งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 DRUGS AFFECTING AUTONOMIC NERVE TERMINALSรศ.ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา Noppamars Wongwitdecha, Ph.D. Associate Professor Center of Neuro-Psychopharmacology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 DRUGS AFFECTING AUTONOMIC NERVE TERMINALSรศ.ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา Noppamars Wongwitdecha, Ph.D. Associate Professor Center of Neuro-Psychopharmacology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 DRUGS AFFECTING AUTONOMIC NERVE TERMINALSรศ.ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา Noppamars Wongwitdecha, Ph.D. Associate Professor Center of Neuro-Psychopharmacology School of Medicine, Walailak University

3 2Objectives 1.List the major neurotransmitters of the autonomic nerve terminals nerve terminals 2. Describe the localization, synthesis, storage, release and removal of #1 with diagram 2. Describe the localization, synthesis, storage, release and removal of #1 with diagram 3. Explain the steps of enzymatic synthesis and inactivation of #1 3. Explain the steps of enzymatic synthesis and inactivation of #1 4. Discuss the physiological functions and pharmacological actions of #1 4. Discuss the physiological functions and pharmacological actions of #1 5. Name the drugs and indicate the sites of drug actions on the cholinergic & adrenergic nerve terminals 5. Name the drugs and indicate the sites of drug actions on the cholinergic & adrenergic nerve terminals 6. Discuss the pharmacological actions, clinical uses and major adverse effects of #5 6. Discuss the pharmacological actions, clinical uses and major adverse effects of #5

4 3 1. The major neurotransmitters of the autonomic 1. The major neurotransmitters of the autonomic nerve terminals: Acetylcholine (ACh), norepinephrine (NE) nerve terminals: Acetylcholine (ACh), norepinephrine (NE) 2. Localization, synthesis, storage, release and removal of #1 with diagram 2. Localization, synthesis, storage, release and removal of #1 with diagram 3. The steps of enzymatic synthesis and inactivation of ACh, NE, epinephrine, dopamine 3. The steps of enzymatic synthesis and inactivation of ACh, NE, epinephrine, dopamine 4. Physiological functions and pharmacological actions of ACh, NE, epinephrine, dopamine 4. Physiological functions and pharmacological actions of ACh, NE, epinephrine, dopamine 5. Drugs and the sites of drug actions on the cholinergic & adrenergic nerve terminals 5. Drugs and the sites of drug actions on the cholinergic & adrenergic nerve terminals 6. Pharmacological actions, clinical uses and major adverse effects of #5 6. Pharmacological actions, clinical uses and major adverse effects of #5Outline

5 4Neurotransmitters 1.Acetylcholine (ACh) 2.Norepinephrine (NE) 3.Epinephrine (E) 4.Dopamine (DA)

6 5 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม (10 คน / กลุ่ม ) กิจกรรม SDL อภิปราย (Conferences) อภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่ ให้โดยเตรียมเป็น power point ( ภาษาอังกฤษ ) พิมพ์แจก และ ส่งทาง e-mail: wnoppa@wu.th wnoppa@wu.th รายงาน ( ภาษาไทย ) ส่งเป็น เล่ม นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ตอบ - ถาม กับอาจารย์และ เพื่อนในห้อง มีการเช็คชื่อ.… ป่วยต้องมี ใบรับรองแพทย์

7 6 Introduction

8 7 ChemicalStructure Chemical Structure

9 8 Chemical Properties

10 9 (with diagram) Pathways in the PNS (with diagram) Localization

11 10 Synthesis, storage, release, removal (with diagram)

12 11 Steps of enzyme synthesis & inactivation

13 12 Physiological functions

14 13 Pharmacological Actions

15 14 Tissue & organ system effects

16 15 Receptor subtypes Classification Localization - PNS Physiological Functions Agonists Antagonists

17 16 Drugs affecting ANS nerve terminals: 1.SNS Drugs : Amphetamine, cocain, reserpine, bretylium, guanethidine, tyramine, methylrosine, physostigmine, neostigmine 2.PSNS Drugs : Hemicholinium, vesamicol, botulinum toxin, edrophonium, physostigmine, neostigmine 1. Chemical property 2. Pharmacological actions -Mechanism & site of action (with diagram) 3. Clinical uses 4. Adverse effects 1. Chemical property 2. Pharmacological actions -Mechanism & site of action (with diagram) 3. Clinical uses 4. Adverse effects

18 17References

19 18รายงาน ชื่อ ………………… เลขที่ …… สมาชิกในกลุ่ม คำนำ บทนำ ACh, NE, E, DA คุณสมบัติทางเคมี สูตรโครงสร้างของ ACh, NE, E, DA การสังเคราะห์ การเก็บ การปล่อย และการทำให้หมด ฤทธิ์ ( วาดภาพ ACh, NE, DA และ Adrenal medulla nerve terminals ของ ACh, NE, DA และ Adrenal medulla) ผลทางเภสัชวิทยา ต่อระบบและอวัยวะต่างๆ ตำแหน่งและกลไกการออกฤทธิ์ ประโยชน์ที่ใช้ในการรักษา SNS Drugs : Amphetamine, cocain, reserpine, bretylium, guanethidine, tyramine, methylrosine, physostigmine, neostigminePSNS Drugs : Hemicholinium, vesamicol, botulinum toxin, edrophonium, physostigmine, neostigmine - ตำแหน่งและกลไกการออกฤทธิ์ ( วาดภาพ nerve terminals) - ประโยชน์ที่ใช้ในการรักษา สรุป บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt 1 DRUGS AFFECTING AUTONOMIC NERVE TERMINALSรศ.ดร. นพมาศ วงศ์วิทย์เดชา Noppamars Wongwitdecha, Ph.D. Associate Professor Center of Neuro-Psychopharmacology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google