊ย ว้าย แหม โถ เป็น ต้น 2. เป็นวลี เช่น พุทโธ่เอ๋ย คุณพระช่วย ตายละว้า เป็นต้น 3. เป็นประโยค เช่น ไฟไหมเจ้าข้า ป้า ถูกรถชน เป็นต้น

5 คำอุทานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. อุทานบอกอาการ ใช้เพื่อบอกอาการ และความรู้สึกต่างๆของผู้พูด ร้องเรียกหรือบอกเพื่อให้รู้สึกตัว เช่น แน่น เฮ้ โว้ย โกรธเคือง เช่น ชิชะ ดูดู๋ ตกใจ เช่น ตายจริง ว้าย สงสาร เช่น อนิจจา โถ โล่งใจ เ ช่น เฮ้อ เฮอ ขุ่นเคือง เช่น อุวะ แล้วกัน ทักท้วง เช่น ฮ้า ไฮ้ เยาะเย้ย เช่น หนอย ชะ ประหม่า เช่น เอ้อ อ้า ชักชวน เช่น นะ น่า BacK Next

6 ขุ่นเคือง เช่น อุวะ แล้วกัน ทักท้วง เช่น ฮ้า ไฮ้ เยาะเย้ย เช่น หนอย ชะ ประหม่า เช่น เอ้อ อ้า ชักชวน เช่น นะ น่า BacK Next

7 BacK 2. อุทานเสริมบท คือ คำพูดเสริมขึ้นมา โดยไม่มีความหมาย อาจอยู่หน้าคำ หลัง คำหรือแทรกกลางคำ เพื่อเน้นความหมาย ของคำที่จะพูดให้ชัดเจนขึ้น เช่น อาบน้ำอาบท่า ลืมหูลืมตา กินน้ำกินท่า ถ้าเนื้อความมีความหมายในทางเดียวกัน เช่น ไม่ดูไม่แล ร้องรำทำเพลง เรา เรียกคำเหล่านี้ว่า คำซ้อน Next

8 เด็กหญิงศรุตา เขียวผิว เลขที่ ๓๑ เด็กหญิงศิริดา โตงามรักษ์ เลขที่ ๓๒ เมนู

9 คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมาย เหมือนกัน แต่มีรูปต่างกันและอาจมีที่มาจาก ภาษาต่างๆ Home Next

10 BacK

11 Next BacK

12 Next BacK

13 Next BacK

14 คำราชาศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพ สังคมไทย ซึ่งผู้ที่ต้องใช้คำราชาศัพท์ด้วยมี ที่มาของคำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์ นั้น มีที่มาอยู่ 2 อย่าง คือ รับมาจากภาษาอื่น ภาษาเขมร เช่น โปรด เขนย เสวย เสด็จ เป็นต้น ภาษาบาลี - สันสกฤต เช่น อาพาธ เนตร หัตถ์ โอรส เป็นต้น การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ลูกหลวง ซับพระพักตร์ ตั้งเครื่อง เป็นต้น Next Home

15 พระ ปราง แก้ม พระกำโบล กระพุ้งพระ ปราง กระพุ้งแก้ม พระ มัสสุ หนวด พระทาฐิกะ พระ ทาฒิกะ เครา พระ โอษฐ์ ปา ก ริมฝีปาก พระตาลุ เพดานพระ โอษฐ์ เพดานปาก พระ ทนต์ ฟัน พระทันตมังสะ พระทันตมัง สา เหงือก BacK Next

16 ปู่, ตา พระอัยกา หรือ พระอัยกะ ย่า, ยาย พระอัยยิกา หรือ พระอัยกี ปู่ทวด, ตาทวด พระปัยกา หรือ พระปัยกะ ย่าทวด, ยายทวด พระปัยยิกา พ่อ พระชนก, พระราชบิดา แม่ พระชนนี, พระราชมารดา พ่อตา, พ่อสามี พระสสุระ แม่ยาย, แม่สามี พระสัสสุ, พระสัสสู BacK Next

17 หมอน พระเขนย ประตู พระทวาร หน้าต่าง พระแกล, พระบัญชร คนโทน้ำ พระสุวรรณภิงคาร ช้อน ฉลองพระหัตถ์ช้อน ส้อม ฉลองพระหัตถ์ส้อม ตะเกียบ ฉลองพระหัตถ์ตะเกียบ กระจก พระฉาย BacK Next

18 คำพ้องเสียง คือ คำที่ออกเสียงเหมือนกัน ตัวเขียนกับความหมายต่างกัน Home Next

19 จัน หมายถึง ชื่อผลไม้ที่สุกเหลือง หอมรับประทานได้ เช่น ลูกจัน จันทน์ หมายถึง ชื่อต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ ดอกและผลหอม นำมาทำยา และเครื่องหอม เช่น ต้นจันทร์ จันทร์ หมายถึง ดวงเดือน, ชื่อผลไม้ ที่มีเนื้อไม้ เช่น ดวงจันทร์ วันจันทร์ จรร หมายถึง ความประพฤติ BacK Next

20 พัน หมายถึง จำนวน 10 ร้อย, มัด โดยรอบ, เกี่ยวข้องกัน เช่น พันบาท พันเชือก ผูกพัน พันธ์ หมายถึง ผูกมัด, ชื่อเดือนที่ 2 ใน 1 ปี เช่น สัมพันธ์ กุมภาพันธ์ พันธุ์ หมายถึง เชื่อสาย, เหล่ากอ เช่น เผ่าพันธุ์ สืบพันธุ์ พรรณ หมายถึง สี, ผิว, ชนิด เช่น ผิวพรรณ พรรณไม้ ภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของ เช่น พัสดุภัณฑ์ BacK Next

21 การ หมายถึง กิจธุระ, งาน เช่น การบ้าน การเมือง กาล หมายถึง เวลา, สถานที่ เช่น กาลครั้งหนึ่ง กาลเทศะ การณ์ หมายถึง มูลเหตุ เช่น เหตุการณ์ กาญจน์ หมายถึง ทอง เช่น กาญจนา BacK Next

22 ข้อที่ 1) คำอุทานหมายถึงข้อใด ก. คำที่ใช้เปรียบเทียบ ข. คำที่ใช้เป็นตัวอย่าง ค. คำที่ใช้บอกอาการ ความรู้สึก ง. คำที่ใช้ตักเตือน ก. ข. ค ง Home

23 ข้อที่ 2) ข้อใดไม่ใช่คำอุทาน ก. รอ ! ข. อ๋อ ! ค. โอ๊ย ! ง. เย่ ! ก ข. ค. ง.

24 ข้อที่ 3) ข้อใดไม่มีคำอุทาน ก. โอ๊ย ! อ้อ ! อุ๊ย ! ข. เอ้ ! ฮึ่ม ! โอ้ ! ค. ว้าย ! ต้าย ! เอ่อ ! ง. โธ่ ! โล ! ชิชะ ! ก ข. ค. ง.

25 ข้อที่ ๔ ) คำไวพจน์ข้อใด แปลว่า น้ำ ก. สายชล ก ข. ธรณี ข ค. บุษบา ค ง. จงกล ง.

26 ข้อที่ ๕ ) คำราชาศัพท์ข้อใด แปลว่า พ่อ ก. พระราชบิดา ก ข. พระชนนี ข ค. พระอัยกา ค ง. พระเนตร ง.

27 ข้อที่ ๖ ) คำราชาศัพท์ข้อใด แปลว่า กระจก ก.ก. พระเขนย ข.ข. พระปราง ค ค. พระทวาร ง.ง. พระฉาย

28 ข้อที่ ๗ ) คำพ้องเสียงในข้อใด หมายถึง ผิว ก.ก. พัน ข.ข. พรรณ ค.ค. พันธุ์ ง ง. ภัณฑ์

29 ข้อที่ ๘ ) คำพ้องเสียงข้อใด หมายถึง เวลา ก.ก. กาฬ ข.ข. กาล ค ค. การ ง.ง. การณ์

30 ข้อที่ ๙ ) คำไวพจน์ข้อใด แปลว่า ดอกไม้ ก.ก. บุษบา ข.ข. อังศุมาลี ค.ค. โคมรัตติกาล ง.ง. สาคร

31 ข้อ ๑ o) คำพ้องเสียงในข้อใด แปลว่า ลูกไม้ ก.ก. จันทร์ ข ข. จัน ค.ค. จันทน์ ง.ง. จรรย์

32 Next

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51


ดาวน์โหลด ppt เสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ Next ผู้จัดทำ บทที่ ๑ คำอุทาน บทที่ ๒ คำ ไวพจน์ บทที่ ๔ คำพ้อง เสียง แบบทดสอบ บทที่ ๓ คำราชา ศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google